Text:

Rig Veda Book 8 Hymn 46 तवावतः पुरूवसो वयमिन्द्र परणेतः समसि सथातर्हरीणाम || तवां हि सत्यमद्रिवो विद्म दातारमिषाम | विद्म दातारं रयीणाम || आ यस्य ते महिमानं शतमूते शतक्रतो | गीर्भिर्ग्र्णन्ति कारवः || सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमर्यमा | मित्रः पान्त्यद्रुहः || दधानो गोमदश्ववद सुवीर्यमादित्यजूत एधते | सदा राया पुरुस्प्र्हा || तमिन्द्रं दानमीमहे शवसानमभीर्वम | ईशानं राय ईमहे || तस्मिन हि सन्त्यूतयो विश्वा अभीरवः सचा | तमा वहन्तु सप्तयः पुरूवसुं मदाय हरयः सुतम || यस्ते मदो वरेण्यो य इन्द्र वर्त्रहन्तमः | य आददिः सवर्न्र्भिर्यः पर्तनासु दुष्टरः || यो दुष्टरो विश्ववार शरवाय्यो वाजेष्वस्ति तरुता | सनः शविष्ठ सवना वसो गहि गमेम गोमति वरजे || गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया | वरिवस्य महामह || नहि ते शूर राधसो.अन्तं विन्दामि सत्रा | दशस्या नो मघवन नू चिदद्रिवो धियो वाजेभिराविथ || य रष्वः शरावयत्सखा विश्वेत स वेद जनिमा पुरुष्टुतः | तं विश्वे मानुषा युगेन्द्रं हवन्ते तविषं यतस्रुचः || स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः पुरःस्थाता मघवा वर्त्रहा भुवत || अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम | इन्द्रं नाम शरुत्यं शाकिनं वचो यथा || ददी रेक्णस्तन्वे ददिर्वसु ददिर्वाजेषु पुरुहूत वाजिनम | नूनमथ || विश्वेषामिरज्यन्तं वसूनां सासह्वांसं चिदस्य वर्पसः | कर्पयतो नूनमत्यथ || महः सु वो अरमिषे सतवामहे मीळ्हुषे अरंगमाय जग्मये | यज्ञेभिर्गीर्भिर्विश्वमनुषां मरुतामियक्षसि गायेत्वा नमसा गिरा || ये पातयन्ते अज्मभिर्गिरीणां सनुभिरेषाम | यज्ञं महिष्वणीनां सुम्नं तुविष्वणीनां पराध्वरे || परभङगं दुर्मतीनामिन्द्र शविष्ठा भर | रयिमस्मभ्यं युज्यं चोदयन्मते जयेष्ठं चोदयन्मते || सनितः सुसनितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सून्र्त | परासहा सम्राट सहुरिं सहन्तं भुज्युं वाजेषु पूर्व्यम || आ स एतु य ईवदानदेवः पूर्तमाददे | यथा चिद वशो अश्व्यः पर्थुश्रवसि कानीते.अस्या वयुष्याददे || षष्टिं सहस्राश्व्यस्यायुतासनमुष्ट्रानां विंशतिंशता | दश शयावीनां शता दश तर्यरुषीणां दश गवां सहस्रा || दश शयावा रधद्रयो वीतवारास आशवः | मथ्रा नेमिं नि वाव्र्तुः || दानासः पर्थुश्रवसः कानीतस्य सुराधसः | रथं हिरण्ययं ददन मंहिष्टः सूरिरभूद वर्षिष्ठमक्र्त शरवः || आ नो वायो महे तने याहि मखाय पाजसे | वयं हि ते चक्र्मा भूरि दावने सद्यश्चिन महि दावने || यो अश्वेभिर्वहते वस्त उस्रास्त्रिः सप्त सप्ततीनाम | एभिः सोमेभिः सोमसुद्भिः सोमपा दानाय शुक्रपूतपाः || यो म इमं चिदु तमनामन्दच्चित्रं दावने | अरट्वे अक्षेनहुषे सुक्र्त्वनि सुक्र्त्तराय सुक्रतुः || उचथ्ये वपुषि यः सवराळ उत वायो घर्तस्नाः | अश्वेषितं रजेषितं शुनेषितं पराज्म तदिदं नु तत || अध परियमिषिराय षस्टिं सहस्रासनम | अश्वानामिन न वर्ष्णाम || गावो न यूथमुप यन्ति वध्रय उप मा यन्ति वध्रयः || अध यच्चारथे गणे शतमुष्ट्रानचिक्रदत | अध शवित्नेषु विंशतिं शता || शतं दासे बल्बूथे विप्रस्तरुक्ष आ ददे | ते ते वायविमे जना मदन्तीन्द्रगोपा मदन्ति देवगोपाः || अध सया योषणा मही परतीची वशमश्व्यम | अधिरुक्मा वि नीयते ||

tvāvataḥ purūvaso vayamindra praṇetaḥ smasi sthātarharīṇām || tvāṃ hi satyamadrivo vidma dātāramiṣām | vidma dātāraṃ rayīṇām || ā yasya te mahimānaṃ śatamūte śatakrato | ghīrbhirghṛṇanti kāravaḥ || sunītho ghā sa martyo yaṃ maruto yamaryamā | mitraḥ pāntyadruhaḥ || dadhāno ghomadaśvavad suvīryamādityajūta edhate | sadā rāyā puruspṛhā || tamindraṃ dānamīmahe śavasānamabhīrvam | īśānaṃ rāya īmahe || tasmin hi santyūtayo viśvā abhīravaḥ sacā | tamā vahantu saptayaḥ purūvasuṃ madāya harayaḥ sutam || yaste mado vareṇyo ya indra vṛtrahantamaḥ | ya ādadiḥ svarnṛbhiryaḥ pṛtanāsu duṣṭaraḥ || yo duṣṭaro viśvavāra śravāyyo vājeṣvasti tarutā | sanaḥ śaviṣṭha savanā vaso ghahi ghamema ghomati vraje || ghavyo ṣu ṇo yathā purāśvayota rathayā | varivasya mahāmaha || nahi te śūra rādhaso.antaṃ vindāmi satrā | daśasyā no maghavan nū cidadrivo dhiyo vājebhirāvitha || ya ṛṣvaḥ śrāvayatsakhā viśvet sa veda janimā puruṣṭutaḥ | taṃ viśve mānuṣā yughendraṃ havante taviṣaṃ yatasrucaḥ || sa no vājeṣvavitā purūvasuḥ puraḥsthātā maghavā vṛtrahā bhuvat || abhi vo vīramandhaso madeṣu ghāya ghirā mahā vicetasam | indraṃ nāma śrutyaṃ śākinaṃ vaco yathā || dadī rekṇastanve dadirvasu dadirvājeṣu puruhūta vājinam | nūnamatha || viśveṣāmirajyantaṃ vasūnāṃ sāsahvāṃsaṃ cidasya varpasaḥ | kṛpayato nūnamatyatha || mahaḥ su vo aramiṣe stavāmahe mīḷhuṣe araṃghamāya jaghmaye | yajñebhirghīrbhirviśvamanuṣāṃ marutāmiyakṣasi ghāyetvā namasā ghirā || ye pātayante ajmabhirghirīṇāṃ snubhireṣām | yajñaṃ mahiṣvaṇīnāṃ sumnaṃ tuviṣvaṇīnāṃ prādhvare || prabhaṅghaṃ durmatīnāmindra śaviṣṭhā bhara | rayimasmabhyaṃ yujyaṃ codayanmate jyeṣṭhaṃ codayanmate || sanitaḥ susanitarughra citra cetiṣṭha sūnṛta | prāsahā samrāṭ sahuriṃ sahantaṃ bhujyuṃ vājeṣu pūrvyam || ā sa etu ya īvadānadevaḥ pūrtamādade | yathā cid vaśo aśvyaḥ pṛthuśravasi kānīte.asyā vyuṣyādade || ṣaṣṭiṃ sahasrāśvyasyāyutāsanamuṣṭrānāṃ viṃśatiṃśatā | daśa śyāvīnāṃ śatā daśa tryaruṣīṇāṃ daśa ghavāṃ sahasrā || daśa śyāvā ṛdhadrayo vītavārāsa āśavaḥ | mathrā nemiṃ ni vāvṛtuḥ || dānāsaḥ pṛthuśravasaḥ kānītasya surādhasaḥ | rathaṃ hiraṇyayaṃ dadan maṃhiṣṭaḥ sūrirabhūd varṣiṣṭhamakṛta śravaḥ || ā no vāyo mahe tane yāhi makhāya pājase | vayaṃ hi te cakṛmā bhūri dāvane sadyaścin mahi dāvane || yo aśvebhirvahate vasta usrāstriḥ sapta saptatīnām | ebhiḥ somebhiḥ somasudbhiḥ somapā dānāya śukrapūtapāḥ || yo ma imaṃ cidu tmanāmandaccitraṃ dāvane | araṭve akṣenahuṣe sukṛtvani sukṛttarāya sukratuḥ || ucathye vapuṣi yaḥ svarāḷ uta vāyo ghṛtasnāḥ | aśveṣitaṃ rajeṣitaṃ śuneṣitaṃ prājma tadidaṃ nu tat || adha priyamiṣirāya ṣasṭiṃ sahasrāsanam | aśvānāmin na vṛṣṇām || ghāvo na yūthamupa yanti vadhraya upa mā yanti vadhrayaḥ || adha yaccārathe ghaṇe śatamuṣṭrānacikradat | adha śvitneṣu viṃśatiṃ śatā || śataṃ dāse balbūthe viprastarukṣa ā dade | te te vāyavime janā madantīndraghopā madanti devaghopāḥ || adha syā yoṣaṇā mahī pratīcī vaśamaśvyam | adhirukmā vi nīyate ||

Translation:

Rig Veda

  1. WE, Indra, Lord of ample wealth, our Guide, depend on one like thee, Thou driver of the Tawny Steeds. 2 For, Hurler of the Bolt, we know thee true, the giver of our food, We know the giver of our wealth. 3 O thou whose majesty the bards celebrate with their songs, thou Lord, Of hundred powers and hundred aids. 4 Fair guidance hath the mortal man whom Aryaman, the Marut host, And Mitra, void of guile, protect. 5 Kine, steeds, and hero strength he gains, and prospers, by the Ādityas sped, Ever in wealth which all desire. 6 We pray to Indra for his gift, to him the Fearless and the Strong, We pray to him the Lord of wealth. 7 For verily combined in him are all the fearless powers of aid. Him, rich in wealth, let swift Steeds bring to us, his Bays, to Soma juice for his carouse: 8 Yea, that most excellent carouse, Indra, which slays most enemies, With Heroes wins the light of heaven, and is invincible in war: 9 Which merits fame, all-bountiful! and, unsubdued, hath victory in deeds of might. So come to our libations, Strongest! Excellent! May we obtain a stall of kine. 10 Responding to our wish for cows, for steeds, and chariots, as of old, Be gracious, Greatest of the Great 11 For, Hero, nowhere can I find the bounds of thy munificence. Still do thou favour us, O Bolt-armed Maghavan: with strength hast thou rewarded hymns. 12 High, glorifier of his friend, he knows all generations, he whom many praise. All races of mankind with ladies lifted up invoke that Mighty Indra’s aid. 13 Be he our Champion and Protector in great deeds, rich in all wealth, the Vṛtra-slayer, Maghavan. 14 In the wild raptures of the juice sing to your Hero with high laud, to him the Wise, To Indra, glorious in his name, the Mighty One, even as the hymn alloweth it. 15 Thou givest wealth to me myself, thou givest treasure, Excellent! and the strong steed, O Much-invoked, in deeds of might, yea, even now. 16 Him, Sovran Ruler of all precious things, who even hath power o’er this fair form of his, As now it taketh shape, and afterward, 17 We praise, so that the Mighty One may speed to you, Pourer of bounties , Traveller, prepared to go. Thou favourest the Maruts known to all, by song and sacrifice. With song and praise I sing to thee. 18 We in the sacrifice perform their will whose voice is lifted high, The worship of those Thundering Ones who o’er the ridges of these mountains fly in troops. 19 O Indra, Mightiest, bring us that which crushes men of evil minds, Wealth suited to our needs, O Stirrer of the thought, best wealth, O thou who stirrest thought. 20 O Winner, noble winner, strong, wondrous, most splendid, excellent, Sole Lord of victory, bring all-overpowering wealth, joy-giving, chief in deeds of might. 21 Now let the godless man approach who hath received reward so great As Vaśa, Aśvya, when this light of morning dawned, received from Pṛthuśravas, from Kanīta’s son. 22 Steeds sixty thousand and ten thousand kine, and twenty hundred camels I obtained; Ten hundred brown in hue, and other ten red in three spots: in all, ten thousand kine. 23 Ten browns that make my wealth increase, fleet steeds whose tails are long and fair, Turn with swift whirl my chariot wheel; 24 The gifts which Pṛthuśravas gave, Kanīta’s son munificent. He gave a chariot wrought of gold: the prince was passing bountiful, and won himself most lofty fame. 25 Come thou to this great rite of ours, Vāyu! to give us vigorous light. We have served thee that thou mightest give much to us, yea, mightest quickly give great wealth. 26 Who with thrice seven times seventy horses comes to us, invested with the rays of morn, Through these our Soma-draughts and those who press, to give, drinker of pure bright Soma Juice. 27 Who hath inclined this glorious one, bounteous himself, to give me gifts. Borne on firm chariot with the prosperous Nahuṣa, wise, to a man yet more devout. 28 Sole Lord in beauty meet for praise, O Vāyu, dropping fatness down, Hurried along by steeds, by camels, and by hounds, spreads forth thy train: even this it is. 29 So, as a prize dear to the strong, the sixty thousand have I gained, Bulls that resemble vigorous steeds. 30 To me come oxen like a herd, yea, unto me the oxen come. 31 And in the grazing herd he made a hundred camels bleat for me, And twenty hundred mid the white. 32 A hundred has the sage received, Dāsa Balbūtha’s and Tarukṣa’s gifts. These are thy people, Vāyu, who rejoice with Indra for their guard, rejoice with Gods for guards. 33 And now to Vaśa Aśvya here this stately woman is led forth, Adorned with ornaments of gold.