Rig Veda - Book 10 - Hymn 140

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 140 अग्ने तव शरवो वयो महि भराजन्ते अर्चयो विभावसो | बर्हद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यं दधासि दाशुषे कवे || पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना | पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पर्णक्षि रोदसी उभे || ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिर्हितः | तवे इषः सं दधुर्भूरिवर्पसश्चित्रोतयो वामजाताः || इरज्यन्नग्ने परथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य | सदर्शतस्य वपुषो वि राजसि पर्णक्षि सानसिं करतुम || इष्कर्तारमध्वरस्य परचेतसं कषयन्तं राधसो महः | रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसिंरयिम || रतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्निं सुम्नाय दधिरेपुरो जनाः | शरुत्कर्णं सप्रथस्तमं तवा गिरा दैव्यम्मानुषा युगा ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 141

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 141 बळ इत्था तद वपुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहसो यतो जनि | यदीमुप हवरते साधते मतिर्र्तस्य धेन अनयन्त सस्रुतः || पर्क्षो वपुः पितुमान नित्य आ शये दवितीयमा सप्तशिवासु मात्र्षु | तर्तीयमस्य वर्षभस्य दोहसे दशप्रमतिं जनयन्त योषणः || निर्यदीं बुध्नान महिषस्य वर्पस ईशानासः शवसाक्रन्त सूरयः | यदीमनु परदिवो मध्व आधवे गुहा सन्तं मातरिश्वा मथायति || पर यत पितुः परमान नीयते पर्या पर्क्षुधो वीरुधो दंसु रोहति | उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत आदिद यविष्ठो अभवद घर्णा शुचिः || आदिन मातॄराविशद यास्वा शुचिरहिंस्यमान उर्वियावि वाव्र्धे | अनु यत पूर्वा अरुहत सनाजुवो नि नव्यसीष्ववरासु धावते || आदिद धोतारं वर्णते दिविष्टिषु भगमिव पप्र्चानास रञ्जते | देवान यत करत्वा मज्मना पुरुष्टुतो मर्तं संसं विश्वधा वेति धायसे || वि यदस्थाद यजतो वातचोदितो हवारो न वक्वा जरणा अनाक्र्तः | तस्य पत्मन दक्षुषः कर्ष्णजंहसः शुचिजन्मनो रज आ वयध्वनः || रथो न यातः शिक्वभिः कर्तो दयामङगेभिररुषेभिरीयते | आदस्य ते कर्ष्णासो दक्षि सूरयः शूरस्येव तवेषथादीषते वयः || तवया हयग्ने वरुणो धर्तव्रतो मित्रः शाशद्रे अर्यमा सुदानवः | यत सीमनु करतुना विश्वथा विभुररान न नेमिः परिभूरजायथाः || तवमग्ने शशमानाय सुन्वते रत्नं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि | तं तवा नु नव्यं सहसो युवन वयं भगं न कारेमहिरत्न धीमहि || अस्मे रयिं न सवर्थं दमूनसं भगं दक्षं न पप्र्चासि धर्णसिम | रश्मीन्रिव यो यमति जन्मनी उभे देवानां शंसं रत आ च सुक्रतुः || उत नः सुद्योत्मा जीराश्वो होता मन्द्रः शर्णवच्चन्द्ररथः | स नो नेषन नेषतमैरमूरो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 141

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 141 अग्ने अछा वदेह नः परत्यं नः सुमना भव | पर नोयछ विशस पते धनदा असि नस्त्वम || पर नो यछत्वर्यमा पर भगः पर बर्हस्पतिः | परदेवाः परोत सून्र्ता रायो देवी ददातु नः || सोमं राजानमवसे.अग्निं गीर्भिर्हवामहे | आदित्यान्विष्णुं सूर्यं बरह्माणं च बर्हस्पतिम || इन्द्रवायू बर्हस्पतिं सुहवेह हवामहे | यथा नः सर्वैज्जनः संगत्यां सुमना असत || अर्यमणं बर्हस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय | वातंविष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम || तवं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म यज्ञं च वर्धय | तवं नोदेवतातये रायो दानाय चोदय ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 142

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 142 समिद्धो अग्न आ वह देवानद्य यतस्रुचे | तन्तुं तनुष्व पूर्व्यं सुतसोमाय दाशुषे || घर्तवन्तमुप मासि मधुमन्तं तनूनपात | यज्ञं विप्रस्य मावतः शशमानस्य दाशुषः || शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति | नराशंसः तरिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियः || ईळितो अग्न आ वहेन्द्रं चित्रमिह परियम | इयं हि तवा मतिर्ममाछा सुजिह्व वच्यते || सत्र्णानासो यतस्रुचो बर्हिर्यज्ञे सवध्वरे | वर्ञ्जे देवव्यचस्तममिन्द्राय शर्म सप्रथः || वि शरयन्तां रताव्र्धः परयै देवेभ्यो महीः | पावकासः पुरुस्प्र्हो दवारो देवीरसश्चतः || आ भन्दमाने उपाके नक्तोषासा सुपेशसा | यह्वी रतश्यमातरा सीदतां बर्हिरा सुमत || मन्द्रजिह्वा जुगुर्वणी होतारा दैव्या कवी | यज्ञं नो यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिविस्प्र्शम || शुचिर्देवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती | इळा सरस्वती मही बर्हिः सीदन्तु यज्ञियाः || तन नस्तुरीपमद्भुतं पुरु वारं पुरु तमना | तवष्टापोषाय वि षयतु राये नाभा नो अस्मयुः || अवस्र्जन्नुप तमना देवान यक्षि वनस्पते | अग्निर्हव्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिरः || पूषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे | सवाहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कर्तन || सवाहाक्र्तान्या गह्युप हव्यानि वीतये | इन्द्रा गहि शरुधी हवं तवां हवन्ते अध्वरे ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 142

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 142 अयमग्ने जरिता तवे अभूदपि सहसः सूनो नह्यन्यदस्त्याप्यम | भद्रं हि शर्म तरिवरूथमस्ति त आरेहिंसानामप दिद्युमा कर्धि || परवत ते अग्ने जनिमा पितूयतः साचीव विश्वा भुवना नय्र्ञ्जसे | पर सप्तयः पर सनिषन्त नो धियः पुरश्चरन्तिपशुपा इव तमना || उत वा उ परि वर्णक्षि बप्सद बहोरग्न उलपस्य सवधावः | उत खिल्या उर्वराणां भवन्ति मा ते हेतिं तविषींचुक्रुधाम || यदुद्वतो निवतो यासि बप्सत पर्थगेषि परगर्धिनीवसेना | यदा ते वातो अनुवाति शोचिर्वप्तेव शमश्रु वपसिप्र भूम || परत्यस्य शरेणयो दद्र्श्र एकं नियानं बहवो रथासः | बाहू यदग्ने अनुमर्म्र्जानो नयंं उत्तानामन्वेषिभूमिम || उत ते शुष्मा जिहतामुत ते अर्चिरुत ते अग्ने शशमानस्यवाजाः | उच्छ्वञ्चस्व नि नम वर्धमान आ तवाद्य विश्वेवसवः सदन्तु || अपामिदं नययनं समुद्रस्य निवेशनम | अन्यंक्र्णुष्वेतः पन्थां तेन याहि वशाननु || आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणिः | हरदाश्चपुण्डरीकाणि समुद्रस्य गर्हा इमे ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 143

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 143 पर तव्यसीं नव्यसीं धीतिमग्नये वाचो मतिं सहसःसूनवे भरे | अपां नपाद यो वसुभिः सह परियो होता पर्थिव्यां नयसीदद रत्वियः || स जायमानः परमे वयोमन्याविरग्निरभवन मातरिश्वने | अस्य करत्वा समिधानस्य मज्मना पर दयावा शोचिः पर्थिवी अरोचयत || अस्य तवेषा अजरा अस्य भानवः सुसन्द्र्शः सुप्रतीकस्यसुद्युतः | भात्वक्षसो अत्यक्तुर्न सिन्धवो.अग्ने रेजन्ते अससन्तो अजराः || यमेरिरे भर्गवो विश्ववेदसं नाभा पर्थिव्या भुवनस्य मज्मना | अग्निं तं गीर्भिर्हिनुहि सव आ दमे य एको वस्वो वरुणो न राजति || न यो वराय मरुतामिव सवनः सेनेव सर्ष्टा दिव्या यथाशनिः | अग्निर्जम्भैस्तिगितैरत्ति भर्वति योधो न शत्रून स वना नय रञ्जते || कुविन नो अग्निरुचथस्य वीरसद वसुष कुविद वसुभिः काममावरत | चोदः कुवित तुतुज्यात सातये धियः शुचिप्रतीकं तमया धिया गर्णे || घर्तप्रतीकं व रतस्य धूर्षदमग्निं मित्रं न समिधान रञ्जते | इन्धानो अक्रो विदथेषु दीद्यच्छुक्रवर्णामुदु नो यंसते धियम || अप्रयुछन्नप्रयुछद्भिरग्ने शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि शग्मैः | अदब्धेभिरद्र्पितेभिरिष्टे....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 143

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 143 तयं चिदत्रिं रतजुरमर्थमश्वं न यातवे | कक्षिवन्तं यदी पुना रथं न कर्णुथो नवम || तयं चिदश्वं न वाजिनमरेणवो यमत्नत | दर्ळंग्रन्थिं न वि षयतमत्रिं यविष्ठमा रजः || नरा दंसिष्ठवत्रये शुभ्रा सिषासतं धियः | अथा हि वां दिवो नरा पुन सतोमो न विशसे || चिते तद वां सुराधसा रातिः सुमतिरश्विना | आ यन्नः सदने पर्थौ समने पर्षथो नरा || युवं भुज्युं समुद्र आ रजसः पार ईङखितम | यातमछा पतत्रिभिर्नासत्या सातये कर्तम || आ वां सुम्नैः शम्यू इव मंहिष्ठा विश्ववेदसा | समस्मे भूषतं नरोत्सं न पिप्युषीरिषः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 144

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 144 एति पर होता वरतमस्य माययोर्ध्वां दधानः शुचिपेशसं धियम | अभि सरुचः करमते दक्षिणाव्र्तो या अस्य धाम परथमं ह निंसते || अभीं रतस्य दोहना अनूषत योनौ देवस्य सदने परीव्र्ताः | अपामुपस्थे विभ्र्तो यदावसदध सवधा अधयद याभिरीयते || युयूषतः सवयसा तदिद वपुः समानमर्थं वितरित्रता मिथः | आदीं भगो न हव्यः समस्मदा वोळ्हुर्न रश्मीन समयंस्त सारथिः || यमीं दवा सवयसा सपर्यतः समाने योना मिथुना समोकसा | दिवा न नक्तं पलितो युवाजनि पुरू चरन्नजरो मानुषा युगा || तमीं हिन्वन्ति धीतयो दश वरिशो देवं मर्तास ऊतये हवामहे | धनोरधि परवत आ स रण्वत्यभिव्रजद्भिर्वयुना नवाधित || तवं हयग्ने दिव्यस्य राजसि तवं पार्थिवस्य पशुपा इव तमना | एनी त एते बर्हती अभिश्रिया हिरण्ययी वक्वरी बर्हिराशाते || अग्ने जुषस्व परति हर्य तद वचो मन्द्र सवधाव रतजात सुक्रतो | यो विश्वतः पर्त्यंं असि दर्शतो रण्वः सन्द्र्ष्टौ पितुमानिव कषयः ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 144

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 144 अयं हि ते अमर्त्य इन्दुरत्यो न पत्यते | दक्षो विश्वायुर्वेधसे || अयमस्मासु काव्य रभुर्वज्रो दास्वते | अयं बिभर्त्यूर्ध्वक्र्शनं मदं रभुर्न कर्त्व्यं मदम || घर्षुः शयेनाय कर्त्वन आसु सवासु वंसगः | अव दीधेदहीशुवः || यं सुपर्णः परावतः शयेनस्य पुत्र आभरत | शतचक्रं यो.अह्यो वर्तनिः || यं ते शयेनश्चारुमव्र्कं पदाभरदरुणं मानमन्धसः | एना वयो वि तार्यायुर्जीवस एना जागारबन्धुता || एवा तदिन्द्र इन्दुना देवेषु चिद धारयाते महि तयजः | करत्वा वयो वि तार्यायुः सुक्रतो करत्वायमस्मदासुतः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 145

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 145 तं पर्छता स जगामा स वेद स चिकित्वानीयते सा नवीयते | तस्मिन सन्ति परशिषस्तस्मिन्निष्टयः स वाजस्य शवसः शुष्मिणस पतिः || तमित पर्छन्ति न सिमो वि पर्छति सवेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत | न मर्ष्यते परथमं नापरं वचो.अस्य करत्वसचते अप्रद्र्पितः || तमिद गछन्ति जुह्वस्तमर्वतीर्विश्वान्येकः शर्णवद वचांसि मे | पुरुप्रैषस्ततुरिर्यज्ञसाधनो.अछिद्रोतिः शिशुरादत्त सं रभः || उपस्थायं चरति यत समारत सद्यो जातस्तत्सार युज्येभिः | अभि शवान्तं मर्शते नान्द्ये मुदे यदीं गछन्त्युशतीरपिष्ठितम || स ईं मर्गो अप्यो वनर्गुरुप तवच्युपमस्यां नि धायि | वयब्रवीद वयुना मर्त्येभ्यो....

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 145

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 145 इमां खनाम्योषधिं वीरुधं बलवत्तमाम | ययासपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम || उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति | सपत्नीं मे पराधम पतिं मे केवलं कुरु || उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः | अथा सपत्नी याममाधरा साधराभ्यः || नह्यस्या नाम गर्भ्णामि नो अस्मिन रमते जने | परामेवपरावतं सपत्नीं गमयामसि || अहमस्मि सहमानाथ तवमसि सासहिः | उभे सहस्वतीभूत्वी सपत्नीं मे सहावहै || उप ते.अधां सहमानामभि तवाधां सहीयसा | मामनुप्र ते मनो वत्सं गौरिव धावतु पथा वारिव धावतु ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 146

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 146 तरिमूर्धानं सप्तरश्मिं गर्णीषे.अनूनमग्निं पित्रोरुपस्थे | निषत्तमस्य चरतो धरुवस्य विश्वा दिवो रोचनापप्रिवांसम || उक्षा महानभि ववक्ष एने अजरस्तस्थावितूतिर्र्ष्वः | उर्व्याः पदो नि दधाति सानौ रिहन्त्यूधो अरुषासो अस्य || समानं वत्समभि संचरन्ती विष्वग धेनू वि चरतः सुमेके | अनपव्र्ज्यानध्वनो मिमाने विश्वान केतानधि महोदधाने || धीरासः पदं कवयो नयन्ति नाना हर्दा रक्षमाणा अजुर्यम | सिषासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अभवत्सूर्यो नॄन || दिद्र्क्षेण्यः परि काष्ठासु जेन्य ईळेन्यो महो अर्भाय जीवसे | पुरुत्रा यदभवत सूरहैभ्यो गर्भेभ्यो मघवा विश्वदर्शतः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 146

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 146 अरण्यान्यरण्यान्यसौ या परेव नश्यसि | कथाग्रामं न पर्छसि न तवा भीरिव विन्दती.अ.अ.अन || वर्षारवाय वदते यदुपावति चिच्चिकः | आघाटिभिरिवधावयन्नरण्यानिर्महीयते || उत गाव इवादन्त्युत वेश्मेव दर्श्यते | उतो अरण्यानिःसायं शकटीरिव सर्जति || गामङगैष आ हवयति दार्वङगैषो अपावधीत | वसन्नरण्यान्यां सायमक्रुक्षदिति मन्यते || न वा अरण्यानिर्हन्त्यन्यश्चेन नाभिगछति | सवादोःफलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पद्यते || आञ्जनगन्धिं सुरभिं बह्वन्नामक्र्षीवलाम | पराहम्म्र्गाणां मातरमरण्यानिमशंसिषम || araṇyānyaraṇyānyasau yā preva naśyasi | kathāghrāmaṃ na pṛchasi na tvā bhīriva vindatī....

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 147

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 147 कथा ते अग्ने शुचयन्त आयोर्ददाशुर्वाजेभिराशुषाणाः | उभे यत तोके तनये दधाना रतस्य सामन रणयन्तदेवाः || बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य परभ्र्तस्य सवधावः | पीयति तवो अनु तवो गर्णाति वन्दारुस्ते तन्वं वन्देग्ने || ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन | ररक्ष तान सुक्र्तो विश्ववेदा दिप्सन्त इद रिपवो नाह देभुः || यो नो अग्ने अररिवानघायुररातीवा मर्चयति दवयेन | मन्त्रो गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अनु मर्क्षीष्ट तन्वं दुरुक्तैः || उत वा यः सहस्य परविद्वान मर्तो मर्तं मर्चयति दवयेन | अतः पाहि सतवमान सतुवन्तमग्ने माकिर्नो दुरिताय धायीः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 147

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 147 शरत ते दधामि परथमाय मन्यवे.अहन यद वर्त्रं नर्यंविवेरपः | उभे यत तवा भवतो रोदसी अनु रेजतेशुष्मात पर्थिवी चिदद्रिवः || तवं मायाभिरनवद्य मायिनं शरवस्यता मनसा वर्त्रमर्दयः | तवमिन नरो वर्णते गविष्टिषु तवां विश्वासुहव्यास्विष्टिषु || ऐषु चाकन्धि पुरुहूत सूरिषु वर्धासो ये मघवन्नानशुर्मघम | अर्चन्ति तोके तनये परिष्टिषु मेधसाता वाजिनमह्रये धने || स इन नु रायः सुभ्र्तस्य चाकनन मदं यो अस्य रंह्यंचिकेतति | तवाव्र्धो मघवन दाश्वध्वरो मक्षू स वाजम्भरते धना नर्भिः || तवं शर्धाय महिना गर्णान उरु कर्धि मघवञ्छग्धिरायः | तवं नो मित्रो वरुणो न मायी पित्वो न दस्मदयसे विभक्ता ||...

2 min · TheAum