Text:

Rig Veda Book 9 Hymn 58 तरत स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः | तरत स मन्दी धावति || उस्रा वेद वसूनां मर्तस्य देव्यवसः | तरत स मन्दी धावति || धवस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्महे | तरत स मन्दी धावति || आ ययोस्त्रिंशतं तना सहस्राणि च दद्महे | तरत समन्दी धावति ||

tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ | tarat sa mandī dhāvati || usrā veda vasūnāṃ martasya devyavasaḥ | tarat sa mandī dhāvati || dhvasrayoḥ puruṣantyorā sahasrāṇi dadmahe | tarat sa mandī dhāvati || ā yayostriṃśataṃ tanā sahasrāṇi ca dadmahe | tarat samandī dhāvati ||

Translation:

Rig Veda

  1. SWIFT runs this giver of delight, even the stream of flowing juice: Swift runs this giver of delight. 2 The Morning knows all precious things, the Goddess knows her grace to man: Swift runs this giver of delight. 3 We have accepted thousands from Dhvasra’s and Puruṣanti’s hands: Swift runs this giver of delight. 4 From whom we have accepted thus thousands and three times ten beside: Swift runs this giver of delight.