PDF The-Bhagavata-Purana-Part-4

PDF The-Bhagavata-Purana-Part-4 PDF The-Bhagavata-Purana-Part-4

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 4.25

Mandukya Karika, verse 4.25 Text प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते युक्तिदर्शनात् । निमित्तस्यानिमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनात् ॥ २५ ॥ prajñapteḥ sanimittatvamiṣyate yuktidarśanāt | nimittasyānimittatvam iṣyate bhūtadarśanāt || 25 || 25. From the point of view of logical reason a cause for the subjective impression must be assigned. But from the standpoint of the highest Reality or the true nature of things, we find that the (so-called) cause (of the subjective impression) is, after all, no cause....

September 22, 2023 · 3 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 138

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 138 पर-पर पूष्णस तुविजातस्य शस्यते महित्वम अस्य तवसो न तन्दते सतोत्रम अस्य न तन्दते | अर्चामि सुम्नयन्न अहम अन्त्यूतिम मयोभुवम | विश्वस्य यो मन आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः || पर हि तवा पूषन्न अजिरं न यामनि सतोमेभिः कर्ण्व रणवो यथा मर्ध उष्ट्रो न पीपरो मर्धः | हुवे यत तवा मयोभुवं देवं सख्याय मर्त्यः | अस्माकम आङगूषान दयुम्निनस कर्धि वाजेषु दयुम्निनस कर्धि || यस्य ते पूषन सख्ये विपन्यवः करत्वा चित सन्तो ऽवसा बुभुज्रिर इति करत्वा बुभुज्रिरे | ताम अनु तवा नवीयसीं नियुतं राय ईमहे | अहेळमान उरुशंस सरी भव वाजे-वाजे सरी भव || अस्या ऊ षु ण उप सातये भुवो ऽहेळमानो ररिवां अजाश्व शरवस्यताम अजाश्व | ओ षु तवा वव्र्तीमहि सतोमेभिर दस्म साधुभिः | नहि तवा पूषन्न अतिमन्य आघ्र्णे न ते सख्यम अपह्नुवे ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 138

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 138 तव तय इन्द्र सख्येषु वह्नय रतं मन्वाना वयदर्दिरुर्वलम | यत्रा दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः कुत्सायमन्मन्नह्यश्च दंसयः || अवास्र्जः परस्वः शवञ्चयो गिरिनुदाज उस्रा अपिबोमधु परियम | अवर्धयो वनिनो अस्य दंससा शुशोचसूर्य रतजातया गिरा || वि सूर्यो मध्ये अमुचद रथं दिवो विदद दासय परतिमानमार्यः | दर्ळानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो वयास्यच्चक्र्वान रजिश्वना || अनाध्र्ष्टानि धर्षितो वयास्यन निधीन्रदेवानम्र्णदयास्यः | मासेव सूर्यो वसु पुर्यमा ददे गर्णानःशत्रून्रश्र्णाद विरुक्मता || अयुद्धसेनो विभ्वा विभिन्दता दाशद वर्त्रहा तुज्यानि तेजते | इन्द्रस्य वज्रादबिभेदभिश्नथः पराक्रामच्छुन्ध्युरजहदुष अनः || एता तया ते शरुत्यानि केवला यदेक एकमक्र्णोरयज्ञम | मासां विधानमदधा अधि दयवि तवया विभिन्नम्भरति परधिं पिता ||...

2 min · TheAum

PDF The-Bhagavata-Purana-Part-5

PDF The-Bhagavata-Purana-Part-5 PDF The-Bhagavata-Purana-Part-5

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 4.26

Mandukya Karika, verse 4.26 Text चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च । अभूतो हि यतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक् ॥ २६ ॥ cittaṃ na saṃspṛśatyarthaṃ nārthābhāsaṃ tathaiva ca | abhūto hi yataścārtho nārthābhāsastataḥ pṛthak || 26 || 26. The mind is not related to the (external) object Nor are the ideas which appear as external objects, reflections upon the mind. It is so because the objects are non-existent and the ideas (which appear as external objects) are not separate from the mind....

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 139

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 139 अस्तु शरौषट पुरो अग्नीं धिया दध आ नु तच छर्धो दिव्यं वर्णीमह इन्द्रवायू वर्णीमहे | यद ध कराणा विवस्वति नाभा संदायि नव्यसी | अध पर सू न उप यन्तु धीतयो देवां अछा न धीतयः || यद ध तयन मित्रावरुणाव रताद अध्य आददाथे अन्र्तं सवेन मन्युना दक्षस्य सवेन मन्युना | युवोर इत्थाधि सद्मस्व अपश्याम हिरण्ययम || धीभिश चन मनसा सवेभिर अक्षभिः सोमस्य सवेभिर अक्षभिः || युवां सतोमेभिर देवयन्तो अश्विनाश्रावयन्त इव शलोकम आयवो युवां हव्याभ्य आयवः | युवोर विश्वा अधि शरियः पर्क्षश च विश्ववेदसा | परुषायन्ते वाम पवयो हिरण्यये रथे दस्रा हिरण्यये || अचेति दस्रा वय नाकम रण्वथो युञ्जते वां रथयुजो दिविष्टिष्व अध्वस्मानो दिविष्टिषु | अधि वां सथाम वन्धुरे रथे दस्रा हिरण्यये | पथेव यन्ताव अनुशासता रजो ऽञजसा शासता रजः || शचीभिर नः शचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम | मा वां रातिर उप दसत कदा चनास्मद रातिः कदा चन || वर्षन्न इन्द्र वर्षपाणास इन्दव इमे सुता अद्रिषुतास उद्भिदस तुभ्यं सुतास उद्भिदः | ते तवा मन्दन्तु दावने महे चित्राय राधसे | गीर्भिर गिर्वाह सतवमान आ गहि सुम्र्ळीको न आ गहि || ओ षू णो अग्ने शर्णुहि तवम ईळितो देवेभ्यो बरवसि यज्ञियेभ्यो राजभ्यो यज्ञियेभ्यः | यद ध तयाम अङगिरोभ्यो धेनुं देवा अदत्तन | वि तां दुह्रे अर्यमा कर्तरी सचां एष तां वेद मे सचा || मो षु वो अस्मद अभि तानि पौंस्या सना भूवन दयुम्नानि मोत जारिषुर अस्मत पुरोत जारिषुः | यद वश चित्रं युगे-युगे नव्यं घोषाद अमर्त्यम | अस्मासु तन मरुतो यच च दुष्टरं दिध्र्ता यच च दुष्टरम || दध्यङ ह मे जनुषम पूर्वो अङगिराः परियमेधः कण्वो अत्रिर मनुर विदुस ते मे पूर्वे मनुर विदुः | तेषां देवेष्व आयतिर अस्माकं तेषु नाभयः | तेषाम पदेन मह्य आ नमे गिरेन्द्राग्नी आ नमे गिरा || होता यक्षद वनिनो वन्त वार्यम बर्हस्पतिर यजति वेन उक्षभिः पुरुवारेभिर उक्षभिः | जग्र्भ्मा दूरादिशं शलोकम अद्रेर अध तमना | अधारयद अररिन्दानि सुक्रतुः पुरू सद्मानि सुक्रतुः || ये देवासो दिव्य एकादश सथ पर्थिव्याम अध्य एकादश सथ | अप्सुक्षितो महिनैकादश सथ ते देवासो यज्ञम इमं जुषध्वम ||...

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 139

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 139 सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात सविता जयोतिरुदयानजस्रम | तस्य पूषा परसवे याति विद्वान सम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोपाः || नर्चक्षा एष दिवो मध्य आस्त आपप्रिवान रोदसीन्तरिक्षम | स विश्वाचीरभि चष्टे घर्ताचीरन्तरापूर्वमपरं च केतुम || रायो बुध्नः संगमनो वसूनां विश्वा रूपाभि चष्टेशचीभिः | देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थौसमरे धनानाम || विश्वावसुं सोम गन्धर्वमापो दद्र्शुषीस्तद रतेना वयायन | तदन्ववैदिन्द्रो रारहाण आसां परि सुर्यस्यपरिधिन्रपश्यत || विश्वावसुरभि तन नो गर्णातु दिव्यो गन्धर्वो रजसोविमानः | यद वा घा सत्यमुत यन न विद्म धियोहिन्वानो धिय इन नो अव्याः || सस्निमविन्दच्चरणे नदीनामपाव्र्णोद दुरो अश्मव्रजानाम | परासां गन्धर्वो अम्र्तानि वोचदिन्द्रो दक्षं परि जानादहीनाम ||...

2 min · TheAum

PDF The-Bhagavata-purana-Part-1

PDF The-Bhagavata-purana-Part-1 PDF The-Bhagavata-purana-Part-1

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 4.27

Mandukya Karika, verse 4.27 Text निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु । अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७ ॥ nimittaṃ na sadā cittaṃ saṃspṛśatyadhvasu triṣu | animitto viparyāsaḥ kathaṃ tasya bhaviṣyati || 27 || 27. The mind does not enter into causal relation in any of the three periods of time. How can the mind be ever subject to delusion, as there is no cause for any suck delusion? Shankara Bhashya (commentary)

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 140

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 140 वेदिषदे परियधामाय सुद्युते धासिम इव पर भरा योनिम अग्नये | वस्त्रेणेव वासया मन्मना शुचिं जयोतीरथं शुक्रवर्णं तमोहनम || अभि दविजन्मा तरिव्र्दन्नं रज्यते संवत्सरे वाव्र्धे जग्धमी पुनः | अन्यस्यासा जिह्वय जेन्यो वर्षा नयन्येन वनिनोम्र्ष्ट वरणः || कर्ष्णप्रुतौ वेविजे अस्य सक्षिता उभा तरेते अभि मतरा शिशुम | पराचजिह्वं धवसयन्तं तर्षुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धनं पितुः || मुमुक्ष्वो मनवे मनवस्यते रघुद्रुवः कर्ष्णसीतास ऊ जुवः | असमना अजिरासो रघुष्यदो वातजूता उप युज्यन्त आशवः || आदस्य ते धवसयन्तो वर्थेरते कर्ष्णमभ्वं महि वर्पःकरिक्रतः | यत सीं महीमवनिं पराभि मर्म्र्शदभिश्वसन सतनयन्नेति नानदत || भूषन न यो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 140

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 140 अग्ने तव शरवो वयो महि भराजन्ते अर्चयो विभावसो | बर्हद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यं दधासि दाशुषे कवे || पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना | पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पर्णक्षि रोदसी उभे || ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिर्हितः | तवे इषः सं दधुर्भूरिवर्पसश्चित्रोतयो वामजाताः || इरज्यन्नग्ने परथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य | सदर्शतस्य वपुषो वि राजसि पर्णक्षि सानसिं करतुम || इष्कर्तारमध्वरस्य परचेतसं कषयन्तं राधसो महः | रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसिंरयिम || रतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्निं सुम्नाय दधिरेपुरो जनाः | शरुत्कर्णं सप्रथस्तमं तवा गिरा दैव्यम्मानुषा युगा ||...

2 min · TheAum

PDF The-Bhagavata-purana-Part-3

PDF The-Bhagavata-purana-Part-3 PDF The-Bhagavata-purana-Part-3

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 4.28

Mandukya Karika, verse 4.28 Text तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते । तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वै पश्यन्ति ते पदम् ॥ २८ ॥ tasmānna jāyate cittaṃ cittadṛśyaṃ na jāyate | tasya paśyanti ye jātiṃ khe vai paśyanti te padam || 28 || 28. Therefore neither the mind nor the objects perceived by the mind are ever born. Those who perceive such birth may as well discover the foot-prints (of the birds) in the sky....

September 22, 2023 · 2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 141

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 141 बळ इत्था तद वपुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहसो यतो जनि | यदीमुप हवरते साधते मतिर्र्तस्य धेन अनयन्त सस्रुतः || पर्क्षो वपुः पितुमान नित्य आ शये दवितीयमा सप्तशिवासु मात्र्षु | तर्तीयमस्य वर्षभस्य दोहसे दशप्रमतिं जनयन्त योषणः || निर्यदीं बुध्नान महिषस्य वर्पस ईशानासः शवसाक्रन्त सूरयः | यदीमनु परदिवो मध्व आधवे गुहा सन्तं मातरिश्वा मथायति || पर यत पितुः परमान नीयते पर्या पर्क्षुधो वीरुधो दंसु रोहति | उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत आदिद यविष्ठो अभवद घर्णा शुचिः || आदिन मातॄराविशद यास्वा शुचिरहिंस्यमान उर्वियावि वाव्र्धे | अनु यत पूर्वा अरुहत सनाजुवो नि नव्यसीष्ववरासु धावते || आदिद धोतारं वर्णते दिविष्टिषु भगमिव पप्र्चानास रञ्जते | देवान यत करत्वा मज्मना पुरुष्टुतो मर्तं संसं विश्वधा वेति धायसे || वि यदस्थाद यजतो वातचोदितो हवारो न वक्वा जरणा अनाक्र्तः | तस्य पत्मन दक्षुषः कर्ष्णजंहसः शुचिजन्मनो रज आ वयध्वनः || रथो न यातः शिक्वभिः कर्तो दयामङगेभिररुषेभिरीयते | आदस्य ते कर्ष्णासो दक्षि सूरयः शूरस्येव तवेषथादीषते वयः || तवया हयग्ने वरुणो धर्तव्रतो मित्रः शाशद्रे अर्यमा सुदानवः | यत सीमनु करतुना विश्वथा विभुररान न नेमिः परिभूरजायथाः || तवमग्ने शशमानाय सुन्वते रत्नं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि | तं तवा नु नव्यं सहसो युवन वयं भगं न कारेमहिरत्न धीमहि || अस्मे रयिं न सवर्थं दमूनसं भगं दक्षं न पप्र्चासि धर्णसिम | रश्मीन्रिव यो यमति जन्मनी उभे देवानां शंसं रत आ च सुक्रतुः || उत नः सुद्योत्मा जीराश्वो होता मन्द्रः शर्णवच्चन्द्ररथः | स नो नेषन नेषतमैरमूरो....

5 min · TheAum