Mandukya Karika, verse 4.55

Mandukya Karika, verse 4.55 Text यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतुफलोद्भवः । क्षीणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोद्भवः ॥ ५५ ॥ yāvaddhetuphalāveśastāvaddhetuphalodbhavaḥ | kṣīṇe hetuphalāveśe nāsti hetuphalodbhavaḥ || 55 || 55. As long as a man persists in the belief in causality he will find the working of cause and effect. But when attachment to causality vanishes, cause and effect become non-existent. Shankara Bhashya (commentary) What happens with regard to those who cling to the belief in cause and effect?...

September 22, 2023 · 2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 164

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 164 अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भराता मध्यमो अस्त्यश्नः | तर्तीयो भराता घर्तप्र्ष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम || सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा | तरिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थुः || इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः | सप्त सवसारो अभि सं नवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम || को ददर्श परथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति | भूम्या असुरस्र्गात्मा कव सवित को विद्वांसमुप गात परष्टुमेतत || पाकः पर्छामि मनसाविजानन देवानामेना निहिता पदानि | वत्से बष्कये....

17 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 164

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 164 अपेहि मनसस पते.अप कराम परश्चर | परो निरतया आचक्ष्व बहुधा जीवतो मनः || भद्रं वै वरं वर्णते भद्रं युञ्जन्ति दक्षिणम | भद्रं वैवस्वते चक्षुर्बहुत्रा जीवतो मनः || यदाशसा निःशसाभिशसोपारिम जाग्रतो यत सवपन्तः | अग्निर्विश्वान्यप दुष्क्र्तान्यजुष्टान्यारे अस्मद्दधातु || यदिन्द्र बरह्मणस पते.अभिद्रोहं चरामसि | परचेता नाङगिरसो दविषतां पात्यंहसः || अजैष्माद्यासनाम चाभूमानागसो वयम | जाग्रत्स्वप्नःसंकल्पः पापो यं दविष्मस्तं स रछतु यो नो दवेष्टितं रछतु || apehi manasas pate....

2 min · TheAum

PDF condensed-gospel-of-sri-ramakrishna

PDF condensed-gospel-of-sri-ramakrishna PDF condensed-gospel-of-sri-ramakrishna

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 4.56

Mandukya Karika, verse 4.56 Text यावद्धेतुफलावेशः संसारस्तावदायतः । क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५६ ॥ yāvaddhetuphalāveśaḥ saṃsārastāvadāyataḥ | kṣīṇe hetuphalāveśe saṃsāraṃ na prapadyate || 56 || 56. As long as there is faith in causality, the (endless) chain of birth and death will be there. When that faith is destroyed (by knowledge) birth and death become nonexistent. Shankara Bhashya (commentary) What is the harm if the law of cause and effect continues to operate?...

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 165

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 165 कया शुभा सवयसः सनीळाः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः | कया मती कुत एतास एते.अर्चन्ति शुष्मं वर्षणो वसूया || कस्य बरह्माणि जुजुषुर्युवानः को अध्वरे मरुत आ ववर्त | शयेनानिव धरजतो अन्तरिक्षे केन महा मनसा रीरमाम || कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं त इत्था | सं पर्छसे समराणः शुभानैर्वोचेस्तन नो हरिवो यत्ते अस्मे || बरह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्म इयर्ति परभ्र्तो मे अद्रिः | आ शासते परति हर्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अछ || अतो वयमन्तमेभिर्युजानाः सवक्षत्रेभिस्तन्वः शुम्भमानाः | महोभिरेतानुप युज्महे नविन्द्र सवधामनु हि नो बभूथ || कव सया वो मरुतः सवधासीद यन मामेकं समधत्ताहिहत्ये | अहं हयूग्रस्तविषस्तुविष्मान विश्वस्य शत्रोरनमं वधस्नैः || भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे समानेभिर्व्र्षभ पौंस्येभिः | भूरीणि हि कर्णवामा शविष्ठेन्द्र करत्वा मरुतो यद्वशाम || वधीं वर्त्रं मरुत इन्द्रियेण सवेन भामेन तविषो बभूवान | अहमेता मनवे विश्वश्चन्द्राः सुगा अपश्चकर वज्रबाहुः || अनुत्तमा ते मघवन नकिर्नु न तवावानस्ति देवता विदानः | न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कर्णुहिप्रव्र्द्ध || एकस्य चिन मे विभ्वस्त्वोजो या नु दध्र्ष्वान कर्णवै मनीषा | अहं हयूग्रो मरुतो विदानो यानि चयवमिन्द्र इदीश एषाम || अमन्दन मा मरुत सतोमो अत्र यन मे नरः शरुत्यं बरह्म चक्र | इन्द्राय वर्ष्णे सुमखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वेतनूभिः || एवेदेते परति मा रोचमाना अनेद्यः शरव एषो दधानाः | संचक्ष्या मरुतश्चन्द्रवर्णा अछान्त मे छदयाथा चनूनम || को नवत्र मरुतो मामहे वः पर यातन सखीन्रछा सखायः | मन्मानि चित्रा अपिवातयन्त एषां भूत नवेदा म रतानाम || आ यद दुवस्याद दुवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य मेधा | ओ षु वर्त्त मरुतो विप्रमछेमा बरह्माणि जरिता वोर्चत || एष व सतोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य करोः | एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वर्जनं जीरदानुम ||...

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 165

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 165 देवाः कपोत इषितो यदिछन दूतो निरतया इदमाजगाम | तस्मा अर्चाम कर्णवाम निष्क्र्तिं शं नो अस्तु दविपदेशं चतुष्पदे || शिवः कपोत इषितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गर्हेषु | अग्निर्हि विप्रो जुषतां हविर्नः परि हेतिः पक्षिणी नोव्र्णक्तु || हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाष्ट्र्यां पदं कर्णुतेग्निधाने | शं नो गोभ्यश्च पुरुषेभ्यश्चास्तु मा नोहिंसीदिह देवाः कपोतः || यदुलूको वदति मोघमेतद यत कपोतः पदमग्नौक्र्णोति | यस्य दूतः परहित एष एतत तस्मै यमाय नमोस्तु मरित्यवे || रचा कपोतं नुदत परणोदमिषं मदन्तः परि गांनयध्वम | संयोपयन्तो दुरितानि विश्वा हित्वा न ऊर्जं परपतात पतिष्थः ||...

2 min · TheAum

PDF gospel-of-holy-mother

PDF gospel-of-holy-mother PDF gospel-of-holy-mother

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 4.57

Mandukya Karika, verse 4.57 Text संवृत्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै । सद्भावेन ह्यजं सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७ ॥ saṃvṛtyā jāyate sarvaṃ śāśvataṃ nāsti tena vai | sadbhāvena hyajaṃ sarvamucchedastena nāsti vai || 57 || 57. All this is seen to be born on account of the illusion of experience (due to Avidyā); therefore nothing is permanent. Ally again, as one with the Ultimate Reality is unborn. And therefore there is nothing like destruction....

September 22, 2023 · 2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 166

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 166 तन नु वोचाम रभसाय जन्मने पूर्वं महित्वं वर्षभस्यकेतवे | ऐधेव यामन मरुतस्तुविष्वणो युधेव शक्रास्तविषाणि कर्तन || नित्यं न सूनुं मधु बिभ्रत उप करीळन्ति करीळा विदथेषु घर्ष्वयः | नक्षन्ति रुद्रा अवसा नमस्विनं न मर्धन्ति सवतवसो हविष्क्र्तम || यस्मा ऊमासो अम्र्ता अरासत रायस पोषं च हविषा ददाशुषे | उक्षन्त्यस्मै मरुतो हिता इव पुरू रजांसि पयसा मयोभुवः || आ ये रजांसि तविषीभिरव्यत पर व एवासः सवयतासोध्रजन | भयन्ते विश्वा भुवनानि हर्म्या चित्रो वो यामःप्रयतास्व रष्टिषु || यत तवेषयामा नदयन्त पर्वतान दिवो वा पर्ष्ठं नर्याचुच्यवुः | विश्वो वो अज्मन भयते वनस्पती रथीयन्तीवप्र जिहीत ओषधिः || यूयं न उग्रा मरुतः सुचेतुनारिष्टग्रामाः सुमतिं पिपर्तन | यत्रा वो दिद्युद रदति करिविर्दती रिणाति पश्वः सुधितेव बर्हणा || पर सकम्भदेष्णा अनवभ्रराधसो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 166

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 166 रषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम | हन्तारंशत्रूणां कर्धि विराजं गोपतिं गवाम || अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अक्षतः | अधः सपत्नामे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिताः || अत्रैव वो.अपि नह्याम्युभे आर्त्नी इव जयया | वाचस पतेनि षेधेमान यथा मदधरं वदान || अभिभूरहमागमं विश्वकर्मेण धाम्ना | आ वश्चित्तमा वो वरतमा वो.अहं समितिं ददे || योगक्षेमं व आदायाहं भूयासमुत्तम आ वो मूर्धानमक्रमीम | अधस्पदान म उद वदत मण्डूका इवोदकान्मण्डूका उदकादिव ||...

2 min · TheAum

PDF jivanmuktiviveka-of-vidyaranya

PDF jivanmuktiviveka-of-vidyaranya PDF jivanmuktiviveka-of-vidyaranya

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 4.58

Mandukya Karika, verse 4.58 Text धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः । जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८ ॥ dharmā ya iti jāyante jāyante te na tattvataḥ | janma māyopamaṃ teṣāṃ sā ca māyā na vidyate || 58 || 58. Those Jīvas (entities) or beings are said to be born. But that birth is never possible from the standpoint of Reality. Their birth is like that of an illusory object....

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 167

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 167 सहस्रं त इन्द्रोतयो नः सहस्रमिषो हरिवो गूर्ततमाः | सहस्रं रायो मादयध्यै सहस्रिण उप नो यन्तु वाजाः || आ नो.अवोभिर्मरुतो यान्त्वछा जयेष्ठेभिर्वा बर्हद्दिवैःसुमायाः | अध यदेषां नियुतः परमाः समुद्रस्य चिद्धनयन्त पारे || मिम्यक्ष येषु सुधिता घर्ताची हिरण्यनिर्णिगुपरा न रष्टिः | गुहा चरन्ती मनुषो न योषा सभावती विदथ्येव सं वाक || परा शुभ्रा अयासो यव्या साधारण्येव मरुतो मिमिक्षुः | न रोदसी अप नुदन्त घोरा जुषन्त वर्धं सख्याय देवाः || जोषद यदीमसुर्या सचध्यै विषितस्तुका रोदसी नर्मणाः | आ सूर्येव विधतो रथं गात तवेषप्रतीका नभसो नेत्या || आस्थापयन्त युवतिं युवानः शुभे निमिष्लां विदथेषुपज्राम | अर्को यद वो मरुतो हविष्मान गायद गाथं सुतसोमो दुवस्यन || परतं विवक्मि वक्म्यो य एषां मरुतां महिमा सत्यो अस्ति | सचा यदीं वर्षमणा अहंयु सथिरा चिज्जनीर्वहते सुभागाः || पान्ति मित्रावरुणाववद्याच्चयत ईमर्यमो अप्रशस्तान | उत चयवन्ते अच्युता धरुवाणि वाव्र्ध ईं मरुतो दातिवारः || नही नु वो मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छवसो अन्तमापुः | ते धर्ष्णुना शवसा शूशुवांसो....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 167

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 167 तुभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते मधु तवं सुतस्य कलशस्यराजसि | तवं रयिं पुरुवीरामु नस कर्धि तवं तपःपरितप्याजयः सवः || सवर्जितं महि मन्दानमन्धसो हवामहे परि शक्रंसुतानुप | इमं नो यज्ञमिह बोध्या गहि सप्र्धोजयन्तं मघवानमीमहे || सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बर्हस्पतेरनुमत्या उशर्मणि | तवाहमद्य मघवन्नुपस्तुतौ धातर्विधातः कलशानभक्षयम || परसूतो भक्षमकरं चरावपि सतोमं चेमं परथमःसूरिरुन मर्जे | सुते सातेन यद्यागमं वां परतिविश्वामित्रजमदग्नी दमे || tubhyedamindra pari ṣicyate madhu tvaṃ sutasya kalaśasyarājasi | tvaṃ rayiṃ puruvīrāmu nas kṛdhi tvaṃ tapaḥparitapyājayaḥ svaḥ || svarjitaṃ mahi mandānamandhaso havāmahe pari śakraṃsutānupa | imaṃ no yajñamiha bodhyā ghahi spṛdhojayantaṃ maghavānamīmahe || somasya rājño varuṇasya dharmaṇi bṛhaspateranumatyā uśarmaṇi | tavāhamadya maghavannupastutau dhātarvidhātaḥ kalaśānabhakṣayam || prasūto bhakṣamakaraṃ carāvapi stomaṃ cemaṃ prathamaḥsūrirun mṛje | sute sātena yadyāghamaṃ vāṃ prativiśvāmitrajamadaghnī dame ||...

2 min · TheAum