Rig Veda - Book 07 - Hymn 19

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 19 यस्तिग्मश्र्ङगो वर्षभो न भीम एकः कर्ष्टीश्च्यावयति पर विश्वाः | यः शश्वतो अदाशुषो गयस्य परयन्तासिसुष्वितराय वेदः || तवं ह तयदिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तन्वा समर्ये | दासं यच्छुष्णं कुयवं नयस्मा अरन्धय आर्जुनेयाय शिक्षन || तवं धर्ष्णो धर्षता वीतहव्यं परावो विश्वाभिरूतिभिः सुदासम | पर पौरुकुत्सिं तरसदस्युमावः कषेत्रसाता वर्त्रहत्येषु पूरुम || तवं नर्भिर्न्र्मणो देववीतौ भूरीणि वर्त्रा हर्यश्व हंसि | तवं नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चास्वापयो दभीतये सुहन्तु || तव चयौत्नानि वज्रहस्त तानि नव यत पुरो नवतिं च सद्यः | निवेशने शततमाविवेषीरहञ्च वर्त्रं नमुचिमुताहन || सना ता त इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषे सुदासे | वर्ष्णे ते हरी वर्षणा युनज्मि वयन्तु बरह्माणि पुरुशाक वाजम || मा ते अस्यां सहसावन परिष्टावघाय भूम हरिवः परादै | तरायस्व नो....

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 19

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 19 तं गूर्धया सवर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे | देवत्रा हव्यमोहिरे || विभूतरातिं विप्र चित्रशोचिषमग्निमीळिष्व यन्तुरम | अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे परेमध्वराय पूर्व्यम || यजिष्ठं तवा वव्र्महे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम | अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम || ऊर्जो नपातं सुभगं सुदीदितिमग्निं शरेष्ठशोचिषम | स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्नं यक्षते दिवि || यः समिधा य आहुती यो वेदेन ददाश मर्तो अग्नये | यो नमसा सवध्वरः || तस्येदर्वन्तो रंहयन्त आशवस्तस्य दयुम्नितमं यशः | न तमंहो देवक्र्तं कुतश्चन न मर्त्यक्र्तं नशत || सवग्नयो वो अग्निभिः सयाम सूनो सहस ऊर्जां पते | सुवीरस्त्वमस्मयुः || परशंसमानो अतिथिर्न मित्रियो....

10 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 19

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 19 यत सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु | तन नः पुनान आ भर || युवं हि सथः सवर्पती इन्द्रश्च सोम गोपती | ईशानापिप्यतं धियः || वर्षा पुनान आयुषु सतनयन्नधि बर्हिषि | हरिः सन योनिमासदत || अवावशन्त धीतयो वर्षभस्याधि रेतसि | सूनोर्वत्सस्यमातरः || कुविद वर्षण्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भमादधत | याः शुक्रं दुहते पयः || उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रुषु | पवमानविदा रयिम || नि शत्रोः सोम वर्ष्ण्यं नि शुष्मं नि वयस्तिर | दूरेवा सतो अन्ति वा ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 19

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 19 नि वर्तध्वं मानु गातास्मान सिषक्त रेवतीः | अग्नीषोमापुनर्वसू अस्मे धारयतं रयिम || पुनरेना नि वर्तय पुनरेना नया कुरु | इन्द्र एणा नियछत्वग्निरेना उपाजतु || पुनरेता नि वर्तन्तामस्मिन पुष्यन्तु गोपतौ | इहैवाग्नेनि धारयेह तिष्ठतु या रयिः || यन नियानं नययनं संज्ञानं यत परायणम | आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे || य उदानड वययनं य उदानट परायणम | आवर्तनंनिवर्तनमपि गोपा नि वर्तताम || आ निवर्त नि वर्तय पुनर्न इन्द्र गा देहि | जीवाभिर्भुनजामहै || परि वो विश्वतो दध ऊर्जा घर्तेन पयसा | ये देवाः केच यज्ञियास्ते रय्या सं सर्जन्तु नः || आ निवर्तन वर्तय नि निवर्तन वर्तय | भूम्याश्चतस्रःप्रदिशस्ताभ्य एना नि वर्तय ||...

2 min · TheAum

BG: 18.20

Shloka सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते | अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ||१८-२०|| Transliteration sarvabhūteṣu yenaikaṃ bhāvamavyayamīkṣate . avibhaktaṃ vibhakteṣu tajjñānaṃ viddhi sāttvikam ||18-20|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 18.20. That instrument-of-knowledge, by means of which one perceives in all beings the singular immutable Existence, the Unclassified in the classified ones - that you must know to be born of the Sattva (Strand). Shri Purohit Swami 18.20 That knowledge which sees the One Indestructible in all beings, the One Indivisible in all separate lives, may be truly called Pure Knowledge....

January 3, 2022 · 3 min · TheAum

BG: 17.20

Shloka दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ||१७-२०|| Transliteration dātavyamiti yaddānaṃ dīyate.anupakāriṇe . deśe kāle ca pātre ca taddānaṃ sāttvikaṃ smṛtam ||17-20|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 17.20. A gift which is given with the thought that ‘One must give’ and is given in a proper place, and at correct time to a worthy person, incapable of obliging in return-that gift is held to be of the Sattva....

January 3, 2022 · 3 min · TheAum

BG: 16.20

Shloka आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ||१६-२०|| Transliteration āsurīṃ yonimāpannā mūḍhā janmani janmani . māmaprāpyaiva kaunteya tato yāntyadhamāṃ gatim ||16-20|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 16.20. Having come to the demoniac womb, birth after birth, and not attaining Me at all, these deluded persons, therefore, pass to the lowest state, O son of Kunti ! Shri Purohit Swami 16.20 So reborn, they spend life after life, enveloped in delusion....

January 3, 2022 · 4 min · TheAum

BG: 15.20

Shloka इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ | एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ||१५-२०|| Transliteration iti guhyatamaṃ śāstramidamuktaṃ mayānagha . etadbuddhvā buddhimānsyātkṛtakṛtyaśca bhārata ||15-20|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 15.20. Thus the most secret scripture has been taught by Me, O sinless one; by understanding this, let a man become wise and also become one who has accomplished what reires to be accomplished, O descendant of Bharata ! Shri Purohit Swami 15.20 Thus, O Sinless One, I have revealed to thee this most mystic knowledge....

January 3, 2022 · 8 min · TheAum

BG: 14.20

Shloka गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् | जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ||१४-२०|| Transliteration guṇānetānatītya trīndehī dehasamudbhavān . janmamṛtyujarāduḥkhairvimukto.amṛtamaśnute ||14-20|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 14.20. Transcending these three Strands, of which the body [etc.] is born, the Embodied (the Soul), being freed from birth, death, old age and sorrow, attains immortality. Shri Purohit Swami 14.20 When the soul transcends the Qualities, which are the real cause of physical existence, then, freed from birth and death, from old age and misery, he quaffs the nectar of immortality....

January 3, 2022 · 3 min · TheAum

BG: 13.20

Shloka प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि | विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ||१३-२०|| Transliteration prakṛtiṃ puruṣaṃ caiva viddhyanādi ubhāvapi . vikārāṃśca guṇāṃścaiva viddhi prakṛtisambhavān ||13-20|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 13.20. Both the Material Cause and the Soul too are beginningless, you should know this; you should also know that the modifications and Strands are born of the Material Cause. Shri Purohit Swami 13.20 Know thou further that Nature and God have no beginning; and that differences of character and quality have their origin in Nature only....

January 3, 2022 · 7 min · TheAum

BG: 12.20

Shloka ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते | श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ||१२-२०|| Transliteration ye tu dharmyāmṛtamidaṃ yathoktaṃ paryupāsate . śraddadhānā matparamā bhaktāste.atīva me priyāḥ ||12-20|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 12.20. Those, who resort, as instructed above, to this duty [conducive to] immortality, who have faith [in it] and have Me alone their goal - those devotees are exceedingly dear to Me. Shri Purohit Swami 12.20 Verily those who love the spiritual wisdom as I have taught, whose faith never fails, and who concentrate their whole nature on Me, they indeed are My most beloved....

January 3, 2022 · 5 min · TheAum

BG: 11.20

Shloka द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः | दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ||११-२०|| Transliteration dyāvāpṛthivyoridamantaraṃ hi vyāptaṃ tvayaikena diśaśca sarvāḥ . dṛṣṭvādbhutaṃ rūpamugraṃ tavedaṃ lokatrayaṃ pravyathitaṃ mahātman ||11-20|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 11.20. This space in between the heaven and the earth as well as all the directions are pervaded singly by You; seeing this wondrous form of Yours as such, O Exalted Soul, the triple world is very much frightened....

January 3, 2022 · 3 min · TheAum

BG: 10.20

Shloka अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ||१०-२०|| Transliteration ahamātmā guḍākeśa sarvabhūtāśayasthitaḥ . ahamādiśca madhyaṃ ca bhūtānāmanta eva ca ||10-20|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 10.20. O coneror of sleep ! I am the Soul residing in the heart of all beings; I am the beginning, and the middle and also the very end of beings. Shri Purohit Swami 10.20 O Arjuna! I am the Self, seated in the hearts of all beings; I am the beginning and the life, and I am the end of them all....

January 3, 2022 · 5 min · TheAum

BG: 9.20

Shloka त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते | ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ||९-२०|| Transliteration traividyā māṃ somapāḥ pūtapāpā yajñairiṣṭvā svargatiṃ prārthayante . te puṇyamāsādya surendralokaṃ aśnanti divyāndivi devabhogān ||9-20|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 9.20. The masters of the three Vedas, the Somadrinkers, purified of their sins, aspire for the heavengoal by offering sacrifices to Me. They attain the meritorious world of the lord of gods and taste in the heaven the heavenly pleasures of the gods....

January 3, 2022 · 7 min · TheAum

BG: 8.20

Shloka परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः | यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ||८-२०|| Transliteration parastasmāttu bhāvo.anyo.avyakto.avyaktātsanātanaḥ . yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu naśyatsu na vinaśyati ||8-20|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 8.20. But there exists another Being which is beyond this, and It is both manifest and unmanifest and is etnernal. It is this Being that does not perish while all [the other] beings perish. Shri Purohit Swami 8.20 In truth, therefore, there is the Eternal Unmanifest, which is beyond and above the Unmanifest Spirit of Creation, which is never destroyed when all these being perish....

January 3, 2022 · 5 min · TheAum