PDF Aparoksha-Anubhuti-by-Sri-Shankaracharya

PDF Aparoksha-Anubhuti-by-Sri-Shankaracharya PDF Aparoksha-Anubhuti-by-Sri-Shankaracharya

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 1.25

Mandukya Karika, verse 1.25 Text युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् । प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् ॥ २५ ॥ yuñjīta praṇave cetaḥ praṇavo brahma nirbhayam | praṇave nityayuktasya na bhayaṃ vidyate kvacit || 25 || 25. The mind should be unified with (the sacred syllable) Aum. (For) Aum is Brahman, the ever-fearless. He who is always unified with Aum knows no fear whatever. Shankara Bhashya (commentary) The word Yuñjīta means to unify, i....

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 043

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 43 कद रुद्राय परचेतसे मीळ्हुष्टमाय तव्यसे | वोचेम शन्तमं हर्दे || यथा नो अदितिः करत पश्वे नर्भ्यो यथा गवे | यथा तोकाय रुद्रियम || यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्चिकेतति | यथा विश्वे सजोषसः || गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलाषभेषजम | तच्छंयोः सुम्नमीमहे || यः शुक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते | शरेष्ठो देवानां वसुः || शं नः करत्यर्वते सुगं मेषाय मेष्ये | नर्भ्यो नारिभ्यो गवे || अस्मे सोम शरियमधि नि धेहि शतस्य नर्णाम | महि शरवस्तुविन्र्म्णम || मा नः सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त | आ न इन्दो वाजे भज || यास्ते परजा अम्र्तस्य परस्मिन धामन्न्र्तस्य | मूर्धा नाभा सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 02 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 2 Hymn 35 उपेमस्र्क्षि वाजयुर्वचस्यां चनो दधीत नाद्यो गिरो मे | अपां नपादाशुहेमा कुवित स सुपेशसस करति जोषिषद धि || इमं सवस्मै हर्द आ सुतष्टं मन्त्रं वोचेम कुविदस्य वेदत | अपां नपादसुर्यस्य मह्ना विश्वान्यर्यो भुवना जजान || समन्या यन्त्युप यन्त्यन्याः समानमूर्वं नद्यः पर्णन्ति | तमू शुचिं शुचयो दीदिवांसमपां नपातं परि तस्थुरापः || तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्म्र्ज्यमानाः परि यन्त्यापः | स शुक्रेभिः शिक्वभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घर्तनिर्णिगप्सु || अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीर्देवाय देवीर्दिधिषन्त्यन्नम | कर्ता इवोप हि परसर्स्रे अप्सु स पीयूषं धयति पूर्वसूनाम || अश्वस्यात्र जनिमास्य च सवर्द्रुहो रिषः सम्प्र्चः पाहिसूरीन | आमासु पूर्षु परो अप्रम्र्ष्यं नारातयो वि नशन नान्र्तानि || सव आ दमे सुदुघा यस्य धेनुः सवधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति | सो अपां नपादूर्जयन्नप्स्वन्तर्वसुदेयाय विधते वि भाति || यो अप्स्वा सुचिना दैव्येन रतावाजस्र उर्विया विभाति | वया इदन्या भुवनान्यस्य पर जायन्ते वीरुधश्च परजाभिः || अपां नपादा हयस्थादुपस्थं जिह्मानामूर्ध्वो विद्युतं वसानः | तस्य जयेष्ठं महिमानं वहन्तीर्हिरण्यवर्णाः परि यन्ति यह्वीः || हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्द्र्गपां नपात सेदु हिरण्यवर्णः | हिरण्ययात परि योनेर्निषद्या हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मै || तदस्यानीकमुत चारु नामापीच्यं वर्धते नप्तुरपाम | यमिन्धते युवतयः समित्था हिरण्यवर्णं घर्तमन्नमस्य || अस्मै बहूनामवमाय सख्ये यज्ञैर्विधेम नमसा हविर्भिः | सं सानु मार्ज्मि दिधिषामि बिल्मैर्दधाम्यन्नैःपरि वन्द रग्भिः || स ईं वर्षाजनयत तासु गर्भं स ईं सिशुर्धयति तं रिहन्ति | सो अपां नपादनभिम्लातवर्णो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 03 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 3 Hymn 35 तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि वायुर्न नियुतो नो अछ | पिबास्यन्धो अभिस्र्ष्टो अस्मे इन्द्र सवाहा ररिमाते मदाय || उपाजिरा पुरुहूताय सप्ती हरी रथस्य धूर्ष्वा युनज्मि | दरवद यथा सम्भ्र्तं विश्वतश्चिदुपेमं यज्ञमावहात इन्द्रम || उपो नयस्व वर्षणा तपुष्पोतेमव तवं वर्षभ सवधावः | गरसेतामश्वा वि मुचेह शोणा दिवे-दिवे सद्र्शीरद्धिधानाः || बरह्मणा ते बरह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद आशू | सथिरं रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठन परजानन विद्वानुप याहि सोमम || मा ते हरी वर्षणा वीतप्र्ष्ठा नि रीरमन यजमानासो अन्ये | अत्यायाहि शश्वतो वयं ते....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 04 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 4 Hymn 35 इहोप यात शवसो नपातः सौधन्वना रभवो माप भूत | अस्मिन हि वः सवने रत्नधेयं गमन्त्व इन्द्रम अनु वो मदासः || आगन्न रभूणाम इह रत्नधेयम अभूत सोमस्य सुषुतस्य पीतिः | सुक्र्त्यया यत सवपस्यया चं एकं विचक्र चमसं चतुर्धा || वय अक्र्णोत चमसं चतुर्धा सखे वि शिक्षेत्य अब्रवीत | अथैत वाजा अम्र्तस्य पन्थां गणं देवानाम रभवः सुहस्ताः || किम्मयः सविच चमस एष आस यं काव्येन चतुरो विचक्र | अथा सुनुध्वं सवनम मदाय पात रभवो मधुनः सोम्यस्य || शच्याकर्त पितरा युवाना शच्याकर्त चमसं देवपानम | शच्या हरी धनुतराव अतष्टेन्द्रवाहाव रभवो वाजरत्नाः || यो वः सुनोत्य अभिपित्वे अह्नां तीव्रं वाजासः सवनम मदाय | तस्मै रयिम रभवः सर्ववीरम आ तक्षत वर्षणो मन्दसानाः || परातः सुतम अपिबो हर्यश्व माध्यंदिनं सवनं केवलं ते | सम रभुभिः पिबस्व रत्नधेभिः सखींर यां इन्द्र चक्र्षे सुक्र्त्या || ये देवासो अभवता सुक्र्त्या शयेना इवेद अधि दिवि निषेद | ते रत्नं धात शवसो नपातः सौधन्वना अभवताम्र्तासः || यत तर्तीयं सवनं रत्नधेयम अक्र्णुध्वं सवपस्या सुहस्ताः | तद रभवः परिषिक्तं व एतत सम मदेभिर इन्द्रियेभिः पिबध्वम ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 35 यस ते साधिष्ठो ऽवस इन्द्र करतुष टम आ भर | अस्मभ्यं चर्षणीसहं सस्निं वाजेषु दुष्टरम || यद इन्द्र ते चतस्रो यच छूर सन्ति तिस्रः | यद वा पञ्च कषितीनाम अवस तत सु न आ भर || आ ते ऽवो वरेण्यं वर्षन्तमस्य हूमहे | वर्षजूतिर हि जज्ञिष आभूभिर इन्द्र तुर्वणिः || वर्षा हय असि राधसे जज्ञिषे वर्ष्णि ते शवः | सवक्षत्रं ते धर्षन मनः सत्राहम इन्द्र पौंस्यम || तवं तम इन्द्र मर्त्यम अमित्रयन्तम अद्रिवः | सर्वरथा शतक्रतो नि याहि शवसस पते || तवाम इद वर्त्रहन्तम जनासो वर्क्तबर्हिषः | उग्रम पूर्वीषु पूर्व्यं हवन्ते वाजसातये || अस्माकम इन्द्र दुष्टरम पुरोयावानम आजिषु | सयावानं धने-धने वाजयन्तम अवा रथम || अस्माकम इन्द्रेहि नो रथम अवा पुरंध्या | वयं शविष्ठ वार्यं दिवि शरवो दधीमहि दिवि सतोमम मनामहे ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 35 कदा भुवन रथक्षयाणि बरह्म कदा सतोत्रे सहस्रपोष्यन्दाः | कदा सतोमं वासयो.अस्य राया कदा धियः करसि वाजरत्नाः || कर्हि सवित तदिन्द्र यन नर्भिर्नॄन वीरैर्वीरान नीळयासे जयाजीन | तरिधातु गा अधि जयासि गोष्विन्द्र दयुम्नंस्वर्वद धेह्यस्मे || कर्हि सवित तदिन्द्र यज्जरित्रे विष्वप्सु बरह्म कर्णवः शविष्ठ | कदा धियो न नियुतो युवासे कदा गोमघा हवनानि गछाः || स गोमघा जरित्रे अश्वश्चन्द्रा वाजश्रवसो अधि धेहि पर्क्षः | पीपिहीषः सुदुघामिन्द्र धेनुं भरद्वाजेषु सुरुचो रुरुच्याः || तमा नूनं वर्जनमन्यथा चिच्छूरो यच्छक्र वि दुरोग्र्णीषे | मा निररं शुक्रदुघस्य धेनोराङगिरसान बरह्मणा विप्र जिन्व ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 35 शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या | शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ || शं नो भगः शमु नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिःशमु सन्तु रायः | शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसःशं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु || शं नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शं न उरूची भवतुस्वधाभिः | शं रोदसी बर्हती शं नो अद्रिः शं नोदेवानां सुहवानि सन्तु || शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विना शम | शं नः सुक्र्तां सुक्र्तानि सन्तु शं न इषिरोभि वातु वातः || शं नो दयावाप्र्थिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दर्शयेनो अस्तु | शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस पतिरस्तु जिष्णुः || शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः | शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं नस्त्वष्टा गनाभिरिह शर्णोतु || शं नः सोमो भवतु बरह्म शं नः शं नो गरावाणःशमु सन्तु यज्ञाः | शं नः सवरूणां मितयो भवन्तु शं नः परस्वः शं वस्तु वेदिः || शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः परदिशो भवन्तु | शं नः पर्वता धरुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः || शं नो अदितिर्भवतु वरतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः सवर्काः | शं नो विष्णुः शं उ पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शं वस्तु वायुः || शं नो देवः सविता तरायमाणः शं नो भवन्तूषसो विभातीः | शं नः पर्जन्यो भवतु परजाभ्यः शं नःक्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः || शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु | शमभिषाचः शमु रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः || शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः | शं न रभवः सुक्र्तः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु || शं नो अज एकपाद देवो अस्तु शं नो....

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 35 अग्निनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुनादित्यै रुद्रैर्वसुभिः सचाभुवा | सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना || विश्वाभिर्धीभिर्भुवनेन वाजिना दिवा पर्थिव्याद्रिभिः सचाभुवा | सजोषसा उषसा … || विश्वैर्देवैस्त्रिभिरेकादशैरिहाद्भिर्मरुद्भिर्भ्र्गुभिः सचाभुवा | सजोषसा उषसा … || जुषेथां यज्ञं बोधतं हवस्य मे विश्वेह देवौ सवनाव गछतम | सजोषसा उषसा सूर्येण चेषं नो वोळ्हमश्विना || सतोमं जुषेथां युवशेव कन्यनां विश्वेह देवौ सवनाव गछतम | सजोषसा उषसा सूर्येन चेषं … || गिरो जुषेथामध्वरं जुषेथां विश्वेह देवौ सवनाव गछतम | सजोषसा उषसा सूर्येण चेषं … || हारिद्रवेव पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिषेवाव गछथः | सजोषसा उषसा सूर्येण च तरिर्वर्तिर्यातमश्विना || हंसाविव पतथो अध्वगाविव सोमं सुतं महिषेवाव गछथः | सजोषसा उषसा सूर्येण च तरिर… || शयेनाविव पतथो हव्यदातये सोमं सुतं महिषेवाव गछथः | सजोषसा उषसा सूर्येण च तरिर… || पिबतं च तर्प्णुतं चा च गछतं परजां च धत्तं दरविणं च धत्तम | सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं नो धत्तमश्विना || जयतं च पर सतुतं च पर चावतं परजां च धत्तं दरविणं च धत्तम | सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं … || हतं च शत्रून यततं च मित्रिणः परजां च धत्तं दरविणं च धत्तम | सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं … || मित्रावरुणवन्ता उत धर्मवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गछथो हवम | सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्यातमश्विना || अङगिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गछथो हवम | सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर… || रभुमन्ता वर्षणा वाजवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गछथो हवम | सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर… || बरह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हतं रक्षांसि सेधतममीवाः | सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना || कषत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं नॄन हतं रक्षाण्सि सेधतममीवाः | सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं … || धेनूर्जिन्वतमुत जिन्वतं विशो हतं रक्षांसि सेधतममीवाः | सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं … || अत्रेरिव शर्णुतं पूर्व्यस्तुतिं शयावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता | सजोषसा उषसा सूर्येन चाश्विना तिरोह्न्यम || सर्गानिव सर्जतं सुष्टुतीरुप शयावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता | सजोषसा उषसा सूर्येण चाश्विना || रश्मीन्रिव यछतमध्वरानुप शयावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता | सजोषसा उषसा सूर्येण चाश्विना … || अर्वाग रथं नि यछतं पिबतं सोम्यं मधु | आ यातमश्विना गतमवस्युर्वामहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे || नमोवाके परस्थिते अध्वरे नरा विवक्षणस्य पीतये | आ यातं … || सवाहाक्र्तस्य तर्म्पतं सुतस्य देवावन्धसः | आ यातं … ||...

7 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 35 आ नः पवस्व धारया पवमान रयिं पर्थुम | यया जयोतिर्विदासि नः || इन्दो समुद्रमीङखय पवस्व विश्वमेजय | रायो धर्ता न ओजसा || तवया वीरेण वीरवो.अभि षयाम पर्तन्यतः | कषरा णो अभि वार्यम || पर वाजमिन्दुरिष्यति सिषासन वाजसा रषिः | वरता विदान आयुधा || तं गीर्भिर्वाचमीङखयं पुनानं वासयामसि | सोमं जनस्य गोपतिम || विश्वो यस्य वरते जनो दाधार धर्मणस पतेः | पुनानस्य परभूवसोः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 35 अबुध्रमु तय इन्द्रवन्तो अग्नयो जयोतिर्भरन्त उषसोव्युष्टिषु | मही दयावाप्र्थिवी चेततामपो.अद्यादेवानामव आ वर्णीमहे || दिवस्प्र्थिव्योरव आ वर्णीमहे मातॄन सिन्धून पर्वताञ्छर्यणावतः | अनागास्त्वं सूर्यमुषासमीमहे भद्रंसोमः सुवानो अद्या कर्णोतु नः || दयावा नो अद्य पर्थिवी अनागसो मही तरायेतां सुवितायमातरा | उषा उछन्त्यप बाधतामघं सवस्त्यग्निंसमिधानमीमहे || इयं न उस्रा परथमा सुदेव्यं रेवत सनिभ्यो रेवती वयुछतु | आरे मन्युं दुर्विदत्रस्य धीमहि सवस्त्यग्निंसमिधानमीमहे || पर याः सिस्रते सूर्यस्य रश्मिभिर्ज्योतिर्भरन्तीरुषसो वयुष्टिषु | भद्रा नो अद्य शरवसे वयुछत सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || अनमीवा उषस आ चरन्तु न उदग्नयो जिहतां जयोतिषाब्र्हत | आयुक्षातामश्विना तूतुजिं रथं सवस्त्यग्निंसमिधानमीमहे || शरेष्ठं नो अद्य सवितर्वरेण्यं भागमा सुव स हिरत्नधा असि | रायो जनित्रीं धिषणामुप बरुवे सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || पिपर्तु मा तद रतस्य परवाचनं देवानां यन मनुष्यामन्महि | विश्वा इदुस्रा सपळ उदेति सूर्यः सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || अद्वेषो अद्य बर्हिष सतरीमणि गराव्णां योगे मन्मनःसाध ईमहे | आदित्यानां शर्मणि सथा भुरण्यसि सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || आ नो बर्हिः सधमादे बर्हद दिवि देवानीळे सादयासप्त होतॄन | इन्द्रं मित्रं वरुणं सातये भगं सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || त आदित्या आ गता सर्वतातये वर्धे नो यज्ञमवतासजोषसः | बर्हस्पतिं पूषणमश्विना भगं सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || तन नो देवा यछत सुप्रवाचनं छर्दिरादित्याः सुभरंन्र्पाय्यम | पश्वे तोकाय तनयाय जीवसे सवस्त्यग्निंसमिधानमीमहे || विश्वे अद्य मरुतो विश्व ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयःसमिद्धाः | विश्वे नो देवा अवसा गमन्तु विश्वमस्तुद्रविणं वाजो अस्मे || यं देवासो....

5 min · TheAum

PDF Astavakra-Samhita

PDF Astavakra-Samhita PDF Astavakra-Samhita

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Karika, verse 1.26

Mandukya Karika, verse 1.26 Text प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः । अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥ २६ ॥ praṇavo hyaparaṃ brahma praṇavaśca paraḥ smṛtaḥ | apūrvo'nantaro'bāhyo'naparaḥ praṇavo'vyayaḥ || 26 || 26. (The sacred syllable) Aum verily the Lower Brahman, and it is also admitted to be the Supreme Brahman. Aum is without beginning (cause), unique, without anything outside itself, unrelated to any effect and changeless. Shankara Bhashya (commentary) Aum is both the Lower1 Brahman and the Supreme Turīya....

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 044

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 44 अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमर्त्य | आ दाशुषे जातवेदो वहा तवमद्या देवानुषर्बुधः || जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनो.अग्ने रथीरध्वराणाम | सजूरश्विभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मे धेहि शरवो बर्हत || अद्या दूतं वर्णीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियम | धूमकेतुं भार्जीकं वयुष्टिषु यज्ञानामध्वरश्रियम || शरेष्ठं यविष्ठमतिथिं सवाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे | देवानछा यातवे जातवेदसमग्निमीळे वयुष्टिषु || सतविष्यामि तवामहं विश्वस्याम्र्त भोजन | अग्ने तरातारमम्र्तं मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन || सुशंसो बोधि गर्णते यविष्ठ्य मधुजिह्वः सवाहुतः | परस्कण्वस्य परतिरन्नायुर्जीवसे नमस्या दैव्यं जनम || होतारं विश्ववेदसं सं हि तवा विश इन्धते | स आ वह पुरुहूत परचेतसो....

4 min · TheAum