Rig Veda - Book 06 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 35 कदा भुवन रथक्षयाणि बरह्म कदा सतोत्रे सहस्रपोष्यन्दाः | कदा सतोमं वासयो.अस्य राया कदा धियः करसि वाजरत्नाः || कर्हि सवित तदिन्द्र यन नर्भिर्नॄन वीरैर्वीरान नीळयासे जयाजीन | तरिधातु गा अधि जयासि गोष्विन्द्र दयुम्नंस्वर्वद धेह्यस्मे || कर्हि सवित तदिन्द्र यज्जरित्रे विष्वप्सु बरह्म कर्णवः शविष्ठ | कदा धियो न नियुतो युवासे कदा गोमघा हवनानि गछाः || स गोमघा जरित्रे अश्वश्चन्द्रा वाजश्रवसो अधि धेहि पर्क्षः | पीपिहीषः सुदुघामिन्द्र धेनुं भरद्वाजेषु सुरुचो रुरुच्याः || तमा नूनं वर्जनमन्यथा चिच्छूरो यच्छक्र वि दुरोग्र्णीषे | मा निररं शुक्रदुघस्य धेनोराङगिरसान बरह्मणा विप्र जिन्व ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 35 शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या | शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ || शं नो भगः शमु नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिःशमु सन्तु रायः | शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसःशं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु || शं नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शं न उरूची भवतुस्वधाभिः | शं रोदसी बर्हती शं नो अद्रिः शं नोदेवानां सुहवानि सन्तु || शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विना शम | शं नः सुक्र्तां सुक्र्तानि सन्तु शं न इषिरोभि वातु वातः || शं नो दयावाप्र्थिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दर्शयेनो अस्तु | शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस पतिरस्तु जिष्णुः || शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः | शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं नस्त्वष्टा गनाभिरिह शर्णोतु || शं नः सोमो भवतु बरह्म शं नः शं नो गरावाणःशमु सन्तु यज्ञाः | शं नः सवरूणां मितयो भवन्तु शं नः परस्वः शं वस्तु वेदिः || शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः परदिशो भवन्तु | शं नः पर्वता धरुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः || शं नो अदितिर्भवतु वरतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः सवर्काः | शं नो विष्णुः शं उ पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शं वस्तु वायुः || शं नो देवः सविता तरायमाणः शं नो भवन्तूषसो विभातीः | शं नः पर्जन्यो भवतु परजाभ्यः शं नःक्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः || शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु | शमभिषाचः शमु रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः || शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः | शं न रभवः सुक्र्तः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु || शं नो अज एकपाद देवो अस्तु शं नो....

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 35 अग्निनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुनादित्यै रुद्रैर्वसुभिः सचाभुवा | सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना || विश्वाभिर्धीभिर्भुवनेन वाजिना दिवा पर्थिव्याद्रिभिः सचाभुवा | सजोषसा उषसा … || विश्वैर्देवैस्त्रिभिरेकादशैरिहाद्भिर्मरुद्भिर्भ्र्गुभिः सचाभुवा | सजोषसा उषसा … || जुषेथां यज्ञं बोधतं हवस्य मे विश्वेह देवौ सवनाव गछतम | सजोषसा उषसा सूर्येण चेषं नो वोळ्हमश्विना || सतोमं जुषेथां युवशेव कन्यनां विश्वेह देवौ सवनाव गछतम | सजोषसा उषसा सूर्येन चेषं … || गिरो जुषेथामध्वरं जुषेथां विश्वेह देवौ सवनाव गछतम | सजोषसा उषसा सूर्येण चेषं … || हारिद्रवेव पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिषेवाव गछथः | सजोषसा उषसा सूर्येण च तरिर्वर्तिर्यातमश्विना || हंसाविव पतथो अध्वगाविव सोमं सुतं महिषेवाव गछथः | सजोषसा उषसा सूर्येण च तरिर… || शयेनाविव पतथो हव्यदातये सोमं सुतं महिषेवाव गछथः | सजोषसा उषसा सूर्येण च तरिर… || पिबतं च तर्प्णुतं चा च गछतं परजां च धत्तं दरविणं च धत्तम | सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं नो धत्तमश्विना || जयतं च पर सतुतं च पर चावतं परजां च धत्तं दरविणं च धत्तम | सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं … || हतं च शत्रून यततं च मित्रिणः परजां च धत्तं दरविणं च धत्तम | सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं … || मित्रावरुणवन्ता उत धर्मवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गछथो हवम | सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्यातमश्विना || अङगिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गछथो हवम | सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर… || रभुमन्ता वर्षणा वाजवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गछथो हवम | सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर… || बरह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हतं रक्षांसि सेधतममीवाः | सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना || कषत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं नॄन हतं रक्षाण्सि सेधतममीवाः | सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं … || धेनूर्जिन्वतमुत जिन्वतं विशो हतं रक्षांसि सेधतममीवाः | सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं … || अत्रेरिव शर्णुतं पूर्व्यस्तुतिं शयावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता | सजोषसा उषसा सूर्येन चाश्विना तिरोह्न्यम || सर्गानिव सर्जतं सुष्टुतीरुप शयावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता | सजोषसा उषसा सूर्येण चाश्विना || रश्मीन्रिव यछतमध्वरानुप शयावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता | सजोषसा उषसा सूर्येण चाश्विना … || अर्वाग रथं नि यछतं पिबतं सोम्यं मधु | आ यातमश्विना गतमवस्युर्वामहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे || नमोवाके परस्थिते अध्वरे नरा विवक्षणस्य पीतये | आ यातं … || सवाहाक्र्तस्य तर्म्पतं सुतस्य देवावन्धसः | आ यातं … ||...

7 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 35 आ नः पवस्व धारया पवमान रयिं पर्थुम | यया जयोतिर्विदासि नः || इन्दो समुद्रमीङखय पवस्व विश्वमेजय | रायो धर्ता न ओजसा || तवया वीरेण वीरवो.अभि षयाम पर्तन्यतः | कषरा णो अभि वार्यम || पर वाजमिन्दुरिष्यति सिषासन वाजसा रषिः | वरता विदान आयुधा || तं गीर्भिर्वाचमीङखयं पुनानं वासयामसि | सोमं जनस्य गोपतिम || विश्वो यस्य वरते जनो दाधार धर्मणस पतेः | पुनानस्य परभूवसोः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 35

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 35 अबुध्रमु तय इन्द्रवन्तो अग्नयो जयोतिर्भरन्त उषसोव्युष्टिषु | मही दयावाप्र्थिवी चेततामपो.अद्यादेवानामव आ वर्णीमहे || दिवस्प्र्थिव्योरव आ वर्णीमहे मातॄन सिन्धून पर्वताञ्छर्यणावतः | अनागास्त्वं सूर्यमुषासमीमहे भद्रंसोमः सुवानो अद्या कर्णोतु नः || दयावा नो अद्य पर्थिवी अनागसो मही तरायेतां सुवितायमातरा | उषा उछन्त्यप बाधतामघं सवस्त्यग्निंसमिधानमीमहे || इयं न उस्रा परथमा सुदेव्यं रेवत सनिभ्यो रेवती वयुछतु | आरे मन्युं दुर्विदत्रस्य धीमहि सवस्त्यग्निंसमिधानमीमहे || पर याः सिस्रते सूर्यस्य रश्मिभिर्ज्योतिर्भरन्तीरुषसो वयुष्टिषु | भद्रा नो अद्य शरवसे वयुछत सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || अनमीवा उषस आ चरन्तु न उदग्नयो जिहतां जयोतिषाब्र्हत | आयुक्षातामश्विना तूतुजिं रथं सवस्त्यग्निंसमिधानमीमहे || शरेष्ठं नो अद्य सवितर्वरेण्यं भागमा सुव स हिरत्नधा असि | रायो जनित्रीं धिषणामुप बरुवे सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || पिपर्तु मा तद रतस्य परवाचनं देवानां यन मनुष्यामन्महि | विश्वा इदुस्रा सपळ उदेति सूर्यः सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || अद्वेषो अद्य बर्हिष सतरीमणि गराव्णां योगे मन्मनःसाध ईमहे | आदित्यानां शर्मणि सथा भुरण्यसि सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || आ नो बर्हिः सधमादे बर्हद दिवि देवानीळे सादयासप्त होतॄन | इन्द्रं मित्रं वरुणं सातये भगं सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || त आदित्या आ गता सर्वतातये वर्धे नो यज्ञमवतासजोषसः | बर्हस्पतिं पूषणमश्विना भगं सवस्त्यग्निं समिधानमीमहे || तन नो देवा यछत सुप्रवाचनं छर्दिरादित्याः सुभरंन्र्पाय्यम | पश्वे तोकाय तनयाय जीवसे सवस्त्यग्निंसमिधानमीमहे || विश्वे अद्य मरुतो विश्व ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयःसमिद्धाः | विश्वे नो देवा अवसा गमन्तु विश्वमस्तुद्रविणं वाजो अस्मे || यं देवासो....

5 min · TheAum

BG: 18.36

Shloka सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ | अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ||१८-३६|| Transliteration sukhaṃ tvidānīṃ trividhaṃ śṛṇu me bharatarṣabha . abhyāsādramate yatra duḥkhāntaṃ ca nigacchati ||18-36|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 18.36. O best among the Bharatas ! Now from Me you must also listen to the three-fold happiness where one gets delighted by practice, and attains the end of suffering. Shri Purohit Swami 18.36 Hear further the three kinds of pleasure....

January 3, 2022 · 2 min · TheAum

BG: 11.36

Shloka अर्जुन उवाच | स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च | रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ||११-३६|| Transliteration arjuna uvāca . sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā jagatprahṛṣyatyanurajyate ca . rakṣāṃsi bhītāni diśo dravanti sarve namasyanti ca siddhasaṅghāḥ ||11-36|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 11.36. Arjuna said O Lord of sense-organs (Krsna) ! It is appropriate that the universe rejoices and feels exceedingly delighted by the high glory of yours; that in fear the demons fly on all directions; and that the hosts of the perfected ones bow down [to You]....

January 3, 2022 · 4 min · TheAum

BG: 10.36

Shloka द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् | जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ||१०-३६|| Transliteration dyūtaṃ chalayatāmasmi tejastejasvināmaham . jayo.asmi vyavasāyo.asmi sattvaṃ sattvavatāmaham ||10-36|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 10.36. I am gambling of the fradulent; I am the brilliance of the brilliant; I am the victory; I am the resolution; I am the energy of the energetic. Shri Purohit Swami 10.36 I am the Gambling of the cheat and the Splendour of the splendid; I am Victory; I am Effort; and I am the Purity of the pure....

January 3, 2022 · 2 min · TheAum

BG: 6.36

Shloka असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः | वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ||६-३६|| Transliteration asaṃyatātmanā yogo duṣprāpa iti me matiḥ . vaśyātmanā tu yatatā śakyo.avāptumupāyataḥ ||6-36|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 6.36. My belief is that attaining Yoga is difficult for a man of uncontrolled self (mind); but it is possible to attain by [proper] means by a person who exerts with his subdued self. Shri Purohit Swami 6.36 It is not possible to attain Self-Realisation if a man does not know how to control himself; but for him who, striving by proper means, learns such control, it is possible....

January 3, 2022 · 4 min · TheAum

BG: 4.36

Shloka अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ||४-३६|| Transliteration api cedasi pāpebhyaḥ sarvebhyaḥ pāpakṛttamaḥ . sarvaṃ jñānaplavenaiva vṛjinaṃ santariṣyasi ||4-36|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 4.36. Even if you are the highest sinner amongst all sinners, you shall cross over [the ocean of] all the sin just by the boat of knowledge. Shri Purohit Swami 4.36 Be thou the greatest of sinners, yet thou shalt cross over all sin by the ferryboat of wisdom....

January 3, 2022 · 2 min · TheAum

BG: 3.36

Shloka अर्जुन उवाच | अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ||३-३६|| Transliteration arjuna uvāca . atha kena prayukto.ayaṃ pāpaṃ carati pūruṣaḥ . anicchannapi vārṣṇeya balādiva niyojitaḥ ||3-36|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 3.36. Arjuna said Then, induced by what, does this person [of the world] commit sin-eventhough he does not desire it-as if instigated by a force, overpowering [him] ? Shri Purohit Swami 3.36 Arjuna asked: My Lord! Tell me, what is it that drives a man to sin, even against his will and as if by compulsion?...

January 3, 2022 · 3 min · TheAum

BG: 2.36

Shloka अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः | निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ||२-३६|| Transliteration avācyavādāṃśca bahūnvadiṣyanti tavāhitāḥ . nindantastava sāmarthyaṃ tato duḥkhataraṃ nu kim ||2-36|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 2.36. Slandering your ability, the enemies will talk of you many sayings that should not be talked of. Is there anything more painful than that ? Shri Purohit Swami 2.36 Thine enemies will spread scandal and mock at thy courage. Can anything be more humiliating?...

January 3, 2022 · 2 min · TheAum

BG: 1.36

Shloka निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन | पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ||१-३६|| Transliteration nihatya dhārtarāṣṭrānnaḥ kā prītiḥ syājjanārdana . pāpamevāśrayedasmānhatvaitānātatāyinaḥ ||1-36|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 1.36. Nothing but sin would slay these desperadoes and take hold of us. Therefore we should not slay Dhrtarastra’s sons, our own relatives. Shri Purohit Swami 1.36 My Lord! What happiness can come from the death of these sons of Dhritarashtra? We shall sin if we kill these desperate men....

January 3, 2022 · 3 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 044

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 44 अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमर्त्य | आ दाशुषे जातवेदो वहा तवमद्या देवानुषर्बुधः || जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनो.अग्ने रथीरध्वराणाम | सजूरश्विभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मे धेहि शरवो बर्हत || अद्या दूतं वर्णीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियम | धूमकेतुं भार्जीकं वयुष्टिषु यज्ञानामध्वरश्रियम || शरेष्ठं यविष्ठमतिथिं सवाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे | देवानछा यातवे जातवेदसमग्निमीळे वयुष्टिषु || सतविष्यामि तवामहं विश्वस्याम्र्त भोजन | अग्ने तरातारमम्र्तं मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन || सुशंसो बोधि गर्णते यविष्ठ्य मधुजिह्वः सवाहुतः | परस्कण्वस्य परतिरन्नायुर्जीवसे नमस्या दैव्यं जनम || होतारं विश्ववेदसं सं हि तवा विश इन्धते | स आ वह पुरुहूत परचेतसो....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 02 - Hymn 36

Text: Rig Veda Book 2 Hymn 36 तुभ्यं हिन्वानो वसिष्ट गा अपो.अधुक्षन सीमविभिरद्रिभिर्नरः | पिबेन्द्र सवाहा परहुतं वषत्क्र्तं होत्रादासोमं परथमो य ईशिषे || यज्ञैः सम्मिश्लाः पर्षतीभिर्र्ष्टिभिर्यामञ्छुभ्रासो अञ्जिषु परिया उत | आसद्या बर्हिर्भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः || अमेव नः सुहवा आ हि गन्तन नि बर्हिषि सदतना रणिष्टन | अथा मन्दस्व जुजुषाणो अन्धसस्त्वष्टर्देवेभिर्जनिभिः सुमद्गणः || आ वक्षि देवानिह विप्र यक्षि चोशन होतर्नि षदा योनिषु तरिषु | परति वीहि परस्थितं सोम्यं मधु पिबाग्नीध्रात्तव भागस्य तर्प्णुहि || एष सय ते तन्वो नर्म्णवर्धनः सह ओजः परदिवि बाह्वोर्हितः | तुभ्यं सुतो मघवन तुभ्यमाभ्र्तस्त्वमस्य बराह्मनादा तर्पत पिब || जुषेथां यज्ञं बोधतं हवस्य मे सत्तो होता निविदः पूर्व्या अनु | अछा राजाना नम एत्याव्र्तं परशास्त्रादा पिबतं सोम्यं मधु ||...

3 min · TheAum