Rig Veda - Book 06 - Hymn 25

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 25 या त ऊतिरवमा या परमा या मध्यमेन्द्र शुष्मिन्नस्ति | ताभिरू षु वर्त्रहत्ये.अवीर्न एभिश्च वाजैर्महान्न उग्र || आभि सप्र्धो मिथतीररिषण्यन्नमित्रस्य वयथया मन्युमिन्द्र | आभिर्विश्वा अभियुजो विषूचीरार्याय विशो.अव तारीर्दासीः || इन्द्र जामय उत ये.अजामयो.अर्वाचीनासो वनुषो युयुज्रे | तवमेषां विथुरा शवांसि जहि वर्ष्ण्यानि कर्णुही पराचः || शूरो वा शूरं वनते शरीरैस्तनूरुचा तरुषि यत कर्ण्वैते | तोके वा गोषु तनये यदप्सु वि करन्दसी उर्वरासु बरवैते || नहि तवा शूरो न तुरो न धर्ष्णुर्न तवा योधो मन्यमानो युयोध | इन्द्र नकिष टवा परत्यस्त्येषां विश्वा जातान्यभ्यसि तानि || स पत्यत उभयोर्न्र्म्णमयोर्यदी वेधसः समिथे हवन्ते | वर्त्रे वा महो नर्वति कषये वा वयचस्वन्ता यदि वितन्तसैते || अध समा ते चर्षणयो यदेजानिन्द्र तरातोत भवा वरूता | अस्माकासो ये नर्तमासो अर्य इन्द्र सूरयो दधिरे पुरोनः || अनु ते दायि मह इन्द्रियाय सत्रा ते विष्वमनु वर्त्रहत्ये | अनु कषत्रमनु सहो यजत्रेन्द्र देवेभिरनु ते नर्षह्ये || एवा न सप्र्धः समजा समत्स्विन्द्र रारन्धि मिथतीरदेवीः | विद्याम वस्तोरवसा गर्णन्तो भरद्वाजा उत त इन्द्र नूनम ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 25

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 25 आ ते मह इन्द्रोतयुग्र समन्यवो यत समरन्त सेनाः | पताति दिद्युन नर्यस्य बाह्वोर्मा ते मनो विष्वद्र्यग वि चारीत || नि दुर्ग इन्द्र शनथिह्यमित्रानभि ये नो मर्तासो अमन्ति | आरे तं शंसं कर्णुहि निनित्सोरा नो भर सम्भरणं वसूनाम || शतं ते शिप्रिन्नूतयः सुदासे सहस्रं शंसा उत रातिरस्तु | जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्यास्मे दयुम्नमधि रत्नं च धेहि || तवावतो हीन्द्र करत्वे अस्मि तवावतो.अवितुः शूर रातौ | विश्वेदहानि तविषीव उग्रनोकः कर्णुष्व हरिवो न मर्धीः || कुत्सा एते हर्यश्वाय शूषमिन्द्रे सहो देवजूतमियानाः | सत्रा कर्धि सुहना शूर वर्त्रा वयं तरुत्राः सनुयाम वाजम || एवा न इन्द्र वार्यस्य … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 25

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 25 ता वां विश्वस्य गोपा देवा देवेषु यज्ञिय | रतावाना यजसे पुतदक्षसा || मित्रा तना न रथ्या वरुणो यश्च सुक्रतुः | सनात सुजाता तनया धर्तव्रता || ता माता विश्ववेदसासुर्याय परमहसा | महि जजानादितिरतावरी || महान्ता मित्रावरुणा सम्राजा देवावसुरा | रतावानाव्र्तमा घोषतो बर्हत || नपाता शवसो महः सूनू दक्षस्य सुक्रतु | सर्प्रदानू इषो वास्त्वधि कषितः || सं या दानूनि येमथुर्दिव्याः पार्थिवीरिषः | नभस्वतीरा वां चरन्तु वर्ष्टयः || अधि या बर्हतो दिवो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 25

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 25 पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे | मरुद्भ्यो वायवे मदः || पवमान धिया हितो.अभि योनिं कनिक्रदत | धर्मणा वायुमा विश || सं देवैः शोभते वर्षा कविर्योनावधि परियः | वर्त्रहा देववीतमः || विश्वा रूपाण्याविशन पुनानो याति हर्यतः | यत्राम्र्तास आसते || अरुषो जनयन गिरः सोमः पवत आयुषक | इन्द्रं गछन कविक्रतुः || आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे | अर्कस्य योनिमासदम || pavasva dakṣasādhano devebhyaḥ pītaye hare | marudbhyo vāyave madaḥ || pavamāna dhiyā hito....

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 25

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 25 भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत करतुम | अधा तेसख्ये अन्धसो वि वो मदे रणन गवो न यवसे विवक्षसे || हर्दिस्प्र्शस्त असते विश्वेषु सोम ध मसु | अधा कामा इमेमम वि वो मदे वि तिष्ठन्ते वसूयवो विवक्षसे || उत वरतनि सोम ते परहं मिनामि पाक्या | अधा पितेवसूनवे वि वो मदे मर्ळ नो अभि चिद वधाद विवक्षसे || समु पर यन्ति धीतयः सर्गासो.अवतानिव | करतुं नःसोम जिवसे वि वो मदे धरया चमसानिव विवक्षसे || तव तये सोम शक्तिभिर्निकामासो वय रण्विरे | गर्त्सस्यधिरस्तवसो वि वो मदे वरजं गोमन्तमश्विनं विवक्षसे || पशुं नः सोम रक्षसि पुरुत्र विष्ठितं जगत | समाक्र्णोषि जीवसे वि वो मदे विश्वा सम्पश्यन भुवनविवक्षसे || तवं नः सोम विश्वतो गोप अदभ्यो भव | सेध राजन्नपस्रिधो वि वो मदे म नो दुः शंस ईशता विवक्षसे || तवं नः सोम सुक्रतुर्व योधेयाय जाग्र्हि | कषेत्रवित्तरोमनुषो वि वो मदे दरुहो नः पाह्यंहसो विवक्षसे || तवं नो वर्त्र हन्तमेन्द्रस्येन्दो शिवः सखा | यत सिंहवन्ते समिथे वि वो मदे युध्यमनस्तोकसातौविवक्षसे || अयं घ स तुरो मद इन्द्रस्य वर्धत परियः | अयंकक्षीवतो महो वि वो मदे मतिं विप्रस्य वर्धयद्विवक्षसे || अयं विप्रय दशुषे वजनियर्ति गोमतः | अयंसप्तभ्य आ वरं वि वो मदे परन्धं शरोणं चतरिषद विवक्षसे ||...

4 min · TheAum

PDF Vedanta Paribhasa pdf epub

PDF Vedanta Paribhasa pdf epub PDF Vedanta Paribhasa pdf epub

September 22, 2023 · 1 min · TheAum

Mandukya Upanishad, verse 9

Mandukya Upanishad, verse 9 Text जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वाद्वाप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ jāgaritasthāno vaiśvānaro'kāraḥ prathamā mātrā''pterādimattvādvāpnoti ha vai sarvāṅkāmānādiśca bhavati ya evaṃ veda || 9 || 9. He who is Vaiśvānara, having for its sphere of activity the waking state, is A, the first letter (of Aum) on account of its all-pervasiveness or on account of being the first (these being the common features of both)....

September 22, 2023 · 2 min · TheAum

Katha Upanishad - Verse 1.1.26

Text: श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेंद्रियाणां जरयंति तेजः । अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ śvobhāvā martyasya yadantakaitatsarveṃdriyāṇāṃ jarayaṃti tejaḥ | api sarvaṃ jīvitamalpameva tavaiva vāhāstava nṛtyagīte || 26 || 26. (Nachiketas says) Ephemeral these; Oh Death, these tend to the decay of the fire (vigour) of all the senses in man. Even the longest life is, indeed, short. Thine alone be the chariots, the dance and music. Shankara’s Commentary: Though thus tempted, Nachiketas unagitated like a large lake, said: svobhavah, enjoyments whose existence the next day is a matter of doubt; the enjoyments enumerated by you are ephemeral; again....

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 032

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 32 इन्द्रस्य नु वीर्याणि पर वोचं यानि चकार परथमानि वज्री | अहन्नहिमन्वपस्ततर्द पर वक्षणा अभिनत पर्वतानाम || अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं तवष्टास्मै वज्रं सवर्यं ततक्ष | वाश्रा इव धेनवः सयन्दमाना अञ्जः समुद्रमव जग्मुरापः || वर्षायमाणो.अव्र्णीत सोमं तरिकद्रुकेष्वपिबत सुतस्य | आसायकं मघवादत्त वज्रमहन्नेनं परथमजामहीनाम || यदिन्द्राहन परथमजामहीनामान मायिनाममिनाः परोत मायाः | आत सूर्यं जनयन दयामुषासं तादीत्नाशत्रुं न किला विवित्से || अहन वर्त्रं वर्त्रतरं वयंसमिन्द्रो वज्रेण महता वधेन | सकन्धांसीव कुलिशेना विव्र्क्णाहिः शयत उपप्र्क पर्थिव्याः || अयोद्धेव दुर्मद आ हि जुह्वे महावीरं तुविबाधं रजीषम | नातारीदस्य सम्र्तिं वधानां सं रुजानाः पिपिषैन्द्रशत्रुः || अपादहस्तो अप्र्तन्यदिन्द्रमास्य वज्रमधि सानौ जघान | वर्ष्णो वध्रिः परतिमानं बुभूषन पुरुत्रा वर्त्रो अशयद वयस्तः || नदं न भिन्नममुया शयानं मनो रुहाणा अति यन्त्यापः | याश्चिद वर्त्रो महिना पर्यतिष्ठत तासामहिः पत्सुतःशीर्बभूव || नीचावया अभवद वर्त्रपुत्रेन्द्रो अस्या अव वधर्जभार | उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद दानुः शये सहवत्सा न धेनुः || अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितंशरीरम | वर्त्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रुः || दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन निरुद्धा आपः पणिनेव गावः | अपां बिलमपिहितं यदासीद वर्त्रं जघन्वानपतद ववार || अश्व्यो वारो अभवस्तदिन्द्र सर्के यत तवा परत्यहन देव एकः | अजयो गा अजयः शूर सोममवास्र्जः सर्तवे सप्त सिन्धून || नास्मै विद्युन न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिरद धरादुनिं च | इन्द्रश्च यद युयुधाते अहिश्चोतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये || अहेर्यातारं कमपश्य इन्द्र हर्दि यत ते जघ्नुषो भीरगछत | नव च यन नवतिं च सरवन्तीः शयेनो न भीतोतरो रजांसि || इन्द्रो यातो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 02 - Hymn 26

Text: Rig Veda Book 2 Hymn 26 रजुरिच्छंसो वनवद वनुष्यतो देवयन्निददेवयन्तमभ्यसत | सुप्रावीरिद वनवत पर्त्सु दुष्टरं यज्वेदयज्योर्वि भजाति भोजनम || यजस्व वीर पर विहि मनायतो भद्रं मनः कर्णुष्व वर्त्रतूर्ये | हविष कर्णुष्व सुभगो यथाससि बरह्मणस पतेरव आ वर्णीमहे || स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पुत्रैर्वाजं भरतेधना नर्भिः | देवानां यः पितरमाविवासति शरद्धामना हविषा बरह्मणस पतिम || यो अस्मै हव्यैर्घ्र्तवद्भिरविधत पर तं पराचा नयति बरह्मणस पतिः | उरुष्यतीमंहसो रक्षती रिषो....

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 03 - Hymn 26

Text: Rig Veda Book 3 Hymn 26 वैश्वानरं मनसाग्निं निचाय्या हविष्मन्तो अनुषत्यं सवर्विदम | सुदानुं देवं रथिरं वसूयवो गीर्भी रण्वंकुशिकासो हवामहे || तं शुभ्रमग्निमवसे हवामहे वैश्वानरं मातरिश्वानमुक्थ्यम | बर्हस्पतिं मनुषो देवतातये विप्रं शरोतारमतिथिं रघुष्यदम || अश्वो न करन्दञ जनिभिः समिध्यते वैश्वानरः कुशिकेभिर्युगे-युगे | स नो अग्निः सुवीर्यं सवश्व्यं दधातु रत्नमम्र्तेषु जाग्र्विः || पर यन्तु वाजास्तविषीभिरग्नयः शुभे सम्मिष्लाः पर्षतीरयुक्षत | बर्हदुक्षो मरुतो विश्ववेदसः पर वेपयन्तिपर्वतानदाभ्याः || अग्निश्रियो मरुतो विश्वक्र्ष्टय आ तवेषमुग्रमव ईमहे वयम | ते सवानिनो रुद्रिया वर्षनिर्णिजः सिंहा न हेषक्रतवः सुदानवः || वरातं-वरातं गणं-गणं सुशस्तिभिरग्नेर्भामं मरुतामोज ईमहे | पर्षदश्वासो अनवभ्रराधसो गन्तारो यज्ञं विदथेषु धीराः || अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घर्तं मे चक्षुरम्र्तं म आसन | अर्कस्त्रिधातू रजसो विमानो....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 04 - Hymn 26

Text: Rig Veda Book 4 Hymn 26 अहम मनुर अभवं सूर्यश चाहं कक्षीवां रषिर अस्मि विप्रः | अहं कुत्सम आर्जुनेयं नय ॠञ्जे ऽहं कविर उशना पश्यता मा || अहम भूमिम अददाम आर्यायाहं वर्ष्टिं दाशुषे मर्त्याय | अहम अपो अनयं वावशाना मम देवासो अनु केतम आयन || अहम पुरो मन्दसानो वय ऐरं नव साकं नवतीः शम्बरस्य | शततमं वेश्यं सर्वताता दिवोदासम अतिथिग्वं यद आवम || पर सु ष विभ्यो मरुतो विर अस्तु पर शयेनः शयेनेभ्य आशुपत्वा | अचक्रया यत सवधया सुपर्णो हव्यम भरन मनवे देवजुष्टम || भरद यदि विर अतो वेविजानः पथोरुणा मनोजवा असर्जि | तूयं ययौ मधुना सोम्येनोत शरवो विविदे शयेनो अत्र || रजीपी शयेनो ददमानो अंशुम परावतः शकुनो मन्द्रम मदम | सोमम भरद दाद्र्हाणो देवावान दिवो अमुष्माद उत्तराद आदाय || आदाय शयेनो अभरत सोमं सहस्रं सवां अयुतं च साकम | अत्रा पुरंधिर अजहाद अरातीर मदे सोमस्य मूरा अमूरः ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 26

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 26 अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया | आ देवान वक्षि यक्षि च || तं तवा घर्तस्नव ईमहे चित्रभानो सवर्द्र्शम | देवां आ वीतये वह || वीतिहोत्रं तवा कवे दयुमन्तं सम इधीमहि | अग्ने बर्हन्तम अध्वरे || अग्ने विश्वेभिर आ गहि देवेभिर हव्यदातये | होतारं तवा वर्णीमहे || यजमानाय सुन्वत आग्ने सुवीर्यं वह | देवैर आ सत्सि बर्हिषि || समिधानः सहस्रजिद अग्ने धर्माणि पुष्यसि | देवानां दूत उक्थ्यः || नय अग्निं जातवेदसं होत्रवाहं यविष्ठ्यम | दधाता देवम रत्विजम || पर यज्ञ एत्व आनुषग अद्या देवव्यचस्तमः | सत्र्णीत बर्हिर आसदे || एदम मरुतो अश्विना मित्रः सीदन्तु वरुणः | देवासः सर्वया विशा ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 26

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 26 शरुधी न इन्द्र हवयामसि तवा महो वाजस्य सातौ वाव्र्षाणाः | सं यद विशो.अयन्त शूरसाता उग्रं नो.अवः पार्ये अहन दाः || तवां वाजी हवते वाजिनेयो महो वाजस्य गध्यस्य सातौ | तवां वर्त्रेष्विन्द्र सत्पतिं तरुत्रं तवां चष्टे मुष्टिहा गोषु युध्यन || तवं कविं चोदयो.अर्कसातौ तवं कुत्साय शुष्णं दाशुषे वर्क | तवं शिरो अमर्मणः पराहन्नतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन || तवं रथं पर भरो योधं रष्वमावो युध्यन्तं वर्षभं दशद्युम | तवं तुग्रं वेतसवे सचाहन तवं तुजिं गर्णन्तमिन्द्र तूतोः || तवं तदुक्थमिन्द्र बर्हणा कः पर यच्छता सहस्राशूर दर्षि | अव गिरेर्दासं शम्बरं हन परावो दिवोदासं चित्राभिरूती || तवं शरद्धाभिर्मन्दसानः सोमैर्दभीतये चुमुरिमिन्द्रसिष्वप | तवं रजिं पिठीनसे दशस्यन षष्टिं सहस्राशच्या सचाहन || अहं चन तत सूरिभिरानश्यां तव जयाय इन्द्र सुम्नमोजः | तवया यत सतवन्ते सधवीर वीरास्त्रिवरूथेन नहुषा शविष्ठ || वयं ते अस्यामिन्द्र दयुम्नहूतौ सखायः सयाम महिन परेष्ठाः | परातर्दनिः कषत्रश्रीरस्तु शरेष्ठो घने वर्त्राणां सनये धनानाम ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 26

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 26 न सोम इन्द्रमसुतो ममाद नाब्रह्माणो मघवानं सुतासः | तस्मा उक्थं जनये यज्जुजोषन नर्वन नवीयः शर्णवद यथा नः || उक्थ-उक्थे सोम इन्द्रं ममाद नीथे-नीथे मघवानं सुतासः | यदीं सबाधः पितरं न पुत्राः समानदक्षा अवसे हवन्ते || चकार ता कर्णवन नूनमन्या यानि बरुवन्ति वेधसः सुतेषु | जनीरिव पतिरेकः समानो नि माम्र्जे पुर इन्द्रःसु सर्वाः || एवा तमाहुरुत शर्ण्व इन्द्र एको विभक्ता तरणिर्मघानाम | मिथस्तुर ऊतयो यस्य पूर्वीरस्मे भद्राणि सश्चतप्रियाणि || एवा वसिष्ठ इन्द्रमूतये नॄन कर्ष्टीनां वर्षभं सुते गर्णाति | सहस्रिण उप नो माहि वाजान यूयं पात … ||...

2 min · TheAum