Text:

Rig Veda Book 10 Hymn 27 असत सु मे जरितः साभिवेगो यत सुन्वते यजमनय शिक्षम | अनाशीर्दामहमस्मि परहन्ता सत्यध्व्र्तं वर्जिनायन्तमाभुम || यदीदहं युधये संनयान्यदेवयून तन्वाशूशुजानान | अमा ते तुम्रं वर्षभं पचानि तीव्रंसुतं पञ्चदशं नि षिञ्चम || नाहं तं वेद य इति बरवीत्यदेवयून समरणेजघन्वान | यदावाख्यत समरणं रघावदादिद ध मेव्र्षभा पर बरुवन्ति || यदज्ञातेषु वर्जनेष्वासं विश्वे सतो मघवानो मासन | जिनामि वेत कषेम आ सन्तमाभुं पर तंक्षिणां पर्वते पादग्र्ह्य || न वा उ मां वर्जने वारयन्ते न पर्वतासो यदहम्मनस्ये | मम सवनात कर्धुकर्णो भयात एवेदनु दयून्किरणः समेजात || दर्शन नवत्र शर्तपाननिन्द्रान बाहुक्षदः शरवेपत्यमानान | घर्षुं वा ये निनिदुः सखायमध्यू नवेषु पवयो वव्र्त्युः || अभूर्वौक्षीर्व्यु आयुरानड दर्षन नु पूर्वो अपरोनु दर्षत | दवे पवस्ते परि तं न भूतो यो अस्य पारेरजसो विवेष || गावो यवं परयुता अर्यो अक्षन ता अपश्यं सहगोपाश्चरन्तीः | हवा इदर्यो अभितः समायन कियदासुस्वपतिश्छन्दयाते || सं यद वयं यवसादो जनानामहं यवाद उर्वज्रेन्तः | अत्रा युक्तो.अवसातारमिछादथो अयुक्तं युनजद्ववन्वान || अत्रेदु मे मंससे सत्यमुक्तं दविपाच्च यच्चतुष्पात्संस्र्जानि | सत्रीभिर्यो अत्र वर्षणं पर्तन्यादयुद्धोस्य वि भजानि वेदः || यस्यानक्षा दुहिता जात्वास कस्तां विद्वानभिमन्याते अन्धाम | कतरो मेनिं परति तं मुचाते य ईंवहाते य ईं वा वरेयात || कियती योषा मर्यतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसावार्येण | भद्रा वधूर्भवति यत सुपेशाः सवयं सामित्रं वनुते जने चित || पत्तो जगार परत्यञ्चमत्ति शीर्ष्णा शिरः परति दधौवरूथम | आसीन ऊर्ध्वामुपसि कषिणाति नयंं उत्तानामन्वेति भूमिम || बर्हन्नछायो अपलाशो अर्वा तस्थौ माता विषितो अत्तिगर्भः | अन्यस्या वत्सं रिहती मिमाय कया भुवा निदधे धेनुरूधः || सप्त वीरासो अधरादुदायन्नष्टोत्तरात्तात समजग्मिरन ते | नव पश्चातात सथिविमन्त आयन दश पराक्सानु वि तिरन्त्यश्नः || दशानामेकं कपिलं समानं तं हिन्वन्ति करतवेपार्याय | गर्भं माता सुधितं वक्षणास्ववेनन्तन्तुषयन्ती बिभर्ति || पीवानं मेषमपचन्त वीरा नयुप्ता अक्षा अनु दीवासन | दवा धनुं बर्हतीमप्स्वन्तः पवित्रवन्ता चरतःपुनन्ता || वि करोशनासो विष्वञ्च आयन पचाति नेमो नहि पक्षदर्धः | अयं मे देवः सविता तदाह दर्वन्न इद वनवत्सर्पिरन्नः || अपश्यं गरामं वहमानमारादचक्रया सवधयावर्तमानम | सिषक्त्यर्यः पर युगा जनानां सद्यःशिश्ना परमिनानो नवीयान || एतौ मे गावौ परमरस्य युक्तौ मो षु पर सेधीर्मुहुरिन्ममन्धि | आपश्चिदस्य वि नशन्त्यर्थं सूरश्च मर्कौपरो बभूवान || अयं यो वज्रः पुरुधा विव्र्त्तो.अवः सूर्यस्य बर्हतःपुरीषात | शरव इदेना परो अन्यदस्ति तदव्यथीजरिमाणस्तरन्ति || वर्क्षे-वर्क्षे नियता मीमयद गौस्ततो वयः पर पतान्पुरुषादः | अथेदं विश्वं भुवनं भयात इद्रायसुन्वद रषये च शिक्षत || देवानां माने परथमा अतिष्ठन कर्न्तत्रदेषमुपर उदायन | तरयस्तपन्ति पर्थिविमनूप दव बर्बूकं वहतःपुरीषम || सा ते जीवातुरुत तस्य विद्धि म समैताद्र्गप गूहःसमर्ये | अविः सवः कर्णुते गूहते बुसं स पादुरस्यनिर्णिजो न मुच्यते ||

asat su me jaritaḥ sābhivegho yat sunvate yajamanaya śikṣam | anāśīrdāmahamasmi prahantā satyadhvṛtaṃ vṛjināyantamābhum || yadīdahaṃ yudhaye saṃnayānyadevayūn tanvāśūśujānān | amā te tumraṃ vṛṣabhaṃ pacāni tīvraṃsutaṃ pañcadaśaṃ ni ṣiñcam || nāhaṃ taṃ veda ya iti bravītyadevayūn samaraṇejaghanvān | yadāvākhyat samaraṇaṃ ṛghāvadādid dha mevṛṣabhā pra bruvanti || yadajñāteṣu vṛjaneṣvāsaṃ viśve sato maghavāno maāsan | jināmi vet kṣema ā santamābhuṃ pra taṃkṣiṇāṃ parvate pādaghṛhya || na vā u māṃ vṛjane vārayante na parvatāso yadahammanasye | mama svanāt kṛdhukarṇo bhayāta evedanu dyūnkiraṇaḥ samejāt || darśan nvatra śṛtapānanindrān bāhukṣadaḥ śaravepatyamānān | ghṛṣuṃ vā ye niniduḥ sakhāyamadhyū nveṣu pavayo vavṛtyuḥ || abhūrvaukṣīrvyu āyurānaḍ darṣan nu pūrvo aparonu darṣat | dve pavaste pari taṃ na bhūto yo asya pārerajaso viveṣa || ghāvo yavaṃ prayutā aryo akṣan tā apaśyaṃ sahaghopāścarantīḥ | havā idaryo abhitaḥ samāyan kiyadāsusvapatiśchandayāte || saṃ yad vayaṃ yavasādo janānāmahaṃ yavāda urvajreantaḥ | atrā yukto.avasātāramichādatho ayuktaṃ yunajadvavanvān || atredu me maṃsase satyamuktaṃ dvipācca yaccatuṣpātsaṃsṛjāni | strībhiryo atra vṛṣaṇaṃ pṛtanyādayuddhoasya vi bhajāni vedaḥ || yasyānakṣā duhitā jātvāsa kastāṃ vidvānabhimanyāte andhām | kataro meniṃ prati taṃ mucāte ya īṃvahāte ya īṃ vā vareyāt || kiyatī yoṣā maryato vadhūyoḥ pariprītā panyasāvāryeṇa | bhadrā vadhūrbhavati yat supeśāḥ svayaṃ sāmitraṃ vanute jane cit || patto jaghāra pratyañcamatti śīrṣṇā śiraḥ prati dadhauvarūtham | āsīna ūrdhvāmupasi kṣiṇāti nyaṃṃ uttānāmanveti bhūmim || bṛhannachāyo apalāśo arvā tasthau mātā viṣito attigharbhaḥ | anyasyā vatsaṃ rihatī mimāya kayā bhuvā nidadhe dhenurūdhaḥ || sapta vīrāso adharādudāyannaṣṭottarāttāt samajaghmiran te | nava paścātāt sthivimanta āyan daśa prāksānu vi tirantyaśnaḥ || daśānāmekaṃ kapilaṃ samānaṃ taṃ hinvanti kratavepāryāya | gharbhaṃ mātā sudhitaṃ vakṣaṇāsvavenantantuṣayantī bibharti || pīvānaṃ meṣamapacanta vīrā nyuptā akṣā anu dīvaāsan | dvā dhanuṃ bṛhatīmapsvantaḥ pavitravantā carataḥpunantā || vi krośanāso viṣvañca āyan pacāti nemo nahi pakṣadardhaḥ | ayaṃ me devaḥ savitā tadāha drvanna id vanavatsarpirannaḥ || apaśyaṃ ghrāmaṃ vahamānamārādacakrayā svadhayāvartamānam | siṣaktyaryaḥ pra yughā janānāṃ sadyaḥśiśnā pramināno navīyān || etau me ghāvau pramarasya yuktau mo ṣu pra sedhīrmuhurinmamandhi | āpaścidasya vi naśantyarthaṃ sūraśca markauparo babhūvān || ayaṃ yo vajraḥ purudhā vivṛtto.avaḥ sūryasya bṛhataḥpurīṣāt | śrava idenā paro anyadasti tadavyathījarimāṇastaranti || vṛkṣe-vṛkṣe niyatā mīmayad ghaustato vayaḥ pra patānpuruṣādaḥ | athedaṃ viśvaṃ bhuvanaṃ bhayāta idrāyasunvad ṛṣaye ca śikṣat || devānāṃ māne prathamā atiṣṭhan kṛntatradeṣamupara udāyan | trayastapanti pṛthivimanūpa dva bṛbūkaṃ vahataḥpurīṣam || sā te jīvāturuta tasya viddhi ma smaitādṛghapa ghūhaḥsamarye | aviḥ svaḥ kṛṇute ghūhate busaṃ sa pādurasyanirṇijo na mucyate ||

Translation:

Rig Veda

  1. THIS, singer, is my firm determination, to aid the worshipper who pours the Soma. I slay the man who brings no milkoblation, unrighteous, powerful, the truth’s perverter. 2 Then Will I, when I lead my friends to battle against the radiant persons of the godless, Prepare for thee at home a vigorous bullock, and pour for thee the fifteen-fold strong juices. 3 I know not him who sayeth and declareth that he hath slain the godless in the battle. Soon as they see the furious combat raging, men speak forth praises of my vigorous horses. 4 While yet my deeds of might were unrecorded, all passed for Maghavans though I existed. The potent one who dwelt in peace I conquered, grasped by the foot and slew him on the mountain. 5 None hinder me in mine heroic exploits, no, not the mountains when I will and purpose. Even the deaf will tremble at my roaring, and every day will dust be agitated. 6 To see the Indraless oblation-drinkers, mean offerers, o’ertaken by destruction! Then shall the fellies of my car pass over those who have blamed my joyous Friend and scorned him. 7 Thou wast, thou grewest to full vital vigour: an earlier saw, a later one shall see thee. Two canopies, as ’twere, are round about him who reacheth to the limit of this region. 8 The freed kine eat the barley of the pious. 1 saw them as they wandered with the herdsman. The calling of the pious rang around them. What portion will these kine afford their owner? 9 When we who cat the grass of men are gathered I am with barley-eaters in the corn-land. There shall the captor yoke the yokeless bullock, and he who hath been yoked seek one to loose him. 10 There wilt thou hold as true my spoken purpose, to bring together quadrupeds. and bipeds. I will divide, without a fight, his riches who warreth here, against the Bull, with women. 11 When a man’s daughter hath been ever eyeless, who, knowing, will be wroth with her for blindness? Which of the two will loose on him his anger-the man who leads her home or he who woos her? 12 How many a maid is pleasing to the suitor who fain would marry for her splendid riches? If the girl be both good and fair of feature, she finds, herself, a friend among the people. 13 His feet have grasped: he eats the man who meets him. Around his head he sets the head for shelter. Sitting anear and right above he smites us, and follows earth that lies spread out beneath him. 14 High, leafless, shadowless, and swift is Heaven: the Mother stands, the Youngling, loosed, is feeding. Loud hath she lowed, licking Another’s offspring. In what world hath the Cow laid down her udder? 15 Seven heroes from the nether part ascended, and from the upper part came eight together. Nine from behind came armed with winnowing-baskets: ten from the front pressed o’er the rock’s high ridges. 16 One of the ten, the tawny, shared in common, they send to execute their final purpose. The Mother carries on her breast the Infant of noble form and soothes it while it knows not. 17 The Heroes dressed with fire the fatted wether: the dice were thrown by way of sport and gaming. Two reach the plain amid the heavenly waters, hallowing and with means of purifying. 18 Crying aloud they ran in all directions: One half of them will cook, and not the other. To me hath Savitar, this God, declared it: He will perform, whose food is wood and butter. 19 I saw a troop advancing from the distance moved, not by wheels but their own God-like nature. The Friendly One seeks human generations, destroying, still new bands of evil beings. 20 These my two Bulls, even Pramara’s, are harnessed: drive them not far; here let them often linger. The waters even shall aid him to his object, and the all-cleansing Sun who is above us. 21 This is the thunderbolt which often whirleth down from the lofty misty realm of Sūrya. Beyond this realm there is another glory so through old age they pass and feel no sorrow. 22 Bound fast to,every tree the cow is lowing, and thence the man-consuming birds are flying, Then all this world, though pressing juice for Indra and strengthening the Ṛṣi, is affrighted. 23 In the Gods’ mansion stood the first-created, and from their separation came the later. Three warm the Earth while holding stores of water, and Two of these convey the murmuring moisture. 24 This is thy life: and do thou mark and know it. As such, hide not thyself in time of battle. He manifests the light and hides the vapour: his foot is never free from robes that veil it.