Rig Veda - Book 08 - Hymn 33

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 33 वयं घ तवा सुतावन्त आपो न वर्क्तबर्हिषः | पवित्रस्यप्रस्रवणेषु वर्त्रहन परि सतोतार आसते || सवरन्ति तवा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः | कदा सुतं तर्षाण ओक आ गम इन्द्र सवब्दीव वंसगः || कण्वेभिर्ध्र्ष्णवा धर्षद वाजं दर्षि सहस्रिणम | पिशङगरूपं मघवन विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे || पाहि गायान्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे | यः सम्मिश्लोहर्योर्यः सुते सचा वज्री रथो हिरण्ययः || यः सुषव्यः सुदक्षिण इनो यः सुक्रतुर्ग्र्णे | य आकरः सहस्रा यः शतामघ इन्द्रो यः पूर्भिदारितः || यो धर्षितो यो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 33

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 33 पर सोमासो विपश्चितो.अपां न यन्त्यूर्मयः | वनानि महिषा इव || अभि दरोणानि बभ्रवः शुक्रा रतस्य धारया | वाजं गोमन्तमक्षरन || सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः | सोमा अर्षन्ति विष्णवे || तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः | हरिरेति कनिक्रदत || अभि बरह्मीरनूषत यह्वीरतस्य मातरः | मर्म्र्ज्यन्ते दिवः शिशुम || रायः समुद्रांश्चतुरो.अस्मभ्यं सोम विश्वतः | आ पवस्व सहस्रिणः || pra somāso vipaścito.apāṃ na yantyūrmayaḥ | vanāni mahiṣā iva || abhi droṇāni babhravaḥ śukrā ṛtasya dhārayā | vājaṃ ghomantamakṣaran || sutā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ | somā arṣanti viṣṇave || tisro vāca udīrate ghāvo mimanti dhenavaḥ | harireti kanikradat || abhi brahmīranūṣata yahvīrtasya mātaraḥ | marmṛjyante divaḥ śiśum || rāyaḥ samudrāṃścaturo....

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 33

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 33 पर मा युयुज्रे परयुजो जनानां वहामि सम पुषणमन्तरेण | विश्वे देवासो अध मामरक्षन दुःशासुरागादिति घोष आसीत || सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः | नि बाधतेमतिर्नग्नता जसुर्वेर्न वेवीयते मतिः || मूषो न शिश्ना वयदन्ति माध्य सतोतारं ते शतक्रतो | सक्र्त सु नो मघवन्निन्द्र मर्ळयाधा पितेव नो भव || कुरुश्रवणमाव्र्णि राजानं तरासदस्यवम | मंहिष्ठंवाघतां रषिः || यस्य मा हरितो रथे तिस्रो वहन्ति साधुया | सतवैसहस्रदक्षिणे || यस्य परस्वादसो गिर उपमश्रवसः पितुः | कषेत्रं नरण्वमूचुषे || अधि पुत्रोपमश्रवो नपान मित्रातिथेरिहि | पितुष टे अस्मिवन्दिता || यदीशीयाम्र्तानामुत वा मर्त्यानाम | जीवेदिन्मघवा मम || न देवानामति वरतं शतात्मा चन जीवति | तथायुजा वि वाव्र्ते ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 042

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 42 सं पूषन्नध्वनस्तिर वयंहो विमुचो नपात | सक्ष्वा देवप्र णस पुरः || यो नः पूषन्नघो वर्को दुःशेव आदिदेशति | अप सम तम्पथो जहि || अप तयं परिपन्थिनं मुषीवाणं हुरश्चितम | दूरमधिस्रुतेरज || तवं तस्य दवयाविनो.अघशंसस्य कस्य चित | पदाभि तिष्ठ तपुषिम || आ तत ते दस्र मन्तुमः पूषन्नवो वर्णीमहे | येन पितॄनचोदयः || अधा नो विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम | धनानि सुषणा कर्धि || अति नः सश्चतो नय सुगा नः सुपथा कर्णु | पूषन्निहक्रतुं विदः || अभि सूयवसं नय न नवज्वारो अध्वने | पू… || शग्धि पूर्धि पर यंसि च शिशीहि परास्युदरम | पू… || न पूषणं मेथामसि सूक्तैरभि गर्णीमसि | वसूनि दस्ममीमहे ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 02 - Hymn 34

Text: Rig Veda Book 2 Hymn 34 धारावरा मरुतो धर्ष्ण्वोजसो मर्गा न भीमास्तविषीभिरर्चिनः | अग्नयो न शुशुचाना रजीषिणो भर्मिं धमन्तोप गा अव्र्ण्वत || दयावो न सत्र्भिश्चितयन्त खादिनो वयभ्रिया न दयुतयन्तव्र्ष्टयः | रुद्रो यद वो मरुतो रुक्मवक्षसो वर्षाजनि पर्श्न्याः शुक्र ऊधनि || उक्षन्ते अश्वानत्यानिवाजिषु नदस्य कर्णैस्तुरयन्त आशुभिः | हिरण्यशिप्रा मरुतो दविध्वतः पर्क्षं याथ पर्षतीभिः समन्यवः || पर्क्षे ता विश्वा भुवना ववक्षिरे मित्राय वा सदमा जीरदानवः | पर्षदश्वासो अनवभ्रराधस रजिप्यासो न वयुनेषु धूर्षदः || इन्धन्वभिर्धेनुभी रप्शदूधभिरध्वस्मभिः पथिभिर्भ्राजद्र्ष्टयः | आ हंसासो न सवसराणि गन्तन मधोर्मदाय मरुतः समन्यवः || आ नो बरह्माणि मरुतः समन्यवो नरां न शंसः सवनानि गन्तन | अश्वामिव पिप्यत धेनुमूधनि कर्ता धियं जरित्रे वाजपेशसम || तं नो दात मरुतो वाजिनं रथ आपानं बरह्म चितयद दिवे-दिवे | इषं सतोत्र्भ्यो वर्जनेषु कारवे सनिं मेधामरिष्टं दुष्टरं सहः || यद युञ्जते मरुतो रुक्मवक्षसो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 03 - Hymn 34

Text: Rig Veda Book 3 Hymn 34 इन्द्रः पूर्भिदातिरद दासमर्कैर्विदद्वसुर्दयमानो विशत्रून | बरह्मजूतस्तन्वा वाव्र्धानो भूरिदात्र आप्र्णद रोदसी उभे || मखस्य ते तविषस्य पर जूतिमियर्मि वाचमम्र्ताय भूषन | इन्द्र कषितीनामसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा || इन्द्रो वर्त्रमव्र्णोच्छर्धनीतिः पर मायिनाममिनाद वर्पणीतिः | अहन वयंसमुशधग वनेष्वाविर्धेना अक्र्णोद राम्याणाम || इन्द्रः सवर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः पर्तना अभिष्टिः | परारोचयन मनवे केतुमह्नामविन्दज्ज्योतिर्ब्र्हतेरणाय || इन्द्रस्तुजो बर्हणा आ विवेश नर्वद दधानो नर्या पुरूणि | अचेतयद धिय इमा जरित्रे परेमं वर्णमतिरच्छुक्रमासाम || महो महानि पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कर्म सुक्र्ता पुरूणि | वर्जनेन वर्जिनान सं पिपेष मायाभिर्दस्यून्रभिभूत्योजाः || युधेन्द्रो मह्ना वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चर्षणिप्राः | विवस्वतः सदने अस्य तानि विप्रा उक्थेभिः कवयोग्र्णन्ति || सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां ससवांसं सवरपश्च देवीः | ससान यः पर्थिवीं दयामुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु धीरणासः || ससानात्यानुत सूर्यं ससानेन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम | हिरण्ययमुत भोगं ससान हत्वी दस्यून परार्यंवर्णमावत || इन्द्र ओषधीरसनोदहानि वनस्पतीन्रसनोदन्तरिक्षम | बिभेद वलं नुनुदे विवाचो....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 04 - Hymn 34

Text: Rig Veda Book 4 Hymn 34 रभुर विभ्वा वाज इन्द्रो नो अछेमं यज्ञं रत्नधेयोप यात | इदा हि वो धिषणा देव्य अह्नाम अधात पीतिं सम मदा अग्मता वः || विदानासो जन्मनो वाजरत्ना उत रतुभिर रभवो मादयध्वम | सं वो मदा अग्मत सम पुरंधिः सुवीराम अस्मे रयिम एरयध्वम || अयं वो यज्ञ रभवो ऽकारि यम आ मनुष्वत परदिवो दधिध्वे | पर वो ऽछा जुजुषाणासो अस्थुर अभूत विश्वे अग्रियोत वाजाः || अभूद उ वो विधते रत्नधेयम इदा नरो दाशुषे मर्त्याय | पिबत वाजा रभवो ददे वो महि तर्तीयं सवनम मदाय || आ वाजा यातोप न रभुक्षा महो नरो दरविणसो गर्णानाः | आ वः पीतयो ऽभिपित्वे अह्नाम इमा अस्तं नवस्व इव गमन || आ नपातः शवसो यातनोपेमं यज्ञं नमसा हूयमानाः | सजोषसः सूरयो यस्य च सथ मध्वः पात रत्नधा इन्द्रवन्तः || सजोषा इन्द्र वरुणेन सोमं सजोषाः पाहि गिर्वणो मरुद्भिः | अग्रेपाभिर रतुपाभिः सजोषा गनास्पत्नीभी रत्नधाभिः सजोषाः || सजोषस आदित्यैर मादयध्वं सजोषस रभवः पर्वतेभिः | सजोषसो दैव्येना सवित्रा सजोषसः सिन्धुभी रत्नधेभिः || ये अश्विना ये पितरा य ऊती धेनुं ततक्षुर रभवो ये अश्वा | ये अंसत्रा य रधग रोदसी ये विभ्वो नरः सवपत्यानि चक्रुः || ये गोमन्तं वाजवन्तं सुवीरं रयिं धत्थ वसुमन्तम पुरुक्षुम | ते अग्रेपा रभवो मन्दसाना अस्मे धत्त ये च रातिं गर्णन्ति || नापाभूत न वो ऽतीत्र्षामानिःशस्ता रभवो यज्ञे अस्मिन | सम इन्द्रेण मदथ सम मरुद्भिः सं राजभी रत्नधेयाय देवाः ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 34

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 34 अजातशत्रुम अजरा सवर्वत्य अनु सवधामिता दस्मम ईयते | सुनोतन पचत बरह्मवाहसे पुरुष्टुताय परतरं दधातन || आ यः सोमेन जठरम अपिप्रतामन्दत मघवा मध्वो अन्धसः | यद ईम मर्गाय हन्तवे महावधः सहस्रभ्र्ष्टिम उशना वधं यमत || यो अस्मै घरंस उत वा य ऊधनि सोमं सुनोति भवति दयुमां अह | अपाप शक्रस ततनुष्टिम ऊहति तनूशुभ्रम मघवा यः कवासखः || यस्यावधीत पितरं यस्य मातरं यस्य शक्रो भरातरं नात ईषते | वेतीद व अस्य परयता यतंकरो न किल्बिषाद ईषते वस्व आकरः || न पञ्चभिर दशभिर वष्ट्य आरभं नासुन्वता सचते पुष्यता चन | जिनाति वेद अमुया हन्ति वा धुनिर आ देवयुम भजति गोमति वरजे || वित्वक्षणः सम्र्तौ चक्रमासजो ऽसुन्वतो विषुणः सुन्वतो वर्धः | इन्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषणो यथावशं नयति दासम आर्यः || सम ईम पणेर अजति भोजनम मुषे वि दाशुषे भजति सूनरं वसु | दुर्गे चन धरियते विश्व आ पुरु जनो यो अस्य तविषीम अचुक्रुधत || सं यज जनौ सुधनौ विश्वशर्धसाव अवेद इन्द्रो मघवा गोषु शुभ्रिषु | युजं हय अन्यम अक्र्त परवेपन्य उद ईं गव्यं सर्जते सत्वभिर धुनिः || सहस्रसाम आग्निवेशिं गर्णीषे शत्रिम अग्न उपमां केतुम अर्यः | तस्मा आपः संयतः पीपयन्त तस्मिन कषत्रम अमवत तवेषम अस्तु ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 34

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 34 सं च तवे जग्मुर्गिर इन्द्र पूर्वीर्वि च तवद यन्ति विभ्वोमनीषाः | पूरा नूनं च सतुतय रषीणां पस्प्र्ध्र इन्द्रे अध्युक्थार्का || पुरुहूतो यः पुरुगूर्त रभ्वानेकः पुरुप्रशस्तो अस्ति यज्ञैः | रथो न महे शवसे युजानो.अस्माभिरिन्द्रो अनुमाद्यो भूत || न यं हिंसन्ति धीतयो न वाणीरिन्द्रं नक्षन्तीदभि वर्धयन्तीः | यदि सतोतारः शतं यत सहस्रं गर्णन्ति गिर्वणसं शं तदस्मै || अस्मा एतद दिव्यर्चेव मासा मिमिक्ष इन्द्रे नययामि सोमः | जनं न धन्वन्नभि सं यदापः सत्रा वाव्र्धुर्हवनानि यज्ञैः || अस्मा एतन मह्याङगूषमस्मा इन्द्राय सतोत्रं मतिभिरवाचि | असद यथा महति वर्त्रतूर्य इन्द्रो विश्वायुरविता वर्धश्च ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 34

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 34 पर शुक्रैतु देवी मनीषा अस्मत सुतष्टो रथो न वाजी || विदुः पर्थिव्या दिवो जनित्रं शर्ण्वन्त्यापो अध कषरन्तीः || आपश्चिदस्मै पिन्वन्त पर्थ्वीर्व्र्त्रेषु शूरा मंसन्त उग्राः || आ धूर्ष्वस्मै दधाताश्वानिन्द्रो न वज्री हिरण्यबाहुः || अभि पर सथाताहेव यज्ञं यातेव पत्मन तमना हिनोत || तमना समत्सु हिनोत यज्ञं दधात केतुं जनाय वीरम || उदस्य शुष्माद भानुर्नार्त बिभर्ति भारं पर्थिवी नभूम || हवयामि देवानयातुरग्ने साधन्न्र्तेन धियं दधामि || अभि वो देवीं धियं दधिध्वं पर वो देवत्रा वाचं कर्णुध्वम || आ चष्ट आसां पाथो नदीनां वरुण उग्रः सहस्रचक्षाः || राजा राष्ट्रानां पेशो नदीनामनुत्तमस्मै कषत्रं विश्वायु || अविष्टो अस्मान विश्वासु विक्ष्वद्युं कर्णोत शंसं निनित्सोः || वयेतु दिद्युद दविषामशेवा युयोत विष्वग रपस्तनूनाम || अवीन नो अग्निर्हव्यान नमोभिः परेष्ठो अस्मा अधायि सतोमः || सजूर्देवेभिरपां नपातं सखायं कर्ध्वं शिवो नो अस्तु || अब्जामुक्थैरहिं गर्णीषे बुध्ने नदीनां रजस्सु षीदन || मा नो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 34

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 34 एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम | दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो || आ तवा गरावा वदन्निह सोमी घोषेण यछतु | दिवो अमुष्य … || अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वर्कः | दिवो अमुष्य… || आ तवा कण्वा इहावसे हवन्ते वाजसातये | दिवो अमुष्य .. . || दधामि ते सुतानां वर्ष्णे न पूर्वपाय्यम | दिवो अमुष्य… || समत्पुरन्धिर्न आ गहि विश्वतोधीर्न ऊतये | दिवो अमुष्य… || आ नो याहि महेमते सहस्रोते शतामघ | दिवो अमुष्य … || आ तवा होता मनुर्हितो देवत्रा वक्षदीड्यः | दिवो अमुष्य … || आ तवा मदच्युता हरी शयेनं पक्षेव वक्षतः | दिवो अमुष्य … || आ याह्यर्य आ परि सवाहा सोमस्य पीतये | दिवो अमुष्य… || आ नो याह्युपश्रुत्युक्थेषु रणया इह | दिवो अमुष्य … || सरूपैरा सु नो गहि सम्भ्र्तैः सम्भ्र्ताश्वः | दिवो अमुष्य … || आ याहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टपः | दिवो अमुष्य … || आ नो गव्यान्यश्व्या सहस्रा शूर दर्द्र्हि | दिवो अमुष्य ....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 34

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 34 पर सुवानो धारया तनेन्दुर्हिन्वानो अर्षति | रुजद दर्ळ्हा वयोजसा || सुत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः | सोमो अर्षति विष्णवे || वर्षाणं वर्षभिर्यतं सुन्वन्ति सोममद्रिभिः | दुहन्तिशक्मना पयः || भुवत तरितस्य मर्ज्यो भुवदिन्द्राय मत्सरः | सं रूपैरज्यते हरिः || अभीं रतस्य विष्टपं दुहते पर्श्निमातरः | चारु परियतमं हविः || समेनमह्रुता इमा गिरो अर्षन्ति सस्रुतः | धेनूर्वाश्रोवीवशत || pra suvāno dhārayā tanendurhinvāno arṣati | rujad dṛḷhā vyojasā || suta indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ | somo arṣati viṣṇave || vṛṣāṇaṃ vṛṣabhiryataṃ sunvanti somamadribhiḥ | duhantiśakmanā payaḥ || bhuvat tritasya marjyo bhuvadindrāya matsaraḥ | saṃ rūpairajyate hariḥ || abhīṃ ṛtasya viṣṭapaṃ duhate pṛśnimātaraḥ | cāru priyatamaṃ haviḥ || samenamahrutā imā ghiro arṣanti sasrutaḥ | dhenūrvāśroavīvaśat ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 34

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 34 परावेपा मा बर्हतो मादयन्ति परवातेजा इरिणे वर्व्र्तानाः | सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जाग्र्विर्मह्यमछान || न मा मिमेथ न जिहीळ एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत | अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरनुव्रतामप जायामरोधम || दवेष्टि शवश्रूरप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दतेमर्डितारम | अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामिकितवस्य भोगम || अन्ये जायां परि मर्शन्त्यस्य यस्याग्र्धद वेदने वाज्यक्षः | पिता मता भरातर एनमाहुर्न जानीमो नयताबद्धमेतम || यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्भ्यो.अव हीयेसखिभ्यः | नयुप्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रतनेमीदेषां निष्क्र्तं जारिणीव || सभामेति कितवः पर्छमानो जेष्यामीति तन्वाशूशुजानः | अक्षासो अस्य वि तिरन्ति कामं परतिदीव्नेदधत आ कर्तानि || अक्षास इदनकुशिनो नितोदिनो निक्र्त्वानस्तपनास्तापयिष्णवः | कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणो मध्वासम्प्र्क्ताः कितवस्य बर्हणा || तरिपञ्चाशः करीळति वरात एषां देव इव सवितासत्यधर्मा | उग्रस्य चिन मन्यवे ना नमन्ते राजा चिदेभ्योनम इत कर्णोति || नीचा वर्तन्त उपरि सफुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते | दिव्या अङगारा इरिणे नयुप्ताः शीताः सन्तो हर्दयंनिर्दहन्ति || जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः कवस्वित | रणावा बिभ्यद धनमिछमानो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 043

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 43 कद रुद्राय परचेतसे मीळ्हुष्टमाय तव्यसे | वोचेम शन्तमं हर्दे || यथा नो अदितिः करत पश्वे नर्भ्यो यथा गवे | यथा तोकाय रुद्रियम || यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्चिकेतति | यथा विश्वे सजोषसः || गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलाषभेषजम | तच्छंयोः सुम्नमीमहे || यः शुक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते | शरेष्ठो देवानां वसुः || शं नः करत्यर्वते सुगं मेषाय मेष्ये | नर्भ्यो नारिभ्यो गवे || अस्मे सोम शरियमधि नि धेहि शतस्य नर्णाम | महि शरवस्तुविन्र्म्णम || मा नः सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त | आ न इन्दो वाजे भज || यास्ते परजा अम्र्तस्य परस्मिन धामन्न्र्तस्य | मूर्धा नाभा सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 02 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 2 Hymn 35 उपेमस्र्क्षि वाजयुर्वचस्यां चनो दधीत नाद्यो गिरो मे | अपां नपादाशुहेमा कुवित स सुपेशसस करति जोषिषद धि || इमं सवस्मै हर्द आ सुतष्टं मन्त्रं वोचेम कुविदस्य वेदत | अपां नपादसुर्यस्य मह्ना विश्वान्यर्यो भुवना जजान || समन्या यन्त्युप यन्त्यन्याः समानमूर्वं नद्यः पर्णन्ति | तमू शुचिं शुचयो दीदिवांसमपां नपातं परि तस्थुरापः || तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्म्र्ज्यमानाः परि यन्त्यापः | स शुक्रेभिः शिक्वभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घर्तनिर्णिगप्सु || अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीर्देवाय देवीर्दिधिषन्त्यन्नम | कर्ता इवोप हि परसर्स्रे अप्सु स पीयूषं धयति पूर्वसूनाम || अश्वस्यात्र जनिमास्य च सवर्द्रुहो रिषः सम्प्र्चः पाहिसूरीन | आमासु पूर्षु परो अप्रम्र्ष्यं नारातयो वि नशन नान्र्तानि || सव आ दमे सुदुघा यस्य धेनुः सवधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति | सो अपां नपादूर्जयन्नप्स्वन्तर्वसुदेयाय विधते वि भाति || यो अप्स्वा सुचिना दैव्येन रतावाजस्र उर्विया विभाति | वया इदन्या भुवनान्यस्य पर जायन्ते वीरुधश्च परजाभिः || अपां नपादा हयस्थादुपस्थं जिह्मानामूर्ध्वो विद्युतं वसानः | तस्य जयेष्ठं महिमानं वहन्तीर्हिरण्यवर्णाः परि यन्ति यह्वीः || हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्द्र्गपां नपात सेदु हिरण्यवर्णः | हिरण्ययात परि योनेर्निषद्या हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मै || तदस्यानीकमुत चारु नामापीच्यं वर्धते नप्तुरपाम | यमिन्धते युवतयः समित्था हिरण्यवर्णं घर्तमन्नमस्य || अस्मै बहूनामवमाय सख्ये यज्ञैर्विधेम नमसा हविर्भिः | सं सानु मार्ज्मि दिधिषामि बिल्मैर्दधाम्यन्नैःपरि वन्द रग्भिः || स ईं वर्षाजनयत तासु गर्भं स ईं सिशुर्धयति तं रिहन्ति | सो अपां नपादनभिम्लातवर्णो....

5 min · TheAum