PDF Holy

PDF Holy PDF Holy

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 70

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 70 पुरूरुणा चिद धय अस्त्य अवो नूनं वां वरुण | मित्र वंसि वां सुमतिम || ता वां सम्यग अद्रुह्वाणेषम अश्याम धायसे | वयं ते रुद्रा सयाम || पातं नो रुद्रा पायुभिर उत तरायेथां सुत्रात्रा | तुर्याम दस्यून तनूभिः || मा कस्याद्भुतक्रतू यक्षम भुजेमा तनूभिः | मा शेषसा मा तनसा || purūruṇā cid dhy asty avo nūnaṃ vāṃ varuṇa | mitra vaṃsi vāṃ sumatim || tā vāṃ samyagh adruhvāṇeṣam aśyāma dhāyase | vayaṃ te rudrā syāma || pātaṃ no rudrā pāyubhir uta trāyethāṃ sutrātrā | turyāma dasyūn tanūbhiḥ || mā kasyādbhutakratū yakṣam bhujemā tanūbhiḥ | mā śeṣasā mā tanasā ||...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 70

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 70 घर्तवती भुवनानामभिश्रियोर्वी पर्थ्वी मधुदुघे सुपेशसा | दयावाप्र्थिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरेभूरिरेतसा || असश्चन्ती भूरिधारे पयस्वती घर्तं दुहाते सुक्र्ते शुचिव्रते | राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतंयन मनुर्हितम || यो वां रजवे करमणाय रोदसी मर्तो ददाश धिषणे स साधति | पर परजाभिर्जायते धर्मणस परि युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सव्रता || घर्तेन दयावाप्र्थिवी अभीव्र्ते घर्तश्रिया घर्तप्र्चा घर्ताव्र्धा | उर्वी पर्थ्वी होत्र्वूर्ये पुरोहिते ते इद विप्रा ईळते सुम्नमिष्टये || मधु नो दयावाप्र्थिवी मिमिक्षतां मधुश्चुता मधुदुघे मधुव्रते | दधाने यज्ञं दरविणं च देवता महि शरवो वाजमस्मे सुवीर्यम || ऊर्जं नो दयौश्च पर्थिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदा सुदंससा | संरराणे रोदसी विश्वशम्भुवा सनिं वाजं रयिमस्मे समिन्वताम ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 70

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 70 आ विश्ववाराश्विना गतं नः पर तत सथानमवाचि वां पर्थिव्याम | अश्वो न वाजी शुनप्र्ष्ठो अस्थादा यत सेदथुर्ध्रुवसे न योनिम || सिषक्ति सा वां सुमतिश्चनिष्ठातापि घर्मो मनुषो दुरोणे | यो वां समुद्रान सरितः पिपर्त्येतग्वा चिन न सुयुजा युजानः || यानि सथानान्यश्विना दधाथे दिवो यह्वीष्वोषधीषु विक्षु | नि पर्वतस्य मूर्धनि सदन्तेषं जनाय दाशुषेवहन्ता || चनिष्टं देवा ओषधीष्वप्सु यद योग्या अश्नवैथे रषीणाम | पुरूणि रत्ना दधतौ नयस्मे अनु पूर्वाणि चख्यथुर्युगानि || शुश्रुवांसा चिदश्विना पुरूण्यभि बरह्माणि चक्षाथे रषीणाम | परति पर यातं वरमा जनायास्मे वामस्तु सुमतिश्चनिष्ठा || यो वां यज्ञो नासत्या हविष्मान कर्तब्रह्मा समर्यो भवाति | उप पर यातं वरमा वसिष्ठमिमा बरह्माण्य रच्यन्ते युवभ्याम || इयं मनीषा इयमश्विना गीरिमां सुव्र्क्तिं वर्षणा जुषेथाम | इमा बरह्माणि युवयून्यग्मन यूयं पात … ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 70

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 70 यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिर अध्रिगुः | विश्वासां तरुता पर्तनानां जयेष्ठो यो वर्त्रहा गर्णे || इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्न अवसे यस्य दविता विधर्तरि | हस्ताय वज्रः परति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः || नकिष टं कर्मणा नशद यश चकार सदाव्र्धम | इन्द्रं न यज्ञैर विश्वगूर्तम रभ्वसम अध्र्ष्टं धर्ष्ण्व्जसम || अषाळ्हम उग्रम पर्तनासु सासहिं यस्मिन महीर उरुज्रयः | सं धेनवो जायमाने अनोनवुर दयावः कषामो अनोनवुः || यद दयाव इन्द्र ते शतं शतम भूमीर उत सयुः | न तवा वज्रिन सहस्रं सूर्या अनु न जातम अष्ट रोदसी || आ पप्राथ महिना वर्ष्ण्या वर्षन विश्वा शविष्ठ शवसा | अस्मां अव मघवन गोमति वरजे वज्रिञ चित्राभिर ऊतिभिः || न सीम अदेव आपद इषं दीर्घायो मर्त्यः | एतग्वा चिद य एतशा युयोजते हरी इन्द्रो युयोजते || तं वो महो महाय्यम इन्द्रं दानाय सक्षणिम | यो गाधेषु य आरणेषु हव्यो वाजेष्व अस्ति हव्यः || उद ऊ षु णो वसो महे मर्शस्व शूर राधसे | उद ऊ षु मह्यै मघवन मघत्तय उद इन्द्र शरवसे महे || तवं न इन्द्र रतयुस तवानिदो नि तर्म्पसि | मध्ये वसिष्व तुविन्र्म्णोर्वोर नि दासं शिश्नथो हथैः || अन्यव्रतम अमानुषम अयज्वानम अदेवयुम | अव सवः सखा दुधुवीत पर्वतः सुघ्नाय दस्युम पर्वतः || तवं न इन्द्रासां हस्ते शविष्ठ दावने | धानानां न सं गर्भायास्मयुर दविः सं गर्भायास्मयुः || सखायः करतुम इछत कथा राधाम शरस्य | उपस्तुतिम भोजः सूरिर यो अह्रयः || भूरिभिः समह रषिभिर बर्हिष्मद्भि सतविष्यसे | यद इत्थम एकम-एकम इच छर वत्सान पराददः || कर्णग्र्ह्या मघवा शौरदेव्यो वत्सं नस तरिभ्य आनयत | अजां सूरिर न धातवे ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 70

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 70 तरिरस्मै सप्त धेनवो दुदुह्रे सत्यामाशिरं पूर्व्ये वयोमनि | चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यद रतैरवर्धत || स भिक्षमाणो अम्र्तस्य चारुण उभे दयावा काव्येना वि शश्रथे | तेजिष्ठा अपो मंहना परि वयत यदी देवस्य शरवसा सदो विदुः || ते अस्य सन्तु केतवो.अम्र्त्यवो.अदाभ्यासो जनुषी उभे अनु | येभिर्न्र्म्णा च देव्या च पुनत आदिद राजानं मनना अग्र्भ्णत || स मर्ज्यमानो दशभिः सुकर्मभिः पर मध्यमासु मात्र्षुप्रमे सचा | वरतानि पानो अम्र्तस्व चारुण उभे नर्चक्षानु पश्यते विशौ || स मर्म्र्जान इन्द्रियाय धायस ओभे अन्ता रोदसी हर्षते हितः | वर्षा शुष्मेण बाधते वि दुर्मतीरादेदिशानः शर्यहेव शुरुधः || स मातरा न दद्र्शान उस्रियो नानददेति मरुतामिव सवनः | जानन्न्र्तं परथमं यत सवर्णरं परशस्तये कमव्र्णीत सुक्रतुः || रुवति भीमो वर्षभस्तविष्यया शर्ङगे शिशानो हरिणीविचक्षणः | आ योनिं सोमः सुक्र्तं नि षीदति गव्ययीत्वग भवति निर्णिगव्ययी || शुचिः पुनानस्तन्वमरेपसमव्ये हरिर्न्यधाविष्ट सानवि | जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे तरिधातु मधु करियते सुकर्मभिः || पवस्व सोम देववीतये वर्षेन्द्रस्य हार्दि सोमधानमा विश | पुरा नो बाधाद दुरिताति पारय कषेत्रविद धि दिश आहा विप्र्छते || हितो न सप्तिरभि वाजमर्षेन्द्रस्येन्दो जठरमा पवस्व | नावा न सिन्धुमति पर्षि विद्वाञ्छूरो न युध्यन्नव नो निद सपः ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 70

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 70 इमां मे अग्ने समिधं जुषस्वेळस पदे परति हर्याघ्र्ताचीम | वर्ष्मन पर्थिव्याः सुदिनत्वे अह्नामूर्ध्वोभव सुक्रतो देवयज्या || आ देवानामग्रयावेह यातु नराशंसो विश्वरूपेभिरश्वैः | रतस्य पथा नमसा मियेधो देवेभ्यो देवतमःसुषूदत || शश्वत्तममीळते दूत्याय हविष्मन्तो मनुष्यासो अग्निम | वहिष्ठैरश्वैः सुव्र्ता रथेना देवान वक्षि निषदेह होता || वि परथतां देवजुष्टं तिरश्चा दीर्घं दराघ्मासुरभि भूत्वस्मे | अहेळता मनसा देव बर्हिरिन्द्रज्येष्ठानुशतो यक्षि देवान || दिवो वा सानु सप्र्शता वरीयः पर्थिव्या वा मात्रया विश्रयध्वम | उशतीर्द्वारो महिना महद्भिर्देवं रथंरथयुर्धारयध्वम || देवी दिवो दुहितरा सुशिल्पे उषासानक्ता सदतां नियोनौ | आ वां देवास उशती उशन्त उरौ सीदन्तु सुभगेुपस्थे || ऊर्ध्वो गरावा बर्हदग्निः समिद्धः परिया धामान्यदितेरुपस्थे | पुरोहिताव रत्विजा यज्ञे अस्मिन विदुष्टराद्रविणमा यजेथाम || तिस्रो देवीर्बर्हिरिदं वरीय आ सीदत चक्र्मा वःस्योनम | मनुष्वद यज्ञं सुधिता हवींषीळा देवीघ्र्तपदी जुषन्त || देव तवष्टर्यद ध चारुत्वमानड यदङगिरसामभवः सचाभूः | स देवानां पाथ उप पर विद्वानुशन यक्षि दरविणोदः सुरत्नः || वनस्पते रशनया नियूया देवानां पाथ उप वक्षिविद्वान | सवदाति देवः कर्णवद धवींष्यवतान्द्यावाप्र्थिवी हवं मे || आग्ने वह वरुणमिष्टये न इन्द्रं दिवो मरुतोन्तरिक्षात | सीदन्तु बर्हिर्विश्व आ यजत्राः सवाहादेवा अम्र्ता मादयन्ताम ||...

4 min · TheAum

PDF ISA-UPANISHAD SL

PDF ISA-UPANISHAD SL PDF ISA-UPANISHAD SL

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 3.1

Mandukya Karika, verse 3.1 Text उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते । प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः ॥ १ ॥ upāsanāśrito dharmo jāte brahmaṇi vartate | prāgutpatterajaṃ sarvaṃ tenāsau kṛpaṇaḥ smṛtaḥ || 1 || 1. The Jīva betaking itself to devotion (upāsanā) thinks itself to be related to the Brahman that is supposed to have manifested Himself He is said to be of narrow intellect because he thinks that before creation all was of the nature of the unborn (Reality)....

September 22, 2023 · 3 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 71

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 71 आ नो गन्तं रिशादसा वरुण मित्र बर्हणा | उपेमं चारुम अध्वरम || विश्वस्य हि परचेतसा वरुण मित्र राजथः | ईशाना पिप्यतं धियः || उप नः सुतम आ गतं वरुण मित्र दाशुषः | अस्य सोमस्य पीतये || ā no ghantaṃ riśādasā varuṇa mitra barhaṇā | upemaṃ cārum adhvaram || viśvasya hi pracetasā varuṇa mitra rājathaḥ | īśānā pipyataṃ dhiyaḥ || upa naḥ sutam ā ghataṃ varuṇa mitra dāśuṣaḥ | asya somasya pītaye ||...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 71

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 71 उदु षय देवः सविता हिरण्यया बाहू अयंस्त सवनायसुक्रतुः | घर्तेन पाणी अभि परुष्णुते मखो युवा सुदक्षो रजसो विधर्मणि || देवस्य वयं सवितुः सवीमनि शरेष्ठे सयाम वसुनश्चदावने | यो विश्वस्य दविपदो यश्चतुष्पदो निवेशने परसवे चासि भूमनः || अदब्धेभिः सवितः पायुभिष टवं शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयम | हिरण्यजिह्वः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिर्नोघशंस ईशत || उदु षय देवः सविता दमूना हिरण्यपाणिः परतिदोषमस्थात | अयोहनुर्यजतो मन्द्रजिह्व आ दाशुषे सुवति भूरिवामम || उदू अयानुपवक्तेव बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका | दिवो रोहांस्यरुहत पर्थिव्या अरीरमत पतयत कच्चिदभ्वम || वाममद्य सवितर्वाममु शवो दिवे-दिवे वाममस्मभ्यं सावीः | वामस्य हि कषयस्य देव भूरेरया धिया वामभाजः सयाम ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 71

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 71 अप सवसुरुषसो नग जिहीते रिणक्ति कर्ष्णीररुषाय पन्थाम | अश्वामघा गोमघा वां हुवेम दिवा नक्तं शरुमस्मद युयोतम || उपायातं दाशुषे मर्त्याय रथेन वाममश्विना वहन्ता | युयुतमस्मदनिराममीवां दिवा नक्तं माध्वी तरासिथां नः || आ वां रथमवमस्यां वयुष्टौ सुम्नायवो वर्षणो वर्तयन्तु | सयूमगभस्तिं रतयुग्भिरश्वैराश्विना वसुमन्तं वहेथाम || यो वां रथो नर्पती अस्ति वोळ्हा तरिवन्धुरो वसुमानुस्रयामा | आ न एना नासत्योप यातमभि यद वां विश्वप्स्न्यो जिगाति || युवं चयवानं जरसो....

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 71

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 71 तवं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः | उत दविषो मर्त्यस्य || नहि मन्युः पौरुषेय ईशे हि वः परियजात | तवम इद असि कषपावान || स नो विश्वेभिर देवेभिर ऊर्जो नपाद भद्रशोचे | रयिं देहि विश्ववारम || न तम अग्ने अरातयो मर्तं युवन्त रायः | यं तरायसे दाश्वांसम || यं तवं विप्र मेधसाताव अग्ने हिनोषि धनाय | स तवोती गोषु गन्ता || तवं रयिम पुरुवीरम अग्ने दाशुषे मर्ताय | पर णो नय वस्यो अछ || उरुष्या णो मा परा दा अघायते जातवेदः | दुराध्ये मर्ताय || अग्ने माकिष टे देवस्य रातिम अदेवो युयोत | तवम ईशिषे वसूनाम || स नो वस्व उप मास्य ऊर्जो नपान माहिनस्य | सखे वसो जरित्र्भ्यः || अछा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दर्शतम | अछा यज्ञासो नमसा पुरूवसुम पुरुप्रशस्तम ऊतये || अग्निं सूनुं सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम | दविता यो भूद अम्र्तो मर्त्येष्व आ होता मन्द्रतमो विशि || अग्निं वो देवयज्ययाग्निम परयत्य अध्वरे | अग्निं धीषु परथमम अग्निम अर्वत्य अग्निं कषैत्राय साधसे || अग्निर इषां सख्ये ददातु न ईशे यो वार्याणाम | अग्निं तोके तनये शश्वद ईमहे वसुं सन्तं तनूपाम || अग्निम ईळिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम | अग्निं राये पुरुमीळ्ह शरुतं नरो ऽगनिं सुदीतये छर्दिः || अग्निं दवेषो योतवै नो गर्णीमस्य अग्निं शं योश च दातवे | विश्वासु विक्ष्व अवितेव हव्यो भुवद वस्तुर रषूणाम ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 71

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 71 आ दक्षिणा सर्ज्यते शुष्म्यासदं वेति दरुहो रक्षसः पाति जाग्र्विः | हरिरोपशं कर्णुते नभस पय उपस्तिरे चम्वोर्ब्रह्म निर्णिजे || पर करिष्टिहेव शूष एति रोरुवदसुर्यं वर्णं नि रिणीते अस्य तम | जहाति वव्रिं पितुरेति निष्क्र्तमुपप्रुतं कर्णुते निर्णिजं तना || अद्रिभिः सुतः पवते गभस्त्योर्व्र्षायते नभसा वेपते मती | स मोदते नसते साधते गिरा नेनिक्ते अप्सु यजते परीमणि || परि दयुक्षं सहसः पर्वताव्र्धं मध्वः सिञ्चन्ति हर्म्यस्य सक्षणिम | आ यस्मिन गावः सुहुताद ऊधनि मूर्धंछ्रीणन्त्यग्रियं वरीमभिः || समी रथं न भुरिजोरहेषत दश सवसारो अदितेरुपस्थ आ | जिगादुप जरयति गोरपीच्यं पदं यदस्य मतुथा अजीजनन || शयेनो न योनिं सदनं धिया कर्तं हिरण्ययमासदं देव एषति | ए रिणन्ति बर्हिषि परियं गिराश्वो न देवानप्येति यज्ञियः || परा वयक्तो अरुषो दिवः कविर्व्र्षा तरिप्र्ष्ठो अनविष्टगा अभि | सहस्रणीतिर्यतिः परायती रेभो न पूर्वीरुषसो वि राजति || तवेषं रूपं कर्णुते वर्णो अस्य स यत्राशयत सम्र्ता सेधति सरिधः | अप्सा याति सवधया दैव्यं जनं सं सुष्टुती नसते सं गोग्रया || उक्षेव यूथा परियन्नरावीदधि तविषीरधित सूर्यस्य | दिव्यः सुपर्णो....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 71

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 71 बर्हस्पते परथमं वाचो अग्रं यत परैरत नामधेयन्दधानाः | यदेषां शरेष्ठं यदरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः || सक्तुमिव-तित-उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषांलक्ष्मीर्निहिताधि वाचि || यज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन्वविन्दन्न्र्षिषुप्रविष्टाम | तामाभ्र्त्या वयदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभि सं नवन्ते || उत तवः पश्यन न ददर्श वाचमुत तवः शर्ण्वन नश्र्णोत्येनाम | उतो तवस्मै तन्वं वि सस्रे जायेव पत्यौशती सुवासाः || उत तवं सख्ये सथिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपिवाजिनेषु | अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवानफलामपुष्पाम || यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागोस्ति | यदीं शर्णोत्यलकं शर्णोति नहि परवेद सुक्र्तस्यपन्थाम || अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमाबभूवुः | आदघ्नास उपकक्षास उ तवे हरदा इव सनात्वा उत्वे दद्र्श्रे || हर्दा तष्टेषु मनसो जवेषु यद बराह्मणाः संयजन्तेसखायः | अत्राह तवं वि जहुर्वेद्याभिरोहब्रह्माणो विचरन्त्यु तवे || इमे ये नार्वां न परश्चरन्ति न बराह्मणासो नसुतेकरासः | त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः || सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः | किल्बिषस्प्र्त पितुषणिर्ह्येषामरं हितो भवतिवाजिनाय || रचां तवः पोषमास्ते पुपुष्वान गायत्रं तवो गायतिशक्वरीषु | बरह्मा तवो वदति जातविद्यां यज्ञस्यमात्रां वि मिमीत उ तवः ||...

4 min · TheAum