PDF SriRamakrishnaKathamrita vol5

PDF SriRamakrishnaKathamrita vol5 PDF SriRamakrishnaKathamrita vol5

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 4.1

Mandukya Karika, verse 4.1 Text ज्ञानेनाऽऽकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् । ज्ञेयाभिन्नेन संबुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम् ॥ १ ॥ jñānenā''kāśakalpena dharmānyo gaganopamān | jñeyābhinnena saṃbuddhastaṃ vande dvipadāṃ varam || 1 || 1. I bow to that best among men who by means of knowledge, which is like Ākāśa and non-dijfferent from the object of knowledge (i.e., the Dharma ), realised the nature of the Dharmas (i.e., the Jīvas) which are, again, like the Ākāśa....

September 22, 2023 · 3 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 117

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 117 मध्वः सोमस्याश्विना मदाय परत्नो होता विवासते वाम | बर्हिष्मती रातिर्विश्रिता गीरिषा यातं नासत्योप वाजैः || यो वामश्विना मनसो जवीयान रथः सवश्वो विश आजिगाति | येन गछथः सुक्र्तो दुरोणं तेन नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम || रषिं नरावंहसः पाञ्चजन्यं रबीसादत्रिं मुञ्चथो गणेन | मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्वं वर्षणा चोदयन्ता || अश्वं न गूळ्हमश्विना दुरेवैर्र्षिं नरा वर्षणा रेभमप्सु | सं तं रिणीथो विप्रुतं दंसोभिर्न वां जूर्यन्ति पूर्व्या कर्तानि || सुषुप्वांसं न निर्र्तेरुपस्थे सूर्यं न दस्रा तमसि कषियन्तम | शुभे रुक्मं न दर्शतं निखातमुदूपथुरश्विना वन्दनाय || तद वां नरा शंस्यं पज्रियेण कक्षीवता नासत्या परिज्मन | शफादश्वस्य वाजिनो जनाय शतं कुम्भानसिञ्चतं मधूनाम || युवं नरा सतुवते कर्ष्णियाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय | घोषायै चित पित्र्षदे दुरोने पतिं जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम || युवं शयावाय रुशतीमदत्तं महः कषोणस्याश्विना कण्वाय | परवाच्यं तद वर्षणा कर्तं वां यन नार्षदायश्रवो अध्यधत्तम || पुरू वर्पांस्यश्विना दधाना नि पेदव ऊहथुराशुमश्वम | सहस्रसां वाजिनमप्रतीतमहिहनं शरवस्यं तरुत्रम || एतानि वां शरवस्या सुदानू बरह्माङगूषं सदनं रोदस्योः | यद वां पज्रासो अश्विना हवन्ते यातमिषा च विदुषे च वाजम || सूनोर्मानेनाश्विना गर्णाना वाजं विप्राय भुरणा रदन्ता | अगस्त्ये बरह्मणा वाव्र्धाना सं विश्पलां नासत्यारिणीतम || कुह यान्ता सुष्टुतिं काव्यस्य दिवो नपाता वर्षणा शयुत्रा | हिरण्यस्येव कलशं निखातमुदूपथुर्दशमे अश्विनाहन || युवं चयवानमश्विना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रथुः शचीभिः | युवो रथं दुहिता सूर्यस्य सह शरिया नासत्याव्र्णीत || युवं तुग्राय पूर्व्येभिरेवैः पुनर्मन्यावभवतं युवाना | युवं भुज्युमर्णसो निः समुद्राद विभिरूहथुर्र्ज्रेभिरश्वैः || अजोहवीदश्विना तौग्र्यो वां परोळ्हः समुद्रमव्यथिर्जगन्वान | निष टमूहथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा वर्षणास्वस्ति || अजोहवीदश्विना वर्तिका वामास्नो यत सीममुञ्चतं वर्कस्य | वि जयुषा ययथुः सान्वद्रेर्जातं विष्वाचो अहतं विषेण || शतं मेषान वर्क्ये मामहानं तमः परणीतमशिवेन पित्रा | आक्षी रज्राश्वे अश्विनावधत्तं जयोतिरन्धाय चक्रथुर्विचक्षे || शुनमन्धाय भरमह्वयत सा वर्कीरश्विना वर्षणा नरेति | जारः कनीन इव चक्षदान रज्राश्वः शतमेकंच मेषान || मही वामूतिरश्विना मयोभूरुत सरामं धिष्ण्या संरिणीथः | अथा युवामिदह्वयत पुरन्धिरागछतं सीं वर्षणाववोभिः || अधेनुं दस्रा सतर्यं विषक्टामपिन्वतं शयवे अश्विनागाम | युवं शचीभिर्विमदाय जायां नयूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम || यवं वर्केणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दस्रा | अभि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरु जयोतिश्चक्रथुरार्याय || आथर्वणायाश्विना दधीचे....

8 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 117

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 117 न वा उ देवाः कषुधमिद वधं ददुरुताशितमुपगछन्ति मर्त्यवः | उतो रयिः पर्णतो नोप दस्यत्युताप्र्णन्मर्डितारं न विन्दते || य आध्राय चकमानाय पित्वो.अन्नवान सन्रफितायोपजग्मुषे | सथिरं मनः कर्णुते सेवते पुरोतोचित स मर्डितारं न विन्दते || स इद भोजो यो गर्हवे ददात्यन्नकामाय चरते कर्शाय | अरमस्मै भवति यामहूता उतापरीषु कर्णुते सखायम || न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानायपित्वः | अपास्मात परेयान न तदोको अस्ति पर्णन्तमन्यमरणं चिदिचःेत || पर्णीयादिन नाधमानाय तव्यान दराघीयांसमनुपश्येत पन्थाम | ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रान्यम-अन्यमुप तिष्ठन्त रायः || मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं बरवीमि वध इत सतस्य | नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवतिकेवलादी || कर्षन्नित फाल आशितं कर्णोति यन्नध्वानमप वर्ङकतेचरित्रैः | वदन बरह्मावदतो वनीयान पर्णन्नापिरप्र्णन्तमभि षयात || एकपाद भूयो दविपदो वि चक्रमे दविपात तरिपादमभ्येतिपश्चात | चतुष्पादेति दविपदामभिस्वरे सम्पश्यन्पङकतीरुपतिष्ठमानः || समौ चिद धस्तौ न समं विविष्टः सम्मातरा चिन नसमं दुहाते | यमयोश्चिन न समा वीर्याणि जञाती चित्सन्तौ न समं पर्णीतः ||...

3 min · TheAum

PDF Sri Sarada Devi The Holy Mother

PDF Sri Sarada Devi The Holy Mother PDF Sri Sarada Devi The Holy Mother

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 4.2

Mandukya Karika, verse 4.2 Text अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखो हितः । अविवादोऽविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम् ॥ २ ॥ asparśayogo vai nāma sarvasattvasukho hitaḥ | avivādo'viruddhaśca deśitastaṃ namāmyaham || 2 || 2. I salute this Yoga known as the Asparśa (i.e., free from all touch which implies duality), taught through the scripture,—the Yoga which promotes the happiness of all beings and conduces to the well-being of all and which is free from strife and contradictions....

September 22, 2023 · 2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 118

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 118 आ वां रथो अश्विना शयेनपत्वा सुम्र्ळीकः सववान यात्वर्वां | यो मर्त्यस्य मनसो जवीयान तरिवन्धुरो वर्षणा वातरंहाः || तरिवन्धुरेण तरिव्र्ता रथेन तरिचक्रेण सुव्र्ता यातमर्वाक | पिन्वतं गा जिन्वतमर्वतो नो वर्धयतमश्विना वीरमस्मे || परवद्यामना सुव्र्ता रथेन दस्राविमं शर्णुतं शलोकमद्रेः | किमङग वां परत्यवर्तिं गमिष्ठाहुर्विप्रासोश्विना पुराजाः || आ वां शयेनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्तास आशवः पतंगाः | ये अप्तुरो दिव्यासो न गर्ध्रा अभि परयो नासत्या वहन्ति || आ वां रथं युवतिस्तिष्ठदत्र जुष्ट्वी नरा दुहितासूर्यस्य | परि वामश्वा वपुषः पतंगा वयो वहन्त्वरुषा अभीके || उद वन्दनमैरतं दंसनाभिरुद रेभं दस्रा वर्षणा शचीभिः | निष टौग्र्यं पारयथः समुद्रात पुनश्च्यवानं चक्रथुर्युवानम || युवमत्रये....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 118

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 118 अग्ने हंसि नयत्रिणं दीद्यन मर्त्येष्वा | सवे कषयेशुचिव्रत || उत तिष्ठसि सवाहुतो घर्तानि परति मोदसे | यत तवा सरुचःसमस्थिरन || स आहुतो वि रोचते.अग्निरीळेन्यो गिरा | सरुचा परतीकमज्यते || घर्तेनाग्निः समज्यते मधुप्रतीक आहुतः | रोचमानोविभावसुः || जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन | तं तवा हवन्तमर्त्याः || तं मर्ता अमर्त्यं घर्तेनाग्निं सपर्यत | अदाभ्यंग्र्हपतिम || अदाभ्येन शोचिषाग्ने रक्षस्त्वं दह | गोपा रतस्यदीदिहि || स तवमग्ने परतीकेन परत्योष यातुधान्यः | उरुक्षयेषुदीद्यत || तं तवा गीर्भिरुरुक्षया हव्यवाहं समीधिरे | यजिष्ठं मानुषे जने ||...

2 min · TheAum

PDF Sri Shankaracharya-AtmaBodha

PDF Sri Shankaracharya-AtmaBodha PDF Sri Shankaracharya-AtmaBodha

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 4.3

Mandukya Karika, verse 4.3 Text भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम् ॥ ३ ॥ bhūtasya jātimicchanti vādinaḥ kecideva hi | abhūtasyāpare dhīrā vivadantaḥ parasparam || 3 || 3. Quarrelling among themselves, some disputants postulate that an existing entity undergoes evolution, whereas other disputants, proud of their understandings maintain that evolution proceeds from a non-existing entity. Shankara Bhashya (commentary) How do the dualists quarrel with one another? It is thus replied:1 Some disputants, such as the followers of the Sāṃkhya system, admit production as the effect of an entity that is already existent....

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 119

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 119 आ वां रथं पुरुमायं मनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं जीवसे हुवे | सहस्रकेतुं वनिनं शतद्वसुं शरुष्टीवानं वरिवोधामभि परयः || ऊर्ध्वा धीतिः परत्यस्य परयामन्यधायि शस्मन समयन्त आ दिशः | सवदामि घर्मं परति यन्त्यूतय आ वामूर्जानी रथमश्विनारुहत || सं यन मिथः पस्प्र्धानासो अग्मत शुभे मखा अमिता जायवो रणे | युवोरह परवणे चेकिते रथो यदश्विना वहथः सूरिमा वरम || युवं भुज्युं भुरमाणं विभिर्गतं सवयुक्तिभिर्निवहन्ता पित्र्भ्य आ | यासिष्टं वर्तिर्व्र्षणा विजेन्यं दिवोदासाय महि चेति वामवः || युवोरश्विना वपुषे युवायुजं रथं वाणी येमतुरस्य शर्ध्यम | आ वां पतित्वं सख्याय जग्मुषी योषाव्र्णीतजेन्या युवां पती || युवं रेभं परिषूतेरुरुष्यथो हिमेन घर्मं परितप्तमत्रये | युवं शयोरवसं पिप्यथुर्गवि पर दीर्घेण वन्दनस्तार्यायुषा || युवं वन्दनं निर्र्तं जरण्यया रथं न दस्रा करणा समिन्वथः | कषेत्रादा विप्रं जनथो विपन्यया पर वामत्र विधते दंसना भुवत || अगछतं कर्पमाणं परावति पितुः सवस्य तयजसा निबाधितम | सवर्वतीरित ऊतीर्युवोरह चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः || उत सया वां मधुमन मक्षिकारपन मदे सोमस्यौशिजो हुवन्यति | युवं दधीचो मन आ विवासथो....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 119

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 119 इति वा इति मे मनो गामश्वं सनुयामिति | कुवित्सोमस्यापामिति || पर वाता इव दोधत उन मा पीता अयंसत | कुवित … || उन मा पीता अयंसत रथमश्वा इवाशवः | कुवित … || उप मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव परियम | कुवित … || अहं तष्टेव वन्धुरं पर्यचामि हर्दा मतिम | कुवित … || नहि मे अक्षिपच्चनाछान्त्सुः पञ्च कर्ष्टयः | कुवित … || नहि मे रोदसी उभे अन्यं पक्षं चन परति | कुवित … || अभि दयां महिना भुवमभीमां पर्थिवीं महीम | कुवित… || हन्ताहं पर्थिवीमिमां नि दधानीह वेह वा | कुवित … || ओषमित पर्थिवीमहं जङघनानीह वेह वा | कुवित … || दिवि मे अन्यः पक्षो....

3 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 4.4

Mandukya Karika, verse 4.4 Text भूतं न जायते किंचिदभूतं नैव जायते । विवदन्तो द्वया ह्येवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥ bhūtaṃ na jāyate kiṃcidabhūtaṃ naiva jāyate | vivadanto dvayā hyevamajātiṃ khyāpayanti te || 4 || 4. The existent cannot (again) pass into (birth) existence. Nor can the non-existent be born or come into being as existent. Thus disputing among themselves, they, as a matter of fact, tend to establish the Advaita view and support the Ajāti or the absolute non-evolution (of what exists)....

September 22, 2023 · 2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 120

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 120 का राधद धोत्राश्विना वां को वां जोष उभयोः | कथा विधात्यप्रचेताः || विद्वांसाविद दुरः पर्छेदविद्वानित्थापरो अचेताः | नू चिन नु मर्ते अक्रौ || ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो विद्वांसा मन्म वोचेतमद्य | परार्चद दयमानो युवाकुः || वि पर्छामि पाक्या न देवान वषट्क्र्तस्याद्भुतस्य दस्रा | पातं च सह्यसो युवं च रभ्यसो नः || पर या घोषे भर्गवाणे न शोभे यया वाचा यजति पज्रियो वाम | परैषयुर्न विद्वान || शरुतं गायत्रं तकवानस्याहं चिद धि रिरेभाश्विना वाम | आक्षी शुभस पती दन || युवं हयास्तं महो रन युवं वा यन निरततंसतम | तानो वसू सुगोपा सयातं पातं नो वर्कादघायोः || मा कस्मै धातमभ्यमित्रिणे नो माकुत्रा नो गर्हेभ्यो धेनवो गुः | सतनाभुजो अशिश्वीः || दुहीयन मित्रधितये युवाकु राये च नो मिमीतं वाजवत्यै | इषे च नो मिमीतं धेनुमत्यै || अश्विनोरसनं रथमनश्वं वाजिनावतोः | तेनाहं भूरि चाकन || अयं समह मा तनूह्याते जनाननु | सोमपेयं सुखो रथः || अध सवप्नस्य निर्विदे....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 120

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 120 तदिदास भुवनेषु जयेष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषन्र्म्णः | सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यंविश्वे मदन्त्यूमाः || वाव्र्धानः शवसा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसन्दधाति | अव्यनच्च वयनच्च सस्नि सं ते नवन्त परभ्र्तामदेषु || तवे करतुमपि वर्ञ्जन्ति विश्वे दविर्यदेते तरिर्भवन्त्यूमाः | सवादोः सवादीयः सवादुना सर्जा समदः सुमधु मधुनाभि योधीः || इति चिद धि तवा धना जयन्तं मदे-मदे अनुमदन्ति विप्राः | ओजीयो धर्ष्णो सथिरमा तनुष्व मा तवा दभन्यातुधाना दुरेवाः || तवया वयं शाशद्महे रणेषु परपश्यन्तो युधेन्यानिभूरि | चोदयामि त आयुधा वचोभिः सं ते शिशामिब्रह्मणा वयांसि || सतुषेय्यं पुरुवर्पसं रभ्वमिनतममाप्त्यमाप्त्यानाम | आ दर्षते शवसा सप्त दानून पर साक्षते परतिमानानिभूरि || नि तद दधिषे....

3 min · TheAum