Rig Veda - Book 05 - Hymn 16

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 16 बर्हद वयो हि भानवे ऽरचा देवायाग्नये | यम मित्रं न परशस्तिभिर मर्तासो दधिरे पुरः || स हि दयुभिर जनानां होता दक्षस्य बाह्वोः | वि हव्यम अग्निर आनुषग भगो न वारम रण्वति || अस्य सतोमे मघोनः सख्ये वर्द्धशोचिषः | विश्वा यस्मिन तुविष्वणि सम अर्ये शुष्मम आदधुः || अधा हय अग्न एषां सुवीर्यस्य मंहना | तम इद यह्वं न रोदसी परि शरवो बभूवतुः || नू न एहि वार्यम अग्ने गर्णान आ भर | ये वयं ये च सूरयः सवस्ति धामहे सचोतैधि पर्त्सु नो वर्धे ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 17

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 17 आ यज्ञैर देव मर्त्य इत्था तव्यांसम ऊतये | अग्निं कर्ते सवध्वरे पूरुर ईळीतावसे || अस्य हि सवयशस्तर आसा विधर्मन मन्यसे | तं नाकं चित्रशोचिषम मन्द्रम परो मनीषया || अस्य वासा उ अर्चिषा य आयुक्त तुजा गिरा | दिवो न यस्य रेतसा बर्हच छोचन्त्य अर्चयः || अस्य करत्वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथ आ | अधा विश्वासु हव्यो ऽगनिर विक्षु पर शस्यते || नू न इद धि वार्यम आसा सचन्त सूरयः | ऊर्जो नपाद अभिष्टये पाहि शग्धि सवस्तय उतैधि पर्त्सु नो वर्धे ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 18

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 18 परातर अग्निः पुरुप्रियो विश सतवेतातिथिः | विश्वानि यो अमर्त्यो हव्या मर्तेषु रण्यति || दविताय मर्क्तवाहसे सवस्य दक्षस्य मंहना | इन्दुं स धत्त आनुषक सतोता चित ते अमर्त्य || तं वो दीर्घायुशोचिषं गिरा हुवे मघोनाम | अरिष्टो येषां रथो वय अश्वदावन्न ईयते || चित्रा वा येषु दीधितिर आसन्न उक्था पान्ति ये | सतीर्णम बर्हिः सवर्णरे शरवांसि दधिरे परि || ये मे पञ्चाशतं ददुर अश्वानां सधस्तुति | दयुमद अग्ने महि शरवो बर्हत कर्धि मघोनां नर्वद अम्र्त नर्णाम ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 19

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 19 अभ्य अवस्थाः पर जायन्ते पर वव्रेर वव्रिश चिकेत | उपस्थे मातुर वि चष्टे || जुहुरे वि चितयन्तो ऽनिमिषं नर्म्णम पान्ति | आ दर्ळ्हाम पुरं विविशुः || आ शवैत्रेयस्य जन्तवो दयुमद वर्धन्त कर्ष्टयः | निष्कग्रीवो बर्हदुक्थ एना मध्वा न वाजयुः || परियं दुग्धं न काम्यम अजामि जाम्योः सचा | घर्मो न वाजजठरो ऽदब्धः शश्वतो दभः || करीळन नो रश्म आ भुवः सम भस्मना वायुना वेविदानः | ता अस्य सन धर्षजो न तिग्माः सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 20

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 20 यम अग्ने वाजसातम तवं चिन मन्यसे रयिम | तं नो गीर्भिः शरवाय्यं देवत्रा पनया युजम || ये अग्ने नेरयन्ति ते वर्द्धा उग्रस्य शवसः | अप दवेषो अप हवरो ऽनयव्रतस्य सश्चिरे || होतारं तवा वर्णीमहे ऽगने दक्षस्य साधनम | यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा परयस्वन्तो हवामहे || इत्था यथा त ऊतये सहसावन दिवे-दिवे | राय रताय सुक्रतो गोभिः षयाम सधमादो वीरैः सयाम सधमादः || yam aghne vājasātama tvaṃ cin manyase rayim | taṃ no ghīrbhiḥ śravāyyaṃ devatrā panayā yujam || ye aghne nerayanti te vṛddhā ughrasya śavasaḥ | apa dveṣo apa hvaro ’nyavratasya saścire || hotāraṃ tvā vṛṇīmahe ‘ghne dakṣasya sādhanam | yajñeṣu pūrvyaṃ ghirā prayasvanto havāmahe || itthā yathā ta ūtaye sahasāvan dive-dive | rāya ṛtāya sukrato ghobhiḥ ṣyāma sadhamādo vīraiḥ syāma sadhamādaḥ ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 21

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 21 मनुष्वत तवा नि धीमहि मनुष्वत सम इधीमहि | अग्ने मनुष्वद अङगिरो देवान देवयते यज || तवं हि मानुषे जने ऽगने सुप्रीत इध्यसे | सरुचस तवा यन्त्य आनुषक सुजात सर्पिरासुते || तवां विश्वे सजोषसो देवासो दूतम अक्रत | सपर्यन्तस तवा कवे यज्ञेषु देवम ईळते || देवं वो देवयज्ययाग्निम ईळीत मर्त्यः | समिद्धः शुक्र दीदिह्य रतस्य योनिम आसदः ससस्य योनिम आसदः || manuṣvat tvā ni dhīmahi manuṣvat sam idhīmahi | aghne manuṣvad aṅghiro devān devayate yaja || tvaṃ hi mānuṣe jane ‘ghne suprīta idhyase | srucas tvā yanty ānuṣak sujāta sarpirāsute || tvāṃ viśve sajoṣaso devāso dūtam akrata | saparyantas tvā kave yajñeṣu devam īḷate || devaṃ vo devayajyayāghnim īḷīta martyaḥ | samiddhaḥ śukra dīdihy ṛtasya yonim āsadaḥ sasasya yonim āsadaḥ ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 22

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 22 पर विश्वसामन्न अत्रिवद अर्चा पावकशोचिषे | यो अध्वरेष्व ईड्यो होता मन्द्रतमो विशि || नय अग्निं जातवेदसं दधाता देवम रत्विजम | पर यज्ञ एत्व आनुषग अद्या देवव्यचस्तमः || चिकित्विन्मनसं तवा देवम मर्तास ऊतये | वरेण्यस्य ते ऽवस इयानासो अमन्महि || अग्ने चिकिद्ध्य अस्य न इदं वचः सहस्य | तं तवा सुशिप्र दम्पते सतोमैर वर्धन्त्य अत्रयो गीर्भिः शुम्भन्त्य अत्रयः || pra viśvasāmann atrivad arcā pāvakaśociṣe | yo adhvareṣv īḍyo hotā mandratamo viśi || ny aghniṃ jātavedasaṃ dadhātā devam ṛtvijam | pra yajña etv ānuṣagh adyā devavyacastamaḥ || cikitvinmanasaṃ tvā devam martāsa ūtaye | vareṇyasya te ‘vasa iyānāso amanmahi || aghne cikiddhy asya na idaṃ vacaḥ sahasya | taṃ tvā suśipra dampate stomair vardhanty atrayo ghīrbhiḥ śumbhanty atrayaḥ ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 23

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 23 अग्ने सहन्तम आ भर दयुम्नस्य परासहा रयिम | विश्वा यश चर्षणीर अभ्य रसा वाजेषु सासहत || तम अग्ने पर्तनाषहं रयिं सहस्व आ भर | तवं हि सत्यो अद्भुतो दाता वाजस्य गोमतः || विश्वे हि तवा सजोषसो जनासो वर्क्तबर्हिषः | होतारं सद्मसु परियं वयन्ति वार्या पुरु || स हि षमा विश्वचर्षणिर अभिमाति सहो दधे | अग्न एषु कषयेष्व आ रेवन नः शुक्र दीदिहि दयुमत पावक दीदिहि ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 24

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 24 अग्ने तवं नो अन्तम उत तराता शिवो भवा वरूथ्यः | वसुर अग्निर वसुश्रवा अछा नक्षि दयुमत्तमं रयिं दाः | स नो बोधि शरुधी हवम उरुष्या णो अघायतः समस्मात | तं तवा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनम ईमहे सखिभ्यः | aghne tvaṃ no antama uta trātā śivo bhavā varūthyaḥ | vasur aghnir vasuśravā achā nakṣi dyumattamaṃ rayiṃ dāḥ | sa no bodhi śrudhī havam uruṣyā ṇo aghāyataḥ samasmāt | taṃ tvā śociṣṭha dīdivaḥ sumnāya nūnam īmahe sakhibhyaḥ |...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 25

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 25 अछा वो अग्निम अवसे देवं गासि स नो वसुः | रासत पुत्र रषूणाम रतावा पर्षति दविषः || स हि सत्यो यम पूर्वे चिद देवासश चिद यम ईधिरे | होतारम मन्द्रजिह्वम इत सुदीतिभिर विभावसुम || स नो धीती वरिष्ठया शरेष्ठया च सुमत्या | अग्ने रायो दिदीहि नः सुव्र्क्तिभिर वरेण्य || अग्निर देवेषु राजत्य अग्निर मर्तेष्व आविशन | अग्निर नो हव्यवाहनो ऽगनिं धीभिः सपर्यत || अग्निस तुविश्रवस्तमं तुविब्रह्माणम उत्तमम | अतूर्तं शरावयत्पतिम पुत्रं ददाति दाशुषे || अग्निर ददाति सत्पतिं सासाह यो युधा नर्भिः | अग्निर अत्यं रघुष्यदं जेतारम अपराजितम || यद वाहिष्ठं तद अग्नये बर्हद अर्च विभावसो | महिषीव तवद रयिस तवद वाजा उद ईरते || तव दयुमन्तो अर्चयो गरावेवोच्यते बर्हत | उतो ते तन्यतुर यथा सवानो अर्त तमना दिवः || एवां अग्निं वसूयवः सहसानं ववन्दिम | स नो विश्वा अति दविषः पर्षन नावेव सुक्रतुः ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 26

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 26 अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया | आ देवान वक्षि यक्षि च || तं तवा घर्तस्नव ईमहे चित्रभानो सवर्द्र्शम | देवां आ वीतये वह || वीतिहोत्रं तवा कवे दयुमन्तं सम इधीमहि | अग्ने बर्हन्तम अध्वरे || अग्ने विश्वेभिर आ गहि देवेभिर हव्यदातये | होतारं तवा वर्णीमहे || यजमानाय सुन्वत आग्ने सुवीर्यं वह | देवैर आ सत्सि बर्हिषि || समिधानः सहस्रजिद अग्ने धर्माणि पुष्यसि | देवानां दूत उक्थ्यः || नय अग्निं जातवेदसं होत्रवाहं यविष्ठ्यम | दधाता देवम रत्विजम || पर यज्ञ एत्व आनुषग अद्या देवव्यचस्तमः | सत्र्णीत बर्हिर आसदे || एदम मरुतो अश्विना मित्रः सीदन्तु वरुणः | देवासः सर्वया विशा ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 27

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 27 अनस्वन्ता सत्पतिर मामहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मघोनः | तरैव्र्ष्णो अग्ने दशभिः सहस्रैर वैश्वानर तर्यरुणश चिकेत || यो मे शता च विंशतिं च गोनां हरी च युक्ता सुधुरा ददाति | वैश्वानर सुष्टुतो वाव्र्धानो ऽगने यछ तर्यरुणाय शर्म || एवा ते अग्ने सुमतिं चकानो नविष्ठाय नवमं तरसदस्युः | यो मे गिरस तुविजातस्य पूर्वीर युक्तेनाभि तर्यरुणो गर्णाति || यो म इति परवोचत्य अश्वमेधाय सूरये | ददद रचा सनिं यते ददन मेधाम रतायते || यस्य मा परुषाः शतम उद्धर्षयन्त्य उक्षणः | अश्वमेधस्य दानाः सोमा इव तर्य्र्शिरः || इन्द्राग्नी शतदाव्न्य अश्वमेधे सुवीर्यम | कषत्रं धारयतम बर्हद दिवि सूर्यम इवाजरम ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 28

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 28 समिद्धो अग्निर दिवि शोचिर अश्रेत परत्यङङ उषसम उर्विया वि भाति | एति पराची विश्ववारा नमोभिर देवां ईळाना हविषा घर्ताची || समिध्यमानो अम्र्तस्य राजसि हविष कर्ण्वन्तं सचसे सवस्तये | विश्वं स धत्ते दरविणं यम इन्वस्य आतिथ्यम अग्ने नि च धत्त इत पुरः || अग्ने शर्ध महते सौभगाय तव दयुम्नान्य उत्तमानि सन्तु | सं जास्पत्यं सुयमम आ कर्णुष्व शत्रूयताम अभि तिष्ठा महांसि || समिद्धस्य परमहसो ऽगने वन्दे तव शरियम | वर्षभो दयुम्नवां असि सम अध्वरेष्व इध्यसे || समिद्धो अग्न आहुत देवान यक्षि सवध्वर | तवं हि हव्यवाळ असि || आ जुहोता दुवस्यताग्निम परयत्य अध्वरे | वर्णीध्वं हव्यवाहनम ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 29

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 29 तर्य अर्यमा मनुषो देवताता तरी रोचना दिव्या धारयन्त | अर्चन्ति तवा मरुतः पूतदक्षास तवम एषाम रषिर इन्द्रासि धीरः || अनु यद ईम मरुतो मन्दसानम आर्चन्न इन्द्रम पपिवांसं सुतस्य | आदत्त वज्रम अभि यद अहिं हन्न अपो यह्वीर अस्र्जत सर्तवा उ || उत बरह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोमस्य सुषुतस्य पेयाः | तद धि हव्यम मनुषे गा अविन्दद अहन्न अहिम पपिवां इन्द्रो अस्य || आद रोदसी वितरं वि षकभायत संविव्यानश चिद भियसे मर्गं कः | जिगर्तिम इन्द्रो अपजर्गुराणः परति शवसन्तम अव दानवं हन || अध करत्वा मघवन तुभ्यं देवा अनु विश्वे अददुः सोमपेयम | यत सूर्यस्य हरितः पतन्तीः पुरः सतीर उपरा एतशे कः || नव यद अस्य नवतिं च भोगान साकं वज्रेण मघवा विव्र्श्चत | अर्चन्तीन्द्रम मरुतः सधस्थे तरैष्टुभेन वचसा बाधत दयाम || सखा सख्ये अपचत तूयम अग्निर अस्य करत्वा महिषा तरी शतानि | तरी साकम इन्द्रो मनुषः सरांसि सुतम पिबद वर्त्रहत्याय सोमम || तरी यच छता महिषाणाम अघो मास तरी सरांसि मघवा सोम्यापाः | कारं न विश्वे अह्वन्त देवा भरम इन्द्राय यद अहिं जघान || उशना यत सहस्यैर अयातं गर्हम इन्द्र जूजुवानेभिर अश्वैः | वन्वानो अत्र सरथं ययाथ कुत्सेन देवैर अवनोर ह शुष्णम || परान्यच चक्रम अव्र्हः सूर्यस्य कुत्सायान्यद वरिवो यातवे ऽकः | अनासो दस्यूंर अम्र्णो वधेन नि दुर्योण आव्र्णङ मर्ध्रवाचः || सतोमासस तवा गौरिवीतेर अवर्धन्न अरन्धयो वैदथिनाय पिप्रुम | आ तवाम रजिश्वा सख्याय चक्रे पचन पक्तीर अपिबः सोमम अस्य || नवग्वासः सुतसोमास इन्द्रं दशग्वासो अभ्य अर्चन्त्य अर्कैः | गव्यं चिद ऊर्वम अपिधानवन्तं तं चिन नरः शशमाना अप वरन || कथो नु ते परि चराणि विद्वान वीर्य्र मघवन या चकर्थ | या चो नु नव्या कर्णवः शविष्ठ परेद उ ता ते विदथेषु बरवाम || एता विश्वा चक्र्वां इन्द्र भूर्य अपरीतो जनुषा वीर्येण | या चिन नु वज्रिन कर्णवो दध्र्ष्वान न ते वर्ता तविष्या अस्ति तस्याः || इन्द्र बरह्म करियमाणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकर्म | वस्त्रेव भद्रा सुक्र्ता वसूयू रथं न धीरः सवपा अतक्षम ||...

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 30

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 30 कव सय वीरः को अपश्यद इन्द्रं सुखरथम ईयमानं हरिभ्याम | यो राया वज्री सुतसोमम इछन तद ओको गन्ता पुरुहूत ऊती || अवाचचक्षम पदम अस्य सस्वर उग्रं निधातुर अन्व आयम इछन | अप्र्छम अन्यां उत ते म आहुर इन्द्रं नरो बुबुधाना अशेम || पर नु वयं सुते या ते कर्तानीन्द्र बरवाम यानि नो जुजोषः | वेदद अविद्वाञ छर्णवच च विद्वान वहते ऽयम मघवा सर्वसेनः || सथिरम मनश चक्र्षे जात इन्द्र वेषीद एको युधये भूयसश चित | अश्मानं चिच छवसा दिद्युतो वि विदो गवाम ऊर्वम उस्रियाणाम || परो यत तवम परम आजनिष्ठाः परावति शरुत्यं नाम बिभ्रत | अतश चिद इन्द्राद अभयन्त देवा विश्वा अपो अजयद दासपत्नीः || तुभ्येद एते मरुतः सुशेवा अर्चन्त्य अर्कं सुन्वन्त्य अन्धः | अहिम ओहानम अप आशयानम पर मायाभिर मायिनं सक्षद इन्द्रः || वि षू मर्धो जनुषा दानम इन्वन्न अहन गवा मघवन संचकानः | अत्रा दासस्य नमुचेः शिरो यद अवर्तयो मनवे गातुम इछन || युजं हि माम अक्र्था आद इद इन्द्र शिरो दासस्य नमुचेर मथायन | अश्मानं चित सवर्यं वर्तमानम पर चक्रियेव रोदसी मरुद्भ्यः || सत्रियो हि दास आयुधानि चक्रे किम मा करन्न अबला अस्य सेनाः | अन्तर हय अख्यद उभे अस्य धेने अथोप परैद युधये दस्युम इन्द्रः || सम अत्र गावो ऽभितो ऽनवन्तेहेह वत्सैर वियुता यद आसन | सं ता इन्द्रो अस्र्जद अस्य शाकैर यद ईं सोमासः सुषुता अमन्दन || यद ईं सोमा बभ्रुधूता अमन्दन्न अरोरवीद वर्षभः सादनेषु | पुरंदरः पपिवां इन्द्रो अस्य पुनर गवाम अददाद उस्रियाणाम || भद्रम इदं रुशमा अग्ने अक्रन गवां चत्वारि ददतः सहस्रा | रणंचयस्य परयता मघानि परत्य अग्रभीष्म नर्तमस्य नर्णाम || सुपेशसम माव सर्जन्त्य अस्तं गवां सहस्रै रुशमासो अग्ने | तीव्रा इन्द्रम अममन्दुः सुतासो ऽकतोर वयुष्टौ परितक्म्यायाः || औछत सा रात्री परितक्म्या यां रणंचये राजनि रुशमानाम | अत्यो न वाजी रघुर अज्यमानो बभ्रुश चत्वार्य असनत सहस्रा || चतुःसहस्रं गव्यस्य पश्वः परत्य अग्रभीष्म रुशमेष्व अग्ने | घर्मश चित तप्तः परव्र्जे य आसीद अयस्मयस तं व आदाम विप्राः ||...

6 min · TheAum