Rig Veda - Book 01 - Hymn 091

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 91 तवं सोम पर चिकितो मनीषा तवं रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम | तव परणीती पितरो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः || तवं सोम करतुभिः सुभूस्त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः | तवं वर्षा वर्षत्वेभिर्महित्वा दयुम्नेभिर्द्युम्न्यभवो नर्चक्षाः || राज्ञो नु ते वरुणस्य वरतानि बर्हद गभीरं तव सोम धाम | शुचिष टवमसि परियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासिसोम || या ते धामानि दिवि या पर्थिव्यां या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु | तेभिर्नो विश्वैः सुमना अहेळन राजन सोम परतिहव्या गर्भाय || तवं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वर्त्रहा | तवं भद्रो असि करतुः || तवं च सोम नो वशो जीवातुं न मरामहे | परियस्तोत्रो वनस्पतिः || तवं सोम महे भगं तवं यून रतायते | दक्षं दधासि जीवसे || तवं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः | न रिष्येत्त्वावतः सखा || सोम यास्ते मयोभुव ऊतयः सन्ति दाशुषे | ताभिर्नो....

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 91

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 91 कुविदङग नमसा ये वर्धासः पुरा देवा अनवद्यास आसन | ते वायवे मनवे बाधितायावासयन्नुषसं सूर्येण || उशन्ता दूता न दभाय गोपा मासश्च पाथः शरदश्च पूर्वीः | इन्द्रवायू सुष्टुतिर्वामियाना मार्डीकमीट्टे सुवितं च नव्यम || पीवोन्नान रयिव्र्धः सुमेधाः शवेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः | ते वायवे समनसो वि तस्थुर्विश्वेन नरः सवपत्यानि चक्रुः || यावत तरस्तन्वो यावदोजो यावन नरश्चक्षसा दीध्यानाः | शुचिं सोमं शुचिपा पातमस्मे इन्द्रवायू सदतम्बर्हिरेदम || नियुवाना नियुत सपार्हवीरा इन्द्रवि -मर्वाक | आू} इदं हि वां परभ्र्तं मध्वो अग्रमध परीणाना विमुमुक्तमस्मे || या वां शतं नियुतो याः सहस्रमिन्द्रवायू विश्ववाराः सचन्ते | आभिर्यातं सुविदत्राभिरर्वाक पातं नराप्रतिभ्र्तस्य मध्वः || अर्वन्तो न शरवसो … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 91

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 91 कन्या वारवायती सोममपि सरुताविदत | अस्तं भरन्त्यब्रवीदिन्द्राय सुनवै तवा शक्राय सुनवै तवा || असौ य एषि वीरको गर्हं-गर्हं विचाकशद | इमं जम्भसुतं पिब धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम || आ चन तवा चिकित्सामो.अधि चन तवा नेमसि | शनैरिव शनकैरिवेन्द्रायेन्दो परि सरव || कुविच्छकत कुवित करत कुविन नो वस्यसस करत | कुवित पतिद्विषो यतीरिन्द्रेण संगमामहै || इमानि तरीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय | शिरस्ततस्योर्वरामादिदं म उपोदरे || असौ च या न उर्वरादिमां तन्वं मम | अथो ततस्य यच्छिरः सर्वा ता रोमशा कर्धि || खे रथस्य खे....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 91

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 91 असर्जि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता परथमो मनीषी | दश सवसारो अधि सानो अव्ये.अजन्ति वह्निं सदनान्यछ || वीती जनस्य दिव्यस्य कव्यैरधि सुवानो नहुष्येभिरिन्दुः | पर यो नर्भिरम्र्तो मर्त्येभिर्मर्म्र्जानो.अविभिर्गोभिरद्भिः || वर्षा वर्ष्ने रोरुवदंशुरस्मै पवमानो रुशदीर्ते पयोगोः | सहस्रं रक्वा पथिभिर्वचोविदध्वस्मभिः सूरो अण्वं वि याति || रुजा दर्ळ्हा चिद रक्षसः सदांसि पुनान इन्द ऊर्णुहि विवाजान | वर्श्चोपरिष्टात तुजता वधेन ये अन्ति दूरादुपनायमेषाम || स परत्नवन नव्यसे विश्ववार सूक्ताय पथः कर्णुहि पराचः | ये दुःषहासो वनुषा बर्हन्तस्तांस्ते अश्याम पुरुक्र्त पुरुक्षो || एवा पुनानो अपः सवर्गा अस्मभ्यं तोका तनयानि भूरि | शं नः कषेत्रमुरु जयोतींषि सोम जयों नः सूर्यन्द्र्शये रिरीहि ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 91

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 91 सं जाग्र्वद्भिर्जरमाण इध्यते दमे दमूना इषयन्निळस पदे | विश्वस्य होता हविषो वरेण्यो विभुर्विभावासुषखा सखीयते || स दर्शतश्रीरतिथिर्ग्र्हे-गर्हे वने-वने शिश्रियेतक्ववीरिव | जनं-जनं जन्यो नाति मन्यते विश आक्षेति विश्यो विशं विशम || सुदक्षो दक्षैः करतुनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासिविश्ववित | वसुर्वसूनां कषयसि तवमेक इद दयावा चयानि पर्थिवी च पुष्यतः || परजानन्नग्ने तव योनिं रत्वियमिळायास पदे घर्तवन्तमासदः | आ ते चिकित्र उषसामिवेतयो.अरेपसः सूर्यस्येवरश्मयः || तव शरियो वर्ष्यस्येव विद्युतश्चित्राश्चिकित्र उषसांन केतवः | यदोषधीरभिस्र्ष्टो वनानि च परिस्वयं चिनुषे अन्नमास्ये || तमोषधीर्दधिरे गर्भं रत्वियं तमापो अग्निंजनयन्त मातरः | तमित समानं वनिनश्च वीरुधोऽनतर्वतीश्च सुवते च विश्वहा || वातोपधूत इषितो वशाननु तर्षु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे | आ ते यतन्ते रथ्यो यथा पर्थक छर्धांस्यग्ने अजराणि धक्षतः || मेधाकारं विदथस्य परसाधनमग्निं होतारम्परिभूतमं मतिम | तमिदर्भे हविष्या समानमित्तमिन महे वर्णते नान्यं तवत || तवामिदत्र वर्णते तवायवो होतारमग्ने विदथेषुवेधसः | यद देवयन्तो दधति परयाण्सि ते हविष्मन्तोमनवो वर्क्तबर्हिषः || तवाग्ने होत्रं तव पोत्रं रत्वियं तव नेष्ट्रं तवमग्निद रतायतः | तव परशास्त्रं तवमध्वरीयसि बरह्माचासि गर्हपतिश्च नो दमे || यस्तुभ्यमग्ने अम्र्ताय मर्त्यः समिधा दाशदुत वाहविष्क्र्ति | तस्य होता भवसि यासि दूत्यमुप बरूषेयजस्यध्वरीयसि || इमा अस्मै मतयो वाचो अस्मदान रचो गिरः सुष्टुतयःसमग्मत | वसूयवो वसवे जातवेदसे वर्द्धासु चिद वर्धनोयासु चाकनत || इमां परत्नाय सुष्टुतिं नवीयसीं वोचेयमस्मा उशतेश्र्णोतु नः | भूया अन्तरा हर्द्यस्य निस्प्र्शे जायेवपत्य उशती सुवासाः || यस्मिन्नश्वास रषभास उक्षणो वशा मेषावस्र्ष्टास आहुताः | कीलालपे सोमप्र्ष्ठाय वेधसेह्र्दा मतिं जनये चारुमग्नये || अहाव्यग्ने हविरास्ये ते सरुचीव घर्तं चम्वीव सोमः | वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरं परशस्तं धेहि यशसम्ब्र्हन्तम ||...

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 092

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 92 एता उ तया उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते | निष्क्र्ण्वाना आयुधानीव धर्ष्णवः परति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः || उदपप्तन्नरुणा भानवो वर्था सवायुजो अरुषीर्गा अयुक्सत | अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयुः || अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः | इषं वहन्तीः सुक्र्ते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते || अधि पेशांसि वपते नर्तूरिवापोर्णुते वक्ष उस्रेव बर्जहम | जयोतिर्विश्वस्मै भुवनाय कर्ण्वती गावो न वरजं वयुषा आवर्तमः || परत्यर्ची रुशदस्या अदर्शि वि तिष्ठते बाधते कर्ष्णमभ्वम | सवरुं न पेशो विदथेष्वञ्जञ्चित्रं दिवो दुहिता भानुमश्रेत || अतारिष्म तमसस पारमस्योषा उछन्ती वयुना कर्णोति | शरिये छन्दो न समयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीगः || भास्वती नेत्री सून्र्तानां दिव सतवे दुहिता गोतमेभिः | परजावतो नर्वतो अश्वबुध्यानुषो गोग्रानुप मासि वाजान || उषस्तमश्यां यशसं सुवीरं दासप्रवर्गं रयिमश्वबुध्यम | सुदंससा शरवसा या विभासि वाजप्रसूता सुभगे बर्हन्तम || विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्या परतीची चक्षुरुर्विया वि भाति | विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती विश्वस्य वाचमविदन मनायोः || पुनः-पुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभि शुम्भमाना | शवघ्नीव कर्त्नुर्विज आमिनाना मर्तस्य देवी जरयन्त्यायुः || वयूर्ण्वती दिवो अन्तानबोध्यप सवसारं सनुतर्युयोति | परमिनती मनुष्या युगानि योषा जारस्य चक्षसा वि भाति || पशून न चित्रा सुभगा परथाना सिन्धुर्न कषोद उर्विया वयश्वैत | अमिनती दैव्यानि वरतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिर्द्र्शाना || उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति | येन तोकंच तनयं च धामहे || उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि | रेवदस्मे वयुछ सून्र्तावति || युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वानद्यारुणानुषः | अथा नोविश्वा सौभगान्या वह || अश्विना वर्तिरस्मदा गोमद दस्रा हिरण्यवत | अर्वाग रथं समनसा नि यछतम || यावित्था शलोकमा दिवो जयोतिर्जनाय चक्रथुः | आ नूर्जं वहतमश्विना युवम || एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवर्तनी | उषर्बुधो वहन्तु सोमपीतये ||...

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 92

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 92 आ वायो भूष शुचिपा उप नः सहस्रं ते नियुतो विश्ववार | उपो ते अन्धो मद्यमयामि यस्य देव दधिषे पूर्वपेयम || पर सोता जीरो अध्वरेष्वस्थात सोममिन्द्राय वायवे पिबध्यै | पर यद वां मध्वो अग्रियं भरन्त्यध्वर्यवो देवयन्तः शचीभिः || पर याभिर्यासि दाश्वांसमछा नियुद्भिर्वायविष्टयेदुरोणे | नि नो रयिं सुभोजसं युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राधः || ये वायव इन्द्रमादनास आदेवासो नितोशनासो अर्यः | घनन्तो वर्त्राणि सूरिभिः षयाम सासह्वांसो युधा नर्भिरमित्रान || आ नो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वरं सहस्रिणीभिरुप याहि यज्ञम | वायो अस्मिन सवने मादयस्व यूयं पात … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 92

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 92 पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि पर गायत | विश्वासाहंशतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षणीनाम || पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यं सनश्रुतम | इन्द्र इति बरवीतन || इन्द्र इन नो महानां दाता वाजानां नर्तुः | महानभिज्ञ्वा यमत || अपादु शिप्र्यन्धसः सुदक्षस्य परहोषिणः | इन्दोरिन्द्रोयवाशिरः || तं वभि परार्चतेन्द्रं सोमस्य पीतये | तदिद धयस्यवर्धनम || अस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्यौजसा | विश्वाभि भुवना भुवत || तयमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतम | आ चयावयस्यूतये || युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम | नरमवार्यक्रतुम || शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वान रचीषम | अवा नः पार्ये धने || अतश्चिदिन्द्र ण उपा याहि शतवाजया | इषा सहस्रवाजया || अयाम धीवतो धियो....

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 92

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 92 परि सुवानो हरिरंशुः पवित्रे रथो न सर्जि सनये हियानः | आपच्छ्लोकमिन्द्रियं पूयमानः परति देवानजुषत परयोभिः || अछा नर्चक्षा असरत पवित्रे नाम दधानः कविरस्य योनौ | सीदन होतेव सदने चमूषूपेमग्मन्न्र्षयः सप्त विप्राः || पर सुमेधा गातुविद विश्वदेवः सोमः पुनानः सद एति नित्यम | भुवद विश्वेषु काव्येषु रन्तानु जनान यतते पञ्च धीरः || तव तये सोम पवमान निण्ये विश्वे देवास्त्रय एकादशासः | दश सवधाभिरधि सानो अव्ये मर्जन्ति तवा नद्यः सप्त यह्वीः || तन नु सत्यं पवमानस्यास्तु यत्र विश्वे कारवः संनसन्त | जयोतिर्यदह्ने अक्र्णोदु लोकं परावन मनुं दस्यवे करभीकम || परि सद्मेव पशुमान्ति होता राजा न सत्यः समितीरियानः | सोमः पुनानः कलशानयासीत सीदन मर्गो न महिषो वनेषु ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 92

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 92 यज्ञस्य वो रथ्यं विश्पतिं विशां होतारमक्तोरतिथिं विभावसुम | शोचञ्छुष्कासु हरिणीषु जर्भुरद्व्र्षा केतुर्यजतो दयामशायत || इममञ्जस्पामुभये अक्र्ण्वत धर्माणमग्निं विदथस्यसाधनम | अक्तुं न यह्वमुषसः पुरोहितं तनूनपातमरुषस्य निंसते || बळ अस्य नीथा वि पणेश्च मन्महे वया अस्य परहुताासुरत्तवे | यदा घोरासो अम्र्तत्वमाशतादिज्जनस्यदैव्यस्य चर्किरन || रतस्य हि परसितिर्द्यौरुरु वयचो नमो मह्यरमतिःपनीयसी | इन्द्रो मित्रो वरुणः सं चिकित्रिरे.अथो भगःसविता पूतदक्षसः || पर रुद्रेण ययिना यन्ति सिन्धवस्तिरो महीमरमतिन्दधन्विरे | येभिः परिज्मा परियन्नुरु जरयो वि रोरुवज्जठरे विश्वमुक्षते || कराणा रुद्रा मरुतो विश्वक्र्ष्टयो दिवः शयेनासोसुरस्य नीळयः | तेभिश्चष्टे वरुणो मित्रो अर्यमेन्द्रोदेवेभिरर्वशेभिरर्वशः || इन्द्रे भुजं शशमानास आशत सूरो दर्शीके वर्षणश्च पौंस्ये | पर ये नवस्यार्हणा ततक्षिरे युजं वज्रंन्र्षदनेषु कारवः || सूरश्चिदा हरितो अस्य रीरमदिन्द्रादा कश्चिद भयतेतवीयसः | भीमस्य वर्ष्णो जठरादभिश्वसो दिवे-दिवेसहुरि सतन्नबाधितः || सतोमं वो अद्य रुद्राय शिक्वसे कषयद्वीराय नमसादिदिष्टन | येभिः शिवः सववानेवयावभिर्दिवःसिषक्ति सवयशा निकामभिः || ते हि परजाया अभरन्त वि शरवो बर्हस्पतिर्व्र्षभःसोमजामयः | यज्ञैरथर्वा परथमो वि धारयद देवादक्षैर्भ्र्गवः सं चिकित्रिरे || ते हि दयावाप्र्थिवी भूरिरेतसा नराशंसश्चतुरङगोयमो....

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 093

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 93 अग्नीषोमाविमं सु मे शर्णुतं वर्षणा हवम | परति सूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुषे मयः || अग्नीषोमा यो अद्य वामिदं वचः सपर्यति | तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं सवश्व्यम || अग्नीषोमा य आहुतिं यो वां दाशाद धविष्क्र्तिम | स परजया सुवीर्यं विश्वमायुर्व्यश्नवत || अग्नीषोमा चेति तद वीर्यं वां यदमुष्णीतमवसं पणिं गाः | अवातिरतं बर्सयस्य शेषो.अविन्दतं जयोतिरेकं बहुभ्यः || युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निश्च सोम सक्रतू अधत्तम | युवं सिन्धून्रभिशस्तेरवद्यादग्नीषोमावमुञ्चतं गर्भीतान || आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामथ्नादन्यं परि शयेनोद्रेः | अग्नीषोमा बरह्मणा वाव्र्धानोरुं यज्ञाय चक्रथुरु लोकम || अग्नीषोमा हविषः परस्थितस्य वीतं हर्यतं वर्षणा जुषेथाम | सुशर्माणा सववसा हि भूतमथा धत्तं यजमानाय शं योः || यो अग्नीषोमा हविषा सपर्याद देवद्रीचा मनसा यो घर्तेन | तस्य वरतं रक्षतं पातमंहसो विशे जनाय महिशर्म यछतम || अग्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिरः | सं देवत्रा बभूवथुः || अग्नीषोमावनेन वां यो वां घर्तेन दाशति | तस्मै दीदयतं बर्हत || अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुजोषतम | आ यातमुपनः सचा || अग्नीषोमा पिप्र्तमर्वतो न आ पयायन्तामुस्रिया हव्यसूदः | अस्मे बलानि मघवत्सु धत्तं कर्णुतं नो अध्वरं शरुष्टिमन्तम ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 93

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 93 शुचिं नु सतोमं नवजातमद्येन्द्राग्नी वर्त्रहणा जुषेथाम | उभा हि वां सुहवा जोहवीमि ता वाजं सद्य उशतेधेष्ठा || ता सानसी शवसाना हि भूतं साकंव्र्धा शवसा शूशुवांसा | कषयन्तौ रायो यवसस्य भूरेः पर्ङकतं वाजस्य सथविरस्य घर्ष्वेः || उपो ह यद विदथं वाजिनो गुर्धीभिर्विप्राः परमतिमिछमानाः | अर्वन्तो न काष्ठां नक्षमाणा इन्द्राग्नी जोहुवतो नरस्ते || गीर्भिर्विप्रः परमतिमिछमान ईट्टे रयिं यशसं पूर्वभाजम | इन्द्राग्नी वर्त्रहणा सुवज्रा पर नो नव्येभिस्तिरतं देष्णैः || सं यन मही मिथती सपर्धमाने तनूरुचा शूरसाता यतैते | अदेवयुं विदथे देवयुभिः सत्रा हतं सोमसुता जनेन || इमामु षु सोमसुतिमुप न एन्द्राग्नी सौमनसाय यातम | नू चिद धि परिमम्नाथे अस्माना वां शश्वद्भिर्वव्र्तीय वाजैः || सो अग्न एना नमसा समिद्धो....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 93

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 93 उद घेदभि शरुतामघं वर्षभं नर्यापसम | अस्तारमेषि सूर्य || नव यो नवतिं पुरो बिभेद बाह्वोजसा | अहिं च वर्त्रहावधीत || स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद गोमद यवमत | उरुधारेव दोहते || यदद्य कच्च वर्त्रहन्नुदगा अभि सूर्य | सर्वं तदिन्द्र ते वशे || यद वा परव्र्द्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे | उतो तत सत्यमित तव || ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे | सर्वांस्तानिन्द्र गछसि || तमिन्द्रं वाजयामसि महे वर्त्राय हन्तवे | स वर्षा वर्षभो भुवत || इन्द्रः स दामने कर्त ओजिष्ठः स मदे हितः | दयुम्नीश्लोकी स सोम्यः || गिरा वज्रो न सम्भ्र्तः सबलो अनपच्युतः | ववक्ष रष्वोस्त्र्तः || दुर्गे चिन नः सुगं कर्धि गर्णान इन्द्र गिर्वणः | तवं च मघवन वशः || यस्य ते नू चिदादिशं न मिनन्ति सवराज्यम | न देवो नाध्रिगुर्जनः || अधा ते अप्रतिष्कुतं देवी शुष्मं सपर्यतः | उभे सुषिप्र रोदसी || तवमेतदधारयः कर्ष्णासु रोहिणीषु च | परुष्णीषु रुशत पयः || वि यदहेरध तविषो विश्वे देवासो अक्रमुः | विदन मर्गस्य तानमः || आ उ मे निवरो भुवद वर्त्रहादिष्ट पौंस्यम | अजातशत्रुरस्त्र्तः || शरुतं वो वर्त्रहन्तमं पर शर्धं चर्षणीनाम | आ शुषे राधसे महे || अया धिया च गव्यया पुरुणामन पुरुष्टुत | यत सोमे-सोमाभवः || बोधिन्मना इदस्तु नो वर्त्रहा भूर्यासुतिः | शर्णोतु शक्राशिषम || कया तवं न ऊत्याभि पर मन्दसे वर्षन | कया सतोत्र्भ्य आ भर || कस्य वर्षा सुते सचा नियुत्वान वर्षभो रणत | वर्त्रहा सोमपीतये || अभी षु णस्त्वं रयिं मन्दसानः सहस्रिणम | परयन्ताबोधि दाशुषे || पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये | अपां जग्मिर्निचुम्पुणः || इष्टा होत्रा अस्र्क्षतेन्द्रं वर्धासो अध्वरे | अछावभ्र्थमोजसा || इह तया सधमाद्या हरी हिरण्यकेश्या | वोळ्हामभि परयो हितम || तुभ्यं सोमाः सुता इमे सतीर्णं बर्हिर्विभावसो | सतोत्र्भ्य इन्द्रमा वह || आ ते दक्षं वि रोचना दधद रत्ना वि दाशुषे | सतोत्र्भ्य इन्द्रमर्चत || आ ते दधामीन्द्रियमुक्था विश्वा शतक्रतो | सतोत्र्भ्य इन्द्र मर्ळय || भद्रम-भद्रं न आ भरेषमूर्जं शतक्रतो | यदिन्द्र मर्ळयासि नः || स नो विश्वान्या भर सुवितानि शतक्रतो | यदिन्द्र मर्ळयासि नः || तवामिद वर्त्रहन्तम सुतावन्तो हवामहे | यदिन्द्र मर्ळयासिनः || उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते | उप नो हरिभिःसुतम || दविता यो वर्त्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः | उप नो हरिभिः सुतम || तवं हि वर्त्रहन्नेषां पाता सोमानामसि | उप नो हरिभिः सुतम || इन्द्र इषे ददातु न रभुक्षणं रभुं रयिम | वाजी ददातुवाजिनम ||...

5 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 93

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 93 साकमुक्षो मर्जयन्त सवसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः | हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य दरोणं ननक्षे अत्यो न वाजी || सं मात्र्भिर्न शिशुर्वावशानो वर्षा दधन्वे पुरुवारोद्भिः | मर्यो न योषामभि निष्क्र्तं यन सं गछते कलश उस्रियाभिः || उत पर पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः | मूर्धानं गावः पयसा चमूष्वभि शरीणन्ति वसुभिर्न निक्तैः || स नो देवेभिः पवमान रदेन्दो रयिमश्विनं वावशानः | रथिरायतामुशती पुरन्धिरस्मद्र्यगा दावने वसूनाम || नू नो रयिमुप मास्व नर्वन्तं पुनानो वाताप्यं विश्वश्चन्द्रम | पर वन्दितुरिन्दो तार्यायुः परातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 93

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 93 महि दयावाप्र्थिवी भूतमुर्वी नारी यह्वी न रोदसीसदं नः | तेभिर्नः पातं सह्यस एभिर्नः पातंशूषणि || यज्ञे-यज्ञे स मर्त्यो देवान सपर्यति | यः सुम्नैर्दीर्घश्रुत्तम आविवासत्येनान || विश्वेषामिरज्यवो देवानां वार्महः | विश्वे हिविश्वमहसो विश्वे यज्ञेषु यज्ञियाः || ते घा राजानो अम्र्तस्य मन्द्रा अर्यमा मित्रो वरुणःपरिज्मा | कद रुद्रो नर्णां सतुतो मरुतः पूषणो भगः || उत नो नक्तमपां वर्षण्वसू सूर्यामासा सदनायसधन्या | सचा यत साद्येषामहिर्बुध्नेषु बुध्न्यः || उत नो देवावश्विना शुभस पती धामभिर्मित्रावरुणाुरुष्यताम | महः स राय एषते....

4 min · TheAum