PDF SRI VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM Vimalananda

PDF SRI VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM Vimalananda PDF SRI VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM Vimalananda

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 3.29

Mandukya Karika, verse 3.29 Text यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः । तथा जाग्रद्द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः ॥ २९ ॥ yathā svapne dvayābhāsaṃ spandate māyayā manaḥ | tathā jāgraddvayābhāsaṃ spandate māyayā manaḥ || 29 || 29. As in dream the mind acts through Māyā presenting the appearance of duality, so also in the waking state the mind acts, through Māyā, presenting the appearance of duality. Shankara Bhashya (commentary) How is it possible for the Reality to pass into birth through Māyā?...

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 098

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 98 वैश्वानरस्य सुमतौ सयाम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः | इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण || पर्ष्टो दिवि पर्ष्टो अग्निः पर्थिव्यां पर्ष्टो विश्वा ओषधीरा विवेश | वैश्वानरः सहसा पर्ष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम || वैश्वानर तव तत सत्यमस्त्वस्मान रायो मघवानः सचन्ताम | तन नो … || vaiśvānarasya sumatau syāma rājā hi kaṃ bhuvanānāmabhiśrīḥ | ito jāto viśvamidaṃ vi caṣṭe vaiśvānaro yatate sūryeṇa || pṛṣṭo divi pṛṣṭo aghniḥ pṛthivyāṃ pṛṣṭo viśvā oṣadhīrā viveśa | vaiśvānaraḥ sahasā pṛṣṭo aghniḥ sa no divā sa riṣaḥ pātu naktam || vaiśvānara tava tat satyamastvasmān rāyo maghavānaḥ sacantām | tan no … ||...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 98

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 98 अध्वर्यवो ऽरुणं दुग्धम अंशुं जुहोतन वर्षभाय कषितीनाम | गौराद वेदीयां अवपानम इन्द्रो विश्वाहेद याति सुतसोमम इछन || यद दधिषे परदिवि चार्व अन्नं दिवे-दिवे पीतिम इद अस्य वक्षि | उत हर्दोत मनसा जुषाण उशन्न इन्द्र परस्थितान पाहि सोमान || जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ पर ते माता महिमानम उवाच | एन्द्र पप्राथोर्व अन्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश चकर्थ || यद योधया महतो मन्यमानान साक्षाम तान बाहुभिः शाशदानान | यद वा नर्भिर वर्त इन्द्राभियुध्यास तं तवयाजिं सौश्रवसं जयेम || परेन्द्रस्य वोचम परथमा कर्तानि पर नूतना मघवा या चकार | यदेद अदेवीर असहिष्ट माया अथाभवत केवलः सोमो अस्य || तवेदं विश्वम अभितः पशव्यं यत पश्यसि चक्षसा सूर्यस्य | गवाम असि गोपतिर एक इन्द्र भक्षीमहि ते परयतस्य वस्वः || बर्हस्पते युवम इन्द्रश च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य | धत्तं रयिं सतुवते कीरये चिद यूयम पात सवस्तिभिः सदा नः ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 98

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 98 इन्द्राय साम गायत विप्राय बर्हते बर्हत | धर्मक्र्ते विपश्चिते पनस्यवे || तवमिन्द्राभिभूरसि तवं सूर्यमरोचयः | विश्वकर्मा विश्वदेवो महानसि || विभ्राजञ जयोतिषा सवरगछो रोचनं दिवः | देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे || एन्द्र नो गधि परियः सत्राजिदगोह्यः | गिरिर्न विश्वतस्प्र्थुः पतिर्दिवः || अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी | इन्द्रासि सुन्वतो वर्धः पतिर्दिवः || तवं हि शश्वतीनामिन्द्र दर्ता पुरामसि | हन्ता दस्योर्मनोर्व्र्धः पतिर्दिवः || अधा हिन्द्र गिर्वण उप तवा कामान महः सस्र्ज्महे | उदेवयन्त उदभिः || वार्ण तवा यव्याभिर्वर्धन्ति शूर बरह्माणि | वाव्र्ध्वांसं चिदद्रिवो दिवे-दिवे || युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे | इन्द्रवाहा वचोयुजा || तवं न इन्द्रा भरनोजो नर्म्णं शतक्रतो विचर्षणे | आ वीरं पर्तनाषहम || तवं हि नः पिता वसो तवं माता शतक्रतो बभूविथ | अधा ते सुम्नमीमहे || तवां शुष्मिन पुरुहूत वाजयन्तमुप बरुवे शतक्रतो | स नोरास्व सुवीर्यम ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 98

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 98 अभि नो वाजसातमं रयिमर्ष पुरुस्प्र्हम | इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभ्वासहम || परि षय सुवानो अव्ययं रथे न वर्माव्यत | इन्दुरभिद्रुणा हितो हियानो धाराभिरक्षाः || परि षय सुवानो अक्षा इन्दुरव्ये मदच्युतः | धारा य ऊर्ध्वो अध्वरे भराजा नैति गव्ययुः || स हि तवं देव शश्वते वसु मर्ताय दाशुषे | इन्दो सहस्रिणं रयिं शतात्मानं विवाससि || वयं ते अस्य वर्त्रहन वसो वस्वः पुरुस्प्र्हः | नि नेदिष्ठतमा इषः सयाम सुम्नस्याध्रिगो || दविर्यं पञ्च सवयशसं सवसारो अद्रिसंहतम | परियमिन्द्रस्य काम्यं परस्नापयन्त्यूर्मिणम || परि तयं हर्यतं हरिं बभ्रुं पुनन्ति वारेण | यो देवान विश्वानित परि मदेन सह गछति || अस्य वो हयवसा पान्तो दक्षसाधनम | यः सूरिषु शरवोब्र्हद दधे सवर्ण हर्यतः || स वां यज्ञेषु मानवी इन्दुर्जनिष्ट रोदसी | देवो देवी गिरिष्ठा अस्रेधन तं तुविष्वणि || इन्द्राय सोम पातवे वर्त्रघ्ने परि षिच्यसे | नरे च दक्षिणावते देवाय सदनासदे || ते परत्नासो वयुष्टिषु सोमाः पवित्रे अक्षरन | अपप्रोथन्तः सनुतर्हुरश्चितः परातस्तानप्रचेतसः || तं सखायः पुरोरुचं यूयं वयं च सूरयः | अश्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 98

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 98 बर्हस्पते परति मे देवतामिहि मित्रो वा यद वरुणो वासिपूषा | आदित्यैर्वा यद वसुभिर्मरुत्वान स पर्जन्यंशन्तनवे वर्षाय || आ देवो दूतो अजिरश्चिकित्वान तवद देवापे अभि मामगछत | परतीचीनः परति मामा वव्र्त्स्व दधामि ते दयुमतींवाचमासन || अस्मे धेहि दयुमतीं वाचमासन बर्हस्पते अनमीवामिषिराम | यया वर्ष्टिं शन्तनवे वनाव दिवो दरप्सोमधुमाना विवेश || आ नो दरप्सा मधुमन्तो विशन्त्विन्द्र देह्यधिरथंसहस्रम | नि षीद होत्रं रतुथा यजस्व देवान देवापेहविषा सपर्य || आर्ष्टिषेणो होत्रं रषिर्निषीदन देवापिर्देवसुमतिंचिकित्वान | स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या अस्र्जद्वर्ष्या अभि || अस्मिन समुद्रे अध्युत्तरस्मिन्नापो देवेभिर्निव्र्ता अतिष्ठन | ता अद्रवन्नार्ष्टिषेणेन सर्ष्टा देवापिना परेषिताम्र्क्षिणीषु || यद देवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्राय वर्तः कर्पयन्नदीधेत | देवश्रुतं वर्ष्टिवनिं रराणो बर्हस्पतिर्वाचमस्मा अयछत || यं तवा देवापिः शुशुचानो अग्न आर्ष्टिषेणो मनुष्यःसमीधे | विश्वेभिर्देवैरनुमद्यमानः पर पर्जन्यमीरया वर्ष्टिमन्तम || तवां पूर्व रषयो गीर्भिरायन तवामध्वरेषु पुरुहूतविश्वे | सहस्राण्यधिरथान्यस्मे आ नो यज्ञंरोहिदश्वोप याहि || एतान्यग्ने नवतिर्नव तवे आहुतान्यधिरथा सहस्र | तेभिर्वर्धस्व तन्वः शूर पूर्वीर्दिवो नो वर्ष्टिमिषितोरिरीहि || एतान्यग्ने नवतिं सहस्रा सं पर यछ वर्ष्ण इन्द्रायभागम | विद्वान पथ रतुशो देवयानानप्यौलानं दिविदेवेषु धेहि || अग्ने बाधस्व वि मर्धो वि दुर्गहापामीवामपरक्षांसि सेध | अस्मात समुद्राद बर्हतो दिवो नो....

4 min · TheAum

PDF Samkhya-Karika

PDF Samkhya-Karika PDF Samkhya-Karika

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 3.30

Mandukya Karika, verse 3.30 Text अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः । अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३० ॥ advayaṃ ca dvayābhāsaṃ manaḥ svapne na saṃśayaḥ | advayaṃ ca dvayābhāsaṃ tathā jāgranna saṃśayaḥ || 30 || 30. There is no doubt that the mind, which is, in fact, non-dual appears as dual in dream; in like manner undoubtedly that which is non-dual, appears as dual in the waking state also....

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 099

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 99 जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः | स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः || jātavedase sunavāma somamarātīyato ni dahāti vedaḥ | sa naḥ parṣadati durghāṇi viśvā nāveva sindhuṃ duritātyaghniḥ || Translation: Rig Veda FOR Jātavedas let us press the Soma: may he consume the wealth of the malignant. May Agni carry us through all our troubles, through grief as in a boat across the river....

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 99

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 99 परो मात्रया तन्व्र वर्धान न ते महित्वम अन्व अश्नुवन्ति | उभे ते विद्म रजसी पर्थिव्या विष्णो देव तवम परमस्य वित्से || न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परम अन्तम आप | उद अस्तभ्ना नाकम रष्वम बर्हन्तं दाधर्थ पराचीं ककुभम पर्थिव्याः || इरावती धेनुमती हि भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्या | वय अस्तभ्ना रोदसी विष्णव एते दाधर्थ पर्थिवीम अभितो मयूखैः || उरुं यज्ञाय चक्रथुर उलोकं जनयन्ता सूर्यम उषासम अग्निम | दासस्य चिद वर्षशिप्रस्य माया जघ्नथुर नरा पर्तनाज्येषु || इन्द्राविष्णू दरंहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवतिं च शनथिष्टम | शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथो अप्रत्य असुरस्य वीरान || इयम मनीषा बर्हती बर्हन्तोरुक्रमा तवसा वर्धयन्ती | ररे वां सतोमं विदथेषु विष्णो पिन्वतम इषो वर्जनेष्व इन्द्र || वषट ते विष्णव आस आ कर्णोमि तन मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम | वर्धन्तु तवा सुष्टुतयो गिरो मे यूयम पात सवस्तिभिः सदा नः ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 99

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 99 तवामिदा हयो नरो.अपीप्यन वज्रिन भूर्णयः | स इन्द्र सतोमवाहसामिह शरुध्युप सवसरमा गहि || मत्स्वा सुशिप्र हरिवस्तदीमहे तवे आ भूषन्ति वेधसः | तव शरवांस्युपमान्युक्थ्या सुतेष्विन्द्र गिर्वणः || शरायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत | वसूनि जाते जनमान ओजसा परति भागं न दीधिम || अनर्शरातिं वसुदामुप सतुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः | सो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन || तवमिन्द्र परतूर्तिष्वभि विश्वा असि सप्र्धः | अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि तवं तूर्य तरुष्यतः || अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः कषोणी शिशुं न मातरा | विश्वास्ते सप्र्धः शनथयन्त मन्यवे वर्त्रं यदिन्द्रतूर्वसि || इत ऊती वो अजरं परहेतारमप्रहितम | आशुं जेतारं हेतारं रथीतममतूर्तं तुग्र्याव्र्धम || इष्कर्तारमनिष्क्र्तं सहस्क्र्तं शतमूतिं शतक्रतुम | समानमिन्द्रमवसे हवामहे वसवानं वसूजुवम ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 99

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 99 आ हर्यताय धर्ष्णवे धनुस्तन्वन्ति पौंस्यम | शुक्रांवयन्त्यसुराय निर्णिजं विपामग्रे महीयुवः || अध कषपा परिष्क्र्तो वाजानभि पर गाहते | यदी विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यातवे || तमस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातमः | यं गाव आसभिर्दधुः पुरा नूनं च सूरयः || तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत | उतो कर्पन्तधीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः || तमुक्षमाणमव्यये वारे पुनन्ति धर्णसिम | दूतं न पूर्वचित्तय आ शासते मनीषिणः || स पुनानो मदिन्तमः सोमश्चमूषु सीदति | पशौ न रेत आदधत पतिर्वचस्यते धियः || स मर्ज्यते सुकर्मभिर्देवो देवेभ्यः सुतः | विदे यदासु सन्ददिर्महीरपो वि गाहते || सुत इन्दो पवित्र आ नर्भिर्यतो वि नीयसे | इन्द्राय मत्सरिन्तमश्चमूष्वा नि षीदसि ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 99

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 99 कं नश्चित्रमिषण्यसि चिकित्वान पर्थुग्मानं वाश्रंवाव्र्धध्यै | कत तस्य दातु शवसो वयुष्टौ तक्षद्वज्रं वर्त्रतुरमपिन्वत || स हि दयुता विद्युता वेति साम पर्थुं योनिमसुरत्वाससाद | स सनीळेभिः परसहानो अस्य भरातुर्न रतेसप्तथस्य मायाः || स वाजं यातापदुष्पदा यन सवर्षाता परि षदत्सनिष्यन | अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो घनञ्छिश्नदेवानभि वर्पसा भूत || स यह्व्यो.अवनीर्गोष्वर्वा जुहोति परधन्यासु सस्रिः | अपादो यत्र युज्यासो.अरथा दरोण्यश्वास ईरते घर्तंवाः || स रुद्रेभिरशस्तवार रभ्वा हित्वी गयमारेवद्यागात | वम्रस्य मन्ये मिथुना विवव्री अन्नमभीत्यारोदयन्मुषायन || स इद दासं तुवीरवं पतिर्दन षळक्षन्त्रिशीर्षाणं दमन्यत | अस्य तरितो नवोजसा वर्धानो विपावराहमयोग्रया हन || स दरुह्वणे मनुष ऊर्ध्वसान आ साविषदर्शसानायशरुम | स नर्तमो नहुषो....

4 min · TheAum

PDF Sanatsugatiya-Telang

PDF Sanatsugatiya-Telang PDF Sanatsugatiya-Telang

September 22, 2023 · 1 min · TheAum