Rig Veda - Book 10 - Hymn 174

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 174 अभीवर्तेन हविषा येनेन्द्रो अभिवाव्र्ते | तेनास्मान्ब्रह्मणस पते.अभि राष्ट्राय वर्तय || अभिव्र्त्य सपत्नानभि या नो अरातयः | अभि पर्तन्यन्तन्तिष्ठाभि यो न इरस्यति || अभि तवा देवः सविताभि सोमो अवीव्र्तत | अभि तवा विश्वाभूतान्यभीवर्तो यथाससि || येनेन्द्रो हविषा कर्त्व्यभवद दयुम्न्युत्तमः | इदं तदक्रि देवा असपत्नः किलाभुवम || असपत्नः सपत्नहाभिराष्ट्रो विषासहिः | यथाहमेषां भूतानां विराजानि जनस्य च || abhīvartena haviṣā yenendro abhivāvṛte | tenāsmānbrahmaṇas pate.abhi rāṣṭrāya vartaya || abhivṛtya sapatnānabhi yā no arātayaḥ | abhi pṛtanyantantiṣṭhābhi yo na irasyati || abhi tvā devaḥ savitābhi somo avīvṛtat | abhi tvā viśvābhūtānyabhīvarto yathāsasi || yenendro haviṣā kṛtvyabhavad dyumnyuttamaḥ | idaṃ tadakri devā asapatnaḥ kilābhuvam || asapatnaḥ sapatnahābhirāṣṭro viṣāsahiḥ | yathāhameṣāṃ bhūtānāṃ virājāni janasya ca ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 175

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 175 मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः | वर्षा ते वर्ष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः || आ नस्ते गन्तु मत्सरो वर्षा मदो वरेण्यः | सहावानिन्द्रसानसिः पर्तनाषाळ अमर्त्यः || तवं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम | सहावान दस्युमव्रतमोषः पात्रं न शोचिषा || मुषाय सुर्यं कवे चक्रमीशान ओजसा | वह शुष्णायवधं कुत्सं वातस्याश्वैः || शुष्मिन्तमो हि ते मदो दयुम्निन्तम उत करतुः | वर्त्रघ्ना वरिवोविदा मंसीष्ठा अश्वसातमः || यथा पुर्वेभ्यो जरित्र्भ्य इन्द्र मय इवापो न तर्ष्यते बभूथ | तामनु तवा निविदं जोहवीमि वि… ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 175

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 175 पर वो गरावाणः सविता देवः सुवतु धर्मणा | धूर्षुयुज्यध्वं सुनुत || गरावाणो अप दुछुनामप सेधत दुर्मतिम | उस्राः कर्तनभेषजम || गरावाण उपरेष्वा महीयन्ते सजोषसः | वर्ष्णेदधतो वर्ष्ण्यम || गरावाणः सविता नु वो देवः सुवतु धर्मणा | यजमानाय सुन्वते || pra vo ghrāvāṇaḥ savitā devaḥ suvatu dharmaṇā | dhūrṣuyujyadhvaṃ sunuta || ghrāvāṇo apa duchunāmapa sedhata durmatim | usrāḥ kartanabheṣajam || ghrāvāṇa upareṣvā mahīyante sajoṣasaḥ | vṛṣṇedadhato vṛṣṇyam || ghrāvāṇaḥ savitā nu vo devaḥ suvatu dharmaṇā | yajamānāya sunvate ||...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 176

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 176 मत्सि नो वस्यैष्टय इन्द्रमिन्दो वर्षा विश | रघायमाणैन्वसि शत्रुमन्ति न विन्दसि || तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकश्चर्षणीनाम | अनु सवधायमुप्यते यवं न चर्क्र्षद वर्षा || यस्य विश्वानि हस्तयोः पञ्च कषितीनां वसु | सपाशयस्व यो अस्मध्रुग दिव्येवाशनिर्जहि || असुन्वन्तं समं जहि दूणाशं यो न ते मयः | अस्मभ्यमस्य वेदनं दद्धि सूरिश्चिदोहते || आवो यस्य दविबर्हसो.अर्केषु सानुषगसत | आजाविन्द्रस्येन्दो परावो वाजेषु वाजिनम || यथा पूर्वेभ्यो … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 176

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 176 पर सूनव रभूणां बर्हन नवन्त वर्जना | कषामा येविश्वधायसो.अश्नन धेनुं न मातरम || पर देवं देव्या धिया भरता जातवेदसम | हव्या नोवक्षदानुषक || अयमु षय पर देवयुर्होता यज्ञाय नीयते | रथो नयोरभीव्र्तो घर्णीवाञ्चेतति तमना || अयमग्निरुरुष्यत्यम्र्तादिव जन्मनः | सहसश्चिद्सहीयान देवो जीवातवे कर्तः || pra sūnava ṛbhūṇāṃ bṛhan navanta vṛjanā | kṣāmā yeviśvadhāyaso.aśnan dhenuṃ na mātaram || pra devaṃ devyā dhiyā bharatā jātavedasam | havyā novakṣadānuṣak || ayamu ṣya pra devayurhotā yajñāya nīyate | ratho nayorabhīvṛto ghṛṇīvāñcetati tmanā || ayamaghniruruṣyatyamṛtādiva janmanaḥ | sahasaścidsahīyān devo jīvātave kṛtaḥ ||...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 177

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 177 आ चर्षणिप्रा वर्षभो जनानां राजा कर्ष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः | सतुतः शरवस्यन्नवसोप मद्रिग युक्त्वा हरीव्र्षणा याह्यर्वां || ये ते वर्षणो वर्षभास इन्द्र बरह्मयुजो वर्षरथासो अत्याः | ताना तिष्ठ तेभिरा याह्यर्वां हवामहे तवा सुत इन्द्र सोमे || आ तिष्ठ रथं वर्षणं वर्षा ते सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि | युक्त्वा वर्षभ्यां वर्षभ कषितीनां हरिभ्यां याहि परवतोप मद्रिक || अयं यज्ञो देवया अयं मियेध इमा बरह्मण्ययमिन्द्र सोमः | सतीर्णं बर्हिरा तु शक्र पर याहि पिबा निषद्यवि मुचा हरी इह || ओ सुष्टुत इन्द्र याह्यर्वां उप बरह्माणि मान्यस्य कारोः | विद्याम वस्तोरवसा गर्णन्तो वि… ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 177

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 177 पतंगमक्तमसुरस्य मायया हर्दा पश्यन्ति मनसाविपश्चितः | समुद्रे अन्तः कवयो वि चक्षते मरीचीनाम्पदमिछन्ति वेधसः || पतंगो वाचं मनसा बिभर्ति तां गन्धर्वो.अवदद गर्भेन्तः | तां दयोतमानां सवर्यं मनीषां रतस्य पदेकवयो नि पान्ति || अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम | स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान आ वरीवर्तिभुवनेष्वन्तः || pataṃghamaktamasurasya māyayā hṛdā paśyanti manasāvipaścitaḥ | samudre antaḥ kavayo vi cakṣate marīcīnāmpadamichanti vedhasaḥ || pataṃgho vācaṃ manasā bibharti tāṃ ghandharvo....

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 178

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 178 यद ध सया त इन्द्र शरुष्टिरस्ति यया बभूथ जरित्र्भ्य ऊती | मा नः कामं महयन्तमा धग विश्वा ते अश्याम्पर्याप आयोः || न घा राजेन्द्र आ दभन नो या नु सवसारा कर्णवन्त योनौ | आपश्चिदस्मै सुतुका अवेषन गमन न इन्द्रः सख्या वयश्च || जेता नर्भिरिन्द्रः पर्त्सु शूरः शरोता हवं नाधमानस्य कारोः | परभर्ता रथं दाशुष उपक उद्यन्त गिरो यदि च तमना भूत || एवा नर्भिरिन्द्रः सुश्रवस्या परखादः पर्क्षो अभि मित्रिणो भूत | समर्य इष सतवते विवाचि सत्राकरो यजमानस्यशंसः || तवया वयं मघवन्निन्द्र शत्रुनभि षयम महतो मन्यमनान | तवं तराता तवमु नो वर्धे भुर्वि… ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 178

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 178 तयमू षु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतारंरथानाम | अरिष्टनेमिं पर्तनाजमाशुं सवस्तयेतार्क्ष्यमिहा हुवेम || इन्द्रस्येव रातिमाजोहुवानाः सवस्तये नावमिवा रुहेम | उर्वी न पर्थ्वी बहुले गभीरे मा वामेतौ मा परेतौरिषाम || सद्यश्चिद यः शवसा पञ्च कर्ष्टीः सूर्य इवज्योतिषापस्ततान | सहस्रसाः शतसा अस्य रंहिर्नस्मा वरन्ते युवतिं न शर्याम || tyamū ṣu vājinaṃ devajūtaṃ sahāvānaṃ tarutāraṃrathānām | ariṣṭanemiṃ pṛtanājamāśuṃ svastayetārkṣyamihā huvema || indrasyeva rātimājohuvānāḥ svastaye nāvamivā ruhema | urvī na pṛthvī bahule ghabhīre mā vāmetau mā paretauriṣāma || sadyaścid yaḥ śavasā pañca kṛṣṭīḥ sūrya ivajyotiṣāpastatāna | sahasrasāḥ śatasā asya raṃhirnasmā varante yuvatiṃ na śaryām ||...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 179

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 179 परुवीरहं शरदः शश्रमणा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्तीः | मिनाति शरियं जरिमा तनूनमप्यु नु पत्नीर्व्र्षणो जगम्युः || ये चिद धि पूर्व रतसाप आसन साकं देवेभिरवदन्न्र्तानि | ते चिदवसुर्नह्यन्तमापुः समू नु पत्नीर्व्र्षभिर्जगम्युः || न मर्षा शरान्तं यदवन्ति देवा विश्वा इत सप्र्धो अभ्यश्नवाव | जयावेदत्र शतनीथमजिं यत सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजाव || नदस्य मा रुधतः काम आगन्नित आजातो अमुतः कुतश्चित | लोपामुद्र वर्षणं नी रिणति धीरमधीर धयति शवसन्तम || इमं न सोममन्तितो हर्त्सु पीतमुप बरुवे | यत सीमागश्चक्र्मा तत सु मर्ळतु पुलुकामो हि मर्त्यः || अगस्त्यः खनमनः खनित्रैः परजमपत्यं बलमिछमानः | उभौ वर्णाव रषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेष्वशिषो जगाम ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 179

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 179 उत तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागं रत्वियम | यदि शरातोजुहोतन यद्यश्रातो ममत्तन || शरातं हविरो षविन्द्र पर याहि जगाम सूरो अध्वनोविमध्यम | परि तवासते निधिभिः सखायः कुलपा नव्राजपतिं चरन्तम || शरातं मन्य ऊधनि शरातमग्नौ सुश्रातं मन्ये तद्र्तं नवीयः | माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिबेन्द्रवज्रिन पुरुक्र्ज्जुषाणः || ut tiṣṭhatāva paśyatendrasya bhāghaṃ ṛtviyam | yadi śrātojuhotana yadyaśrāto mamattana || śrātaṃ haviro ṣvindra pra yāhi jaghāma sūro adhvanovimadhyam | pari tvāsate nidhibhiḥ sakhāyaḥ kulapā navrājapatiṃ carantam || śrātaṃ manya ūdhani śrātamaghnau suśrātaṃ manye tadṛtaṃ navīyaḥ | mādhyandinasya savanasya dadhnaḥ pibendravajrin purukṛjjuṣāṇaḥ ||...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 180

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 180 युवो रजांसि सुयमासो अश्वा रथो यद वां पर्यर्णांसिदियत | हिरण्यया वां पवयह परुषायन मध्वः पिबन्ता उषसः सचेथे || युवमत्यस्याव नक्षथो यद विपत्मनो नर्यस्य परयज्योः | सवसा यद वां विश्वगूर्ती भराति वाजायेट्टे मधुपाविषे च || युवं पय उस्रियायामधत्तं पक्वमामायामव पूर्व्यंगोः | अन्तर्यद वनिनो वां रतप्सू हवारो न शुचिर्यजते हविष्मान || युवं ह घर्मं मधुमन्तमत्रये.अपो न कषोदो.अव्र्णीतमेषे | तद वां नरावश्विना पश्वैष्टी रथ्येव चक्रा परति यन्ति मध्वः || आ वां दानाय वव्र्तीय दस्रा गोरोहेण तौग्र्यो न जिव्रिः | अपः कषोणी सचते माहिना वां जूर्णो वामक्षुरंहसो यजत्रा || नि यद युवेथे नियुतः सुदानू उप सवधाभिः सर्जथः पुरन्धिम | परेषद वेषद वातो न सूरिरा महे ददे सुव्रतोन वाजम || वयं चिद धि वां जरितारः सत्या विपन्यामहे वि पणिर्हितावान | अधा चिद धि षमाश्विनावनिन्द्या पाथो हि षमाव्र्षणावन्तिदेवम || युवं चिद धि षमाश्विनावनु दयून विरुद्रस्य परस्रवणस्यसातौ | अगस्त्यो नरां नर्षु परशस्तः काराधुनीव चितयत सहस्रैः || पर यद वहेथे महिना रथस्य पर सयन्द्रा याथो मनुषो न होता | धत्तं सूरिभ्य उत व सवश्व्यं नासत्य रयिषाचः सयाम || तं वां रथं वयमद्या हुवेम सतोमैरश्विना सुवितायनव्यम | अरिष्टनेमिं परि दयामियानं वि… ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 180

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 180 पर ससाहिषे पुरुहूत शत्रूञ जयेष्ठस्ते शुष्म इहरातिरस्तु | इन्द्रा भर दक्षिणेना वसूनि पतिःसिन्धूनामसि रेवतीनाम || मर्गो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्थापरस्याः | सर्कं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्ताळि वि मर्धो नुदस्व || इन्द्र कषत्रमभि वाममोजो.अजायथा वर्षभचर्षणीनाम | अपानुदो जनममित्रयन्तमुरुं देवेभ्योक्र्णोरु लोकम || pra sasāhiṣe puruhūta śatrūñ jyeṣṭhaste śuṣma iharātirastu | indrā bhara dakṣiṇenā vasūni patiḥsindhūnāmasi revatīnām || mṛgho na bhīmaḥ kucaro ghiriṣṭhāḥ parāvata ā jaghanthāparasyāḥ | sṛkaṃ saṃśāya pavimindra tighmaṃ vi śatrūntāḷi vi mṛdho nudasva || indra kṣatramabhi vāmamojo....

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 181

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 181 कदु परेष्टाविषां रयीणामध्वर्यन्ता यदुन्निनीथोपाम | अयं वां यज्ञो अक्र्त परशस्तिं वसुधिती अवितारा जनानाम || आ वामश्वासः शुचयः पयस्पा वातरंहसो दिव्यासो अत्याः | मनोजुवो वर्षणो वीतप्र्ष्ठा एह सवराजो अश्विनावहन्तु || आ वां रथो.अवनिर्न परवत्वान सर्प्रवन्धुरः सुविताय गम्याः | वर्ष्ण सथातारा मनसो जवीयानहम्पूर्वो यजतोधिष्ण्या यः || इहेह जाता समवावशीतामरेपसा तन्वा नामभिः सवैः | जिष्णुर्वामन्यः सुमखस्य सूरिर्दिवो अन्यः सुभगः पुत्र ऊहे || पर वां निचेरुः ककुहो वशाननु पिशङगरूपः सदनानि गम्याः | हरी अन्यस्य पीपयन्त वाजैर्मथ्रा रजांस्यश्विना वि घोषैः || पर वां शरद्वान वर्षभो न निष्षाट पूर्वीरिषश्चरति मध्व इष्णन | एवैरन्यस्य पीपयन्त वाजैर्वेषन्तीरूर्ध्वा नद्यो न आगुः || असर्जि वां सथविरा वेधसा गीर्बाळ्हे अश्विना तरेधा कषरन्ती | उपस्तुताववतं नाधमानं यामन्नयामञ्छ्र्णुतं हवं मे || उत सया वां रुशतो वप्ससो गीस्त्रिबर्हिषि सदसि पिन्वतेनॄन | वर्षा वां मेघो वर्षणा पीपाय गोर्न सेके मनुषोदशस्यन || युवां पूषेवाश्विना पुरन्धिरग्निमुषां न जरते हविष्मान | हुवे यद वां वरिवस्या गर्णानो वि… ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 181

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 181 परथश्च यस्य सप्रथश्च नमानुष्टुभस्य हविषोहविर्यत | धातुर्द्युतानात सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः || अविन्दन ते अतिहितं यदासीद यज्ञस्य धाम परमंगुहा यत | धातुर्द्युतानात सवितुश्च विष्णोर्भरद्वाजो बर्हदा चक्रे अग्नेः || ते.अविन्दन मनसा दीध्याना यजु षकन्नं परथमन्देवयानम | धातुर्द्युतानात सवितुश्च विष्णोरासूर्यादभरन घर्ममेते || prathaśca yasya saprathaśca namānuṣṭubhasya haviṣohaviryat | dhāturdyutānāt savituśca viṣṇo rathantaramā jabhārā vasiṣṭhaḥ || avindan te atihitaṃ yadāsīd yajñasya dhāma paramaṃghuhā yat | dhāturdyutānāt savituśca viṣṇorbharadvājo bṛhadā cakre aghneḥ || te....

1 min · TheAum