Rig Veda - Book 03 - Hymn 29

Text: Rig Veda Book 3 Hymn 29 अस्तीदमधिमन्थनमस्ति परजननं कर्तम | एतां विश्पत्नीमा भराग्निं मन्थाम पूर्वथा || अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु | दिवे-दिव ईड्यो जाग्र्वद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः || उत्तानायामव भरा चिकित्वान सद्यः परवीता वर्षणं जजान | अरुषस्तूपो रुशदस्य पाज इळायास पुत्रो वयुने.अजनिष्ट || इळायास्त्वा पदे वयं नाभा पर्थिव्या अधि | जातवेदो नि धीमह्यग्ने हव्याय वोळ्हवे || मन्थता नरः कविमद्वयन्तं परचेतसमम्र्तं सुप्रतीकम | यज्ञस्य केतुं परथमं पुरस्तादग्निं नरो जनयता सुशेवम || यदी मन्थन्ति बाहुभिर्वि रोचते....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 04 - Hymn 29

Text: Rig Veda Book 4 Hymn 29 आ न सतुत उप वाजेभिर ऊती इन्द्र याहि हरिभिर मन्दसानः | तिरश चिद अर्यः सवना पुरूण्य आङगूषेभिर गर्णानः सत्यराधाः || आ हि षमा याति नर्यश चिकित्वान हूयमानः सोत्र्भिर उप यज्ञम | सवश्वो यो अभीरुर मन्यमानः सुष्वाणेभिर मदति सं ह वीरैः || शरावयेद अस्य कर्णा वाजयध्यै जुष्टाम अनु पर दिशम मन्दयध्यै | उद्वाव्र्षाणो राधसे तुविष्मान करन न इन्द्रः सुतीर्थाभयं च || अछा यो गन्ता नाधमानम ऊती इत्था विप्रं हवमानं गर्णन्तम | उप तमनि दधानो धुर्य आशून सहस्राणि शतानि वज्रबाहुः || तवोतासो मघवन्न इन्द्र विप्रा वयं ते सयाम सूरयो गर्णन्तः | भेजानासो बर्हद्दिवस्य राय आकाय्यस्य दावने पुरुक्षोः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 29

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 29 तर्य अर्यमा मनुषो देवताता तरी रोचना दिव्या धारयन्त | अर्चन्ति तवा मरुतः पूतदक्षास तवम एषाम रषिर इन्द्रासि धीरः || अनु यद ईम मरुतो मन्दसानम आर्चन्न इन्द्रम पपिवांसं सुतस्य | आदत्त वज्रम अभि यद अहिं हन्न अपो यह्वीर अस्र्जत सर्तवा उ || उत बरह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोमस्य सुषुतस्य पेयाः | तद धि हव्यम मनुषे गा अविन्दद अहन्न अहिम पपिवां इन्द्रो अस्य || आद रोदसी वितरं वि षकभायत संविव्यानश चिद भियसे मर्गं कः | जिगर्तिम इन्द्रो अपजर्गुराणः परति शवसन्तम अव दानवं हन || अध करत्वा मघवन तुभ्यं देवा अनु विश्वे अददुः सोमपेयम | यत सूर्यस्य हरितः पतन्तीः पुरः सतीर उपरा एतशे कः || नव यद अस्य नवतिं च भोगान साकं वज्रेण मघवा विव्र्श्चत | अर्चन्तीन्द्रम मरुतः सधस्थे तरैष्टुभेन वचसा बाधत दयाम || सखा सख्ये अपचत तूयम अग्निर अस्य करत्वा महिषा तरी शतानि | तरी साकम इन्द्रो मनुषः सरांसि सुतम पिबद वर्त्रहत्याय सोमम || तरी यच छता महिषाणाम अघो मास तरी सरांसि मघवा सोम्यापाः | कारं न विश्वे अह्वन्त देवा भरम इन्द्राय यद अहिं जघान || उशना यत सहस्यैर अयातं गर्हम इन्द्र जूजुवानेभिर अश्वैः | वन्वानो अत्र सरथं ययाथ कुत्सेन देवैर अवनोर ह शुष्णम || परान्यच चक्रम अव्र्हः सूर्यस्य कुत्सायान्यद वरिवो यातवे ऽकः | अनासो दस्यूंर अम्र्णो वधेन नि दुर्योण आव्र्णङ मर्ध्रवाचः || सतोमासस तवा गौरिवीतेर अवर्धन्न अरन्धयो वैदथिनाय पिप्रुम | आ तवाम रजिश्वा सख्याय चक्रे पचन पक्तीर अपिबः सोमम अस्य || नवग्वासः सुतसोमास इन्द्रं दशग्वासो अभ्य अर्चन्त्य अर्कैः | गव्यं चिद ऊर्वम अपिधानवन्तं तं चिन नरः शशमाना अप वरन || कथो नु ते परि चराणि विद्वान वीर्य्र मघवन या चकर्थ | या चो नु नव्या कर्णवः शविष्ठ परेद उ ता ते विदथेषु बरवाम || एता विश्वा चक्र्वां इन्द्र भूर्य अपरीतो जनुषा वीर्येण | या चिन नु वज्रिन कर्णवो दध्र्ष्वान न ते वर्ता तविष्या अस्ति तस्याः || इन्द्र बरह्म करियमाणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकर्म | वस्त्रेव भद्रा सुक्र्ता वसूयू रथं न धीरः सवपा अतक्षम ||...

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 29

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 29 इन्द्रं वो नरः सख्याय सेपुर्महो यन्तः सुमतये चकानाः | महो हि दाता वज्रहस्तो अस्ति महामु रण्वमवसे यजध्वम || आ यस्मिन हस्ते नर्या मिमिक्षुरा रथे हिरण्यये रथेष्ठाः | आ रश्मयो गभस्त्यो सथूरयोराध्वन्नश्वासो वर्षणो युजानाः || शरिये ते पादा दुव आ मिमिक्षुर्ध्र्ष्णुर्वज्री शवसा दक्षिणावान | वसानो अत्कं सुरभिं दर्शे कं सवर्ण नर्तविषिरो बभूथ || स सोम आमिश्लतमः सुतो भूद यस्मिन पक्तिः पच्यते सन्तिधानाः | इन्द्रं नर सतुवन्तो बरह्मकारा उक्था शंसन्तो देववाततमाः || न ते अन्तः शवसो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोदसी महित्वा | आ ता सूरिः पर्णति तूतुजानो यूथेवाप्सु समीजमान ऊती || एवेदिन्द्रः सुहव रष्वो अस्तूती अनूती हिरिशिप्रः सत्वा | एवा हि जातो असमात्योजाः पुरू च वर्त्रा हनति नि दस्यून ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 29

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 29 अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु पर याहि हरिवस्तदोकाः | पिबा तवस्य सुषुतस्य चारोर्ददो मघानि मघवन्नियानः || बरह्मन वीर बरह्मक्र्तिं जुषाणो.अर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूयम | अस्मिन्नू षु सवने मादयस्वोप बरह्माणि शर्णव इमा नः || का ते अस्त्यरंक्र्तिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन दाशेम | विश्वा मतीरा ततने तवायाधा म इन्द्र शर्णवो हवेमा || उतो घा ते पुरुष्या इदासन येषां पूर्वेषामश्र्णोरषीणाम | अधाहं तवा मघवञ जोहवीमि तवं न इन्द्रासि परमतिः पितेव || वोचेमेदिन्द्रं … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 29

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 29 बभ्रुरेको विषुणः सूनरो युवाञ्ज्यङकते हिरण्ययम || योनिमेक आ ससाद दयोतनो.अन्तर्देवेषु मेधिरः || वाशीमेको बिभर्ति हस्त आयसीमन्तर्देवेषु निध्रुविः || वज्रमेको बिभर्ति हस्त आहितं तेन वर्त्राणि जिघ्नते || तिग्ममेको बिभर्ति हस्त आयुधं शुचिरुग्रो जलाषभेषजः || पथ एकः पीपाय तस्करो यथा एष वेद निधीनाम || तरीण्येक उरुगायो वि चक्रमे यत्र देवासो मदन्ति || विभिर्द्वा चरत एकया सह पर परवासेव वसतः || सदो दवा चक्राते उपमा दिवि सम्राजा सर्पिरासुती || अर्चन्त एके महि साम मन्वत तेन सूर्यमरोचयन ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 29

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 29 परास्य धारा अक्षरन वर्ष्णः सुतस्यौजसा | देवाननु परभूषतः || सप्तिं मर्जन्ति वेधसो गर्णन्तः कारवो गिरा | जयोतिर्जज्ञानमुक्थ्यम || सुषहा सोम तानि ते पुनानाय परभूवसो | वर्धा समुद्रमुक्थ्यम || विश्वा वसूनि संजयन पवस्व सोम धारया | इनु दवेषांसि सध्र्यक || रक्षा सु नो अररुषः सवनात समस्य कस्य चित | निदो यत्रमुमुच्महे || एन्दो पार्थिवं रयिं दिव्यं पवस्व धारया | दयुमन्तं शुष्ममा भर || prāsya dhārā akṣaran vṛṣṇaḥ sutasyaujasā | devānanu prabhūṣataḥ || saptiṃ mṛjanti vedhaso ghṛṇantaḥ kāravo ghirā | jyotirjajñānamukthyam || suṣahā soma tāni te punānāya prabhūvaso | vardhā samudramukthyam || viśvā vasūni saṃjayan pavasva soma dhārayā | inu dveṣāṃsi sadhryak || rakṣā su no araruṣaḥ svanāt samasya kasya cit | nido yatramumucmahe || endo pārthivaṃ rayiṃ divyaṃ pavasva dhārayā | dyumantaṃ śuṣmamā bhara ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 29

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 29 वने न वा यो नयधायि चाकञ्छुचिर्वां सतोमो भुरणावजीगः | यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नर्णां नर्योन्र्तमः कषपावान || पर ते अस्या उषसः परापरस्या नर्तौ सयाम नर्तमस्यन्र्णाम | अनु तरिशोकः शतमावहन नॄन कुत्सेन रथो योसत ससवान || कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो भूद दुरो गिरो अभ्युग्रो वि धाव | कद वाहो अर्वागुप मा मनीषा आ तवा शक्यमुपमंराधो अन्नैः || कदु दयुम्नमिन्द्र तवावतो नॄन कया धिया करसे कन नागन | मित्रो न सत्य उरुगाय भर्त्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः || परेरय सूरो अर्थं न पारं ये अस्य कामं जनिधा इवग्मन | गिरश्च ये ते तुविजात पूर्वीर्नर इन्द्रप्रतिशिक्षन्त्यन्नैः || मात्रे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी दयौर्मज्मना पर्थिवीकाव्येन | वराय ते घर्तवन्तः सुतासः सवाद्मन भवन्तुपीतये मधूनि || आ मध्वो अस्मा असिचन्नमत्रमिन्द्राय पूर्णं स हिसत्यराधाः | स वाव्र्धे वरिमन्ना पर्थिव्या अभि करत्वानर्यः पौंस्यैश्च || वयानळ इन्द्रः पर्तनाः सवोजा आस्मै यतन्ते सख्यायपूर्वीः | आ समा रथं न पर्तनासु तिष्ठ यं भद्रयासुमत्या चोदयासे ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 036

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 36 पर वो यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनाम | अग्निं सूक्तेभिर्वचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईळते || जनासो अग्निं दधिरे सहोव्र्धं हविष्मन्तो विधेम ते | स तवं नो अद्य सुमना इहाविता भवा वाजेषु सन्त्य || पर तवा दूतं वर्णीमहे होतारं विश्ववेदसम | महस्ते सतो वि चरन्त्यर्चयो दिवि सप्र्शन्ति भानवः || देवासस्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं दूतं परत्नमिन्धते | विश्वं सो अग्ने जयति तवया धनं यस्ते ददाश मर्त्यः || मन्द्रो होता गर्हपतिरग्ने दूतो विशामसि | तवे विश्वा संगतानि वरता धरुवा यानि देवा अक्र्ण्वत || तवे इदग्ने सुभगे यविष्ठ्य विश्वमा हूयते हविः | सत्वं नो अद्य सुमना उतापरं यक्षि देवान सुवीर्या || तं घेमित्था नमस्विन उप सवराजमासते | होत्राभिरग्निं मनुषः समिन्धते तितिर्वांसो अति सरिधः || घनन्तो वर्त्रमतरन रोदसी अप उरु कषयाय चक्रिरे | भुवत कण्वे वर्षा दयुम्न्याहुतः करन्ददश्वो गविष्टिषु || सं सीदस्व महानसि शोचस्व देववीतमः | वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सर्ज परशस्त दर्शतम || यं तवा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन | यं कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्प्र्तं यं वर्षा यमुपस्तुतः || यमग्निं मेध्यातिथिः कण्व ईध रतादधि | तस्य परेषो दीदियुस्तमिमा रचस्तमग्निं वर्धयामसि || रायस पूर्धि सवधावो....

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 02 - Hymn 30

Text: Rig Veda Book 2 Hymn 30 रतं देवाय कर्ण्वते सवित्र इन्द्रायाहिघ्ने न रमन्त आपः | अहर-अहर्यात्यक्तुरपां कियात्या परथमः सर्ग आसाम || यो वर्त्राय सिनमत्राभरिष्यत पर तं जनित्री विदुष उवाच | पथो रदन्तीरनु जोषमस्मै दिवे-दिवे धुनयो यन्त्यर्थम || ऊर्ध्वो हयस्थादध्यन्तरिक्षे.अधा वर्त्राय पर वधंजभार | मिहं वसान उप हीमदुद्रोत तिग्मायुधो अजयच्छत्रुमिन्द्रः || बर्हस्पते तपुषाश्नेव विध्य वर्कद्वरसो असुरस्य वीरान | यथा जघन्थ धर्षता पुरा चिदेवा जहि शत्रुमस्माकमिन्द्र || अव कषिप दिवो अश्मानमुच्चा येन शत्रुं मन्दसानो निजूर्वाः | तोकस्य सातौ तनयस्य भूरेरस्मानर्धं कर्णुतादिन्द्र गोनाम || पर हि करतुं वर्हथो यं वनुथो रध्रस्य सथो यजमानस्य चोदौ | इन्द्रासोमा युवमस्मानविष्टमस्मिन भयस्थे कर्णुतमु लोकम || न मा तमन न शरमन नोत तन्द्रन न वोचाम मा सुनोतेति सोमम | यो मे पर्णाद यो ददद यो निबोधाद यो मा सुन्वन्तमुप गोभिरायत || सरस्वति तवमस्मानविड्ढि मरुत्वती धर्षती जेषि शत्रून | तयं चिच्छर्धन्तं तविषीयमाणमिन्द्रो हन्ति वर्षभं शण्डिकानाम || यो नः सनुत्य उत वा जिघत्नुरभिख्याय तं तिगितेन विध्य | बर्हस्पत आयुधैर्जेषि शत्रून दरुहे रीषन्तं परि धेहि राजन || अस्माकेभिः सत्वभिः शूर शूरैर्वीर्य कर्धि यानि ते कर्त्वानि | जयोगभूवन्ननुधूपितासो हत्वी तेशामा भरानो वसूनि || तं वः शर्धं मारुतं सुम्नयुर्गिरोप बरुवे नमसा दैव्यं जनम | यथा रयिं सर्ववीरं नशामहा अपत्यसाचं शरुत्यं दिवे-दिवे ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 03 - Hymn 30

Text: Rig Veda Book 3 Hymn 30 इछन्ति तवा सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दधति परयांसि | तितिक्षन्ते अभिशस्तिं जनानामिन्द्र तवदा कश्चन हि परकेतः || न ते दूरे परमा चिद रजांस्या तु पर याहि हरिवो हरिभ्याम | सथिराय वर्ष्णे सवना कर्तेमा युक्ता गरावाणः समिधाने अग्नौ || इन्द्रः सुशिप्रो मघवा तरुत्रो महाव्रातस्तुविकूर्मिर्र्घावान | यदुग्रो धा बाधितो मर्त्येषु कव तया ते वर्षभ वीर्याणि || तवं हि षमा चयावयन्नच्युतान्येको वर्त्रा चरसि जिघ्नमानः | तव दयावाप्र्थिवी पर्वतासो....

7 min · TheAum

Rig Veda - Book 04 - Hymn 30

Text: Rig Veda Book 4 Hymn 30 नकिर इन्द्र तवद उत्तरो न जयायां अस्ति वर्त्रहन | नकिर एवा यथा तवम || सत्रा ते अनु कर्ष्टयो विश्वा चक्रेव वाव्र्तुः | सत्रा महां असि शरुतः || विश्वे चनेद अना तवा देवास इन्द्र युयुधुः | यद अहा नक्तम आतिरः || यत्रोत बाधितेभ्यश चक्रं कुत्साय युध्यते | मुषाय इन्द्र सूर्यम || यत्र देवां रघायतो विश्वां अयुध्य एक इत | तवम इन्द्र वनूंर अहन || यत्रोत मर्त्याय कम अरिणा इन्द्र सूर्यम | परावः शचीभिर एतशम || किम आद उतासि वर्त्रहन मघवन मन्युमत्तमः | अत्राह दानुम आतिरः || एतद घेद उत वीर्यम इन्द्र चकर्थ पौंस्यम | सत्रियं यद दुर्हणायुवं वधीर दुहितरं दिवः || दिवश चिद घा दुहितरम महान महीयमानाम | उषासम इन्द्र सम पिणक || अपोषा अनसः सरत सम्पिष्टाद अह बिभ्युषी | नि यत सीं शिश्नथद वर्षा || एतद अस्या अनः शये सुसम्पिष्टं विपाश्य आ | ससार सीम परावतः || उत सिन्धुं विबाल्यं वितस्थानाम अधि कषमि | परि षठा इन्द्र मायया || उत शुष्णस्य धर्ष्णुया पर मर्क्षो अभि वेदनम | पुरो यद अस्य सम्पिणक || उत दासं कौलितरम बर्हतः पर्वताद अधि | अवाहन्न इन्द्र शम्बरम || उत दासस्य वर्चिनः सहस्राणि शतावधीः | अधि पञ्च परधींर इव || उत तयम पुत्रम अग्रुवः पराव्र्क्तं शतक्रतुः | उक्थेष्व इन्द्र आभजत || उत तया तुर्वशायदू अस्नातारा शचीपतिः | इन्द्रो विद्वां अपारयत || उत तया सद्य आर्या सरयोर इन्द्र पारतः | अर्णाचित्ररथावधीः || अनु दवा जहिता नयो ऽनधं शरोणं च वर्त्रहन | न तत ते सुम्नम अष्टवे || शतम अश्मन्मयीनाम पुराम इन्द्रो वय आस्यत | दिवोदासाय दाशुषे || अस्वापयद दभीतये सहस्रा तरिंशतं हथैः | दासानाम इन्द्रो मायया || स घेद उतासि वर्त्रहन समान इन्द्र गोपतिः | यस ता विश्वानि चिच्युषे || उत नूनं यद इन्द्रियं करिष्या इन्द्र पौंस्यम | अद्या नकिष टद आ मिनत || वामं-वामं त आदुरे देवो ददात्व अर्यमा | वामम पूषा वामम भगो वामं देवः करूळती ||...

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 30

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 30 कव सय वीरः को अपश्यद इन्द्रं सुखरथम ईयमानं हरिभ्याम | यो राया वज्री सुतसोमम इछन तद ओको गन्ता पुरुहूत ऊती || अवाचचक्षम पदम अस्य सस्वर उग्रं निधातुर अन्व आयम इछन | अप्र्छम अन्यां उत ते म आहुर इन्द्रं नरो बुबुधाना अशेम || पर नु वयं सुते या ते कर्तानीन्द्र बरवाम यानि नो जुजोषः | वेदद अविद्वाञ छर्णवच च विद्वान वहते ऽयम मघवा सर्वसेनः || सथिरम मनश चक्र्षे जात इन्द्र वेषीद एको युधये भूयसश चित | अश्मानं चिच छवसा दिद्युतो वि विदो गवाम ऊर्वम उस्रियाणाम || परो यत तवम परम आजनिष्ठाः परावति शरुत्यं नाम बिभ्रत | अतश चिद इन्द्राद अभयन्त देवा विश्वा अपो अजयद दासपत्नीः || तुभ्येद एते मरुतः सुशेवा अर्चन्त्य अर्कं सुन्वन्त्य अन्धः | अहिम ओहानम अप आशयानम पर मायाभिर मायिनं सक्षद इन्द्रः || वि षू मर्धो जनुषा दानम इन्वन्न अहन गवा मघवन संचकानः | अत्रा दासस्य नमुचेः शिरो यद अवर्तयो मनवे गातुम इछन || युजं हि माम अक्र्था आद इद इन्द्र शिरो दासस्य नमुचेर मथायन | अश्मानं चित सवर्यं वर्तमानम पर चक्रियेव रोदसी मरुद्भ्यः || सत्रियो हि दास आयुधानि चक्रे किम मा करन्न अबला अस्य सेनाः | अन्तर हय अख्यद उभे अस्य धेने अथोप परैद युधये दस्युम इन्द्रः || सम अत्र गावो ऽभितो ऽनवन्तेहेह वत्सैर वियुता यद आसन | सं ता इन्द्रो अस्र्जद अस्य शाकैर यद ईं सोमासः सुषुता अमन्दन || यद ईं सोमा बभ्रुधूता अमन्दन्न अरोरवीद वर्षभः सादनेषु | पुरंदरः पपिवां इन्द्रो अस्य पुनर गवाम अददाद उस्रियाणाम || भद्रम इदं रुशमा अग्ने अक्रन गवां चत्वारि ददतः सहस्रा | रणंचयस्य परयता मघानि परत्य अग्रभीष्म नर्तमस्य नर्णाम || सुपेशसम माव सर्जन्त्य अस्तं गवां सहस्रै रुशमासो अग्ने | तीव्रा इन्द्रम अममन्दुः सुतासो ऽकतोर वयुष्टौ परितक्म्यायाः || औछत सा रात्री परितक्म्या यां रणंचये राजनि रुशमानाम | अत्यो न वाजी रघुर अज्यमानो बभ्रुश चत्वार्य असनत सहस्रा || चतुःसहस्रं गव्यस्य पश्वः परत्य अग्रभीष्म रुशमेष्व अग्ने | घर्मश चित तप्तः परव्र्जे य आसीद अयस्मयस तं व आदाम विप्राः ||...

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 30

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 30 भूय इद वाव्र्धे वीर्यायनेको अजुर्यो दयते वसूनि | पर रिरिचे दिव इन्द्रः पर्थिव्या अर्धमिदस्य परति रोदसी उभे || अधा मन्ये बर्हदसुर्यमस्य यानि दाधार नकिरा मिनाति | दिवे-दिवे सूर्यो दर्शतो भूद वि सद्मान्युर्विया सुक्रतुर्धात || अद्या चिन नू चित तदपो नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र | नि पर्वता अद्मसदो न सेदुस्त्वया दर्ळ्हानि सुक्रतो रजांसि || सत्यमित तन न तवावानन्यो अस्तीन्द्र देवो न मर्त्यो जयायान | अहन्नहिं परिशयानमर्णो....

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 30

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 30 आ नो देव शवसा याहि शुष्मिन भवा वर्ध इन्द्र रायो अस्य | महे नर्म्णाय नर्पते सुवज्र महि कषत्राय पौंस्याय शूर || हवन्त उ तवा हव्यं विवाचि तनूषु शूराः सूर्यस्य सातौ | तवं विश्वेषु सेन्यो जनेषु तवं वर्त्राणि रन्धया सुहन्तु || अहा यदिन्द्र सुदिना वयुछान दधो यत केतुमुपमं समत्सु | नयग्निः सीददसुरो न होता हुवानो अत्र सुभगाय देवान || वयं ते त इन्द्र ये च देव सतवन्त शूर ददतो मघानि | यछा सूरिभ्य उपमं वरूथं सवाभुवो जरणामश्नवन्त || वोचेमेदिन्द्रं … ||...

2 min · TheAum