Rig Veda - Book 07 - Hymn 2

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 2 जुषस्व नः समिधमग्ने अद्य शोचा बर्हद यजतं धूमम्र्ण्वन | उप सप्र्श दिव्यं सानु सतूपैः सं रश्मिभिस्ततनः सूर्यस्य || नराशंसस्य महिमानमेषामुप सतोषाम यजतस्य यज्ञैः | ये सुक्रतवः शुचयो धियन्धाः सवदन्ति देवा उभयानि हव्या || ईळेन्यं वो असुरं सुदक्षमन्तर्दूतं रोदसी सत्यवाचम | मनुष्वदग्निं मनुना समिद्धं समध्वराय सदमिन महेम || सपर्यवो भरमाणा अभिज्ञु पर वर्ञ्जते नमसा बर्हिरग्नौ | आजुह्वाना घर्तप्र्ष्ठं पर्षद्वदध्वर्यवो हविषा मर्जयध्वम || सवाध्यो वि दुरो देवयन्तो....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 2

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 2 इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम | अनाभयिन ररिमा ते || नर्भिर्धूतः सुतो अश्नैरव्यो वारैः परिपूतः | अश्वोन निक्तो नदीषु || तं ते यवं यथा गोभिः सवादुमकर्म शरीणन्तः | इन्द्र तवास्मिन सधमादे || इन्द्र इत सोमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः | अन्तर्देवान मर्त्यांश्च || न यं शुक्रो न दुराशीर्न तर्प्रा उरुव्यचसम | अपस्प्र्ण्वते सुहार्दम || गोभिर्यदीमन्ये अस्मन मर्गं न वरा मर्गयन्ते | अभित्सरन्ति धेनुभिः || तरय इन्द्रस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य | सवे कषये सुतपाव्नः || तरयः कोशासः शचोतन्ति तिस्रश्चम्वः सुपूर्णाः | समाने अधि भार्मन || शुचिरसि पुरुनिष्ठाः कषीरैर्मध्यत आशीर्तः | दध्ना मन्दिष्ठः शूरस्य || इमे त इन्द्र सोमास्तीव्रा अस्मे सुतासः | शुक्रा आशिरंयाचन्ते || तानाशिरं पुरोळाशमिन्द्रेमं सोमं शरीणीहि | रेवन्तं हि तवा शर्णोमि || हर्त्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम | ऊधर्न नग्ना जरन्ते || रेवानिद रेवत सतोता सयात तवावतो मघोनः | परेदु हरिवः शरुतस्य || उक्थं चन शस्यमानमगोररिरा चिकेत | न गायत्रंगीयमानम || मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दाः | शिक्षा शचीवः शचीभिः || वयमु तवा तदिदर्था इन्द्र तवायन्तः सखायः | कण्वाुक्थेभिर्जरन्ते || न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसो नविष्टौ | तवेदु सतोमं चिकेत || इछन्ति देवाः सुन्वन्तं न सवप्नाय सप्र्हयन्ति | यन्ति परमादमतन्द्राः || ओ षु पर याहि वाजेभिर्मा हर्णीथा अभ्यस्मान | महानिव युवजानिः || मो षवद्य दुर्हणावान सायं करदारे अस्मत | अश्रीर इव जामाता || विद्मा हयस्य वीरस्य भूरिदावरीं सुमतिम | तरिषु जातस्य मनांसि || आ तू षिञ्च कण्वमन्तं न घा विद्म शवसानात | यशस्तरं शतमूतेः || जयेष्ठेन सोतरिन्द्राय सोमं वीराय शक्राय | भरा पिबन नर्याय || यो वेदिष्ठो अव्यथिष्वश्वावन्तं जरित्र्भ्यः | वाजं सतोत्र्भ्यो गोमन्तम || पन्यम-पन्यमित सोतार आ धावत मद्याय | सोमं वीरय शूरय || पाता वर्त्रहा सुतमा घा गमन नारे अस्मत | नि यमते शतमूतिः || एह हरी बरह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम | गीर्भिःश्रुतं गिर्वणसम || सवादवः सोमा आ याहि शरीताः सोमा आ याहि | शिप्रिन्न्र्षीवः शचीवो नायमछा सधमादम || सतुतश्च यास्त्वा वर्धन्ति महे राधसे नर्म्णाय | इन्द्रकारिणं वर्धन्तः || गिरश्च यास्ते गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तानि | सत्रा दधिरे शवांसि || एवेदेष तुविकूर्मिर्वाजानेको वज्रहस्तः | सनदम्र्क्तोदयते || हन्त वर्त्रं दक्षिणेनेन्द्रः पुरु पुरुहूतः | महान महीभिः शचिभिः || यस्मिन विश्वाश्चर्षणय उत चयौत्ना जरयांसि च | अनु घेन मन्दी मघोनः || एष एतानि चकारेन्द्रो विश्वा यो....

9 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 2

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 2 पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्या | इन्द्रमिन्दो वर्षा विश || आ वच्यस्व महि पसरो वर्षेन्दो दयुम्नवत्तमः | आ योनिं धर्णसिः सदः || अधुक्षत परियं मधु धारा सुतस्य वेधसः | अपो वसिष्ट सुक्रतुः || महान्तं तवा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः | यद गोभिर्वासयिष्यसे || समुद्रो अप्सु माम्र्जे विष्टम्भो धरुणो दिवः | सोमः पवित्रे अस्मयुः || अचिक्रदद वर्षा हरिर्महान मित्रो न दर्शतः | सं सूर्येण रोचते || गिरस्त इन्द ओजसा मर्म्र्ज्यन्ते अपस्युवः | याभिर्मदाय शुम्भसे || तं तवा मदाय घर्ष्वय उ लोकक्र्त्नुमीमहे | तव परशस्तयो महीः || अस्मभ्यमिन्दविन्द्रयुर्मध्वः पवस्व धारया | पर्जन्यो वर्ष्टिमानिव || गोषा इन्दो नर्षा अस्यश्वसा वाजसा उत | आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 2

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 2 पिप्रीहि देवानुशतो यविष्ठ विद्वान रतून्रतुपतेयजेह | ये दैव्या रत्विजस्तेभिरग्ने तवं होतॄणामस्यायजिष्ठः || वेषि होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासि दरविणोदार्तावा | सवाहा वयं कर्णवामा हवींषि देवो देवान्यजत्वग्निरर्हन || आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्नवाम तदनुप्रवोळुम | अग्निर्विद्वान स यजात सेदु होता सो अध्वरांस रतून कल्पयाति || यद वो वयं परमिनाम वरतानि विदुषं देवाविदुष्टरासः | अग्निष टद विश्वमा पर्णाति विद्वान्येभिर्देवान रतुभिः कल्पयाति || यत पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वतेमर्त्यासः | अग्निष टद धोता करतुविद विजानन्यजिष्ठो देवान रतुशो यजाति || विश्वेषां हयध्वराणामनीकं चित्रं केतुं जनितात्वा जजान | स आ यजस्व नर्वतीरनु कषा सपार्हािषः कषुमतीर्विश्वजन्याः || यं तवा दयावाप्र्थिवी यं तवापस्त्वष्टा यं तवासुजनिमा जजान | पन्थामनु परविद्वान्पित्र्याणं दयुमदग्ने समिधानो वि भाहि ||...

3 min · TheAum

Samkhya Books

Samkhya Books Umesh Chandra Banerjee PDF: Sankhya Philosophy

1 min · TheAum

Rig Veda - Mandala 3

somasya mā tavasaṁ vakṣy agne vahniṁ cakartha vidathe yajadhyai | devām̐ acchā dīdyad yuñje adriṁ śamāye agne tanvaṁ juṣasva || RV_3,001.01 prāñcaṁ yajñaṁ cakṛma vardhatāṁ gīḥ samidbhir agniṁ namasā duvasyan | divaḥ śaśāsur vidathā kavīnāṁ gṛtsāya cit tavase gātum īṣuḥ || RV_3,001.02 mayo dadhe medhiraḥ pūtadakṣo divaḥ subandhur januṣā pṛthivyāḥ | avindann u darśatam apsv a1ntar devāso agnim apasi svasṝṇām || RV_3,001.03 avardhayan subhagaṁ sapta yahvīḥ śvetaṁ jajñānam aruṣam mahitvā | śiśuṁ na jātam abhy ārur aśvā devāso agniṁ janiman vapuṣyan || RV_3,001....

May 5, 2023 · 55 min · TheAum

Main Index of PDF Books

List of all PDFs on archive.theaum.org https://archive.theaum.org/books/madhusudana-saraswati/Advaita_Siddhi_with_Guru_Chandrika.pdf https://archive.theaum.org/books/madhusudana-saraswati/Advaita_Siddhi_by_Madhusudana_Sarasvati.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/EIGHT_UPANISHADS_VOLUME_ONE_COMMENTARY_OF_SRI_SHANKARACHARYA.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/Swami_Nikhilananda_The_Upanishads_Volume_III.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/Eight-Upanisads-Vol-1-ocr.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/Swami_Nikhilananda_Upanishads_II_Svetasvatara_Prasna_and_Mandukya_with_Gaudapada_Karika_.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/Swami_Nikhilananda_Upanishads_I_Katha_Isa_Kena_Mundaka.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/The_Upanishads_Translated_by_Swami_Paramananda.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/Swami_Nikhilananda_The_Upanishads_Volume_IV.ocr.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/Swami_Nikhilananda_Upanishads_I_Katha_Isa_Kena_Mundaka.ocr.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/Swami_Nikhilananda_The_Upanishads_Volume_IV.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/108-Upanishads.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/EIGHT_UPANISHADS_VOLUME_TWO_COMMENTARY_OF_SRI_SHANKARACHARYA .pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/Swami_Nikhilananda_The_Upanishads_Volume_III.ocr.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/Swami_Nikhilananda_Upanishads_II_Svetasvatara_Prasna_and_Mandukya_with_Gaudapada_Karika.ocr.pdf https://archive.theaum.org/books/upanishads/Eight-Upanisads-vol2-ocr.pdf https://archive.theaum.org/books/metaphysics/Sankhya-Philosophy.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/Avadhuta_Gita_Swami_Chetanananda.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/Swami_Nikhilananda_Drg_Drsya_Viveka.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/Vedantasara-Nikhilananda.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/Drg-Drsya-Viveka_Vedanta_Students.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/VivekaChudamani-of-Sri-Shankaracharya.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/MandukyaUpanishadKarikaWithBhashya-SwamiNikhilananda.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/Brahma_Sutras_According_to_Sri_Sankara_by_Swami_Vireswarananda.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/Vedanta_Paribhasa.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/Brahma_Sutra_Swami_Gambhirananda.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/ATMABODHA_Self-Knowledge.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/Ashtavakra_Samhita_SWAMI_NITYASWARUPANANDA.pdf https://archive.theaum.org/books/advaita/Aparokshanubhuti_Or_Self_realization_Of_Sri_Sankaracharya.pdf https://archive.theaum.org/books/yoga/bhakti/sivananda-bhakti-yoga.pdf https://archive.theaum.org/books/abhinavagupta/tantra.pdf https://archive.theaum.org/books/abhinavagupta/abhinavagupta-ganesh-deshpande-sahitya-academy-text.pdf https://archive.theaum.org/books/yogananda/autobiography_of_a_yogi.pdf https://archive.theaum.org/books/ramakrishna/gospel-of-ramakrishna-rare-book.pdf https://archive.theaum.org/books/ramakrishna/gospel-of-ramakrishna.pdf https://archive.theaum.org/books/nisargadatta-maharaj/Sri_Nisargadatta Maharaj_Prior_to_Consciousness.pdf https://archive.theaum.org/books/nisargadatta-maharaj/Sri_Nisargadatta_Maharaj_Consciousness_and_the_Absolute.pdf https://archive.theaum.org/books/nisargadatta-maharaj/Sri_Nisargadatta_Maharaj_Seeds_of_Consciousness.pdf https://archive.theaum.org/books/nisargadatta-maharaj/i-am-that.pdf https://archive.theaum.org/books/nisargadatta-maharaj/Sri_Nisargadatta_Maharaj_The_Ultimate_Medicine.pdf https://archive.theaum.org/books/nisargadatta-maharaj/Sri_Nisargadatta_Maharaj_The_Nectar_of_Immortality.pdf https://archive.theaum.org/books/sri-ramana-maharshi/Ramana-Maharshi-Collected-Works.pdf https://archive.theaum.org/books/sri-ramana-maharshi/Self-Enquiry.pdf https://archive.theaum.org/books/sri-ramana-maharshi/Acc.No.6193-Upadesa Saram-1970_text.pdf https://archive.theaum.org/books/sri-ramana-maharshi/40_verses_on_reality.pdf https://archive.theaum.org/books/sri-ramana-maharshi/Talks-with-Sri-Ramana-Maharshi--complete.pdf https://archive.theaum.org/books/sri-ramana-maharshi/beasyouare.pdf https://archive.theaum.org/books/sri-ramana-maharshi/who_am_I.pdf https://archive.theaum.org/books/sri-ramana-maharshi/spiritual_instruction.pdf https://archive.theaum.org/books/sri-ramana-maharshi/30-1.1993-Aradhana.pdf https://archive.theaum.org/books/swami-vivekananda/Patanjali_yoga_sutras_Sanskrit_text_with_Translation_and_Commentary_Swami_Vivekananda.pdf https://archive.theaum.org/books/swami-vivekananda/Jnana-Yoga.pdf https://archive.theaum.org/books/swami-vivekananda/Advaita_Vedanta_The_Scientific_Religion.pdf https://archive.theaum.org/books/swami-vivekananda/The_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda.pdf https://archive.theaum.org/books/swami-vivekananda/raja_yoga_and_patanjali_yoga_sutras_swami_vivekananda.pdf https://archive.theaum.org/books/swami-vivekananda/Karma-Yoga_and_Bhakti-Yoga_by_Swami_Vivekananda.pdf https://archive.theaum.org/books/swami-vivekananda/Raja-Yoga_Swami_Vivekananda.pdf https://archive.theaum.org/books/swami-vivekananda/Practical_Vedanta.pdf https://archive.theaum.org/books/prabhupada/SB1.2.pdf https://archive.theaum.org/books/prabhupada/SB1.3.pdf https://archive.theaum.org/books/prabhupada/SB1.1.pdf https://archive....

May 16, 2022 · 3 min · TheAum

BG: 18.3

Shloka त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः | यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ||१८-३|| Transliteration tyājyaṃ doṣavadityeke karma prāhurmanīṣiṇaḥ . yajñadānatapaḥkarma na tyājyamiti cāpare ||18-3|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 18.3. Certain wise men delcare that the harmful action is to be relinished while others say that the actions of performing sacrifices, giving gifts and observing austerities should not be relinished. Shri Purohit Swami 18.3 Some philosophers say that all action is evil and should be abandoned....

January 3, 2022 · 8 min · TheAum

BG: 17.3

Shloka सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत | श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ||१७-३|| Transliteration sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata . śraddhāmayo.ayaṃ puruṣo yo yacchraddhaḥ sa eva saḥ ||17-3|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 17.3. Corresponding to one’s own sattva everybody has faith, O descendant of Bharata ! The person predominantly consists of the faith. What one has faith in, that he is (becomes) certainly. Shri Purohit Swami 17.3 The faith of every man conforms to his nature....

January 3, 2022 · 4 min · TheAum

BG: 16.3

Shloka तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ||१६-३|| Transliteration tejaḥ kṣamā dhṛtiḥ śaucamadroho nātimānitā . bhavanti sampadaṃ daivīmabhijātasya bhārata ||16-3|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 16.3. Vital power, forgiveness, fortitude, contenment, absence of treachery and absence of excessive pride-these are in the person who is born for divine wealth, O Descendant of Bharata ! Shri Purohit Swami 16.3 Valour, forgiveness, fortitude, purity, freedom from hate and vanity; these are his who possesses the Godly Qualities, O Arjuna!...

January 3, 2022 · 5 min · TheAum

BG: 15.3

Shloka न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा | अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ||१५-३|| Transliteration na rūpamasyeha tathopalabhyate nānto na cādirna ca sampratiṣṭhā . aśvatthamenaṃ suvirūḍhamūlaṃ asaṅgaśastreṇa dṛḍhena chittvā ||15-3|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 15.3. The nature of this is not perceived in that manner, nor its end, nor its beginning and nor its centre (the middle). Cutting this holy Fig-tree-with its firmly and variedly grown roots-by means of the sharp (or strong) exe of non-attachment;...

January 3, 2022 · 7 min · TheAum

BG: 14.3

Shloka मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् | सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ||१४-३|| Transliteration mama yonirmahad brahma tasmingarbhaṃ dadhāmyaham . sambhavaḥ sarvabhūtānāṃ tato bhavati bhārata ||14-3|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 14.3. The mighty Brahman is a womb for Me; and in That I lay seed; therefrom is the birth of all beings, O descendant of Bharata ! Shri Purohit Swami 14.3 The eternal Cosmos is My womb, in which I plant the seed, from which all beings are born, O Prince!...

January 3, 2022 · 7 min · TheAum

BG: 13.3

Shloka क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत | क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ||१३-३|| Transliteration kṣetrajñaṃ cāpi māṃ viddhi sarvakṣetreṣu bhārata . kṣetrakṣetrajñayorjñānaṃ yattajjñānaṃ mataṃ mama ||13-3|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 13.3. O descendant of Bharata ! You should know Me to be also the Field-sensitizer in the Fields of all. The knowledge of the Field and the Field-sensitizer-that knowledge is [in fact] the understanding of Me. Shri Purohit Swami 13.3 I am the Omniscient self that abides in the playground of Matter; knowledge of Matter and of the all-knowing Self is wisdom....

January 3, 2022 · 47 min · TheAum

BG: 12.3

Shloka ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते | सर्वत्रगमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलन्ध्रुवम् ||१२-३|| Transliteration ye tvakṣaramanirdeśyamavyaktaṃ paryupāsate . sarvatragamacintyañca kūṭasthamacalandhruvam ||12-3|| Translations Dr.S.Sankaranarayan Dr.S.Sankaranarayan did not comment on this sloka Shri Purohit Swami Shri Purohit Swami did not comment on this sloka Sri Abhinav Gupta Sri Abhinavgupta did not comment on this sloka Sri Ramanuja Sri Ramanuja did not comment on this sloka Sri Shankaracharya Sri Shankaracharya did not comment on this sloka Swami Adidevananda Swami Adidevananda did not comment on this sloka...

January 3, 2022 · 1 min · TheAum

BG: 11.3

Shloka एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर | द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ||११-३|| Transliteration evametadyathāttha tvamātmānaṃ parameśvara . draṣṭumicchāmi te rūpamaiśvaraṃ puruṣottama ||11-3|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 11.3. As You describe Yourself as the Supreme Lord [of all], it must be so. [Hence], O Supreme Self, I desire to perceive Your Lordly form. Shri Purohit Swami 11.3 I believe all as Thou hast declared it. I long now to have a vision of thy Divine Form, O Thou Most High!...

January 3, 2022 · 2 min · TheAum