Text:

Rig Veda Book 1 Hymn 67 वनेषु जायुर्मर्तेषु मित्रो वर्णीते शरुष्टिं राजेवाजुर्यम | कषेमो न साधुः करतुर्न भद्रो भुवत सवाधिर्होता हव्यवाट || हस्ते दधानो नर्म्णा विश्वान्यमे देवान धाद गुहा निषीदन | विदन्तीमत्र नरो धियन्धा हर्दा यत तष्टान मन्त्रानशंसन || अजो न कषां दाधार पर्थिवीं तस्तम्भ दयां मन्त्रेभिः सत्यैः | परिया पदानि पश्वो नि पाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहं गाः || य ईं चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारां रतस्य | वि ये चर्तन्त्य रता सपन्त आदिद वसूनि पर ववाचास्मै || वि यो वीरुत्सु रोधन महित्वोत परजा उत परसूष्वन्तः | चित्तिरपां दमे विश्वायुः सद्मेव धीराः सम्माय चक्रुः ||

vaneṣu jāyurmarteṣu mitro vṛṇīte śruṣṭiṃ rājevājuryam | kṣemo na sādhuḥ kraturna bhadro bhuvat svādhirhotā havyavāṭ || haste dadhāno nṛmṇā viśvānyame devān dhād ghuhā niṣīdan | vidantīmatra naro dhiyandhā hṛdā yat taṣṭān mantrānaśaṃsan || ajo na kṣāṃ dādhāra pṛthivīṃ tastambha dyāṃ mantrebhiḥ satyaiḥ | priyā padāni paśvo ni pāhi viśvāyuraghne ghuhā ghuhaṃ ghāḥ || ya īṃ ciketa ghuhā bhavantamā yaḥ sasāda dhārāṃ ṛtasya | vi ye cṛtanty ṛtā sapanta ādid vasūni pra vavācāsmai || vi yo vīrutsu rodhan mahitvota prajā uta prasūṣvantaḥ | cittirapāṃ dame viśvāyuḥ sadmeva dhīrāḥ sammāya cakruḥ ||

Translation:

Rig Veda

  1. VICTORIOUS in the wood, Friend among men, ever he claims obedience as a King. Gracious like peace, blessing like mental power, Priest was he, offering-bearer, full of thought. 2 He, bearing in his hand all manly might, crouched in the cavern, struck the Gods with fear. Men filled with understanding find him there, when they have sting prayers formed within their heart. 3 He, like the Unborn, holds the broad earth up; and with effective utterance fixed the sky. O Agni, guard the spots which cattle love: thou, life of all, hast gone from lair to lair. 4 Whoso hath known him dwelling in his lair, and hath approached the stream of holy Law,— They who release him, paying sacred rites,—truly to such doth he announce great wealth. 5 He who grows mightily in herbs, within each fruitful mother and each babe she bears, Wise, life of all men, in the waters’ home,—for him have sages built as ’twere a seat.