Rig Veda - Book 06 - Hymn 64

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 64 उदु शरिय उषसो रोचमाना अस्थुरपां नोर्मयो रुशन्तः | कर्णोति विश्वा सुपथा सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणामघोनी || भद्रा दद्र्क्ष उर्विया वि भास्युत ते शोचिर्भानवो दयामपप्तन | आविर्वक्षः कर्णुषे शुम्भमानोषो देवि रोचमानामहोभिः || वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गावः सुभगामुर्विया परथानाम | अपेजते शूरो अस्तेव शत्रून बाधते तमो अजिरो नवोळ्हा || सुगोत ते सुपथा पर्वतेष्ववाते अपस्तरसि सवभानो | सा न आ वह पर्थुयामन्न्र्ष्वे रयिं दिवो दुहितरिषयध्यै || सा वह योक्षभिरवातोषो वरं वहसि जोषमनु | तवं दिवो दुहितर्या ह देवी पूर्वहूतौ मंहना दर्शता भूः || उत ते वयश … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 64

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 64 दिवि कषयन्ता रजसः पर्थिव्यां पर वां घर्तस्य निर्णिजोददीरन | हव्यं नो मित्रो अर्यमा सुजातो राजा सुक्षत्रो वरुणो जुषन्त || आ राजाना मह रतस्य गोपा सिन्धुपती कषत्रिया यातमर्वाक | इळां नो मित्रावरुणोत वर्ष्टिमव दिव इन्वतं जीरदानू || मित्रस्तन नो वरुणो देवो अर्यः पर साधिष्ठेभिः पथिभिर्नयन्तु | बरवद यथा न आदरिः सुदास इषा मदेम सह देवगोपाः || यो वां गर्तं मनसा तक्षदेतमूर्ध्वां धीतिं कर्णवद धारयच्च | उक्षेथां मित्रावरुणा घर्तेन ता राजानासुक्षितीस्तर्पयेथाम || एष सतोमो वरुण मित्र तुभ्यं सोमः शुक्रो न वायवे....

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 64

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 64 उत तवा मन्दन्तु सतोमः कर्णुष्व राधो अद्रिवः | अव बरह्मद्विषो जहि || पदा पणीन्रराधसो नि बाधस्व महानसि | नहि तवा कश्चन परति || तवमीशिषे सुतानामिन्द्र तवमसुतानाम | तवं राजा जनानाम || एहि परेहि कषयो दिव्याघोषञ्चर्षणीनाम | ओभे पर्णासिरोदसी || तयं चित पर्वतं गिरिं शतवन्तं सहस्रिणम | वि सतोत्र्भ्यो रुरोजिथ || वयमु तवा दिवा सुते वयं नक्तं हवामहे | अस्माकं काममा पर्ण || कव सय वर्षभो युवा तुविग्रीवो अनानतः | बरह्मा कस्तं सपर्यति || कस्य सवित सवनं वर्षा जुजुष्वानव गछति | इन्द्रं कौ सविदा चके || कं ते दाना असक्षत वर्त्रहन कं सुवीर्या | उक्थे क उ सविदन्तमः || अयं ते मानुषे जने सोमः पूरुषु सूयते | तस्येहि पर दरवा पिब || अयं ते शर्यणावति सुषोमायामधि परियः | आर्जीकीयेमदिन्तमः || तमद्य राधसे महे चारुं मदाय घर्ष्वये | एहीमिन्द्रद्रवा पिब ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 64

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 64 वर्षा सोम दयुमानसि वर्षा देव वर्षव्रतः | वर्षा धर्माणि दधिषे || वर्ष्णस्ते वर्ष्ण्यं शवो वर्षा वनं वर्षा मदः | सत्यं वर्षन वर्षेदसि || अश्वो न चक्रदो वर्षा सं गा इन्दो समर्वतः | वि नो राये दुरो वर्धि || अस्र्क्षत पर वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया | शुक्रासो वीरयाशवः || शुम्भमाना रतायुभिर्म्र्ज्यमाना गभस्त्योः | पवन्ते वारेव्यये || ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा | पवन्तामान्तरिक्ष्या || पवमानस्य विश्ववित पर ते सर्गा अस्र्क्षत | सूर्यस्येव न रश्मयः || केतुं कर्ण्वन दिवस परि विश्वा रूपाभ्यर्षसि | समुद्रः सोम पिन्वसे || हिन्वानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि | अक्रान देवो नसूर्यः || इन्दुः पविष्ट चेतनः परियः कवीनां मती | सर्जदश्वं रथीरिव || ऊर्मिर्यस्ते पवित्र आ देवावीः पर्यक्षरत | सीदन्न्र्तस्य योनिमा || स नो अर्ष पवित्र आ मदो यो देववीतमः | इन्दविन्द्रायपीतये || इषे पवस्व धारया मर्ज्यमानो मनीषिभिः | इन्दो रुचाभिगा इहि || पुनानो वरिवस कर्ध्यूर्जं जनाय गिर्वणः | हरे सर्जानाशिरम || पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्क्र्तम | दयुतानो वाजिभिर्यतः || पर हिन्वानास इन्दवो....

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 64

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 64 कथा देवानां कतमस्य यामनि सुमन्तु नाम शर्ण्वताम्मनामहे | को मर्ळाति कतमो नो मयस करत कतम ऊती अभ्या ववर्तति || करतूयन्ति करतवो हर्त्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः | न मर्डिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु मे अधिकामा अयंसत || नरा वा शंसं पूषणमगोह्यमग्निं देवेद्धमभ्यर्चसे गिरा | सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि तरितंवातमुषसमक्तुमश्विना || कथा कविस्तुवीरवान कया गिरा बर्हस्पतिर्वाव्र्धतेसुव्र्क्तिभिः | अज एकपात सुहवेभिरकवभिरहिः शर्णोतुबुध्न्यो हवीमनि || दक्षस्य वादिते जन्मनि वरते राजाना मित्रावरुणाविवाससि | अतूर्तपन्थाः पुरुरथो अर्यमा सप्तहोताविषुरूपेषु जन्मसु || ते नो अर्वन्तो हवनश्रुतो हवं विश्वे शर्ण्वन्तु वाजिनोमितद्रवः | सहस्रसा मेधसाताविव तमना महो येधनं समिथेषु जभ्रिरे || पर वो वायुं रथयुजं पुरन्धिं सतोमैः कर्णुध्वंसख्याय पूषणम | ते हि देवस्य सवितुः सवीमनिक्रतुं सचन्ते सचितः सचेतसः || तरिः सप्त सस्रा नद्यो महीरपो वनस्पतीन पर्वतानग्निमूतये | कर्शानुमस्तॄन तिष्यं सधस्थ आ रुद्रंरुद्रेषु रुद्रियं हवामहे || सरस्वती सरयुः सिन्धुरूर्मिभिर्महो महीरवसा यन्तुवक्षणीः | देवीरापो मातरः सूदयित्न्वो घर्तवत पयोमधुमन नो अर्चत || उत माता बर्हद्दिवा शर्णोतु नस्त्वष्टा देवेभिर्जनिभिःपिता वचः | रभुक्षा वाजो रथस्पतिर्भगो रण्वःशण्सः शशमानस्य पातु नः || रण्वः सन्द्र्ष्टौ पितुमानिव कषयो भद्रा रुद्राणाम्मरुतामुपस्तुतिः | गोभिः षयाम यशसो जनेष्वा सदादेवास इळया सचेमहि || यां मे धियं मरुत इन्द्र देवा अददात वरुण मित्र यूयम | तां पीपयत पयसेव धेनुं कुविद गिरो अधि रथेवहाथ || कुविदङग परति यथा चिदस्य नः सजात्यस्य मरुतोबुबोधथ | नाभा यत्र परथमं संनशामहे तत्रजामित्वमदितिर्दधातु नः || ते हि दयावाप्र्थिवी मातरा मही देवी देवाञ जन्मनायज्ञिये इतः | उभे बिभ्र्त उभयं भरीमभिः पुरूरेतांसि पित्र्भिश्च सिञ्चतः || वि षा होत्रा विश्वमश्नोति वार्यं बर्हस्पतिररमतिःपनीयसी | गरावा यत्र मधुषुदुच्यते बर्हदवीवशन्तमतिभिर्मनीषिणः || एवा कविस्तुवीरवान रतज्ञा दरविणस्युर्द्रविणसश्चकानः | उक्थेभिरत्र मतिभिश्च विप्रो....

6 min · TheAum

BG: 18.65

Shloka मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ||१८-६५|| Transliteration manmanā bhava madbhakto madyājī māṃ namaskuru . māmevaiṣyasi satyaṃ te pratijāne priyo.asi me ||18-65|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 18.65. Be with your mind fixed in Me; be My devotee; offer oblation to Me and render salutation to Me; you shall come to Me alone. Really I promise you, (because) you are dear to Me. Shri Purohit Swami 18....

January 3, 2022 · 5 min · TheAum

BG: 2.65

Shloka प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते | प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ||२-६५|| Transliteration prasāde sarvaduḥkhānāṃ hānirasyopajāyate . prasannacetaso hyāśu buddhiḥ paryavatiṣṭhate ||2-65|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 2.65. On attaining serenity, there arises in succession the extinction of all miseries; the capacity to decide gets stabilized soon indeed in the case of a serene-minded one. Shri Purohit Swami 2.65 Having attained Peace, he becomes free from misery; for when the mind gains peace, right discrimination follows....

January 3, 2022 · 3 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 65

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 65 यश चिकेत स सुक्रतुर देवत्रा स बरवीतु नः | वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः || ता हि शरेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्रुत्तमा | ता सत्पती रताव्र्ध रतावाना जने-जने || ता वाम इयानो ऽवसे पूर्वा उप बरुवे सचा | सवश्वासः सु चेतुना वाजां अभि पर दावने || मित्रो अंहोश चिद आद उरु कषयाय गातुं वनते | मित्रस्य हि परतूर्वतः सुमतिर अस्ति विधतः || वयम मित्रस्यावसि सयाम सप्रथस्तमे | अनेहसस तवोतयः सत्रा वरुणशेषसः || युवम मित्रेमं जनं यतथः सं च नयथः | मा मघोनः परि खयतम मो अस्माकम रषीणां गोपीथे न उरुष्यतम ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 65

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 65 एषा सया नो दुहिता दिवोजाः कषितीरुछन्ती मानुषीरजीगः | या भानुना रुशता राम्यास्वज्ञायि तिरस्तमसश्चिदक्तून || वि तद ययुररुणयुग्भिरश्वैश्चित्रं भान्त्युषसश्चन्द्ररथाः | अग्रं यज्ञस्य बर्हतो नयन्तीर्वि ता बाधन्तेतम ऊर्म्यायाः || शरवो वाजमिषमूर्जं वहन्तीर्नि दाशुष उषसो मर्त्याय | मघोनीर्वीरवत पत्यमाना अवो धात विधते रत्नमद्य || इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाशुष उषासः | इदा विप्राय जरते यदुक्था नि षम मावते वहथ पुर चित || इदा हि त उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामन्गिरसो गर्णन्ति | वयर्केण बिभिदुर्ब्रह्मणा च सत्या नर्णामभवद देवहूतिः || उछा दिवो दुहितः परत्नवन नो भरद्वाजवद विधते मघोनि | सुवीरं रयिं गर्णते रिरीह्युरुगायमधि धेहि शरवो नः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 65

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 65 परति वां सूर उदिते सूक्तैर्मित्रं हुवे वरुणं पूतदक्षम | ययोरसुर्यमक्षितं जयेष्ठं विश्वस्य यामन्नाचिता जिगत्नु || ता हि देवानामसुरा तावर्या ता नः कषितीः करतमूर्जयन्तीः | अश्याम मित्रावरुणा वयं वां दयावा च यत्र पीपयन्नहा च || ता भूरिपाशावन्र्तस्य सेतू दुरत्येतू रिपवे मर्त्याय | रतस्य मित्रावरुणा पथा वामपो न नावा दुरिता तरेम || आ नो मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं घर्तैर्गव्यूतिमुक्षतमिळाभिः | परति वामत्र वरमा जनाय पर्णीतमुद्नो दिव्यस्य चारोः || एष सतोमो वरुण मित्र … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 65

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 65 यदिन्द्र परागपागुदं नयग वा हूयसे नर्भिः | आ याहि तूयमाशुभिः || यद वा परस्रवणे दिवो मादयासे सवर्णरे | यद वा समुद्रेन्धसः || आ तवा गीर्भिर्महामुरुं हुवे गामिव भोजसे | इन्द्र सोमस्य पीतये || आ त इन्द्र महिमानं हरयो देव ते महः | रथे वहन्तु बिभ्रतः || इन्द्र गर्णीष उ सतुषे महानुग्र ईशानक्र्त | एहि नः सुतं पिब || सुतावन्तस्त्वा वयं परयस्वन्तो हवामहे | इदं नो बर्हिरासदे || यच्चिद धि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्त्वम | तं तवा वयं हवामहे || इदं ते सोम्यं मध्वधुक्षन्नद्रिभिर्नरः | जुषाण इन्द्र तत पिब || विश्वानर्यो विपश्चितो....

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 65

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 65 हिन्वन्ति सूरमुस्रयः सवसारो जामयस पतिम | महामिन्दुं महीयुवः || पवमान रुचा-रुचा देवो देवेभ्यस परि | विश्वा वसून्याविश || आ पवमान सुष्टुतिं वर्ष्टिं देवेभ्यो दुवः | इषे पवस्व संयतम || वर्षा हयसि भानुना दयुमन्तं तवा हवामहे | पवमान सवाध्यः || आ पवस्व सुवीर्यं मन्दमानः सवायुध | इहो षविन्दवा गहि || यदद्भिः परिषिच्यसे मर्ज्यमानो गभस्त्योः | दरुणा सधस्थमश्नुषे || पर सोमाय वयश्ववत पवमानाय गायत | महे सहस्रचक्षसे || यस्य वर्णं मधुश्चुतं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः | इन्दुमिन्द्राय पीतये || तस्य ते वाजिनो वयं विश्वा धनानि जिग्युषः | सखित्वमा वर्णीमहे || वर्षा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः | विश्वा दधान ओजसा || तं तवा धर्तारमोण्योः पवमान सवर्द्र्शम | हिन्वे वाजेषु वाजिनम || अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया | युजं वाजेषु चोदय || आ न इन्दो महीमिषं पवस्व विश्वदर्शतः | अस्मभ्यं सोम गातुवित || आ कलशा अनूषतेन्दो धाराभिरोजसा | एन्द्रस्य पीतयेविश || यस्य ते मद्यं रसं तीव्रं दुहन्त्यद्रिभिः | स पवस्वाभिमातिहा || राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि | अन्तरिक्षेण यातवे || आ न इन्दो शतग्विनं गवां पोषं सवश्व्यम | वहा भगत्तिमूतये || आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर | सुष्वाणो देववीतये || अर्षा सोम दयुमत्तमो....

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 65

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 65 अग्निरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा वायुः पूषा सरस्वतीसजोषसः | आदित्या विष्णुर्मरुतः सवर्ब्र्हत सोमो रुद्रोदितिर्ब्रह्मणस पतिः || इन्द्राग्नी वर्त्रहत्येषु सत्पती मिथो हिन्वाना तन्वासमोकसा | अन्तरिक्षं मह्या पप्रुरोजसा सोमो घर्तश्रीर्महिमानमीरयन || तेषां हि मह्ना महतामनर्वणां सतोमानियर्म्य्र्तज्ञा रताव्र्धाम | ये अप्सवमर्णवं चित्रराधसस्तेनो रासन्तां महये सुमित्र्याः || सवर्णरमन्तरिक्षाणि रोचना दयावाभूमी पर्थिवींस्कम्भुरोजसा | पर्क्षा इव महयन्तः सुरातयो देवास्तवन्ते मनुषाय सूरयः || मित्राय शिक्ष वरुणाय दाशुषे या सम्राजा मनसा नप्रयुछतः | ययोर्धाम धर्मणा रोचते बर्हद ययोरुभेरोदसी नाधसी वर्तौ || या गौर्वर्तनिं पर्येति निष्क्र्तं पयो दुहाना वरतनीरवारतः | सा परब्रुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्योदाशद धविषा विवस्वते || दिवक्षसो अग्निजिह्वा रताव्र्ध रतस्य योनिं विम्र्शन्त आसते | दयां सकभित्व्यप आ चक्रुरोजसा यज्ञं जनित्वीतन्वी नि माम्र्जुः || परिक्षिता पितरा पूर्वजावरी रतस्य योना कषयतःसमोकसा | दयावाप्र्थिवी वरुणाय सव्रते घर्तवत पयोमहिषाय पिन्वतः || पर्जन्यावाता वर्षभा पुरीषिणेन्द्रवायू वरुणो मित्रोर्यमा | देवानादित्यानदितिं हवामहे ये पार्थिवासोदिव्यासो अप्सु ये || तवष्टारं वायुं रभवो य ओहते दैव्या होतारा उषसंस्वस्तये | बर्हस्पतिं वर्त्रखादं सुमेधसमिन्द्रियंसोमं धनसा उ ईमहे || बरह्म गामश्वं जनयन्त ओषधीर्वनस्पतीन पर्थिवीम्पर्वतानपः | सूर्यं दिवि रोहयन्तः सुदानव आर्याव्रता विस्र्जन्तो अधि कषमि || भुज्युमंहसः पिप्र्थो निरश्विना शयावं पुत्रंवध्रिमत्या अजिन्वतम | कमद्युवं विमदायोहथुर्युवंविष्णाप्वं विश्वकायाव सर्जथः || पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धर्ता सिन्धुरापःसमुद्रियः | विश्वे देवासः शर्णवन वचांसि मे सरस्वतीसह धीभिः पुरन्ध्या || विश्वे देवाः सह धीभिः पुरन्ध्या मनोर्यजत्राम्र्ता रतज्ञाः | रातिषाचो अभिषाचः सवर्विदः सवर्गिरो बरह्म सूक्तं जुषेरत || देवान वसिष्ठो अम्र्तान ववन्दे ये विश्वा भुवनाभिप्रतस्थुः | ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पातस्वस्तिभिः सदा नः ||...

5 min · TheAum

BG: 18.66

Shloka सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज | अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ||१८-६६|| Transliteration sarvadharmānparityajya māmekaṃ śaraṇaṃ vraja . ahaṃ tvāṃ sarvapāpebhyo mokṣyayiṣyāmi mā śucaḥ ||18-66|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 18.66. Abandoning all attributes, come to Me as your sole refuge; I shall rescue you from all sins; don’t be sorrowful. Shri Purohit Swami 18.66 Give up then thy earthly duties, surrender thyself to Me only. Do not be anxious; I will absolve thee from all thy sin....

January 3, 2022 · 34 min · TheAum

BG: 2.66

Shloka नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ||२-६६|| Transliteration nāsti buddhirayuktasya na cāyuktasya bhāvanā . na cābhāvayataḥ śāntiraśāntasya kutaḥ sukham ||2-66|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 2.66. The capacity to decide is not for one who is not a master of Yoga; and concentration of mind is not for one who is not a master of Yoga; and peace is not for one who does not concentrate; wherefrom could happiness come to one who has no peace ?...

January 3, 2022 · 4 min · TheAum