Text:

Rig Veda Book 5 Hymn 74 कूष्ठो देवाव अश्विनाद्या दिवो मनावसू | तच छरवथो वर्षण्वसू अत्रिर वाम आ विवासति || कुह तया कुह नु शरुता दिवि देवा नासत्या | कस्मिन्न आ यतथो जने को वां नदीनां सचा || कं याथः कं ह गछथः कम अछा युञ्जाथे रथम | कस्य बरह्माणि रण्यथो वयं वाम उश्मसीष्टये || पौरं चिद धय उदप्रुतम पौर पौराय जिन्वथः | यद ईं गर्भीततातये सिंहम इव दरुहस पदे || पर चयवानाज जुजुरुषो वव्रिम अत्कं न मुञ्चथः | युवा यदी कर्थः पुनर आ कामम रण्वे वध्वः || अस्ति हि वाम इह सतोता समसि वां संद्र्शि शरिये | नू शरुतम म आ गतम अवोभिर वाजिनीवसू || को वाम अद्य पुरूणाम आ वव्ने मर्त्यानाम | को विप्रो विप्रवाहसा को यज्ञैर वाजिनीवसू || आ वां रथो रथानां येष्ठो यात्व अश्विना | पुरू चिद अस्मयुस तिर आङगूषो मर्त्येष्व आ || शम ऊ षु वाम मधूयुवास्माकम अस्तु चर्क्र्तिः | अर्वाचीना विचेतसा विभिः शयेनेव दीयतम || अश्विना यद ध कर्हि चिच छुश्रूयातम इमं हवम | वस्वीर ऊ षु वाम भुजः पर्ञ्चन्ति सु वाम पर्चः ||

kūṣṭho devāv aśvinādyā divo manāvasū | tac chravatho vṛṣaṇvasū atrir vām ā vivāsati || kuha tyā kuha nu śrutā divi devā nāsatyā | kasminn ā yatatho jane ko vāṃ nadīnāṃ sacā || kaṃ yāthaḥ kaṃ ha ghachathaḥ kam achā yuñjāthe ratham | kasya brahmāṇi raṇyatho vayaṃ vām uśmasīṣṭaye || pauraṃ cid dhy udaprutam paura paurāya jinvathaḥ | yad īṃ ghṛbhītatātaye siṃham iva druhas pade || pra cyavānāj jujuruṣo vavrim atkaṃ na muñcathaḥ | yuvā yadī kṛthaḥ punar ā kāmam ṛṇve vadhvaḥ || asti hi vām iha stotā smasi vāṃ saṃdṛśi śriye | nū śrutam ma ā ghatam avobhir vājinīvasū || ko vām adya purūṇām ā vavne martyānām | ko vipro vipravāhasā ko yajñair vājinīvasū || ā vāṃ ratho rathānāṃ yeṣṭho yātv aśvinā | purū cid asmayus tira āṅghūṣo martyeṣv ā || śam ū ṣu vām madhūyuvāsmākam astu carkṛtiḥ | arvācīnā vicetasā vibhiḥ śyeneva dīyatam || aśvinā yad dha karhi cic chuśrūyātam imaṃ havam | vasvīr ū ṣu vām bhujaḥ pṛñcanti su vām pṛcaḥ ||

Translation:

Rig Veda

  1. WHERE in the heavens are ye to-day, Gods, Aśvins, rich in constancy? Hear this, ye excellent as Steers: Atri inviteth you to come. 2 Where are they now? Where are the Twain, the famed Nāsatyas, Gods in heaven? Who is the man ye strive to reach? Who of your suppliants is with you? 3 Whom do ye visit, whom approach? to whom direct your harnessed car? With whose devotions are ye pleased? We long for you to further us. 4 Ye, Strengtheners, for Paura stir the filler swimming in the flood, Advancing to be captured like a lion to the ambuscade. 5 Ye from cyavana worn with age removed his skin as ’twere a robe. So, when ye made him young again, he stirred the longing of a dame. 6 Here is the man who lauds you both: to see your glory are we here. Now bear me, come with saving help, ye who are rich in store of wealth. 7 Who among many mortal men this day hath won you to himself? What bard, accepters of the bard? Who, rich in wealth! with sacrifice? 8 O Aśvins, may your car approach, most excellent of cars for speed. Through many regions may our praise pass onward among mortal men. 9 May our laudation of you Twain, lovers of meath! be sweet to you. Fly hitherward, ye wise of heart, like falcons with your winged steeds. 10 O Aśvins, when at any time ye listen to this call of mine, For you is dainty food prepared: they mix refreshing food for you.