Rig Veda - Book 01 - Hymn 137

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 137 सुषुमा यातमद्रिभिर्गोश्रीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे | आ राजाना दिविस्प्र्शास्मत्रा गन्तमुप नः | इमे वां मित्रावरुणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा गवाशिरः || इम आ यातम इन्दवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः | उत वाम उषसो बुधि साकं सूर्यस्य रश्मिभिः | सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुर रताय पीतये || तां वां धेनुं न वासरीम अंशुं दुहन्त्य अद्रिभिः सोमं दुहन्त्य अद्रिभिः | अस्मत्रा गन्तम उप नो ऽरवाञ्चा सोमपीतये | अयं वाम मित्रावरुणा नर्भिः सुतः सोम आ पीतये सुतः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 137

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 137 उत देवा अवहितं देवा उन नयथा पुनः | उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः || दवाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः | दक्षन्ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद रपः || आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद रपः | तवं हिविश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे || आ तवागमं शन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः | दक्षन्ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्मं सुवामि ते || तरायन्तामिह देवास्त्रायतां मरुतां गणः | तरायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत || आप इद वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः | आपःसर्वस्य भेषजीस्तास्ते कर्ण्वन्तु भेषजम || हस्ताभ्यां दशशाखा भयां जिह्वा वाचः पुरोगवी | अनामयित्नुभ्यां तवा तभ्यां तवोप सप्र्शामसि ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 138

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 138 पर-पर पूष्णस तुविजातस्य शस्यते महित्वम अस्य तवसो न तन्दते सतोत्रम अस्य न तन्दते | अर्चामि सुम्नयन्न अहम अन्त्यूतिम मयोभुवम | विश्वस्य यो मन आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः || पर हि तवा पूषन्न अजिरं न यामनि सतोमेभिः कर्ण्व रणवो यथा मर्ध उष्ट्रो न पीपरो मर्धः | हुवे यत तवा मयोभुवं देवं सख्याय मर्त्यः | अस्माकम आङगूषान दयुम्निनस कर्धि वाजेषु दयुम्निनस कर्धि || यस्य ते पूषन सख्ये विपन्यवः करत्वा चित सन्तो ऽवसा बुभुज्रिर इति करत्वा बुभुज्रिरे | ताम अनु तवा नवीयसीं नियुतं राय ईमहे | अहेळमान उरुशंस सरी भव वाजे-वाजे सरी भव || अस्या ऊ षु ण उप सातये भुवो ऽहेळमानो ररिवां अजाश्व शरवस्यताम अजाश्व | ओ षु तवा वव्र्तीमहि सतोमेभिर दस्म साधुभिः | नहि तवा पूषन्न अतिमन्य आघ्र्णे न ते सख्यम अपह्नुवे ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 138

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 138 तव तय इन्द्र सख्येषु वह्नय रतं मन्वाना वयदर्दिरुर्वलम | यत्रा दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः कुत्सायमन्मन्नह्यश्च दंसयः || अवास्र्जः परस्वः शवञ्चयो गिरिनुदाज उस्रा अपिबोमधु परियम | अवर्धयो वनिनो अस्य दंससा शुशोचसूर्य रतजातया गिरा || वि सूर्यो मध्ये अमुचद रथं दिवो विदद दासय परतिमानमार्यः | दर्ळानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो वयास्यच्चक्र्वान रजिश्वना || अनाध्र्ष्टानि धर्षितो वयास्यन निधीन्रदेवानम्र्णदयास्यः | मासेव सूर्यो वसु पुर्यमा ददे गर्णानःशत्रून्रश्र्णाद विरुक्मता || अयुद्धसेनो विभ्वा विभिन्दता दाशद वर्त्रहा तुज्यानि तेजते | इन्द्रस्य वज्रादबिभेदभिश्नथः पराक्रामच्छुन्ध्युरजहदुष अनः || एता तया ते शरुत्यानि केवला यदेक एकमक्र्णोरयज्ञम | मासां विधानमदधा अधि दयवि तवया विभिन्नम्भरति परधिं पिता ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 139

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 139 अस्तु शरौषट पुरो अग्नीं धिया दध आ नु तच छर्धो दिव्यं वर्णीमह इन्द्रवायू वर्णीमहे | यद ध कराणा विवस्वति नाभा संदायि नव्यसी | अध पर सू न उप यन्तु धीतयो देवां अछा न धीतयः || यद ध तयन मित्रावरुणाव रताद अध्य आददाथे अन्र्तं सवेन मन्युना दक्षस्य सवेन मन्युना | युवोर इत्थाधि सद्मस्व अपश्याम हिरण्ययम || धीभिश चन मनसा सवेभिर अक्षभिः सोमस्य सवेभिर अक्षभिः || युवां सतोमेभिर देवयन्तो अश्विनाश्रावयन्त इव शलोकम आयवो युवां हव्याभ्य आयवः | युवोर विश्वा अधि शरियः पर्क्षश च विश्ववेदसा | परुषायन्ते वाम पवयो हिरण्यये रथे दस्रा हिरण्यये || अचेति दस्रा वय नाकम रण्वथो युञ्जते वां रथयुजो दिविष्टिष्व अध्वस्मानो दिविष्टिषु | अधि वां सथाम वन्धुरे रथे दस्रा हिरण्यये | पथेव यन्ताव अनुशासता रजो ऽञजसा शासता रजः || शचीभिर नः शचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम | मा वां रातिर उप दसत कदा चनास्मद रातिः कदा चन || वर्षन्न इन्द्र वर्षपाणास इन्दव इमे सुता अद्रिषुतास उद्भिदस तुभ्यं सुतास उद्भिदः | ते तवा मन्दन्तु दावने महे चित्राय राधसे | गीर्भिर गिर्वाह सतवमान आ गहि सुम्र्ळीको न आ गहि || ओ षू णो अग्ने शर्णुहि तवम ईळितो देवेभ्यो बरवसि यज्ञियेभ्यो राजभ्यो यज्ञियेभ्यः | यद ध तयाम अङगिरोभ्यो धेनुं देवा अदत्तन | वि तां दुह्रे अर्यमा कर्तरी सचां एष तां वेद मे सचा || मो षु वो अस्मद अभि तानि पौंस्या सना भूवन दयुम्नानि मोत जारिषुर अस्मत पुरोत जारिषुः | यद वश चित्रं युगे-युगे नव्यं घोषाद अमर्त्यम | अस्मासु तन मरुतो यच च दुष्टरं दिध्र्ता यच च दुष्टरम || दध्यङ ह मे जनुषम पूर्वो अङगिराः परियमेधः कण्वो अत्रिर मनुर विदुस ते मे पूर्वे मनुर विदुः | तेषां देवेष्व आयतिर अस्माकं तेषु नाभयः | तेषाम पदेन मह्य आ नमे गिरेन्द्राग्नी आ नमे गिरा || होता यक्षद वनिनो वन्त वार्यम बर्हस्पतिर यजति वेन उक्षभिः पुरुवारेभिर उक्षभिः | जग्र्भ्मा दूरादिशं शलोकम अद्रेर अध तमना | अधारयद अररिन्दानि सुक्रतुः पुरू सद्मानि सुक्रतुः || ये देवासो दिव्य एकादश सथ पर्थिव्याम अध्य एकादश सथ | अप्सुक्षितो महिनैकादश सथ ते देवासो यज्ञम इमं जुषध्वम ||...

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 139

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 139 सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात सविता जयोतिरुदयानजस्रम | तस्य पूषा परसवे याति विद्वान सम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोपाः || नर्चक्षा एष दिवो मध्य आस्त आपप्रिवान रोदसीन्तरिक्षम | स विश्वाचीरभि चष्टे घर्ताचीरन्तरापूर्वमपरं च केतुम || रायो बुध्नः संगमनो वसूनां विश्वा रूपाभि चष्टेशचीभिः | देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थौसमरे धनानाम || विश्वावसुं सोम गन्धर्वमापो दद्र्शुषीस्तद रतेना वयायन | तदन्ववैदिन्द्रो रारहाण आसां परि सुर्यस्यपरिधिन्रपश्यत || विश्वावसुरभि तन नो गर्णातु दिव्यो गन्धर्वो रजसोविमानः | यद वा घा सत्यमुत यन न विद्म धियोहिन्वानो धिय इन नो अव्याः || सस्निमविन्दच्चरणे नदीनामपाव्र्णोद दुरो अश्मव्रजानाम | परासां गन्धर्वो अम्र्तानि वोचदिन्द्रो दक्षं परि जानादहीनाम ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 140

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 140 वेदिषदे परियधामाय सुद्युते धासिम इव पर भरा योनिम अग्नये | वस्त्रेणेव वासया मन्मना शुचिं जयोतीरथं शुक्रवर्णं तमोहनम || अभि दविजन्मा तरिव्र्दन्नं रज्यते संवत्सरे वाव्र्धे जग्धमी पुनः | अन्यस्यासा जिह्वय जेन्यो वर्षा नयन्येन वनिनोम्र्ष्ट वरणः || कर्ष्णप्रुतौ वेविजे अस्य सक्षिता उभा तरेते अभि मतरा शिशुम | पराचजिह्वं धवसयन्तं तर्षुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धनं पितुः || मुमुक्ष्वो मनवे मनवस्यते रघुद्रुवः कर्ष्णसीतास ऊ जुवः | असमना अजिरासो रघुष्यदो वातजूता उप युज्यन्त आशवः || आदस्य ते धवसयन्तो वर्थेरते कर्ष्णमभ्वं महि वर्पःकरिक्रतः | यत सीं महीमवनिं पराभि मर्म्र्शदभिश्वसन सतनयन्नेति नानदत || भूषन न यो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 140

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 140 अग्ने तव शरवो वयो महि भराजन्ते अर्चयो विभावसो | बर्हद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यं दधासि दाशुषे कवे || पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना | पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पर्णक्षि रोदसी उभे || ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिर्हितः | तवे इषः सं दधुर्भूरिवर्पसश्चित्रोतयो वामजाताः || इरज्यन्नग्ने परथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य | सदर्शतस्य वपुषो वि राजसि पर्णक्षि सानसिं करतुम || इष्कर्तारमध्वरस्य परचेतसं कषयन्तं राधसो महः | रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसिंरयिम || रतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्निं सुम्नाय दधिरेपुरो जनाः | शरुत्कर्णं सप्रथस्तमं तवा गिरा दैव्यम्मानुषा युगा ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 141

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 141 बळ इत्था तद वपुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहसो यतो जनि | यदीमुप हवरते साधते मतिर्र्तस्य धेन अनयन्त सस्रुतः || पर्क्षो वपुः पितुमान नित्य आ शये दवितीयमा सप्तशिवासु मात्र्षु | तर्तीयमस्य वर्षभस्य दोहसे दशप्रमतिं जनयन्त योषणः || निर्यदीं बुध्नान महिषस्य वर्पस ईशानासः शवसाक्रन्त सूरयः | यदीमनु परदिवो मध्व आधवे गुहा सन्तं मातरिश्वा मथायति || पर यत पितुः परमान नीयते पर्या पर्क्षुधो वीरुधो दंसु रोहति | उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत आदिद यविष्ठो अभवद घर्णा शुचिः || आदिन मातॄराविशद यास्वा शुचिरहिंस्यमान उर्वियावि वाव्र्धे | अनु यत पूर्वा अरुहत सनाजुवो नि नव्यसीष्ववरासु धावते || आदिद धोतारं वर्णते दिविष्टिषु भगमिव पप्र्चानास रञ्जते | देवान यत करत्वा मज्मना पुरुष्टुतो मर्तं संसं विश्वधा वेति धायसे || वि यदस्थाद यजतो वातचोदितो हवारो न वक्वा जरणा अनाक्र्तः | तस्य पत्मन दक्षुषः कर्ष्णजंहसः शुचिजन्मनो रज आ वयध्वनः || रथो न यातः शिक्वभिः कर्तो दयामङगेभिररुषेभिरीयते | आदस्य ते कर्ष्णासो दक्षि सूरयः शूरस्येव तवेषथादीषते वयः || तवया हयग्ने वरुणो धर्तव्रतो मित्रः शाशद्रे अर्यमा सुदानवः | यत सीमनु करतुना विश्वथा विभुररान न नेमिः परिभूरजायथाः || तवमग्ने शशमानाय सुन्वते रत्नं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि | तं तवा नु नव्यं सहसो युवन वयं भगं न कारेमहिरत्न धीमहि || अस्मे रयिं न सवर्थं दमूनसं भगं दक्षं न पप्र्चासि धर्णसिम | रश्मीन्रिव यो यमति जन्मनी उभे देवानां शंसं रत आ च सुक्रतुः || उत नः सुद्योत्मा जीराश्वो होता मन्द्रः शर्णवच्चन्द्ररथः | स नो नेषन नेषतमैरमूरो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 141

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 141 अग्ने अछा वदेह नः परत्यं नः सुमना भव | पर नोयछ विशस पते धनदा असि नस्त्वम || पर नो यछत्वर्यमा पर भगः पर बर्हस्पतिः | परदेवाः परोत सून्र्ता रायो देवी ददातु नः || सोमं राजानमवसे.अग्निं गीर्भिर्हवामहे | आदित्यान्विष्णुं सूर्यं बरह्माणं च बर्हस्पतिम || इन्द्रवायू बर्हस्पतिं सुहवेह हवामहे | यथा नः सर्वैज्जनः संगत्यां सुमना असत || अर्यमणं बर्हस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय | वातंविष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम || तवं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म यज्ञं च वर्धय | तवं नोदेवतातये रायो दानाय चोदय ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 142

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 142 समिद्धो अग्न आ वह देवानद्य यतस्रुचे | तन्तुं तनुष्व पूर्व्यं सुतसोमाय दाशुषे || घर्तवन्तमुप मासि मधुमन्तं तनूनपात | यज्ञं विप्रस्य मावतः शशमानस्य दाशुषः || शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति | नराशंसः तरिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियः || ईळितो अग्न आ वहेन्द्रं चित्रमिह परियम | इयं हि तवा मतिर्ममाछा सुजिह्व वच्यते || सत्र्णानासो यतस्रुचो बर्हिर्यज्ञे सवध्वरे | वर्ञ्जे देवव्यचस्तममिन्द्राय शर्म सप्रथः || वि शरयन्तां रताव्र्धः परयै देवेभ्यो महीः | पावकासः पुरुस्प्र्हो दवारो देवीरसश्चतः || आ भन्दमाने उपाके नक्तोषासा सुपेशसा | यह्वी रतश्यमातरा सीदतां बर्हिरा सुमत || मन्द्रजिह्वा जुगुर्वणी होतारा दैव्या कवी | यज्ञं नो यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिविस्प्र्शम || शुचिर्देवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती | इळा सरस्वती मही बर्हिः सीदन्तु यज्ञियाः || तन नस्तुरीपमद्भुतं पुरु वारं पुरु तमना | तवष्टापोषाय वि षयतु राये नाभा नो अस्मयुः || अवस्र्जन्नुप तमना देवान यक्षि वनस्पते | अग्निर्हव्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिरः || पूषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे | सवाहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कर्तन || सवाहाक्र्तान्या गह्युप हव्यानि वीतये | इन्द्रा गहि शरुधी हवं तवां हवन्ते अध्वरे ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 142

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 142 अयमग्ने जरिता तवे अभूदपि सहसः सूनो नह्यन्यदस्त्याप्यम | भद्रं हि शर्म तरिवरूथमस्ति त आरेहिंसानामप दिद्युमा कर्धि || परवत ते अग्ने जनिमा पितूयतः साचीव विश्वा भुवना नय्र्ञ्जसे | पर सप्तयः पर सनिषन्त नो धियः पुरश्चरन्तिपशुपा इव तमना || उत वा उ परि वर्णक्षि बप्सद बहोरग्न उलपस्य सवधावः | उत खिल्या उर्वराणां भवन्ति मा ते हेतिं तविषींचुक्रुधाम || यदुद्वतो निवतो यासि बप्सत पर्थगेषि परगर्धिनीवसेना | यदा ते वातो अनुवाति शोचिर्वप्तेव शमश्रु वपसिप्र भूम || परत्यस्य शरेणयो दद्र्श्र एकं नियानं बहवो रथासः | बाहू यदग्ने अनुमर्म्र्जानो नयंं उत्तानामन्वेषिभूमिम || उत ते शुष्मा जिहतामुत ते अर्चिरुत ते अग्ने शशमानस्यवाजाः | उच्छ्वञ्चस्व नि नम वर्धमान आ तवाद्य विश्वेवसवः सदन्तु || अपामिदं नययनं समुद्रस्य निवेशनम | अन्यंक्र्णुष्वेतः पन्थां तेन याहि वशाननु || आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणिः | हरदाश्चपुण्डरीकाणि समुद्रस्य गर्हा इमे ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 143

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 143 पर तव्यसीं नव्यसीं धीतिमग्नये वाचो मतिं सहसःसूनवे भरे | अपां नपाद यो वसुभिः सह परियो होता पर्थिव्यां नयसीदद रत्वियः || स जायमानः परमे वयोमन्याविरग्निरभवन मातरिश्वने | अस्य करत्वा समिधानस्य मज्मना पर दयावा शोचिः पर्थिवी अरोचयत || अस्य तवेषा अजरा अस्य भानवः सुसन्द्र्शः सुप्रतीकस्यसुद्युतः | भात्वक्षसो अत्यक्तुर्न सिन्धवो.अग्ने रेजन्ते अससन्तो अजराः || यमेरिरे भर्गवो विश्ववेदसं नाभा पर्थिव्या भुवनस्य मज्मना | अग्निं तं गीर्भिर्हिनुहि सव आ दमे य एको वस्वो वरुणो न राजति || न यो वराय मरुतामिव सवनः सेनेव सर्ष्टा दिव्या यथाशनिः | अग्निर्जम्भैस्तिगितैरत्ति भर्वति योधो न शत्रून स वना नय रञ्जते || कुविन नो अग्निरुचथस्य वीरसद वसुष कुविद वसुभिः काममावरत | चोदः कुवित तुतुज्यात सातये धियः शुचिप्रतीकं तमया धिया गर्णे || घर्तप्रतीकं व रतस्य धूर्षदमग्निं मित्रं न समिधान रञ्जते | इन्धानो अक्रो विदथेषु दीद्यच्छुक्रवर्णामुदु नो यंसते धियम || अप्रयुछन्नप्रयुछद्भिरग्ने शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि शग्मैः | अदब्धेभिरद्र्पितेभिरिष्टे....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 143

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 143 तयं चिदत्रिं रतजुरमर्थमश्वं न यातवे | कक्षिवन्तं यदी पुना रथं न कर्णुथो नवम || तयं चिदश्वं न वाजिनमरेणवो यमत्नत | दर्ळंग्रन्थिं न वि षयतमत्रिं यविष्ठमा रजः || नरा दंसिष्ठवत्रये शुभ्रा सिषासतं धियः | अथा हि वां दिवो नरा पुन सतोमो न विशसे || चिते तद वां सुराधसा रातिः सुमतिरश्विना | आ यन्नः सदने पर्थौ समने पर्षथो नरा || युवं भुज्युं समुद्र आ रजसः पार ईङखितम | यातमछा पतत्रिभिर्नासत्या सातये कर्तम || आ वां सुम्नैः शम्यू इव मंहिष्ठा विश्ववेदसा | समस्मे भूषतं नरोत्सं न पिप्युषीरिषः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 144

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 144 एति पर होता वरतमस्य माययोर्ध्वां दधानः शुचिपेशसं धियम | अभि सरुचः करमते दक्षिणाव्र्तो या अस्य धाम परथमं ह निंसते || अभीं रतस्य दोहना अनूषत योनौ देवस्य सदने परीव्र्ताः | अपामुपस्थे विभ्र्तो यदावसदध सवधा अधयद याभिरीयते || युयूषतः सवयसा तदिद वपुः समानमर्थं वितरित्रता मिथः | आदीं भगो न हव्यः समस्मदा वोळ्हुर्न रश्मीन समयंस्त सारथिः || यमीं दवा सवयसा सपर्यतः समाने योना मिथुना समोकसा | दिवा न नक्तं पलितो युवाजनि पुरू चरन्नजरो मानुषा युगा || तमीं हिन्वन्ति धीतयो दश वरिशो देवं मर्तास ऊतये हवामहे | धनोरधि परवत आ स रण्वत्यभिव्रजद्भिर्वयुना नवाधित || तवं हयग्ने दिव्यस्य राजसि तवं पार्थिवस्य पशुपा इव तमना | एनी त एते बर्हती अभिश्रिया हिरण्ययी वक्वरी बर्हिराशाते || अग्ने जुषस्व परति हर्य तद वचो मन्द्र सवधाव रतजात सुक्रतो | यो विश्वतः पर्त्यंं असि दर्शतो रण्वः सन्द्र्ष्टौ पितुमानिव कषयः ||...

3 min · TheAum