Rig Veda - Book 05 - Hymn 37

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 37 सम भानुना यतते सूर्यस्याजुह्वानो घर्तप्र्ष्ठः सवञ्चाः | तस्मा अम्र्ध्रा उषसो वय उछान य इन्द्राय सुनवामेत्य आह || समिद्धाग्निर वनवत सतीर्णबर्हिर युक्तग्रावा सुतसोमो जराते | गरावाणो यस्येषिरं वदन्त्य अयद अध्वर्युर हविषाव सिन्धुम || वधूर इयम पतिम इछन्त्य एति य ईं वहाते महिषीम इषिराम | आस्य शरवस्याद रथ आ च घोषात पुरू सहस्रा परि वर्तयाते || न स राजा वयथते यस्मिन्न इन्द्रस तीव्रं सोमम पिबति गोसखायम | आ सत्वनैर अजति हन्ति वर्त्रं कषेति कषितीः सुभगो नाम पुष्यन || पुष्यात कषेमे अभि योगे भवात्य उभे वर्तौ संयती सं जयाति | परियः सूर्ये परियो अग्ना भवाति य इन्द्राय सुतसोमो ददाशत ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 37

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 37 अर्वाग रथं विश्ववारं त उग्रेन्द्र युक्तासो हरयो वहन्तु | कीरिश्चिद धि तवा हवते सवर्वान रधीमहि सधमादस्तेद्य || परो दरोणे हरयः कर्माग्मन पुनानास रज्यन्तो अभूवन | इन्द्रो नो अस्य पूर्व्यः पपीयाद दयुक्षो मदस्य सोम्यस्य राजा || आसस्राणासः शवसानमछेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः | अभि शरव रज्यन्तो वहेयुर्नू चिन नु वायोरम्र्तं विदस्येत || वरिष्ठो अस्य दक्षिणामियर्तीन्द्रो मघोनां तुविकूर्मितमः | यया वज्रिवः परियास्यंहो मघा च धर्ष्णो दयसे वि सूरीन || इन्द्रो वाजस्य सथविरस्य दातेन्द्रो गीर्भिर्वर्धतां वर्द्धमहाः | इन्द्रो वर्त्रं हनिष्ठो अस्तु सत्वा ता सूरिः पर्णति तूतुजानः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 37

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 37 आ वो वाहिष्ठो वहतु सतवध्यै रथो वाजा रभुक्षणो अम्र्क्तः | अभि तरिप्र्ष्ठैः सवनेषु सोमैर्मदे सुशिप्रा महभिः पर्णध्वम || यूयं ह रत्नं मघवत्सु धत्थ सवर्द्र्श रभुक्षणो अम्र्क्तम | सं यज्ञेषु सवधावन्तः पिबध्वं वि नो राधांसि मतिभिर्दयध्वम || उवोचिथ हि मघवन देष्णं महो अर्भस्य वसुनो विभागे | उभा ते पूर्णा वसुना गभस्ती न सून्र्ता नि यमते वसव्या || तवमिन्द्र सवयशा रभुक्षा वाजो न साधुरस्तमेष्य रक्वा | वयं नु ते दाश्वांसः सयाम बरह्म कर्ण्वन्तो हरिवो वसिष्ठाः || सनितासि परवतो दाशुषे चिद याभिर्विवेषो हर्यश्व धीभिः | ववन्मा नु ते युज्याभिरूती कदा न इन्द्र राय आ दशस्येः || वासयसीव वेधसस्त्वं नः कदा न इन्द्र वचसो बुबोधः | अस्तं तात्या धिया रयिं सुवीरं पर्क्षो नो अर्वा नयुहीत वाजी || अभि यं देवी निरतिश्चिदीशे नक्षन्त इन्द्रं शरदःसुप्र्क्षः | उप तरिबन्धुर्जरदष्टिमेत्यस्ववेशं यं कर्णवन्त मर्ताः || आ नो राधांसि सवितः सतवध्या आ रायो यन्तु पर्वतस्यरातौ | सदा नो दिव्यः पायुः सिषक्तु यूयं पात … ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 37

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 37 परेदं बरह्म वर्त्रतूर्येष्वाविथ पर सुन्वतः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | माध्यन्दिनस्य सवनस्य वर्त्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य वज्रिवः || सेहान उग्र पर्तना अभि दरुहः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | माध्यन्दिनस्य … || एकराळ अस्य भुवनस्य राजसि शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | माध्यन्दिनस्य … || सस्थावाना यवयसि तवमेक इच्छचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | माध्यन्दिनस्य … || कषेमस्य च परयुजश्च तवमीशिषे शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | माध्यन्दिनस्य … || कषत्राय तवमवसि न तवमाविथ शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | माध्यन्दिनस्य … || शयावाश्वस्य रेभतस्तथा शर्णु यथाश्र्णोरत्रेः कर्माणि कर्ण्वतः | पर तरसदस्युमाविथ तवमेक इन नर्षाह्य इन्द्र कषत्राणि वर्धयन ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 37

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 37 स सुतः पीतये वर्षा सोमः पवित्रे अर्षति | विघ्नन रक्षांसि देवयुः || स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसिः | अभि योनिंकनिक्रदत || स वाजी रोचना दिवः पवमानो वि धावति | रक्षोहा वारमव्ययम || स तरितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत | जामिभिः सूर्यं सह || स वर्त्रहा वर्षा सुतो वरिवोविददाभ्यः | सोमो वाजमिवासरत || स देवः कविनेषितो.अभि दरोणानि धावति | इन्दुरिन्द्रायमंहना || sa sutaḥ pītaye vṛṣā somaḥ pavitre arṣati | vighnan rakṣāṃsi devayuḥ || sa pavitre vicakṣaṇo harirarṣati dharṇasiḥ | abhi yoniṃkanikradat || sa vājī rocanā divaḥ pavamāno vi dhāvati | rakṣohā vāramavyayam || sa tritasyādhi sānavi pavamāno arocayat | jāmibhiḥ sūryaṃ saha || sa vṛtrahā vṛṣā suto varivovidadābhyaḥ | somo vājamivāsarat || sa devaḥ kavineṣito....

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 37

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 37 नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तद रतंसपर्यत | दूरेद्र्शे देवजाताय केतवे दिवस पुत्रायसूर्याय शंसत || सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो दयावा च यत्रततनन्नहानि च | विश्वमन्यन नि विशते यदेजतिविश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः || न ते अदेवः परदिवो नि वासते यदेतशेभिः पतरैरथर्यसि | पराचीनमन्यदनु वर्तते रज उदन्येनज्योतिषा यासि सूर्य || येन सूर्य जयोतिषा बाधसे तमो जगच्च विश्वमुदियर्षिभानुना | तेनास्मद विश्वामनिरामनाहुतिमपामीवामप दुष्वप्न्यं सुव || विश्वस्य हि परेषितो रक्षसि वरतमहेळयन्नुच्चरसिस्वधा अनु | यदद्य तवा सूर्योपब्रवामहै तं नो देवानु मंसीरत करतुम || तं नो दयावाप्र्थिवी तन न आप इन्द्रः शर्ण्वन्तु मरुतोहवं वचः | मा शूने भूम सूर्यस्य सन्द्र्शिभद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि || विश्वाहा तवा सुमनसः सुचक्षसः परजावन्तो अनमीवानागसः | उद्यन्तं तवा मित्रमहो दिवे-दिवे जयोग जीवाःप्रति पश्येम सूर्य || महि जयोतिर्बिभ्रतं तवा विचक्षण भास्वन्तं चक्षुषे चक्षुषे मयः | आरोहन्तं बर्हतः पाजसस परि वयंजीवाः परति पश्येम सूर्य || यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना पर चेरते नि च विशन्तेक्तुभिः | अनागास्त्वेन हरिकेश सूर्याह्नाह्ना नोवस्यसा-वस्यसोदिहि || शं नो भव चक्षसा शं नो अह्ना शं भानुना शंहिमा शं घर्णेन | यथा शमध्वञ्छमसद दुरोणेतत सूर्य दरविणं धेहि चित्रम || अस्माकं देवा उभयाय जन्मने शर्म यछत दविपदेचतुष्पदे | अदत पिबदूर्जयमानमाशितं तदस्मेशं योररपो दधातन || यद वो देवाश्चक्र्म जिह्वया गुरु मनसो वा परयुतीदेवहेळनम | अरावा यो नो अभि दुछुनायते तस्मिन तदेनोवसवो नि धेतन ||...

4 min · TheAum

PDF Bhagavad-Gita-1954

PDF Bhagavad-Gita-1954 PDF Bhagavad-Gita-1954

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 1.28

Mandukya Karika, verse 1.28 Text प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सर्वस्य हृदि संस्थितम् । सर्वव्यापिनमोंकारं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २८ ॥ praṇavaṃ hīśvaraṃ vidyātsarvasya hṛdi saṃsthitam | sarvavyāpinamoṃkāraṃ matvā dhīro na śocati || 28 || 28. Know Aum to be Īśvara, ever present in the mind of all; the man of discrimination realising Aum as all-pervading, does not grieve. Shankara Bhashya (commentary) Know Aum as the Īśvara present in the mind, which is the seat1 of memory and perception, of all things....

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 038

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 38 कद ध नूनं कधप्रियः पिता पुत्रं न हस्तयोः | दधिध्वे वर्क्तबर्हिषः || कव नूनं कद वो अर्थं गन्ता दिवो न पर्थिव्याः | कव वो गावो न रण्यन्ति || कव वः सुम्ना नव्यांसि मरुतः कव सुविता | कव विश्वानि सौभगा || यद यूयम पर्श्निमातरो मर्तासः सयातन | सतोता वो अम्र्तः सयात || मा वो मर्गो न यवसे जरिता भूद अजोष्यः | पथा यमस्य गाद उप || मो षु णः परा-परा निर्र्तिर दुर्हणा वधीत | पदीष्ट तर्ष्णया सह || सत्यं तवेषा अमवन्तो धन्वञ चिद आ रुद्रियासः | मिहं कर्ण्वन्त्य अवाताम || वाश्रेव विद्युन मिमाति वत्सं न माता सिषक्ति | यद एषां वर्ष्टिर असर्जि || दिवा चित तमः कर्ण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन | यत पर्थिवीं वयुन्दन्ति || अध सवनान मरुतां विश्वम आ सद्म पार्थिवम | अरेजन्त पर मानुषाः || मरुतो वीळुपाणिभिश चित्रा रोधस्वतीर अनु | यातेम अखिद्रयामभिः || सथिरा वः सन्तु नेमयो रथा अश्वास एषाम | सुसंस्क्र्ता अभीशवः || अछा वदा तना गिरा जरायै बरह्मणस पतिम | अग्निम मित्रं न दर्शतम || मिमीहि शलोकम आस्यपर्जन्य इव ततनः | गाय गायत्रम उक्थ्यम || वन्दस्व मारुतं गणं तवेषम पनस्युम अर्किणम | अस्मे वर्द्धा असन्न इह ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 046

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 46 एषो उषा अपूर्व्य वयुछति परिया दिवः | सतुषे वामश्विना बर्हत || या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम | धिया देवा वसुविदा || वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि | यद वांरथो विभिष पतात || हविषा जारो अपां पिपर्ति पपुरिर्नरा | पिता कुटस्य चर्षणिः || आदारो वां मतीनां नासत्या मतवचसा | पातं सोमस्य धर्ष्णुया || या नः पीपरदश्विना जयोतिष्मती तमस्तिरः | तामस्मे रासाथामिषम || आ नो नावा मतीनां यातं पाराय गन्तवे | युञ्जाथामश्विना रथम || अरित्रं वां दिवस पर्थु तीर्थे सिन्धूनां रथः | धिया युयुज्र इन्दवः || दिवस कण्वास इन्दवो वसु सिन्धूनां पदे | सवं वव्रिं कुह धित्सथः || अभूदु भा उ अंशवे हिरण्यं परति सूर्यः | वयख्यज्जिह्वयासितः || अभूदु पारमेतवे पन्था रतय्स साधुया | अदर्शि वि सरुतिर्दिवः || तत-तदिदश्विनोरवो जरिता परति भूषति | मदे सोमस्यपिप्रतोः || वावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा | मनुष्वच्छम्भूा गतम || युवोरुषा अनु शरियं परिज्मनोरुपाचरत | रता वनथो अक्तुभिः || उभा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यछतम | अविद्रियाभिरूतिभिः ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 02 - Hymn 38

Text: Rig Veda Book 2 Hymn 38 उदु षय देवः सविता सवाय शश्वत्तमं तदपा वह्निरस्थात | नूनं देवेभ्यो वि हि धाति रत्नमथाभजद वीतिहोत्रं सवस्तौ || विश्वस्य हि शरुष्टये देव ऊर्ध्वः पर बाहवा पर्थुपाणिः सिसर्ति | आपश्चिदस्य वरत आ निम्र्ग्रा अयं चिद वातो रमते परिज्मन || आशुभिश्चिद यान वि मुचाति नूनमरीरमदतमानं चिदेतोः | अह्यर्षूणां चिन नययानविष्यामनु वरतं सवितुर्मोक्यागात || पुनः समव्यद विततं वयन्ती मध्या कर्तोर्न्यधाच्छक्म धीरः | उत संहायास्थाद वय रतूं अदर्धररमतिःसविता देव आगात || नानौकांसि दुर्यो विश्वमायुर्वि तिष्ठते परभवः शोको अग्नेः | जयेष्ठं माता सूनवे भागमाधादन्वस्यकेतमिषितं सवित्रा || समाववर्ति विष्ठितो जिगीषुर्विश्वेषां कामश्चरताममाभूत | शश्वानपो विक्र्तं हित्व्यागादनु वरतं सवितुर्दैव्यस्य || तवया हितमप्यमप्सु भागं धन्वान्वा मर्गयसो वि तस्थुः | वनानि विभ्यो नकिरस्य तानि वरता देवस्य सवितुर्मिनन्ति || याद्राध्यं वरुणो योनिमप्यमनिशितं निमिषि जर्भुराणः | विश्वो मार्ताण्डो वरजमा पशुर्गात सथशो जन्मानि सविता वयाकः || न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो वरतमर्यमा न मिनन्ति रुद्रः | नारातयस्तमिदं सवस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः || भगं धियं वाजयन्तः पुरन्धिं नराशंसो गनास्पतिर्नो अव्याः | आये वामस्य संगथे रयीणां परिया देवस्य सवितुः सयाम || अस्मभ्यं तद दिवो अद्भ्यः पर्थिव्यास्त्वया दत्तं काम्यं राध आ गात | शं यत सतोत्र्भ्य आपये भवात्युरुशंसाय सवितर्जरित्रे ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 03 - Hymn 38

Text: Rig Veda Book 3 Hymn 38 अभि तष्टेव दीधया मनीषामत्यो न वाजी सुधुरो जिहानः | अभि परियाणि मर्म्र्शत पराणि कवीन्रिछामि सन्द्र्शे सुमेधाः || इनोत पर्छ जनिमा कवीनां मनोध्र्तः सुक्र्तस्तक्षत दयाम | इमा उ ते परण्यो वर्धमाना मनोवाता अध नु धर्मणिग्मन || नि षीमिदत्र गुह्या दधाना उत कषत्राय रोदसी समञ्जन | सं मात्राभिर्ममिरे येमुर उर्वी अन्तर मही सम्र्ते धायसे धुः || आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषञ्छ्रियो वसानश्चरति सवरोचिः | महत तद वर्ष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अम्र्तानि तस्थौ || असूत पूर्वो वर्षभो जयायानिमा अस्य शुरुधः सन्ति पूर्वीः | दिवो नपाता विदथस्य धीभिः कषत्रं राजाना परदिवो दधाथे || तरीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि | अपश्यमत्र मनसा जगन्वान वरते गन्धर्वानपि वायुकेशान || तदिन नवस्य वर्षभस्य धेनोरा नामभिर्ममिरे सक्म्यंगोः | अन्यद-अन्यदसुर्यं वसाना नि मायिनो ममिरे रूपमस्मिन || तदिन नवस्य सवितुर्नकिर्मे हिरण्ययीममतिं यामशिश्रेत | आ सुष्टुती रोदसी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि वव्रे || युवं परत्नस्य साधथो महो यद दैवी सवस्तिः परि णः सयातम | गोपाजिह्वस्य तस्थुषो विरूपा विश्वे पश्यन्ति मायिनः कर्तानि || शुनं हुवेम … ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 04 - Hymn 38

Text: Rig Veda Book 4 Hymn 38 उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पूरुभ्यस तरसदस्युर नितोशे | कषेत्रासां ददथुर उर्वरासां घनं दस्युभ्यो अभिभूतिम उग्रम || उत वाजिनम पुरुनिष्षिध्वानं दधिक्राम उ ददथुर विश्वक्र्ष्टिम | रजिप्यं शयेनम परुषितप्सुम आशुं चर्क्र्त्यम अर्यो नर्पतिं न शूरम || यं सीम अनु परवतेव दरवन्तं विश्वः पूरुर मदति हर्षमाणः | पड्भिर गर्ध्यन्तम मेधयुं न शूरं रथतुरं वातम इव धरजन्तम || यः समारुन्धानो गध्या समत्सु सनुतरश चरति गोषु गछन | आविर्र्जीको विदथा निचिक्यत तिरो अरतिम पर्य आप आयोः || उत समैनं वस्त्रमथिं न तायुम अनु करोशन्ति कषितयो भरेषु | नीचायमानं जसुरिं न शयेनं शरवश चाछा पशुमच च यूथम || उत समासु परथमः सरिष्यन नि वेवेति शरेणिभी रथानाम | सरजं कर्ण्वानो जन्यो न शुभ्वा रेणुं रेरिहत किरणं ददश्वान || उत सय वाजी सहुरिर रतावा शुश्रूषमाणस तन्वा समर्ये | तुरं यतीषु तुरयन्न रजिप्यो ऽधि भरुवोः किरते रेणुम रञ्जन || उत समास्य तन्यतोर इव दयोर रघायतो अभियुजो भयन्ते | यदा सहस्रम अभि षीम अयोधीद दुर्वर्तुः समा भवति भीम रञ्जन || उत समास्य पनयन्ति जना जूतिं कर्ष्टिप्रो अभिभूतिम आशोः | उतैनम आहुः समिथे वियन्तः परा दधिक्रा असरत सहस्रैः || आ दधिक्राः शवसा पञ्च कर्ष्टीः सूर्य इव जयोतिषापस ततान | सहस्रसाः शतसा वाज्य अर्वा पर्णक्तु मध्वा सम इमा वचांसि ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 38

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 38 उरोष ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो | अधा नो विश्वचर्षणे दयुम्ना सुक्षत्र मंहय || यद ईम इन्द्र शरवाय्यम इषं शविष्ठ दधिषे | पप्रथे दीर्घश्रुत्तमं हिरण्यवर्ण दुष्टरम || शुष्मासो ये ते अद्रिवो मेहना केतसापः | उभा देवाव अभिष्टये दिवश च गमश च राजथः || उतो नो अस्य कस्य चिद दक्षस्य तव वर्त्रहन | अस्मभ्यं नर्म्णम आ भरास्मभ्यं नर्मणस्यसे || नू त आभिर अभिष्टिभिस तव शर्मञ छतक्रतो | इन्द्र सयाम सुगोपाः शूर सयाम सुगोपाः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 38

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 38 अपादित उदु नश्चित्रतमो महीं भर्षद दयुमतीमिन्द्रहूतिम | पन्यसीं धीतिं दैव्यस्य यामञ जनस्य रातिं वनते सुदानुः || दूराच्चिदा वसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यति बरुवाणः | एयमेनं देवहूतिर्वव्र्त्यान मद्र्यगिन्द्रमियं रच्यमाना || तं वो धिया परमया पुराजामजरमिन्द्रमभ्यनूष्यर्कैः | बरह्मा च गिरो दधिरे समस्मिन महांश्च सतोमो अधि वर्धदिन्द्रे || वर्धाद यं यज्ञ उत सोम इन्द्रं वर्धाद बरह्म गिर उक्था च मन्म | वर्धाहैनमुषसो यामन्नक्तोर्वर्धान मासाः शरदो दयाव इन्द्रम || एवा जज्ञानं सहसे असामि वाव्र्धानं राधसे च शरुताय | महामुग्रमवसे विप्र नूनमा विवासेम वर्त्रतूर्येषु ||...

2 min · TheAum