Rig Veda - Book 01 - Hymn 113

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 113 इदं शरेष्ठं जयोतिषां जयोतिरागाच्चित्रः परकेतो अजनिष्ट विभ्वा | यथा परसूता सवितुः सवयमेवा रात्र्युषसे योनिमारैक || रुशद्वत्सा रुशती शवेत्यागादारैगु कर्ष्णा सदनान्यस्याः | समानबन्धू अम्र्ते अनुची दयावा वर्णं चरत आमिनाने || समानो अध्वा सवस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे | न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे || भास्वती नेत्री सून्र्तानामचेति चित्रा वि दुरो न आवः | परार्प्या जगद वयु नो रायो अख्यदुषा अजीगर्भुवनानि विश्वा || जिह्मश्ये चरितवे मघोन्याभोगय इष्टये राय उ तवम | दभ्रं पश्यद्भ्य उर्विया विचक्ष उषा || कषत्राय तवं शरवसे तवं महीया इष्टये तवमर्थमिवत्वमित्यै | विसद्र्शा जीविताभिप्रचक्ष उषा … || एषा दिवो दुहिता परत्यदर्शि वयुछन्ती युवतिः शुक्रवासाः | विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उषो अद्येह सुभगेव्युछ || परायतीनामन्वेति पाथ आयतीनां परथमा शश्वतीनाम | वयुछन्ती जीवमुदीरयन्त्युषा मर्तं कं चन बोधयन्ती || उषो यदग्निं समिधे चकर्थ वि यदावश्चक्षसा सूर्यस्य | यन मानुषान यक्ष्यमाणानजीगस्तद देवेषु चक्र्षे भद्रमप्नः || कियात्या यत समया भवाति या वयूषुर्याश्च नूनंव्युछान | अनु पूर्वाः कर्पते वावशाना परदीध्याना जोषमन्याभिरेति || ईयुष टे ये पूर्वतरामपश्यन वयुछन्तीमुषसं मर्त्यासः | अस्माभिरू नु परतिचक्ष्याभूदो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान || यावयद्द्वेषा रतपा रतेजाः सुम्नावरी सून्र्ता ईरयन्ती | सुमङगलीर्बिभ्रती देववीतिमिहाद्योषः शरेष्ठतमाव्युछ || शश्वत पुरोषा वयुवास देव्यथो अद्येदं वयावो मघोनी | अथो वयुछादुत्तराननु दयूनजराम्र्ता चरति सवधाभिः || वयञ्जिभिर्दिव आतास्वद्यौदप कर्ष्णां निर्णिजं देव्यावः | परबोधयन्त्यरुणेभिरश्वैरोषा याति सुयुजा रथेन || आवहन्ती पोष्या वार्याणि चित्रं केतुं कर्णुते चेकिताना | ईयुषीणामुपमा शश्वतीनां विभातीनां परथमोषा वयश्वैत || उदीर्ध्वं जीवो असुर्न आगादप परागात तम आ जयोतिरेति | आरैक पन्थां यातवे सूर्यायागन्म यत्र परतिरन्त आयुः || सयूमना वाच उदियर्ति वह्नि सतवानो रेभ उषसो विभातीः | अद्या तदुछ गर्णते मघोन्यस्मे आयुर्नि दिदीहि परजावत || या गोमतीरुषसः सर्ववीरा वयुछन्ति दाशुषे मर्त्याय | वायोरिव सून्र्तानामुदर्के ता अश्वदा अश्नवत सोमसुत्वा || माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुर्ब्र्हती वि भाहि | परशस्तिक्र्द बरह्मणे नो वयुछा नो जने जनय विश्ववारे || यच्चित्रमप्न उषसो वहन्तीजानाय शशमानाय भद्रम | तन नो … ||...

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 113

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 113 शर्यणावति सोममिन्द्रः पिबतु वर्त्रहा | बलं दधान आत्मनि करिष्यन वीर्यं महदिन्द्रायेन्दो परि सरव || आ पवस्व दिशां पत आर्जीकात सोम मीढ्वः | रतवाकेन सत्येन शरद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्दो परि सरव || पर्जन्यव्र्द्धं महिषं तं सूर्यस्य दुहिताभरत | तं गन्धर्वाः परत्यग्र्भ्णन तं सोमे रसमादधुरिन्द्रायेन्दोपरि सरव || रतं वदन्न्र्तद्युम्न सत्यं वदन सत्यकर्मन | शरद्धां वदन सोम राजन धात्रा सोम परिष्क्र्त इन्द्रायेन्दो परि सरव || सत्यमुग्रस्य बर्हतः सं सरवन्ति संस्रवाः | सं यन्ति रसिनो रसाः पुनानो बरह्मणा हर इन्द्रायेन्दो परि सरव || यत्र बरह्मा पवमान छन्दस्यां वाचं वदन | गराव्णा सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनयन्निन्द्रायेन्दो परि सरव || यत्र जयोतिरजस्रं यस्मिन लोके सवर्हितम | तस्मिन मां धेहि पवमानाम्र्ते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि सरव || यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः | यत्रामूर्यह्वतीरापस्तत्र मामम्र्तं कर्धीन्द्रायेन्दो परि सरव || यत्रानुकामं चरणं तरिनाके तरिदिवे दिवः | लोका यत्र जयोतिष्मन्तस्तत्र मामम्र्तं कर्धीन्द्रायेन्दो परि सरव || यत्र कामा निकामाश्च यत्र बरध्नस्य विष्टपम | सवधा च यत्र तर्प्तिश्च तत्र मामम्र्तं कर्धीन्द्रायेन्दो परिस्रव || यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः परमुद आसते | कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र मामम्र्तं कर्धीन्द्रायेन्दो परि सरव ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 113

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 113 तमस्य दयावाप्र्थिवी सचेतसा विश्वेभिर्देवैरनुशुष्ममावताम | यदैत कर्ण्वानो महिमानमिन्द्रियम्पीत्वी सोमस्य करतुमानवर्धत || तमस्य विष्णुर्महिमानमोजसांशुं दधन्वान मधुनोवि रप्शते | देवेभिरिन्द्रो मघवा सयावभिर्व्र्त्रंजघन्वानभवद वरेण्यः || वर्त्रेण यदहिना बिभ्रदायुधा समस्थिथा युधयेशंसमाविदे | विश्वे ते अत्र मरुतः सह तमनावर्धन्नुग्र महिमानमिन्द्रियम || जज्ञान एव वयबाधत सप्र्धः परापश्यद वीरो अभिपौंस्यं रणम | अव्र्श्चदद्रिमव सस्यदः सर्जदस्तभ्नान नाकं सवपस्यया पर्थुम || आदिन्द्रः सत्रा तविषीरपत्यत वरीयो दयावाप्र्थिवीबाधत | अवाभरद धर्षितो वज्रमायसं शेवं मित्रायवरुणाय दाशुषे || इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो विरप्शिन रघायतो अरंहयन्तमन्यवे | वर्त्रं यदुग्रो वयव्र्श्चदोजसापो बिभ्रतन्तमसा परीव्र्तम || या वीर्याणि परथमानि कर्त्वा महित्वेभिर्यतमानौसमीयतुः | धवान्तं तमो....

3 min · TheAum

PDF SriRamakrishnaKathamrita Vol3

PDF SriRamakrishnaKathamrita Vol3 PDF SriRamakrishnaKathamrita Vol3

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 3.46

Mandukya Karika, verse 3.46 Text यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६ ॥ yadā na līyate cittaṃ na ca vikṣipyate punaḥ | aniṅganamanābhāsaṃ niṣpannaṃ brahma tattadā || 46 || 46. When the mind does not merge in the inactivity of oblivion, or become distracted by desires, that is to say, when the mind becomes quiescent and does not give rise to appearances, it verily becomes Brahman....

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 114

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 114 इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने कषयद्वीराय पर भरामहे मतीः | यथा शमसद दविपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टंग्रामे अस्मिन्ननातुरम || मर्ळा नो रुद्रोत नो मयस कर्धि कषयद्वीराय नमसा विधेमते | यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तवरुद्र परणीतिषु || अश्याम ते सुमतिं देवयज्यया कषयद्वीरस्य तव रुद्र मीढ्वः | सुम्नायन्निद विशो अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः || तवेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधं वङकुं कविमवसे निह्वयामहे | आरे अस्मद दैव्यं हेळो अस्यतु सुमतिमिद वयमस्या वर्णीमहे || दिवो वराहमरुषं कपर्दिनं तवेषं रूपं नमसा निह्वयामहे | हस्ते बिभ्रद भेषजा वार्याणि शर्म वर्म छर्दिरस्मभ्यं यंसत || इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचः सवादोः सवादीयो रुद्राय वर्धनम | रास्वा च नो अम्र्त मर्तभोजनं तमने तोकाय तनयाय मर्ळ || मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मान उक्षितम | मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः परियास्तन्वो रुद्र रीरिषः || मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषुरीरिषः | वीरान मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तःसदमित तवा हवामहे || उप ते सतोमान पशुपा इवाकरं रास्वा पितर्मरुतां सुम्नमस्मे | भद्रा हि ते सुमतिर्म्र्ळयत्तमाथा वयमव इत्ते वर्णीमहे || आरे ते गोघ्नमुत पूरुषघ्नं कषयद्वीर सुम्नमस्मे तेस्तु | मर्ळा च नो अधि च बरूहि देवाधा च नः शर्म यछद्विबर्हाः || अवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः शर्णोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान | तन नो … ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 114

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 114 य इन्दोः पवमानस्यानु धामान्यक्रमीत | तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाविधन मन इन्द्रायेन्दो परि सरव || रषे मन्त्रक्र्तां सतोमैः कश्यपोद्वर्धयन गिरः | सोमंनमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पतिरिन्द्रायेन्दो परिस्रव || सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार रत्विजः | देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्ष न इन्द्रयेन्दो परि सरव || यत ते राजञ्छ्र्तं हविस्तेन सोमाभि रक्ष नः | अरातीवा मा नस्तारीन मो च नः किं चनाममदिन्द्रायेन्दो परिस्रव ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 114

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 114 घर्मा समन्ता तरिव्र्तं वयापतुस्तयोर्जुष्टिम्मातरिश्वा जगाम | दिवस पयो दिधिषाणा अवेषन विदुर्देवाः सहसामानमर्कम || तिस्रो देष्ट्राय निरतीरुपासते दीर्घश्रुतो वि हिजानन्ति वह्नयः | तासां नि चिक्युः कवयो निदानम्परेषु या गुह्येषु वरतेषु || चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घर्तप्रतीका वयुनानि वस्ते | तस्यां सुपर्णा वर्षणा नि षेदतुर्यत्र देवा दधिरेभागधेयम || एकः सुपर्णः स समुद्रमा विवेष स इदं विश्वम्भुवनं वि चष्टे | तं पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तम्माता रेळि स उ रेळि मातरम || सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधाकल्पयन्ति | छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु गरहान सोमस्यमिमते दवादश || षट्त्रिंशांश्च चतुरः कल्पयन्तश्छन्दांसि चदधत आद्वादशम | यज्ञं विमाय कवयो मनीषर्क्सामाभ्यां पर रथं वर्तयन्ति || चतुर्दशान्ये महिमानो अस्य तं धीरा वाचा पर णयन्तिसप्त | आप्नानं तीर्थं क इह पर वोचद येन पथाप्रपिबन्ते सुतस्य || सहस्रधा पञ्चदशान्युक्था यावद दयावाप्र्थिवीतावदित तत | सहस्रधा महिमानः सहस्रं यावद्ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक || कश्छन्दसां योगमा वेद धीरः को धिष्ण्यां परतिवाचं पपाद | कं रत्विजामष्टमं शूरमाहुर्हरीिन्द्रस्य नि चिकाय कः सवित || भूम्या अन्तं पर्येके चरन्ति रथस्य धूर्षु युक्तासोस्थुः | शरमस्य दायं वि भजन्त्येभ्यो यदा यमो भवतिहर्म्ये हितः ||...

4 min · TheAum

PDF SriRamakrishnaKathamrita Vol4 pdf 1

PDF SriRamakrishnaKathamrita Vol4 pdf 1 PDF SriRamakrishnaKathamrita Vol4 pdf 1

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 3.47-48

Mandukya Karika, verse 3.47-48 Text स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम् । अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ॥ ४७ ॥ svasthaṃ śāntaṃ sanirvāṇamakathyaṃ sukhamuttamam | ajamajena jñeyena sarvajñaṃ paricakṣate || 47 || 47. This highest bliss is based upon the realisation of Self it is peace, identical with liberation, indescribable and unborn. It is further described as the omniscient Brahman, because it is one with the unborn Self which is the object sought by Knowledge....

September 22, 2023 · 2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 115

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 115 चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः | आप्रा दयावाप्र्थिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च || सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात | यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते परति भद्राय भद्रम || भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः | नमस्यन्तो दिव आ पर्ष्ठमस्थुः परि दयावाप्र्थिवी यन्ति सद्यः || तत सूर्यस्य देवत्वं तन महित्वं मध्या कर्तोर्विततं सं जभार | यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद रात्री वासस्तनुते सिमस्मै || तन मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कर्णुते दयोरुपस्थे | अनन्तमन्यद रुशदस्य पाजः कर्ष्णमन्यद धरितः सं भरन्ति || अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिप्र्ता नरवद्यात | तन नो … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 115

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 115 चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावप्येतिधातवे | अनूधा यदि जीजनदधा च नु ववक्ष सद्योमहि दूत्यं चरन || अग्निर्ह नाम धायि दन्नपस्तमः सं यो वना युवतेभस्मना दता | अभिप्रमुरा जुह्वा सवध्वर इनो नप्रोथमानो यवसे वर्षा || तं वो विं न दरुषदं देवमन्धस इन्दुं परोथन्तम्प्रवपन्तमर्णवम | आसा वह्निं न शोचिषा विरप्शिनम्महिव्रतं न सरजन्तमध्वनः || वि यस्य ते जरयसानस्याजर धक्षोर्न वाताः परि सन्त्यच्युताः | आ रण्वासो युयुधयो न सत्वनं तरितंनशन्त पर शिषन्त इष्टये || स इदग्निः कन्व्वतमः कण्वसखार्यः परस्यान्तरस्यतरुषः | अग्निः पातु गर्णतो अग्निः सूरीनग्निर्ददातुतेषामवो नः || वाजिन्तमाय सह्यसे सुपित्र्य तर्षु चयवानो अनु जातवेदसे | अनुद्रे चिद यो धर्षता वरं सते महिन्तमाय धन्वनेदविष्यते || एवाग्निर्मर्तैः सह सूरिभिर्वसु षटवे सहसः सूनरोन्र्भिः | मित्रासो न ये सुधिता रतायवो दयावो न दयुम्नैरभि सन्ति मानुषान || ऊर्जो नपात सहसावन्निति तवोपस्तुतस्य वन्दते वर्षा वाक | तवां सतोषाम तवया सुवीरा दराघीय आयुः परतरन्दधानाः || इति तवाग्ने वर्ष्टिहव्यस्य पुत्रा उपस्तुतास रषयो....

3 min · TheAum

PDF SriRamakrishnaKathamrita Vol4

PDF SriRamakrishnaKathamrita Vol4 PDF SriRamakrishnaKathamrita Vol4

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 116

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 116 नासत्याभ्यां बर्हिरिव पर वर्ञ्जे सतोमानियर्म्यभ्रियेव वातः | यावर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुवा नयूहतूरथेन || वीळुपत्मभिराशुहेमभिर्वा देवानां वा जूतिभिः शाशदाना | तद रासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य परधने जिगाय || तुग्रो ह भुज्युमश्विनोदमेघे रयिं न कश्चिन मम्र्वानवाहाः | तमूहथुर्नौभिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्षप्रुद्भिरपोदकाभिः || तिस्रः कषपस्त्रिरहातिव्रजद्भिर्नासत्या भुज्युमूहथुः पतंगैः | समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे तरिभी रथैः शतपद्भिः षळश्वैः || अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे | यदश्विना ऊहथुर्भुज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम || यमश्विना ददथुः शवेतमश्वमघाश्वाय शश्वदित्स्वस्ति | तद वां दात्रं महि कीर्तेन्यं भूत पैद्वो वाजीसदमिद धव्यो अर्यः || युवं नरा सतुवते पज्रियाय कक्षीवते अरदतं पुरन्धिम | कारोतराच्छफादश्वस्य वर्ष्णः शतं कुम्भानसिञ्चतं सुरायाः || हिमेनाग्निं घरंसमवारयेथां पितुमतीमूर्जमस्मा अधत्तम | रबीसे अत्रिमश्विनावनीतमुन निन्यथुः सर्वगणं सवस्ति || परावतं नासत्यानुदेथामुच्चाबुध्नं चक्रथुर्जिह्मबारम | कषरन्नापो न पायनाय राये सहस्राय तर्ष्यते गोतमस्य || जुजुरुषो नासत्योत वव्रिं परामुञ्चतं दरापिमिव चयवानात | परातिरतं जहितस्यायुर्दस्रादित पतिमक्र्णुतं कनीनाम || तद वां नरा शंस्यं राध्यं चाभिष्टिमन नासत्या वरूथम | यद विद्वांसा निधिमिवापगूळ्हमुद दर्शतादूपथुर्वन्दनाय || तद वां नरा सनये दंस उग्रमाविष कर्णोमि तन्यतुर्नव्र्ष्टिम | दध्यं ह यन मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णा पर यदीमुवाच || अजोहवीन नासत्या करा वां महे यामन पुरुभुजा पुरन्धिः | शरुतं तच्छासुरिव वध्रिमत्या हिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम || आस्नो वर्कस्य वर्तिकामभीके युवं नरा नासत्यामुमुक्तम | उतो कविं पुरुभुजा युवं ह कर्पमाणमक्र्णुतं विचक्षे || चरित्रं हि वेरिवाछेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम | सद्यो जङघामायसीं विश्पलायै धने हिते सर्तवेप्रत्यधत्तम || शतं मेषान वर्क्ये चक्षदानं रज्राश्वं तं पितान्धंचकार | तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दस्रा भिषजावनर्वन || आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य कार्ष्मेवातिष्ठदर्वताजयन्ती | विश्वे देवा अन्वमन्यत हर्द्भिः समु शरिया नासत्या सचेथे || यदयातं दिवोदासाय वर्तिर्भरद्वाजायाश्विना हयन्ता | रेवदुवाह सचनो रथो वां वर्षभश्च शिंशुमारश्च युक्ता || रयिं सुक्षत्रं सवपत्यमायुः सुवीर्यं नासत्या वहन्ता | आ जह्नावीं समनसोप वाजैस्त्रिरह्नो भागं दधतीमयातम || परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सीं सुगेभिर्नक्तमूहथू रजोभिः | विभिन्दुना नासत्या रथेन वि पर्वतानजरयू अयातम || एकस्या वस्तोरावतं रणाय वशमश्विना सनये सहस्रा | निरहतं दुछुना इन्द्रवन्ता पर्थुश्रवसो वर्षणावरातीः || शरस्य चिदार्चत्कस्यावतादा नीचादुच्चा चक्रथुः पातवे वाः | शयवे चिन नासत्या शचीभिर्जसुरये सतर्यं पिप्यथुर्गाम || अवस्यते सतुवते कर्ष्णियाय रजूयते नासत्या शचीभिः | पशुं न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय || दश रात्रीरशिवेना नव दयूनवनद्धं शनथितमप्स्वन्तः | विप्रुतं रेभमुदनि परव्र्क्तमुन निन्यथुः सोममिव सरुवेण || पर वां दंसांस्यश्विनाववोचमस्य पतिः सयां सुगवः सुवीरः | उत पश्यन्नश्नुवन दीर्घमायुरस्तमिवेज्जरिमाणं जगम्याम ||...

8 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 116

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 116 पिबा सोमं महत इन्द्रियाय पिबा वर्त्राय हन्तवेशविष्ठ | पिब राये शवसे हूयमानः पिब मध्वस्त्र्पदिन्द्रा वर्षस्व || अस्य पिब कषुमतः परस्थितस्येन्द्र सोमस्य वरमासुतश्य | सवस्तिदा मनसा मादयस्वार्वाचीनो रेवतेसौभगाय || ममत्तु तवा दिव्यः सोम इन्द्र ममत्तु यः सूयतेपार्थिवेषु | ममत्तु येन वरिवश्चकर्थ ममत्तु येननिरिणासि शत्रून || आ दविबर्हा अमिनो यात्विन्द्रो वर्षा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धः | गव्या सुतस्य परभ्र्तस्य मध्वः सत्रा खेदामरुशहा वर्षस्व || नि तिग्मानि भराशयन भराश्यान्यव सथिरा तनुहियातुजूनाम | उग्राय ते सहो बलं ददामि परतीत्याशत्रून विगदेषु वर्श्च || वयर्य इन्द्र तनुहि शरवांस्योज सथिरेव धन्वनोऽभिमातीः | अस्मद्र्यग वाव्र्धानः सहोभिरनिभ्र्ष्टस्तन्वं वाव्र्धस्व || इदं हविर्मघवन तुभ्यं रातं परति सम्राळ अह्र्णानोग्र्भाय | तुभ्यं सुतो मघवन तुभ्यं पक्वो....

3 min · TheAum