Rig Veda - Book 05 - Hymn 54

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 54 पर शर्धाय मारुताय सवभानव इमां वाचम अनजा पर्वतच्युते | घर्मस्तुभे दिव आ पर्ष्ठयज्वने दयुम्नश्रवसे महि नर्म्णम अर्चत || पर वो मरुतस तविषा उदन्यवो वयोव्र्धो अश्वयुजः परिज्रयः | सं विद्युता दधति वाशति तरितः सवरन्त्य आपो ऽवना परिज्रयः || विद्युन्महसो नरो अश्मदिद्यवो वातत्विषो मरुतः पर्वतच्युतः | अब्दया चिन मुहुर आ हरादुनीव्र्त सतनयदमा रभसा उदोजसः || वय अक्तून रुद्रा वय अहानि शिक्वसो वय अन्तरिक्षं वि रजांसि धूतयः | वि यद अज्रां अजथ नाव ईं यथा वि दुर्गाणि मरुतो नाह रिष्यथ || तद वीर्यं वो मरुतो महित्वनं दीर्घं ततान सूर्यो न योजनम | एता न यामे अग्र्भीतशोचिषो ऽनश्वदां यन नय अयातना गिरिम || अभ्राजि शर्धो मरुतो यद अर्णसम मोषथा वर्क्षं कपनेव वेधसः | अध समा नो अरमतिं सजोषसश चक्षुर इव यन्तम अनु नेषथा सुगम || न स जीयते मरुतो न हन्यते न सरेधति न वयथते न रिष्यति | नास्य राय उप दस्यन्ति नोतय रषिं वा यं राजानं वा सुषूदथ || नियुत्वन्तो गरामजितो यथा नरो ऽरयमणो न मरुतः कबन्धिनः | पिन्वन्त्य उत्सं यद इनासो अस्वरन वय उन्दन्ति पर्थिवीम मध्वो अन्धसा || परवत्वतीयम पर्थिवी मरुद्भ्यः परवत्वती दयौर भवति परयद्भ्यः | परवत्वतीः पथ्य्र अन्तरिक्ष्याः परवत्वन्तः पर्वता जीरदानवः || यन मरुतः सभरसः सवर्णरः सूर्य उदिते मदथा दिवो नरः | न वो ऽशवाः शरथयन्ताह सिस्रतः सद्यो अस्याध्वनः पारम अश्नुथ || अंसेषु व रष्टयः पत्सु खादयो वक्षस्सु रुक्मा मरुतो रथे शुभः | अग्निभ्राजसो विद्युतो गभस्त्योः शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्ययीः || तं नाकम अर्यो अग्र्भीतशोचिषं रुशत पिप्पलम मरुतो वि धूनुथ | सम अच्यन्त वर्जनातित्विषन्त यत सवरन्ति घोषं विततम रतायवः || युष्मादत्तस्य मरुतो विचेतसो रायः सयाम रथ्यो वयस्वतः | न यो युछति तिष्यो यथा दिवो ऽसमे रारन्त मरुतः सहस्रिणम || यूयं रयिम मरुत सपार्हवीरं यूयम रषिम अवथ सामविप्रम | यूयम अर्वन्तम भरताय वाजं यूयं धत्थ राजानं शरुष्टिमन्तम || तद वो यामि दरविणं सद्यूतयो येना सवर ण ततनाम नॄंर अभि | इदं सु मे मरुतो हर्यता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ||...

6 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 54

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 54 सं पूषन विदुषा नय यो अञ्जसानुशासति | य एवेदमिति बरवत || समु पूष्णा गमेमहि यो गर्हानभिशासति | इम एवेति चब्रवत || पूष्णश्चक्रं न रिष्यति न कोशो.अव पद्यते | नो अस्य वयथते पविः || यो अस्मै हविषाविधन न तं पूषापि मर्ष्यते | परथमो विदते वसु || पूषा गा अन्वेतु नः पुषा रक्षत्वर्वतः | पूषा वाजं सनोतु नः || पूषन्ननु पर गा इहि यजमानस्य सुन्वतः | अस्माकं सतुवतामुत || माकिर्नेशन माकीं रिषन माकीं सं शारि केवटे | अथारिष्टाभिरा गहि || शर्ण्वन्तं पूषणं वयमिर्यमनष्टवेदसम | ईशानंराय ईमहे || पूषन तव वरते वयं न रिष्येम कदा चन | सतोतारस्त इह समसि || परि पूषा परस्ताद धस्तं दधातु दक्षिणम | पुनर्नो नष्टमाजतु ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 54

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 54 वास्तोष पते परति जानीह्यस्मान सवावेशो अनमीवो भवा नः | यत तवेमहे परति तन नो जुषस्व शं नो भव दविपदे शं चतुष्पदे || वास्तोष पते परतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दो | अजरासस्ते सख्ये सयाम पितेव पुत्रान परति नो जुषस्व || वास्तोष पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या | पाहि कषेम उत योगे वरं नो यूयं पात … || vāstoṣ pate prati jānīhyasmān svāveśo anamīvo bhavā naḥ | yat tvemahe prati tan no juṣasva śaṃ no bhava dvipade śaṃ catuṣpade || vāstoṣ pate prataraṇo na edhi ghayasphāno ghobhiraśvebhirindo | ajarāsaste sakhye syāma piteva putrān prati no juṣasva || vāstoṣ pate śaghmayā saṃsadā te sakṣīmahi raṇvayā ghātumatyā | pāhi kṣema uta yoghe varaṃ no yūyaṃ pāta … ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 08 - Hymn 54

Text: Rig Veda Book 8 Hymn 54 एतत त इन्द्र वीर्यं गीर्भिर्ग्र्णन्ति कारवः | ते सतोभन्त ऊर्जमावन घर्तश्चुतं पौरासो नक्षन धीतिभिः || नक्षन्त इन्द्रमवसे सुक्र्त्यया येषां सुतेषु मन्दसे | यथा संवर्ते अमदो यथा कर्श एवास्मे इन्द्र मत्स्व || आ नो विश्वे सजोषसो देवासो गन्तनोप नः | वसवो रुद्रावसे न आ गमञ्छ्र्ण्वन्तु मरुतो हवम || पूषा विष्णुर्हवनं मे सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः | आपो वातः पर्वतासो वनस्पतिः शर्णोतु पर्थिवी हवम || यदिन्द्र राधो अस्ति ते माघोनं मघवत्तम | तेन नो बोधि सधमाद्यो वर्धे भगो दानाय वर्त्रहन || आजिपते नर्पते तवमिद धि नो वाज आ वक्षि सुक्रतो | वीतीहोत्राभिरुत देववीतिभिः ससवांसो वि शर्ण्विरे || सन्ति हयर्य आशिष इन्द्र आयुर्जनानाम | अस्मान नक्षस्वमघवन्नुपावसे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम || वयं त इन्द्र सतोमेभिर्विधेम तवमस्माकं शतक्रतो | महि सथूरं शशयं राधो अह्रयं परस्कण्वाय नि तोशय ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 09 - Hymn 54

Text: Rig Veda Book 9 Hymn 54 अस्य परत्नामनु दयुतं शुक्रं दुदुह्रे अह्रयः | पयः सहस्रसां रषिम || अयं सूर्य इवोपद्र्गयं सरांसि धावति | सप्त परवता दिवम || अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि | सोमो देवो नसूर्यः || परि णो देववीतये वाजानर्षसि गोमतः | पुनान इन्दविन्द्रयुः || asya pratnāmanu dyutaṃ śukraṃ duduhre ahrayaḥ | payaḥ sahasrasāṃ ṛṣim || ayaṃ sūrya ivopadṛghayaṃ sarāṃsi dhāvati | sapta pravataā divam || ayaṃ viśvāni tiṣṭhati punāno bhuvanopari | somo devo nasūryaḥ || pari ṇo devavītaye vājānarṣasi ghomataḥ | punāna indavindrayuḥ ||...

1 min · TheAum

Rig Veda - Book 10 - Hymn 54

Text: Rig Veda Book 10 Hymn 54 तां सु ते कीर्तिं मघवन महित्वा यत तवा भीते रोदसीह्वयेताम | परावो देवानातिरो दासमोजः परजायैत्वस्यै यदशिक्ष इन्द्र || यदचरस्तन्वा वाव्र्धानो बलानीन्द्र परब्रुवाणो जनेषु | मायेत सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शत्रुं ननुपुरा विवित्से || क उ नु ते महिमनः समस्यास्मत पूर्व रषयो.अन्तमापुः | यन मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वःस्वायाः || चत्वारि ते असुर्याणि नामादाभ्यानि महिषस्य सन्ति | तवमङग तानि विश्वानि वित्से येभिः कर्माणि मघवञ्चकर्थ || तवं विश्वा दधिषे केवलानि यान्याविर्या च गुहावसूनि | काममिन मे मघवन मा वि तारीस्त्वमाज्ञातात्वमिन्द्रासि दाता || यो अदधाज्ज्योतिषि जयोतिरन्तर्यो अस्र्जन मधुना सम्मधूनि | अध परियं शूषमिन्द्राय मन्म बरह्मक्र्तोब्र्हदुक्थादवाचि ||...

2 min · TheAum

BG: 18.55

Shloka भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ||१८-५५|| Transliteration bhaktyā māmabhijānāti yāvānyaścāsmi tattvataḥ . tato māṃ tattvato jñātvā viśate tadanantaram ||18-55|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 18.55. Through devotion he comes to know of Me : Who I am and how, in fact, I am-having correctly known Me, he enters Me. Then afterwards, Shri Purohit Swami 18.55 By such devotion, he sees Me, who I am and what I am; and thus realising the Truth, he enters My Kingdom....

January 3, 2022 · 8 min · TheAum

BG: 11.55

Shloka मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः | निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ||११-५५|| Transliteration matkarmakṛnmatparamo madbhaktaḥ saṅgavarjitaḥ . nirvairaḥ sarvabhūteṣu yaḥ sa māmeti pāṇḍava ||11-55|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 11.55. He, who performs actions for [attaining] Me; who regards Me as his supreme goal; who is devoted to Me; who is free from attachment; and who is free from hatred towards all beings-he attains me, O son of Pandu ! Shri Purohit Swami 11....

January 3, 2022 · 5 min · TheAum

BG: 2.55

Shloka श्रीभगवानुवाच | प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् | आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ||२-५५|| Transliteration śrībhagavānuvāca . prajahāti yadā kāmānsarvānpārtha manogatān . ātmanyevātmanā tuṣṭaḥ sthitaprajñastadocyate ||2-55|| Translations Dr.S.Sankaranarayan 2.55. The Bhagavat said O son of Prtha ! When a man casts off all desires existing in his mind and remains content in the Self by the self (mind), then he is called ‘a man-of-stabilized-intellect. Shri Purohit Swami 2.55 Lord Shri Krishna replied: When a man has given up the desires of his heart and is satisfied with the Self alone, be sure that he has reached the highest state....

January 3, 2022 · 5 min · TheAum

Rig Veda - Book 01 - Hymn 067

Text: Rig Veda Book 1 Hymn 67 वनेषु जायुर्मर्तेषु मित्रो वर्णीते शरुष्टिं राजेवाजुर्यम | कषेमो न साधुः करतुर्न भद्रो भुवत सवाधिर्होता हव्यवाट || हस्ते दधानो नर्म्णा विश्वान्यमे देवान धाद गुहा निषीदन | विदन्तीमत्र नरो धियन्धा हर्दा यत तष्टान मन्त्रानशंसन || अजो न कषां दाधार पर्थिवीं तस्तम्भ दयां मन्त्रेभिः सत्यैः | परिया पदानि पश्वो नि पाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहं गाः || य ईं चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारां रतस्य | वि ये चर्तन्त्य रता सपन्त आदिद वसूनि पर ववाचास्मै || वि यो वीरुत्सु रोधन महित्वोत परजा उत परसूष्वन्तः | चित्तिरपां दमे विश्वायुः सद्मेव धीराः सम्माय चक्रुः ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 03 - Hymn 55

Text: Rig Veda Book 3 Hymn 55 उषसः पूर्वा अध यद वयूषुर्महद वि जज्ञे अक्षरं पदे गोः | वरता देवानामुप नु परभूषन महद देवानामसुरत्वमेकम || मो षू णो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञाः | पुराण्योः सद्मनोः केतुरन्तर्म… || वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः शम्यछा दीद्ये पूर्व्याणि | समिद्धे अग्नाव रतमिद वदेम म… || समानो राजा विभ्र्तः पुरुत्रा शये शयासु परयुतो वनानु | अन्या वत्सं भरति कषेति माता म… || आक्षित पूर्वास्वपरा अनूरुत सद्यो जातासु तरुणीष्वन्तः | अन्तर्वतीः सुवते अप्रवीता म… || शयुः परस्तादध नु दविमाताबन्धनश्चरति वत्स एकः | मित्रस्य ता वरुणस्य वरतानि म… || दविमाता होता विदथेषु सम्राळ अन्वग्रं चरति कषेति बुध्नः | पर रण्यानि रण्यवाचो भरन्ते म… || शूरस्येव युध्यतो अन्तमस्य परतीचीनं दद्र्शे विश्वमायत | अन्तर्मतिश्चरति निष्षिधं गोर्म… || नि वेवेति पलितो दूत आस्वन्तर्महांश्चरति रोचनेन | वपूंषि बिभ्रदभि नो वि चष्टे म… || विष्णुर्गोपाः परमं पाति पाथः परिया धामान्यम्र्तादधानः | अग्निष टा विश्वा भुवनानि वेद म… || नाना चक्राते यम्या वपूंषि तयोरन्यद रोचते कर्ष्णमन्यत | शयावी च यदरुषी च सवसारौ म… || माता च यत्र दुहिता च धेनू सबर्दुघे धापयेते समीची | रतस्य ते सदसीळे अन्तर्म… || अन्यस्या वत्सं रिहती मिमाय कया भुवा नि दधे धेनुरूधः | रतस्य सा पयसापिन्वतेळा म… || पद्या वस्ते पुरुरूपा वपूंष्यूर्ध्वा तस्थौ तर्यविं रेरिहाणा | रतस्य सद्म वि चरामि विद्वान म… || पदे इव निहिते दस्मे अन्तस्तयोरन्यद गुह्यमाविरन्यत | सध्रीचीना पथ्या सा विषूची म… || आ धेनवो धुनयन्तामशिश्वीः सबर्दुघाः शशया अप्रदुग्धाः | नव्या-नव्या युवतयो भवन्तीर्म… || यदन्यासु वर्षभो रोरवीति सो अन्यस्मिन यूथे नि दधातिरेतः | स हि कषपावान स भगः स राजा म… || वीरस्य नु सवश्व्यं जनासः पर नु वोचाम विदुरस्य देवाः | षोळ्हा युक्ताः पञ्च-पञ्चा वहन्ति म… || देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष परजाः पुरुधाजजान | इमा च विश्वा भुवनान्यस्य म… || मही समैरच्चम्वा समीची उभे ते अस्य वसुना नय्र्ष्टे | शर्ण्वे वीरो विन्दमानो वसूनि म… || इमां च नः पर्थिवीं विश्वधाया उप कषेति हितमित्रो नराजा | पुरःसदः शर्मसदो न वीरा म… || निष्षिध्वरीस्त ओषधीरुतापो रयिं त इन्द्र पर्थिवी बिभर्ति | सखायस्ते वामभाजः सयाम म… ||...

7 min · TheAum

Rig Veda - Book 04 - Hymn 55

Text: Rig Veda Book 4 Hymn 55 को वस तराता वसवः को वरूता दयावाभूमी अदिते तरासीथां नः | सहीयसो वरुण मित्र मर्तात को वो ऽधवरे वरिवो धाति देवाः || पर ये धामानि पूर्व्याण्य अर्चान वि यद उछान वियोतारो अमूराः | विधातारो वि ते दधुर अजस्रा रतधीतयो रुरुचन्त दस्माः || पर पस्त्याम अदितिं सिन्धुम अर्कैः सवस्तिम ईळे सख्याय देवीम | उभे यथा नो अहनी निपात उषासानक्ता करताम अदब्धे || वय अर्यमा वरुणश चेति पन्थाम इषस पतिः सुवितं गातुम अग्निः | इन्द्राविष्णू नर्वद उ षु सतवाना शर्म नो यन्तम अमवद वरूथम || आ पर्वतस्य मरुताम अवांसि देवस्य तरातुर अव्रि भगस्य | पात पतिर जन्याद अंहसो नो मित्रो मित्रियाद उत न उरुष्येत || नू रोदसी अहिना बुध्न्येन सतुवीत देवी अप्येभिर इष्टैः | समुद्रं न संचरणे सनिष्यवो घर्मस्वरसो नद्यो अप वरन || देवैर नो देव्य अदितिर नि पातु देवस तराता तरायताम अप्रयुछन | नहि मित्रस्य वरुणस्य धासिम अर्हामसि परमियं सान्व अग्नेः || अग्निर ईशे वसव्यस्याग्निर महः सौभगस्य | तान्य अस्मभ्यं रासते || उषो मघोन्य आ वह सून्र्ते वार्या पुरु | अस्मभ्यं वाजिनीवति || तत सु नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा | इन्द्रो नो राधसा गमत ||...

3 min · TheAum

Rig Veda - Book 05 - Hymn 55

Text: Rig Veda Book 5 Hymn 55 परयज्यवो मरुतो भराजद्र्ष्टयो बर्हद वयो दधिरे रुक्मवक्षसः | ईयन्ते अश्वैः सुयमेभिर आशुभिः शुभं याताम अनु रथा अव्र्त्सत || सवयं दधिध्वे तविषीं यथा विद बर्हन महान्त उर्विया वि राजथ | उतान्तरिक्षम ममिरे वय ओजसा शुभं याताम अनु रथा अव्र्त्सत || साकं जाताः सुभ्वः साकम उक्षिताः शरिये चिद आ परतरं वाव्र्धुर नरः | विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः शुभं याताम अनु रथा अव्र्त्सत || आभूषेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिद्र्क्षेण्यं सूर्यस्येव चक्षणम | उतो अस्मां अम्र्तत्वे दधातन शुभं याताम अनु रथा अव्र्त्सत || उद ईरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं वर्ष्टिं वर्षयथा पुरीषिणः | न वो दस्रा उप दस्यन्ति धेनवः शुभं याताम अनु रथा अव्र्त्सत || यद अश्वान धूर्षु पर्षतीर अयुग्ध्वं हिरण्ययान परत्य अत्कां अमुग्ध्वम | विश्वा इत सप्र्धो मरुतो वय अस्यथ शुभं याताम अनु रथा अव्र्त्सत || न पर्वता न नद्यो वरन्त वो यत्राचिध्वम मरुतो गछथेद उ तत | उत दयावाप्र्थिवी याथना परि शुभं याताम अनु रथा अव्र्त्सत || यत पूर्व्यम मरुतो यच च नूतनं यद उद्यते वसवो यच च शस्यते | विश्वस्य तस्य भवथा नवेदसः शुभं याताम अनु रथा अव्र्त्सत || मर्ळत नो मरुतो मा वधिष्टनास्मभ्यं शर्म बहुलं वि यन्तन | अधि सतोत्रस्य सख्यस्य गातन शुभं याताम अनु रथा अव्र्त्सत || यूयम अस्मान नयत वस्यो अछा निर अंहतिभ्यो मरुतो गर्णानाः | जुषध्वं नो हव्यदातिं यजत्रा वयं सयाम पतयो रयीणाम ||...

4 min · TheAum

Rig Veda - Book 06 - Hymn 55

Text: Rig Veda Book 6 Hymn 55 एहि वां विमुचो नपादाघ्र्णे सं सचावहै | रथीरतस्य नो भव || रथीतमं कपर्दिनमीशानं राधसो महः | रायः सखायमीमहे || रायो धारास्याघ्र्णे वसो राशिरजाश्व | धीवतो-धीवतः सखा || पूषणं नवजाश्वमुप सतोषाम वाजिनम | सवसुर्यो जार उच्यते || मातुर्दिधिषुमब्रवं सवसुर्जारः शर्णोतु नः | भरातेन्द्रस्य सखा मम || आजासः पूषणं रथे निश्र्म्भास्ते जनश्रियम | देवं वहन्तु बिभ्रतः || ehi vāṃ vimuco napādāghṛṇe saṃ sacāvahai | rathīrtasya no bhava || rathītamaṃ kapardinamīśānaṃ rādhaso mahaḥ | rāyaḥ sakhāyamīmahe || rāyo dhārāsyāghṛṇe vaso rāśirajāśva | dhīvato-dhīvataḥ sakhā || pūṣaṇaṃ nvajāśvamupa stoṣāma vājinam | svasuryo jāra ucyate || māturdidhiṣumabravaṃ svasurjāraḥ śṛṇotu naḥ | bhrātendrasya sakhā mama || ājāsaḥ pūṣaṇaṃ rathe niśṛmbhāste janaśriyam | devaṃ vahantu bibhrataḥ ||...

2 min · TheAum

Rig Veda - Book 07 - Hymn 55

Text: Rig Veda Book 7 Hymn 55 अमीवहा वास्तोष पते विश्वा रूपाण्याविशन | सखा सुशेव एधि नः || यदर्जुन सारमेय दतः पिशङग यछसे | वीव भराजन्त रष्टय उप सरक्वेषु बप्सतो नि षु सवप || सतेनं राय सारमेय तस्करं वा पुनःसर | सतोतॄनिन्द्रस्य रायसि किमस्मान दुछुनायसे नि षु सवप || तवं सूकरस्य दर्द्र्हि तव दर्दर्तु सूकरः | सतोतॄनिन्द्रस्य … || सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु शवा सस्तु विश्पतिः | ससन्तु सर्वे जञातयः सस्त्वयमभितो जनः || य आस्ते यश्च चरति यश्च पश्यति नो जनः | तेषांसं हन्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्यं तथा || सहस्रश्र्ङगो वर्षभो यः समुद्रादुदाचरत | तेना सहस्येना वयं नि जनान सवापयामसि || परोष्ठशया वह्येशया नारीर्यास्तल्पशीवरीः | सत्रियो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वाः सवापयामसि ||...

3 min · TheAum