Rig Veda - Book 01 - Hymn 182

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 182 अभूदिदं वयुनमो षु भूषता रथो वर्षण्वान मदता मनीषिणः | धियंजिन्वा धिष्ण्या विश्पलावसू दिवो नपात सुक्र्ते शुचिव्रता || इन्द्रतमा हि धिष्ण्या मरुत्तमा दस्रा दंसिष्ठा रथ्या रथीतमा | पूर्णं रथं वहेथे मध्व आचितं तेन दाश्वांसमुप याथो अश्विना || किमत्र दस्रा कर्णुथः किमासाथे जनो यः कश्चिदहविर्महीयते | अति करमिष्टं जुरतं पणेरसुं जयोतिर्विप्राय कर्णुतं वचस्यवे || जम्भयतमभितो रायतः शुनो हतं मर्धो विदथुस्तान्यश्विना | वाचं-वाचं जरितू रत्निनीं कर्तमुभा शंसं नासत्यावतं मम || युवमेतं चक्रथुः सिन्धुषु पलवमात्मन्वन्तं पक्षिणन्तौग्र्याय कम | येन देवत्रा मनसा निरूहथुः सुपप्तनीपेतथुः कषोदसो महः || अवविद्धं तौग्र्यमप्स्वन्तरनारम्भणे तमसि परविद्धम | चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा उदश्विभ्यामिषिताः पारयन्ति || कः सविद वर्क्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो यं तौग्र्यो नाधितः पर्यषस्वजत | पर्णा मर्गस्य पतरोरिवारभ उदश्विना ऊहथुः शरोमताय कम || तद वां नरा नासत्यावनु षयाद यद वां मानास उचथमवोचन | अस्मादद्य सदसः सोम्यादा] वि… ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 182

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 182 बर्हस्पतिर्नयतु दुर्गहा तिरः पुनर्नेषदघशंसायमन्म | कषिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा करद्यजमानाय शं योः || नराशंसो नो.अवतु परयाजे शं नो अस्त्वनुयाजो हवेषु | कषिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा करद यजमानायशं योः || तपुर्मूर्धा तपतु रक्षसो ये बरह्मद्विषः शरवेहन्तवा उ | कषिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा करद्यजमानाय शं योः || bṛhaspatirnayatu durghahā tiraḥ punarneṣadaghaśaṃsāyamanma | kṣipadaśastimapa durmatiṃ hannathā karadyajamānāya śaṃ yoḥ || narāśaṃso no.avatu prayāje śaṃ no astvanuyājo haveṣu | kṣipadaśastimapa durmatiṃ hannathā karad yajamānāyaśaṃ yoḥ || tapurmūrdhā tapatu rakṣaso ye brahmadviṣaḥ śaravehantavā u | kṣipadaśastimapa durmatiṃ hannathā karadyajamānāya śaṃ yoḥ ||...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 183

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 183 तं युञ्जाथां मनसो यो जवीयान तरिवन्धुरो वर्षण यस्त्रिचक्रः | येनोपयाथः सुक्र्तो दुरोणं तरिधातुन पतथोविर्न पर्णैः || सुव्र्द रथो वर्तते यन्नभि कषां यत तिष्ठथः करतुमन्तानु पर्क्षे | वपुर्वपुष्या सचतामियं गीर्दिवो दुहित्रोषसा सचेथे || आ तिष्ठतं सुव्र्तं यो रथो वामनु वरतानि वर्तते हविष्मान | येन नरा नासत्येषयध्यै वर्तिर्याथस्तनयायत्मने च || मा वां वर्को मा वर्कीरा दधर्षीन मा परि वर्क्तमुतमाति धक्तम | अयं वां भागो निहित इयं गीर्दस्राविमे वां निधयो मधूनाम || युवां गोतमः पुरुमीळ्हो अत्रिर्दस्रा हवते....

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 183

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 183 अपश्यं तवा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसोविभूतम | इह परजामिह रयिं रराणः पर जायस्वप्रजया पुत्रकाम || अपश्यं तवा मनसा दीध्यानां सवायां तनू रत्व्येनाधमानाम | उप मामुच्चा युवतिर्बभूयाः पर जायस्वप्रजया पुत्रकामे || अहं गर्भमदधामोषधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः अहं परजा अजनयं पर्थिव्यामहं जनिभ्यो अपरीषुपुत्रान || apaśyaṃ tvā manasā cekitānaṃ tapaso jātaṃ tapasovibhūtam | iha prajāmiha rayiṃ rarāṇaḥ pra jāyasvaprajayā putrakāma || apaśyaṃ tvā manasā dīdhyānāṃ svāyāṃ tanū ṛtvyenādhamānām | upa māmuccā yuvatirbabhūyāḥ pra jāyasvaprajayā putrakāme || ahaṃ gharbhamadadhāmoṣadhīṣvahaṃ viśveṣu bhuvaneṣvantaḥ ahaṃ prajā ajanayaṃ pṛthivyāmahaṃ janibhyo aparīṣuputrān ||...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 184

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 184 ता वामद्य तावपरं हुवेमोछन्त्यामुषसि वह्निरुक्थैः | नासत्या कुह चित सन्तावर्यो दिवो नपाता सुदास्तराय || अस्मे ऊ षु वर्षणा मादयेथामुत पणीन्र्हतमूर्म्या मदन्ता | शरुतं मे अछोक्तिभिर्मतीनामेष्टा नरा निचेतारच कर्णैः || शरिये पूषन्निषुक्र्तेव देवा नासत्या वहतुं सूर्यायाः | वच्यन्ते वां ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वरुणस्य भूरेः || अस्मे सा वां माध्वी रातिरस्तु सतोमं हिनोतं मान्यस्य कारोः | अनु यद वां शरवस्या सुदानू सुवीर्याय चर्षणयोमदन्ति || एष वां सतोमो अश्विनावकारि मानेभिर्मघवाना सुव्र्क्ति | यातं वर्तिस्तनयाय तमने चागस्त्ये नासत्या मदन्ता || अतारिष्म … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 184

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 184 विष्णुर्योनिं कल्पयतु तवष्टा रूपाणि पिंशतु | आसिञ्चतु परजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते || गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति | गर्भं तेश्विनौ देवावा धत्तां पुष्करस्रजा || हिरण्ययी अरणी यं निर्मन्थतो अश्विना | तं तेगर्भं हवामहे दशमे मासि सूतवे || viṣṇuryoniṃ kalpayatu tvaṣṭā rūpāṇi piṃśatu | āsiñcatu prajāpatirdhātā gharbhaṃ dadhātu te || gharbhaṃ dhehi sinīvāli gharbhaṃ dhehi sarasvati | gharbhaṃ teaśvinau devāvā dhattāṃ puṣkarasrajā || hiraṇyayī araṇī yaṃ nirmanthato aśvinā | taṃ tegharbhaṃ havāmahe daśame māsi sūtave ||...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 185

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 185 कतरा पूर्वा कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि वेद | विश्वं तमना बिभ्र्तो यद ध नाम वि वर्तेते अहनी चक्रियेव || भूरिं दवे अचरन्ती चरन्तं पद्वन्तं गर्भमपदी दधाते | नित्यं न सूनुं पित्रोरुपस्थे दयावा रक्षतं पर्थिवी नो अभ्वात || अनेहो दात्रमदितेरनर्वं हुवे सवर्वदवधं नमस्वत | तद रोदसी जनयतं जरित्रे दयावा … || अतप्यमाने अवसावन्ती अनु षयाम रोदसी देवपुत्रे | उभे देवानामुभयेभिरह्नां दयावा … || संगछमाने युवती समन्ते सवसारा जामी पित्रोरुपस्थे | अभिजिघ्रन्ती भुवनस्य नाभिं दयावा … || उर्वी सद्मनी बर्हती रतेन हुवे देवानामवसा जनित्री | दधाते ये अम्र्तं सुप्रतीके दयावा … || उर्वी पर्थ्वी बहुले दूरेन्ते उप बरुवे नमसा यज्ञे अस्मिन | दधाते ये सुभगे सुप्रतूर्ती दयावा … || देवान वा यच्चक्र्मा कच्चिदागः सखायं वा सदमिज्जास्पतिं वा | इयं धीर्भूया अवयानमेषां दयावा ....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 185

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 185 महि तरीणामवो.अस्तु दयुक्षं मित्रस्यार्यम्णः | दुराधर्षं वरुणस्य || नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु | ईशे रिपुरघशंसः || यस्मै पुत्रासो अदितेः पर जीवसे मर्त्याय | जयोतिर्यछन्त्यजस्रम || mahi trīṇāmavo.astu dyukṣaṃ mitrasyāryamṇaḥ | durādharṣaṃ varuṇasya || nahi teṣāmamā cana nādhvasu vāraṇeṣu | īśe ripuraghaśaṃsaḥ || yasmai putrāso aditeḥ pra jīvase martyāya | jyotiryachantyajasram || Translation: Rig Veda GREAT, unassailable must he the heavenly favour of Three Gods, Varuṇa, Mitra, Aryaman....

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 186

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 186 आ न इळभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एतु | अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा || आ नो विश्व आस्क्रा गमन्तु देवा मित्रो अर्यमा वरुणः सजोषाः | भुवन यथा नो विश्वे वर्धासः करन सुषाहा विथुरं न शवः || परेष्ठं वो अतिथिं गर्णीषे.अग्निं शस्तिभिस्तुर्वणिः सजोषाः | असद यथा नो वरुणः सुकीर्तिरिषश्च पर्षदरिगूर्तः सूरिः || उप व एषे नमसा जिगीषोषासानक्ता सुदुघेव धेनुः | समाने अहन विमिमानो अर्कं विषुरूपे पयसि सस्मिन्नूधन || उत नो....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 186

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 186 वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हर्दे | पर णायूंषि तारिषत || उत वात पितासि न उत भरातोत नः सखा | स नोजीवातवे कर्धि || यददो वात ते गर्हे.अम्र्तस्य निधिर्हितः | ततो नो देहिजीवसे || vāta ā vātu bheṣajaṃ śambhu mayobhu no hṛde | pra ṇaāyūṃṣi tāriṣat || uta vāta pitāsi na uta bhrātota naḥ sakhā | sa nojīvātave kṛdhi || yadado vāta te ghṛhe....

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 187

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 187 पितुं नु सतोषं महो धर्माणं तविषीम | यस्य तरितो वयोजसा वर्त्रं विपर्वमर्दयत || सवादो पितो मधो पितो वयं तवा वव्र्महे | अस्माकमविता भव || उप नः पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः | मयोभुरद्विषेण्यः सखा सुशेवो अद्वयाः || तव तये पितो रस रजांस्यनु विष्ठिताः | दिवि वाता इव शरिताः || तव तये पितो ददतस्तव सवादिष्ठ ते पितो | पर सवाद्मानो रसानां तुविग्रीवा इवेरते || तवे पितो महानां देवानां मनो हिताम | अकारि चारु केतुना तवाहिमवसावधीत || यददो पितो अजगन विवस्व पर्वतानाम | अत्रा चिन नो मधो पितो....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 187

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 187 पराग्नये वाचमीरय वर्षभाय कषितीनाम | स नःपर्षदति दविषः || यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते | स नःपर्षदति दविषः || यो रक्षांसि निजूर्वति वर्षा शुक्रेण शोचिषा | स नःपर्षदति दविषः || यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति | स नःपर्षदति दविषः || यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत | स नः पर्षदति दविषः || prāghnaye vācamīraya vṛṣabhāya kṣitīnām | sa naḥparṣadati dviṣaḥ || yaḥ parasyāḥ parāvatastiro dhanvātirocate | sa naḥparṣadati dviṣaḥ || yo rakṣāṃsi nijūrvati vṛṣā śukreṇa śociṣā | sa naḥparṣadati dviṣaḥ || yo viśvābhi vipaśyati bhuvanā saṃ ca paśyati | sa naḥparṣadati dviṣaḥ || yo asya pāre rajasaḥ śukro aghnirajāyata | sa naḥ parṣadati dviṣaḥ ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 188

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 188 समिद्धो अद्य राजसि देवो देवैः सहस्रजित | दूतो हव्या कविर्वह || तनुनपाद रतं यते मध्वा यज्ञः समज्यते | दधत सहस्रिणीरिषः || आजुह्वानो न ईड्यो देवाना वक्षि यज्ञियान | अग्ने सहस्रसा असि || पराचीनं बर्हिरोजसा सहस्रवीरमस्त्र्णन | यत्रादित्या विराजथ || विराट सम्राड विभ्वीः परभ्वीर्बह्वीश्च भूयसीश्चयाः | दुरो घर्तान्यक्षरन || सुरुक्मे हि सुपेशसाधि शरिया विराजतः | उषासावेहसीदताम || परथमा हि सुवाचसा होतारा दैव्या कवी | यज्ञं नो यक्षतामिमम || भारतीळे सरस्वति या वः सर्वा उपब्रुवे | ता नश्चोदयत शरिये || तवष्टा रूपाणि हि परभुः पशुन विश्वान समानजे | तेषां नः सफातिमा यज || उप तमन्या वनस्पते पाथो देवेभ्यः सर्ज | अग्निर्हव्यानि सिष्वदत || पुरोगा अग्निर्देवानां गायत्रेण समज्यते | सवाहाक्र्तीषु रोचते ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 188

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 188 पर नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनम | इदं नोबर्हिरासदे || अस्य पर जातवेदसो विप्रवीरस्य मीळुषः | महीमियर्मिसुष्टुतिम || या रुचो जातवेदसो देवत्रा हव्यवाहनीः | ताभिर्नोयज्ञमिन्वतु || pra nūnaṃ jātavedasamaśvaṃ hinota vājinam | idaṃ nobarhirāsade || asya pra jātavedaso vipravīrasya mīḷuṣaḥ | mahīmiyarmisuṣṭutim || yā ruco jātavedaso devatrā havyavāhanīḥ | tābhirnoyajñaminvatu || Translation: Rig Veda Now send ye Jātavedas forth, send hitherward the vigorous Steed To seat him on our sacred grass....

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 189

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 189 अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान | युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमौक्तिंविधेम || अग्ने तवं पारया नव्यो अस्मान सवस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा | पुश्च पर्थ्वी बहुला न उर्वि भवा तोकाय तनयाय शं योः || अग्ने तवमस्मद युयोध्यमीवा अनग्नित्रा अभ्यमन्त कर्ष्टीः | पुनरस्मभ्यं सुविताय देव कषां विश्वेभिरम्र्तेभिर्यजत्र || पाहि नो अग्ने पायुभिरजस्रैरुत परिये सदन आ शुशुक्वान | मा ते भयं जरितारं यविष्ठ नूनं विदन मापरं सहस्वः || मा नो अग्ने....

3 min · TheAum