Rig Veda - Book 05 - Hymn 68

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 68 पर वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा | महिक्षत्राव रतम बर्हत || सम्राजा या घर्तयोनी मित्रश चोभा वरुणश च | देवा देवेषु परशस्ता || ता नः शक्तम पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य | महि वां कषत्रं देवेषु || रतम रतेन सपन्तेषिरं दक्षम आशाते | अद्रुहा देवौ वर्धेते || वर्ष्टिद्यावा रीत्य्र्पेषस पती दानुमत्याः | बर्हन्तं गर्तम आशाते || pra vo mitrāya ghāyata varuṇāya vipā ghirā | mahikṣatrāv ṛtam bṛhat || samrājā yā ghṛtayonī mitraś cobhā varuṇaś ca | devā deveṣu praśastā || tā naḥ śaktam pārthivasya maho rāyo divyasya | mahi vāṃ kṣatraṃ deveṣu || ṛtam ṛtena sapanteṣiraṃ dakṣam āśāte | adruhā devau vardhete || vṛṣṭidyāvā rītyṛpeṣas patī dānumatyāḥ | bṛhantaṃ ghartam āśāte ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 68

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 68 शरुष्टी वां यज्ञ उद्यतः सजोषा मनुष्वद वर्क्तबर्हिषो यजध्यै | आ य इन्द्रावरुणाविषे अद्य महे सुम्नाय मह आववर्तत || ता हि शरेष्ठा देवताता तुजा शूराणां शविष्ठाता हि भूतम | मघोनां मंहिष्ठा तुविशुष्म रतेन वर्त्रतुरा सर्वसेना || ता गर्णीहि नमस्येभिः शूषैः सुम्नेभिरिन्द्रावरुणा चकाना | वज्रेणान्यः शवसा हन्ति वर्त्रं सिषक्त्यन्यो वर्जनेषु विप्रः || गनाश्च यन नरश्च वाव्र्धन्त विश्वे देवासो नरां सवगूर्ताः | परैभ्य इन्द्रावरुणा महित्वा दयौश्च पर्थिवि भूतमुर्वी || स इत सुदानुः सववान रतावेन्द्रा यो वां वरुण दाशतित्मन | इषा स दविषस्तरेद दास्वान वंसद रयिं रयिवतश्च जनान || यं युवं दाश्वध्वराय देवा रयिं धत्थो वसुमन्तं पुरुक्षुम | अस्मे स इन्द्रावरुणावपि षयात पर यो भनक्ति वनुषामशस्तीः || उत नः सुत्रात्रो देवगोपाः सूरिभ्य इन्द्रावरुणा रयिः षयात | येषां शुष्मः पर्तनासु साह्वान पर सद्यो दयुम्नातिरते ततुरिः || नू न इन्द्रावरुणा गर्णाना पर्ङकतं रयिं सौश्रवसाय देवा | इत्था गर्णन्तो महिनस्य शर्धो....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 68

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 68 आ शुभ्रा यातमश्विना सवश्वा गिरो दस्रा जुजुषाणा युवाकोः | हव्यानि च परतिभ्र्ता वीतं नः || पर वामन्धांसि मद्यान्यस्थुररं गन्तं हविषो वीतये मे | तिरो अर्यो हवनानि शरुतं नः || पर वां रथो मनोजवा इयर्ति तिरो रजांस्यश्विना शतोतिः | अस्मभ्यं सूर्यावसू इयानः || अयं ह यद वां देवया उ अद्रिरूर्ध्वो विवक्ति सोमसुद युवभ्याम | आ वल्गू विप्रो वव्र्तीत हव्यैः || चित्रं ह यद वां भोजनं नवस्ति नयत्रये महिष्वन्तं युयोतम | यो वामोमानं दधते परियः सन || उत तयद वां जुरते अश्विना भूच्च्यवानाय परतीत्यं हविर्दे | अधि यद वर्प इतूति धत्थः || उत तयं भुज्युमश्विना सखायो मध्ये जहुर्दुरेवासः समुद्रे | निरीं पर्षदरावा यो युवाकुः || वर्काय चिज्जसमानाय शक्तमुत शरुतं शयवे हूयमाना | यावघ्न्यामपिन्वतमपो न सतर्यं चिच्छक्त्यश्विनाशचीभिः || एष सय कारुर्जरते सूक्तैरग्रे बुधान उषसां सुमन्मा | इषा तं वर्धदघ्न्या पयोभिर्यूयं पात … ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 68

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 68 आ तवा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि | तुविकूर्मिम रतीषहम इन्द्र शविष्ठ सत्पते || तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते | आ पप्राथ महित्वना || यस्य ते महिना महः परि जमायन्तम ईयतुः | हस्ता वज्रं हिरण्ययम || विश्वानरस्य वस पतिम अनानतस्य शवसः | एवैश च चर्षणीनाम ऊती हुवे रथानाम || अभिष्टये सदाव्र्धं सवर्मीळ्हेषु यं नरः | नाना हवन्त ऊतये || परोमात्रम रचीषमम इन्द्रम उग्रं सुराधसम | ईशानं चिद वसूनाम || तं-तम इद राधसे मह इन्द्रं चोदामि पीतये | यः पूर्व्याम अनुष्टुतिम ईशे कर्ष्टीनां नर्तुः || न यस्य ते शवसान सख्यम आनंश मर्त्यः | नकिः शवांसि ते नशत || तवोतासस तवा युजाप्सु सूर्ये महद धनम | जयेम पर्त्सु वज्रिवः || तं तवा यज्ञेभिर ईमहे तं गीर्भिर गिर्वणस्तम | इन्द्र यथा चिद आविथ वाजेषु पुरुमाय्यम || यस्य ते सवादु सख्यं सवाद्वी परणीतिर अद्रिवः | यज्ञो वितन्तसाय्यः || उरु णस तन्वे तन उरु कषयाय नस कर्धि | उरु णो यन्धि जीवसे || उरुं नर्भ्य उरुं गव उरुं रथाय पन्थाम | देववीतिम मनामहे || उप मा षड दवा-दवा नरः सोमस्य हर्ष्या | तिष्ठन्ति सवादुरातयः || रज्राव इन्द्रोत आ ददे हरी रक्षस्य सूनवि | आश्वमेधस्य रोहिता || सुरथां आतिथिग्वे सवभीशूंर आर्क्षे | आश्वमेधे सुपेशसः || षळ अश्वां आतिथिग्व इन्द्रोते वधूमतः | सचा पूतक्रतौ सनम || ऐषु चेतद वर्षण्वत्य अन्तर रज्रेष्व अरुषी | सवभीशुः कशावती || न युष्मे वाजबन्धवो निनित्सुश चन मर्त्यः | अवद्यम अधि दीधरत ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 68

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 68 पर देवमछा मधुमन्त इन्दवो.असिष्यदन्त गाव आ न धेनवः | बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिस्रुतमुस्रियानिर्णिजं धिरे || स रोरुवदभि पूर्वा अचिक्रददुपारुहः शरथयन सवादतेहरिः | तिरः पवित्रमप्रियन्नुरु जरयो नि शर्याणि दधते देव आ वरम || वि यो ममे यम्या संयती मदः साकंव्र्धा पयसा पिन्वदक्षिता | मही अपारे रजसी विवेविददभिव्रजन्नक्षितं पाज आ ददे || स मातरा विचरन वाजयन्नपः पर मेधिरः सवधया पिन्वते पदम | अंशुर्यवेन पिपिशे यतो नर्भिः सं जामिभिर्नसते रक्षते शिरः || सं दक्षेण मनसा जायते कविरतस्य गर्भो निहितो यमा परः | यूना ह सन्ता परथमं वि जज्ञतुर्गुहा हितं जनिम नेममुद्यतम || मन्द्रस्य रूपं विविदुर्मनीषिणः शयेनो यदन्धो अभरत परावतः | तं मर्जयन्त सुव्र्धं नदीष्वा उशन्तमंशुं परियन्तं रग्मियम || तवां मर्जन्ति दश योषणः सुतं सोम रषिभिर्मतिभिर्धीतिभिर्हितम | अव्यो वारेभिरुत देवहूतिभिर्न्र्भिर्यतोवाजमा दर्षि सातये || परिप्रयन्तं वय्यं सुषंसदं सोमं मनीषा अभ्यनूषत सतुभः | यो धारया मधुमानूर्मिणा दिव इयर्ति वाचं रयिषाळ अमर्त्यः || अयं दिव इयर्ति विश्वमा रजः सोमः पुनानः कलशेषु सीदति | अद्भिर्गोभिर्म्र्ज्यते अद्रिभिः सुतः पुनान इन्दुर्वरिवो विदत परियम || एवा नः सोम परिषिच्यमानो वयो दधच्चित्रतमं पवस्व | अद्वेषे दयावाप्र्थिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरम ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 68

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 68 उदप्रुतो न वयो रक्षमाणा वावदतो अभ्रियस्येव घोषाः | गिरिभ्रजो नोर्मयो मदन्तो बर्हस्पतिमभ्यर्का अनावन || सं गोभिराङगिरसो नक्षमाणो भग इवेदर्यमणंनिनाय | जने मित्रो न दम्पती अनक्ति बर्हस्पतेवाजयाशून्रिवाजौ || साध्वर्या अतिथिनीरिषिरा सपार्हाः सुवर्णानवद्यरूपाः | बर्हस्पतिः पर्वते भयो वितूर्या निर्गाूपे यवमिव सथिविभ्यः || आप्रुषायन मधुन रतस्य योनिमवक्षिपन्नर्क उल्कामिवद्योः | बर्हस्पतिरुद्धरन्नश्मनो गा भूम्या उद्नेव वित्वचं बिभेद || अप जयोतिषा तमो अन्तरिक्षादुद्नः शीपालमिव वाताजत | बर्हस्पतिरनुम्र्श्या वलस्याभ्रमिव वात आ चक्रा गाः || यदा वलस्य पीयतो जसुं भेद बर्हस्पतिरग्नितपोभिरर्कैः | दद्भिर्न जिह्वा परिविष्टमाददाविर्निधीन्रक्र्णोदुस्रियाणाम || बर्हस्पतिरमत हि तयदासां नाम सवरीणां सदनेगुहा यत | आण्डेव भित्त्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्रियाःपर्वतस्य तमनाजत || अश्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यन मत्स्यं न दीन उदनिक्षियन्तम | निष टज्जभार चमसं न वर्क्षाद्ब्र्हस्पतिर्विरवेणा विक्र्त्य || सोषामविन्दत स सवः सो अग्निं सो अर्केण वि बबाधेतमांसि | बर्हस्पतिर्गोवपुषो वलस्य निर्मज्जानं नपर्वणो जभार || हिमेव पर्णा मुषिता वनानि बर्हस्पतिनाक्र्पयद वलो गाः | अनानुक्र्त्यमपुनश्चकार यात सूर्यामासा मिथौच्चरातः || अभि शयावं न कर्शनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरोद्यामपिंशन | रात्र्यां तमो अदधुर्ज्योतिरहन्ब्र्हस्पतिर्भिनदद्रिं विदद गाः || इदमकर्म नमो अभ्रियाय यः पूर्वीरन्वानोनवीति | बर्हस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः सन्र्भिर्नो वयो धात ||...

4 min · TheAum

PDF Gospel byM

PDF Gospel byM PDF Gospel byM

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 2.38

Mandukya Karika, verse 2.38 Text तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः । तत्त्वीभूतस्तदारामः तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् ॥ ३८ ॥ tattvamādhyātmikaṃ dṛṣṭvā tattvaṃ dṛṣṭvā tu bāhyataḥ | tattvībhūtastadārāmaḥ tattvādapracyuto bhavet || 38 || 38. Having known the truth regarding what exists internally (i.e., within the body) as well as the truth regarding what exists externally (i.e., the earth, etc.) he becomes one with Reality, derives his pleasure from It and never deviates from the Real....

September 22, 2023 · 2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 069

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 69 शुक्रः शुशुक्वानुषो न जारः पप्रा समीची दिवो नज्योतिः | परि परजातः करत्वा बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्रः सन || वेधा अद्र्प्तो अग्निर्विजानन्नूधर्न गोनां सवाद्मा पितूनाम | जने न शेव आहूर्यः सन मध्ये निषत्तो रण्वो दुरोणे || पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे वाजी न परीतो विशो वि तारीत | विशो यदह्वे नर्भिः सनीळा अग्निर्देवत्वा विश्वान्यश्याः || नकिष ट एता वरता मिनन्ति नर्भ्यो यदेभ्यः शरुष्टिं चकर्थ | तत तु ते दंसो यदहन समानैर्न्र्भिर्यद युक्तो विवे रपांसि || उषो न जारो विभावोस्रः संज्ञातरूपश्चिकेतदस्मै | तमना वहन्तो दुरो वय रण्वन नवन्त विश्वे सवर्द्र्शीके ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 69

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 69 तरी रोचना वरुण तरींर उत दयून तरीणि मित्र धारयथो रजांसि | वाव्र्धानाव अमतिं कषत्रियस्यानु वरतं रक्षमाणाव अजुर्यम || इरावतीर वरुण धेनवो वाम मधुमद वां सिन्धवो मित्र दुह्रे | तरयस तस्थुर वर्षभासस तिस्र्णां धिषणानां रेतोधा वि दयुमन्तः || परातर देवीम अदितिं जोहवीमि मध्यंदिन उदिता सूर्यस्य | राये मित्रावरुणा सर्वतातेळे तोकाय तनयाय शं योः || या धर्तारा रजसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य | न वां देवा अम्र्ता आ मिनन्ति वरतानि मित्रावरुणा धरुवाणि ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 69

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 69 सं वां कर्मणा समिषा हिनोमीन्द्राविष्णू अपसस परेस्य | जुषेथां यज्ञं दरविणं च धत्तमरिष्टैर्नः पथिभिः पारयन्ता || या विश्वासां जनितरा मतीनामिन्द्राविष्णू कलशा सोमधाना | पर वां गिरः शस्यमाना अवन्तु पर सतोमासो गीयमानासो अर्कैः || इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा सोमं यातं दरविणो दधाना | सं वामञ्जन्त्वक्तुभिर्मतीनां सं सतोमासः शस्यमानास उक्थैः || आ वामश्वासो अभिमातिषाह इन्द्राविष्णू सधमादो वहन्तु | जुषेथां विश्वा हवना मतीनामुप बरह्माणि शर्णुतं गिरो मे || इन्द्राविष्णू तत पनयाय्यं वां सोमस्य मद उरु चक्रमाथे | अक्र्णुतमन्तरिक्षं वरीयो....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 69

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 69 आ वां रथो रोदसी बद्बधानो हिरण्ययो वर्षभिर्यात्वश्वैः | घर्तवर्तनिः पविभी रुचान इषां वोळ्हा नर्पतिर्वाजिनीवान || स पप्रथानो अभि पञ्च भूमा तरिवन्धुरो मनसा यातु युक्तः | विशो येन गछथो देवयन्तीः कुत्रा चिद याममश्विना दधाना || सवश्वा यशसा यातमर्वाग दस्रा निधिं मधुमन्तं पिबाथः | वि वां रथो वध्वा यादमानो.अन्तान दिवो बाधते वर्तनिभ्याम || युवोः शरियं परि योषाव्र्णीत सूरो दुहिता परितक्म्यायाम | यद देवयन्तमवथः शचीभिः परि घरंसमोमना वां वयो गात || यो ह सय वां रथिरा वस्त उस्रा रथो युजानः परियातिवर्तिः | तेन नः शं योरुषसो वयुष्टौ नयश्विना वहतं यज्ञे अस्मिन || नरा गौरेव विद्युतं तर्षाणास्माकमद्य सवनोप यातम | पुरुत्रा हि वां मतिभिर्हवन्ते मा वामन्ये नि यमन देवयन्तः || युवं भुज्युमवविद्धं समुद्र उदूहथुरर्णसो अस्रिधानैः | पतत्रिभिरश्रमैरव्यथिभिर्दंसनाभिरश्विना पारयन्ता || नू मे हवमा शर्णुतं युवाना … ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 69

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 69 पर-पर वस तरिष्टुभम इषम मन्दद्वीरायेन्दवे | धिया वो मेधसातये पुरंध्या विवासति || नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम | पतिं वो अघ्न्यानां धेनूनाम इषुध्यसि || ता अस्य सूददोहसः सोमं शरीणन्ति पर्श्नयः | जन्मन देवानां विशस तरिष्व आ रोचने दिवः || अभि पर गोपतिं गिरेन्द्रम अर्च यथा विदे | सूनुं सत्यस्य सत्पतिम || आ हरयः सस्र्ज्रिरे ऽरुषीर अधि बर्हिषि | यत्राभि संनवामहे || इन्द्राय गाव आशिरं दुदुह्रे वज्रिणे मधु | यत सीम उपह्वरे विदत || उद यद बरध्नस्य विष्टपं गर्हम इन्द्रश च गन्वहि | मध्वः पीत्वा सचेवहि तरिः सप्त सख्युः पदे || अर्चत परार्चत परियमेधासो अर्चत | अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धर्ष्ण्व अर्चत || अव सवराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वणत | पिगा परि चनिष्कदद इन्द्राय बरह्मोद्यतम || आ यत पतन्त्य एन्यः सुदुघा अनपस्फुरः | अपस्फुरं गर्भायत सोमम इन्द्राय पातवे || अपाद इन्द्रो अपाद अग्निर विश्वे देवा अमत्सत | वरुण इद इह कषयत तम आपो अभ्य अनूषत वत्सं संशिश्वरीर इव || सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः | अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिराम इव || यो वयतींर अफाणयत सुयुक्तां उप दाशुषे | तक्वो नेता तद इद वपुर उपमा यो अमुच्यत || अतीद उ शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति दविषः | भिनत कनीन ओदनम पच्यमानम परो गिरा || अर्भको न कुमारको ऽधि तिष्ठन नवं रथम | स पक्षन महिषम मर्गम पित्रे मात्रे विभुक्रतुम || आ तू सुशिप्र दम्पते रथं तिष्ठा हिरण्ययम | अध दयुक्षं सचेवहि सहस्रपादम अरुषं सवस्तिगाम अनेहसम || तं घेम इत्था नमस्विन उप सवराजम आसते | अर्थं चिद अस्य सुधितं यद एतव आवर्तयन्ति दावने || अनु परत्नस्यौकसः परियमेधास एषाम | पूर्वाम अनु परयतिं वर्क्तबर्हिषो हितप्रयस आशत ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 69

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 69 इषुर्न धन्वन परति धीयते मतिर्वत्सो न मातुरुप सर्ज्यूधनि | उरुधारेव दुहे अग्र आयत्यस्य वरतेष्वपि सोम इष्यते || उपो मतिः पर्च्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि | पवमानः सन्तनिः परघ्नतामिव मधुमान दरप्सः परि वारमर्षति || अव्ये वधूयुः पवते परि तवचि शरथ्नीते नप्तीरदितेरतं यते | हरिरक्रान यजतः संयतो मदो नर्म्णा शिशानो महिषो न शोभते || उक्षा मिमाति परति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुप यन्ति निष्क्र्तम | अत्यक्रमीदर्जुनं वारमव्ययमत्कं न निक्तम्परि सोमो अव्यत || अम्र्क्तेन रुशता वाससा हरिरमर्त्यो निर्णिजानः परि वयत | दिवस पर्ष्ठं बर्हणा निर्णिजे कर्तोपस्तरणं चम्वोर्नभस्मयम || सूर्यस्येव रश्मयो दरावयित्नवो मत्सरासः परसुपः साकमीरते | तन्तुं ततं परि सर्गास आशवो नेन्द्राद रते पवते धाम किं चन || सिन्धोरिव परवणे निम्न आशवो वर्षच्युता मदासो गातुमाशत | शं नो निवेशे दविपदे चतुष्पदे....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 69

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 69 भद्रा अग्नेर्वध्र्यश्वस्य सन्द्र्शो वामी परणीतिःसुरणा उपेतयः | यदीं सुमित्रा विशो अग्र इन्धतेघ्र्तेनाहुतो जरते दविद्युतत || घर्तमग्नेर्वध्र्यश्वस्य वर्धनं घर्तमन्नं घर्तं वस्य मेदनम | घर्तेनाहुत उर्विया वि पप्रथे सूर्य इवरोचते सर्पिरासुतिः || यत ते मनुर्यदनीकं सुमित्रः समीधे अग्ने तदिदंनवीयः | स रेवच्छोच स गिरो जुषस्व स वाजं दर्षिस इह शरवो धाः || यं तवा पूर्वमीळितो वध्र्यश्वः समीधे अग्ने स इदंजुषस्व | स न सतिपा उत भवा तनूपा दात्रं रक्षस्वयदिदं ते अस्मे || भवा दयुम्नी वाध्र्यश्वोत गोपा मा तवा तारीदभिमातिर्जनानाम | शूर इव धर्ष्णुश्च्यवनः सुमित्रः पर नुवोचं वाध्र्यश्वस्य नाम || समज्र्या पर्वत्या वसूनि दासा वर्त्राण्यार्या जिगेथ | शूर इव धर्ष्णुश्च्यवनो जनानां तवमग्ने पर्तनायून्रभि षयाः || दीर्घतन्तुर्ब्र्हदुक्षायमग्निः सहस्रस्तरीः शतनीथर्भ्वा | दयुमान दयुमत्सु नर्भिर्म्र्ज्यमानः सुमित्रेषु दीदयोदेवयत्सु || तवे धेनुः सुदुघा जातवेदो....

4 min · TheAum