Rig Veda - Book 05 - Hymn 62

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 62 रतेन रतम अपिहितं धरुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुचन्त्य अश्वान | दश शता सह तस्थुस तद एकं देवानां शरेष्ठं वपुषाम अपश्यम || तत सु वाम मित्रावरुणा महित्वम ईर्मा तस्थुषीर अहभिर दुदुह्रे | विश्वाः पिन्वथः सवसरस्य धेना अनु वाम एकः पविर आ ववर्त || अधारयतम पर्थिवीम उत दयाम मित्रराजाना वरुणा महोभिः | वर्धयतम ओषधीः पिन्वतं गा अव वर्ष्टिं सर्जतं जीरदानू || आ वाम अश्वासः सुयुजो वहन्तु यतरश्मय उप यन्त्व अर्वाक | घर्तस्य निर्णिग अनु वर्तते वाम उप सिन्धवः परदिवि कषरन्ति || अनु शरुताम अमतिं वर्धद उर्वीम बर्हिर इव यजुषा रक्षमाणा | नमस्वन्ता धर्तदक्षाधि गर्ते मित्रासाथे वरुणेळास्व अन्तः || अक्रविहस्ता सुक्र्ते परस्पा यं तरासाथे वरुणेळास्व अन्तः | राजाना कषत्रम अह्र्णीयमाना सहस्रस्थूणम बिभ्र्थः सह दवौ || हिरण्यनिर्णिग अयो अस्य सथूणा वि भराजते दिव्य अश्वाजनीव | भद्रे कषेत्रे निमिता तिल्विले वा सनेम मध्वो अधिगर्त्यस्य || हिरण्यरूपम उषसो वयुष्टाव अयस्थूणम उदिता सूर्यस्य | आ रोहथो वरुण मित्र गर्तम अतश चक्षाथे अदितिं दितिं च || यद बंहिष्ठं नातिविधे सुदानू अछिद्रं शर्म भुवनस्य गोपा | तेन नो मित्रावरुणाव अविष्टं सिषासन्तो जिगीवांसः सयाम ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 62

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 62 सतुषे नरा दिवो अस्य परसन्ताश्विना हुवे जरमाणो अर्कैः | या सद्य उस्रा वयुषि जमो अन्तान युयूषतः पर्युरूवरांसि || ता यज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भानुं रुरुचूरजोभिः | पुरू वरांस्यमिता मिमानापो धन्वान्यति याथो अज्रान || ता ह तयद वर्तिर्यदरध्रमुग्रेत्था धिय ऊहथुः शश्वदश्वैः | मनोजवेभिरिषिरैः शयध्यै परि वयथिर्दाशुषो मर्त्यस्य || ता नव्यसो जरमाणस्य मन्मोप भूषतो युयुजानसप्ती | शुभं पर्क्षमिषमूर्जं वहन्ता होता यक्षत परत्नो अध्रुग युवाना || ता वल्गू दस्रा पुरुशाकतमा परत्ना नव्यसा वचसा विवासे | या शंसते सतुवते शम्भविष्ठा बभूवतुर्ग्र्णते चित्रराती || ता भुज्युं विभिरद्भ्यः समुद्रात तुग्रस्य सूनुमूहथूरजोभिः | अरेणुभिर्योजनेभिर्भुजन्ता पतत्रिभिरर्णसोनिरुपस्थात || वि जयुषा रथ्या यातमद्रिं शरुतं हवं वर्षणा वध्रिमत्याः | दशस्यन्ता शयवे पिप्यथुर्गामिति चयवाना सुमतिं भुरण्यू || यद रोदसी परदिवो अस्ति भूमा हेळो देवानामुत मर्त्यत्रा | तदादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोयुजे तपुरघं दधात || य ईं राजानाव रतुथा विदधद रजसो मित्रो वरुणश्चिकेतत | गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य दरोघाय चिद वचस आनवाय || अन्तरैश्चक्रैस्तनयाय वर्तिर्द्युमता यातं नर्वता रथेन | सनुत्येन तयजसा मर्त्यस्य वनुष्यतामपि शीर्षावव्र्क्तम || आ परमाभिरुत मध्यमाभिर्नियुद्भिर्यातमवमाभिरर्वाक | दर्ळ्हस्य चिद गोमतो वि वरजस्य दुरो वर्तं गर्णते चित्रराती ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 62

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 62 उत सूर्यो बर्हदर्चींष्यश्रेत पुरु विश्वा जनिम मानुषाणाम | समो दिवा दद्र्शे रोचमानः करत्वा कर्तः सुक्र्तःकर्त्र्भिर्भूत || स सूर्य परति पुरो न उद गा एभिः सतोमेभिरेतशेभिरेवैः | पर नो मित्राय वरुणाय वोचो.अनागसो अर्यम्णे अग्नये च || वि नः सहस्रं शुरुधो रदन्त्व रतावानो वरुणो मित्रो अग्निः | यछन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कमा नः कामं पूपुरन्तुस्तवानाः || दयावाभूमी अदिते तरासीथां नो ये वां जज्ञुः सुजनिमान रष्वे | मा हेळे भूम वरुणस्य वायोर्मा मित्रस्य परियतमस्य नर्णाम || पर बाहवा सिस्र्तं जीवसे न आ नो गव्यूतिमुक्षतं घर्तेन | आ नो जने शरवयतं युवाना शरुतं मे मित्रावरुणा हवेमा || नू मित्रो वरुणो अर्यमा नस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु | सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पात … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 62

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 62 परो अस्मा उपस्तुतिं भरता यज्जुजोषति | उक्थैरिन्द्रस्य माहिनं वयो वर्धन्ति सोमिनो भद्रा इन्द्रस्य रातयः || अयुजो असमो नर्भिरेकः कर्ष्टीरयास्यः | पूर्वीरति पर वाव्र्धे विश्वा जातान्योजसा भद्रा इन्द्रस्य रातयः || अहितेन चिदर्वता जीरदानुः सिषासति | परवाच्यमिन्द्र तत तव वीर्याणि करिष्यतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः || आ याहि कर्णवाम त इन्द्र बरह्माणि वर्धना | येभिः शविष्ठ चाकनो भद्रमिह शरवस्यते भद्रा इन्द्रस्य रातयः || धर्षतश्चिद धर्षन मनः कर्णोषीन्द्र यत तवम | तीव्रैः सोमैः सपर्यतो नमोभिः परतिभूषतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः || अव चष्ट रचीषमो....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 62

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 62 एते अस्र्ग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः | विश्वान्यभिसौभगा || विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः | तना कर्ण्वन्तो अर्वते || कर्ण्वन्तो वरिवो गवे.अभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम | इळामस्मभ्यं संयतम || असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः | शयेनो न योनिमासदत || शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धूतो नर्भिः सुतः | सवदन्ति गावः पयोभिः || आदीमश्वं न हेतारो.अशूशुभन्नम्र्ताय | मध्वो रसं सधमादे || यास्ते धारा मधुश्चुतो.अस्र्ग्रमिन्द ऊतये | ताभिः पवित्रमासदः || सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो रोमाण्यव्यया | सीदन योना वनेष्वा || तवमिन्दो परि सरव सवादिष्ठो अङगिरोभ्यः | वरिवोविद घर्तं पयः || अयं विचर्षणिर्हितः पवमानः स चेतति | हिन्वान आप्यं बर्हत || एष वर्षा वर्षव्रतः पवमानो अशस्तिहा | करद वसूनि दाशुषे || आ पवस्व सहस्रिणं रयिं गोमन्तमश्विनम | पुरुश्चन्द्रम्पुरुस्प्र्हम || एष सय परि षिच्यते मर्म्र्ज्यमान आयुभिः | उरुगायः कविक्रतुः || सहस्रोतिः शतामघो विमानो रजसः कविः | इन्द्राय पवते मदः || गिरा जात इह सतुत इन्दुरिन्द्राय धीयते | विर्योना वसताविव || पवमानः सुतो नर्भिः सोमो वाजमिवासरत | चमूषु शक्मनासदम || तं तरिप्र्ष्ठे तरिवन्धुरे रथे युञ्जन्ति यातवे | रषीणां सप्त धीतिभिः || तं सोतारो धनस्प्र्तमाशुं वाजाय यातवे | हरिं हिनोत वाजिनम || आविशन कलशं सुतो विश्वा अर्षन्नभि शरियः | शूरोन गोषु तिष्ठति || आ त इन्दो मदाय कं पयो दुहन्त्यायवः | देवा देवेभ्यो मधु || आ नः सोमं पवित्र आ सर्जता मधुमत्तमम | देवेभ्यो देवश्रुत्तमम || एते सोमा अस्र्क्षत गर्णानाः शरवसे महे | मदिन्तमस्य धारया || अभि गव्यानि वीतये नर्म्णा पुनानो अर्षसि | सनद्वाजः परि सरव || उत नो गोमतीरिषो विश्वा अर्ष परिष्टुभः | गर्णानो जमदग्निना || पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः | अभि विश्वानि काव्या || तवं समुद्रिया अपो....

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 62

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 62 ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यमम्र्तत्वमानश | तेभ्यो भद्रमङगिरसो वो अस्तु परति गर्भ्णीतमानवं सुमेधसः || य उदाजन पितरो गोमयं वस्व रतेनाभिन्दन परिवत्सरेवलम | दीर्घायुत्वमङगिरसो वो अस्तु परति गर्भ्णीतमानवं सुमेधसः || य रतेन सूर्यमारोहयन दिव्यप्रथयन पर्थिवीं मातरंवि | सुप्रजास्त्वमङगिरसो वो अस्तु परति गर्भ्णीत मानवंसुमेधसः || अयं नाभा वदति वल्गु वो गर्हे देवपुत्रा रषयस्तच्छ्र्णोतन | सुब्रह्मण्यमङगिरसो वो अस्तु परति गर्भ्णीतमानवं सुमेधसः || विरूपास इद रषयस्त इद गम्भीरवेपसः | ते अङगिरसःसूनवस्ते अग्नेः परि जज्ञिरे || ये अग्नेः परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस परि | नवग्वो नुदशग्वो अङगिरस्तमो सचा देवेषु मंअते || इन्द्रेण युजा निः सर्जन्त वाघतो वरजं गोमन्तमश्विनम | सहस्रं मे ददतो अष्टकर्ण्यः शरवो देवेष्वक्रत || पर नूनं जायतामयं मनुस्तोक्मेव रोहतु | यः सहस्रंशताश्वं सद्यो दानाय मंहते || न तमश्नोति कश्चन दिव इव सान्वारभम | सावर्ण्यस्य दक्षिणा वि सिन्धुरिव पप्रथे || उत दासा परिविषे समद्दिष्टी गोपरीणसा | यदुस्तुर्वश्च मामहे || सहस्रदा गरामणीर्मा रिषन मनुः सूर्येणास्ययतमानैतु दक्षिणा | सावर्णेर्देवाः पर तिरन्त्वायुर्यस्मिन्नश्रान्ता असनाम वाजम ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 077

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 77 कथा दाशेमाग्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीः | यो मर्त्येष्वम्र्त रतावा होता यजिष्ठ इत कर्णोति देवान || यो अध्वरेषु शन्तम रतावा होता तमू नमोभिरा कर्णुध्वम | अग्निर्यद वेर्मर्ताय देवान स चा बोधाति मनसायजाति || स हि करतुः स मर्यः स साधुर्मित्रो न भूदद्भुतस्य रथीः | तं मेधेषु परथमं देवयन्तीर्विश उप बरुवते दस्ममारीः || स नो नर्णां नर्तमो रिशाद अग्निर्गिरो.अवसा वेतु धीतिम | तना च ये मघवानः शविष्ठ वाजप्रसूता इषयन्तमन्म || एवाग्निर्गोतमेभिर्र्तावा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदाः | स एषु दयुम्नं पीपयत स वाजं स पुष्टिं याति जोषमा चिकित्वान ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 63

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 63 रतस्य गोपाव अधि तिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमे वयोमनि | यम अत्र मित्रावरुणावथो युवं तस्मै वर्ष्टिर मधुमत पिन्वते दिवः || सम्राजाव अस्य भुवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदथे सवर्द्र्शा | वर्ष्टिं वां राधो अम्र्तत्वम ईमहे दयावाप्र्थिवी वि चरन्ति तन्यवः || सम्राजा उग्रा वर्षभा दिवस पती पर्थिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी | चित्रेभिर अभ्रैर उप तिष्ठथो रवं दयां वर्षयथो असुरस्य मायया || माया वाम मित्रावरुणा दिवि शरिता सूर्यो जयोतिश चरति चित्रम आयुधम | तम अभ्रेण वर्ष्ट्या गूहथो दिवि पर्जन्य दरप्सा मधुमन्त ईरते || रथं युञ्जते मरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु | रजांसि चित्रा वि चरन्ति तन्यवो दिवः सम्राजा पयसा न उक्षतम || वाचं सु मित्रावरुणाव इरावतीम पर्जन्यश चित्रां वदति तविषीमतीम | अभ्रा वसत मरुतः सु मायया दयां वर्षयतम अरुणाम अरेपसम || धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता वरता रक्षेथे असुरस्य मायया | रतेन विश्वम भुवनं वि राजथः सूर्यम आ धत्थो दिवि चित्र्यं रथम ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 63

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 63 कव तया वल्गू पुरुहूताद्य दूतो न सतोमो.अविदन नमस्वान | आ यो अर्वां नासत्या ववर्त परेष्ठा हयसथो अस्य मन्मन || अरं मे गन्तं हवनायास्मै गर्णाना यथा पिबाथो अन्धः | परि ह तयद वर्तिर्याथो रिषो न यत परो नान्तरस्तुतुर्यात || अकारि वामन्धसो वरीमन्नस्तारि बर्हिः सुप्रायणतमम | उत्तानहस्तो युवयुर्ववन्दा वां नक्षन्तो अद्रय आञ्जन || ऊर्ध्वो वामग्निरध्वरेष्वस्थात पर रातिरेति जूर्णिनीघ्र्ताची | पर होता गूर्तमना उराणो.अयुक्त यो नासत्या हवीमन || अधि शरिये दुहिता सूर्यस्य रथं तस्थौ पुरुभुजा शतोतिम | पर मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरा नर्तू जनिमन यज्ञियानाम || युवं शरीभिर्दर्शताभिराभिः शुभे पुष्टिमूहथुःसूर्यायाः | पर वां वयो वपुषे....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 63

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 63 उद वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम | चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य देवश्चर्मेव यः समविव्यक तमांसि || उद वेति परसवीता जनानां महान केतुरर्णवः सूर्यस्य | समानं चक्रं पर्याविव्र्त्सन यदेतशो वहति धूर्षु युक्तः || विभ्राजमान उषसामुपस्थाद रेभैरुदेत्यनुमद्यमानः | एष मे देवः सविता चछन्द यः समानं न परमिनातिधाम || दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति दूरेर्थस्तरणिर्भ्राजमानः | नूनं जनाः सूर्येण परसूता अयन्नर्थानि कर्णवन्नपांसि || यत्रा चक्रुरम्र्ता गातुमस्मै शयेनो न दीयन्नन्वेति पाथः | परति वां सूर उदिते विधेम नमोभिर्मित्रावरुणोत हव्यैः || नू मित्रो वरुणो अर्यमा … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 63

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 63 स पूर्व्यो महानां वेनः करतुभिरानजे | यस्य दवारा मनुष पिता देवेषु धिय आनजे || दिवो मानं नोत सदन सोमप्र्ष्ठासो अद्रयः | उक्था बरह्मच शंस्या || स विद्वानङगिरोभ्य इन्द्रो गा अव्र्णोदप | सतुषे तदस्यपौंस्यम || स परत्नथा कविव्र्ध इन्द्रो वाकस्य वक्षणिः | शिवो अर्कस्य होमन्यस्मत्रा गन्त्ववसे || आदू नु ते अनु करतुं सवाहा वरस्य यज्यवः | शवात्रमर्का अनूषतेन्द्र गोत्रस्य दावने || इन्द्रे विश्वानि वीर्या कर्तानि कर्त्वानि च | यमर्का अध्वरं विदुः || यत पाञ्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा अस्र्क्षत | अस्त्र्णाद बर्हणा विपो....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 63

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 63 आ पवस्व सहस्रिणं रयिं सोम सुवीर्यम | अस्मे शरवांसिधारय || इषमूर्जं च पिन्वस इन्द्राय मत्सरिन्तमः | चमूष्वा नि षीदसि || सुत इन्द्राय विष्णवे सोमः कलशे अक्षरत | मधुमानस्तुवायवे || एते अस्र्ग्रमाशवो.अति हवरांसि बभ्रवः | सोमा रतस्य धारया || इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कर्ण्वन्तो विश्वमार्यम | अपघ्नन्तो अराव्णः || सुता अनु सवमा रजो.अभ्यर्षन्ति बभ्रवः | इन्द्रं गछन्त इन्दवः || अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः | हिन्वानो मानुषीरपः || अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि | अन्तरिक्षेण यातवे || उत तया हरितो दश सूरो अयुक्त यातवे | इन्दुरिन्द्र इतिब्रुवन || परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम | अव्यो वारेषुसिञ्चत || पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरम | यो दूणाशो वनुष्यता || अभ्यर्ष सहस्रिणं रयिं गोमन्तमश्विनम | अभि वाजमुत शरवः || सोमो देवो न सूर्यो....

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 63

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 63 परावतो ये दिधिषन्त आप्यं मनुप्रीतासो जनिमाविवस्वतः | ययातेर्ये नहुष्यस्य बर्हिषि देवा आसते तेधि बरुवन्तु नः || विश्वा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यज्ञियानिवः | ये सथ जाता अदितेरब्ध्यस परि ये पर्थिव्यास्तेम इह शरुता हवम || येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषं दयौरदितिरद्रिबर्हाः | उक्थशुष्मान वर्षभरान सवप्नसस्तानादित्याननु मदा सवस्तये || नर्चक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बर्हद देवासो अम्र्तत्वमानशुः | जयोतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणंवसते सवस्तये || सम्राजो ये सुव्र्धो यज्ञमाययुरपरिह्व्र्ता दधिरे दिविक्षयम | ताना विवास नमसा सुव्र्क्तिभिर्महो आदित्यानदितिं सवस्तये || को व सतोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषोयति षठन | को वो....

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 64

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 64 वरुणं वो रिशादसम रचा मित्रं हवामहे | परि वरजेव बाह्वोर जगन्वांसा सवर्णरम || ता बाहवा सुचेतुना पर यन्तम अस्मा अर्चते | शेवं हि जार्यं वां विश्वासु कषासु जोगुवे || यन नूनम अश्यां गतिम मित्रस्य यायाम पथा | अस्य परियस्य शर्मण्य अहिंसानस्य सश्चिरे || युवाभ्याम मित्रावरुणोपमं धेयाम रचा | यद ध कषये मघोनां सतोत्णां च सपूर्धसे || आ नो मित्र सुदीतिभिर वरुणश च सधस्थ आ | सवे कषये मघोनां सखीनां च वर्धसे || युवं नो येषु वरुण कषत्रम बर्हच च बिभ्र्थः | उरु णो वाजसातये कर्तं राये सवस्तये || उछन्त्याम मे यजता देवक्षत्रे रुशद्गवि | सुतं सोमं न हस्तिभिर आ पड्भिर धावतं नरा बिभ्रताव अर्चनानसम ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 64

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 64 उदु शरिय उषसो रोचमाना अस्थुरपां नोर्मयो रुशन्तः | कर्णोति विश्वा सुपथा सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणामघोनी || भद्रा दद्र्क्ष उर्विया वि भास्युत ते शोचिर्भानवो दयामपप्तन | आविर्वक्षः कर्णुषे शुम्भमानोषो देवि रोचमानामहोभिः || वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गावः सुभगामुर्विया परथानाम | अपेजते शूरो अस्तेव शत्रून बाधते तमो अजिरो नवोळ्हा || सुगोत ते सुपथा पर्वतेष्ववाते अपस्तरसि सवभानो | सा न आ वह पर्थुयामन्न्र्ष्वे रयिं दिवो दुहितरिषयध्यै || सा वह योक्षभिरवातोषो वरं वहसि जोषमनु | तवं दिवो दुहितर्या ह देवी पूर्वहूतौ मंहना दर्शता भूः || उत ते वयश … ||...

2 min · TheAum